>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OSLO KOMMUNE OVERFØRER DEN ADMINISTRATIVE DRIFTEN AV TT-ORDNINGEN TIL KOLLEKTIVSELSKAPET RUTER AS (f.o.m 01.01.2021).
FFO Oslo 19 november 2020

Ruter orienterte brukerorganisasjonene i et informasjonsmøte 13.11.2020. Ruter er positive til dette og ønsker TT-kundene velkommen. Nå forberedes en sømløs overføring, der målet er at TT-kundene ved årsskiftet ikke skal merke at ansvaret skifter hender. Det vil ikke medføre praktiske endringer for kundene. Det vil fremdeles være bydelene som håndterer søknader og Oslo kommune som bestemmer antall reiser og egenandeler. Det vil være de samme transportørene og kontaktpunktene for å bestille transport. Merk. Fra og med 1. januar 2021 skal klager på TT-tjenesten sendes til følgende e-postadresse: tt@ruter.no Søknader om å få innvilget TT-kort samt spørsmål om tjenesten skal fremdeles rettes til bydelene. For bestilling av reiser skal man fremdeles kontakte kjørekontoret eller taxiselskapene, avhengig av type reise. I forbindelse med den planlagte overføringen av det administrative ansvaret for TT tjenesten i Oslo kommune til Ruter AS ønsker Ruter å styrke sin innsikt i TT tjenesten ved å etablere en styrket brukermedvirkning. Det er viktig for Norges Blindeforbund Oslo å følge med på denne overføringen for sikre at denne blir til beste for våre medlemmer. Det er derfor spesielt viktig for oss at denne overføringen skjer i dialog med våre medlemmer og at våre medlemmer får anledning til å gi nødvendige innspill til Ruter AS. Selskapet ønsker å snakke med så mange brukere av dagens tjeneste som mulig. Interessenter kan ta kontakt med. halvor.gaustadnes@blindeforbundet.no tlf. 23 21 50 84

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAN DU HJELPE?
FFO Oslo 23 okt 2020

FFO har fått midler fra Helsedirektoratet til blant annet å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom. Vi vet at mange kronisk syke og funksjonshemmede opplever å ha dårligere livskvalitet enn andre. En undersøkelse fra SSB viste nylig at funksjonshemmede er blant de med dårligst livskvalitet, sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile. Likevel er det ikke likhetstegn mellom det å ha en kronisk sykdom eller funksjonshemming og det å ha dårlig livskvalitet! Med denne undersøkelsen ønsker vi blant annet å undersøke hva funksjonshemmede og kronisk syke mener er det viktigste for å ha et godt liv. Vi vil også forsøke å få tak i hvilke mestringsstrategier som er vanlig å bruke når man kjenner seg nedstemt, deprimert eller engstelig. Undersøkelsen er ment for funksjonshemmede og kronisk syke over 16 år, og er anonym.
Viktig at du tar deg tid til å fylle ut undersøkelsen. Trenger du hjelp til utfylling, kontakter du din medlemsorganisasjon.
Her er lenke til nærmere informasjon om undersøkelsen:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=920810X247673222X69853

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ULLEVÅL SYKEHUSTOMT IGJEN UNDER ANGREP
2. oktober 2020

Helse-SørØst, ved styreformann Svein Gjedrem prøver med et skittent politisk spill, å frarøve Oslo By, den ca. 500 mål store sykehustomten på Ullevål. En tomt stor nok for det store helt nye sykehuset som Oslo trenger snarlig. Her er det plass nok også til fremtidige utvidelser, etterhvert som Oslos stadig økende folketall vil kreve dette. HSØ har IKKE laget noen kvalitetssikret og offentlig tilgjengelig utredning om kostnader og muligheter ved å bygge HELT NYTT SYKEHUS på Ullevål. I tillegg til store byggeklare områder, er det også flere nedslitte og ikke funksjonelle gamle bygg på Ullevål, som er klare for nedriving. Unntaket er noen få , ganske nye og moderne bygg, i tillegg til noen historisk verneverdige bygg. Styreformann Gjedrem uttalte på styremøte for en tid siden :::: Folkehelse er IKKE hans agenda ! , derfor mener han at Ullevåls ca 500 mål store sykehustomt, har større verdi som boligtomter, enn som tomt for det store NYE SYKEHUSET som Oslos innbyggere nå trenger ::::: Det er Gjedrem som gir helseminister Høie råd om hva departementet bør mene om Ullevåls fremtid - og om raseringen av Rikshospitalet på Gaustad. ( planene for fase en,- på Gaustad, er full rasering av det nye hovedbygget m hovedinngangen : Domus Medica. ) Oslo må ikke la seg rane av denne tidligere sentralbanksjefen, som kun tenker penger og økonomi, men IKKE mennesker og folkehelse.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REGULERING AV GRUNNBELØPET OG YTELSER FRA 1. MAI 2020

Trygdeoppgjøret, som ble utsatt som følge av Koronaepidemien, er nå gjennomført. Det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2020 er fastsatt til 101 351 kroner. Grunnbeløpet øker fra 99 858 kroner til 101 351. Dette er en økning på 1 493 kroner eller 1,50 prosent.
Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober måned.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SKILTGJENKJENNING

Det er skiltgjenkjenning/Autopay på alle parkeringsområdene på Oslo lufthavn, inkludert korttidsparkering og parkeringshus. Automatisk skiltgjenkjenning gjør at det ikke er behov for å trekke billett eller skanne en utskrevet bookingbekreftelse. Med skiltgjenkjenning skjer alt automatisk.
Forhåndsbestiller du parkering er alt som før - med unntak av at det ikke lenger vil være behov for å skrive ut bookingbekreftelsen. Denne ligger i parkeringssystemet tilknyttet bilskiltnummeret ditt. Bare kjør inn, parker, dra på reise og kjør ut igjen. Det vil være viktig å sørge for at riktig bilnummer er knyttet til bestillingen din. Dette kan endres etter forhåndsbestillingen er gjennomført.
Dersom man ikke forhåndsbestiller betaler man parkeringen etter endt parkering. Betalingen kan gjøres på 4 ulike måter:
-Du kan betale på automaten når du skal hjem etter endt reise. -Du kan registrere deg på forhånd på autopay.io med bank- eller kredittkort slik at parkeringen trekkes automatisk i det man kjører ut av parkeringsområdet. -Dersom du glemmer eller ikke ønsker å benytte de to øvrige betalingsmetodene kan du betale på autopay.io uten å registrere deg innen 48 timer etter endt parkering. -Benytter du ingen av disse mulighetene får eieren av bilen faktura i posten med fakturagebyr.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VIKEN OG MØRE OG ROMSDAL FÅR UTVIDET TT-ORDNING
NTB 16 juli 2020

Viken og Møre og Romsdal får nå også et utvidet tilbud om tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordning).
Tilbudet om tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordning) gjelder for personer som ikke kan bruke det ordinære kollektivtilbudet, som rullestolbrukere og blinde. – Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding. Viken fylkeskommune tildeles 13 millioner kroner, mens Møre og Romsdal får 5 millioner kroner. Den utvide ordningen gir brukere et tilbud om 200 reiser i året. – Nå er ni fylker med i den utvidede TT-ordningen. Vi har et mål om at alle fylkene skal bli del av ordningen, sier Hareide.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRENGER DU ASSISANSE PÅ STASJONEN?

Dersom du trenger hjelp på stasjonen, kan du bestille dette hos Bane NOR. Tjenesten er gratis og finnes i dag på 11 store stasjoner – snart blir det 13.

Assistansetjenesten er gratis, og den kan også benyttes av personer med midlertidig redusert mobilitet. På avtalte steder blir man møtt og fulgt gjennom stasjonen, til billettautomatene hvor man kan kjøpe eller ta ut forhåndsbestilte billetter, og videre til plattformen toget går fra. På plattformene overtar togpersonalet og sørger for at den som trenger hjelp kommer ombord i toget. De som har bestilt assistanse ved ankomst, blir møtt når de går av toget og hjulpet gjennom og ut av stasjonen.

Bestilles hos Bane NOR
Merk at assistanse bare kan bestilles hos Bane NORs kundesenter. Her finner du mer informasjon om bestilling.
– Nå har det blitt enda enklere å bestille ved å bruke vårt nye, elektroniske skjema. Du kan også benytte e-post eller telefon i Kundesenterets åpningstid, sier avdelingsleder Kamal Kamboj ved Bane NORs kundesenter.
– Dersom du bestiller minst 24 timer i forveien, vil vi stort sett alltid kunne tilby hjelp på ønsket tidspunkt. Så lenge bestillingen mottas i Kundesenterets åpningstid, vil vi bestrebe oss på å skaffe assistanse også på kortere varsel enn 24 timer, men da kan det noen ganger by på problemer, sier Kamboj.

Senker terskelen
Ordningen med assistansetjeneste er etablert i samarbeid med de funksjonshemmedes organisasjoner. Hensikten er å senke terskelen slik at flest mulig skal ha muligheten til å reise med tog. – Litt over halvparten av de som bruker tjenesten er synshemmede. Vi opplever også at det er stadig flere eldre reisende som ønsker seg en god arm å holde i på stasjonen, sier Kamboj. Bane NOR tilbyr i dag assistansetjeneste på følgende 11 stasjoner: Oslo S, Lillestrøm, Oslo lufthavn Gardermoen, Lillehammer, Trondheim S, Bergen, Ski, Sandvika, Asker, Drammen og Tønsberg. Sistnevnte ble med i ordningen i mai, og løpet av året utvides den til også å omfatte Hamar og Nationaltheatret stasjon i Oslo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ANSVARET FOR TT-TJENESTEN OVERFØRES TIL RUTER AS

Ansvaret for oppgavene i Velferdsetaten, som i dag utfører innen TT-tjenesten, overføres til Ruter AS fra 1. januar 2021. Velferdsetatens ansvar som faglig og teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede,endres ikke. Ruter AS avgjør selv hvordan oppgavene knyttet til kjørekontor løses, innenfor gjeldende juridiske rammer." Dermed fullføres et prinsipielt viktig sak: Dem som ansvar for kollektivtrafikk må ha ansvar for alle grupper av reisende. Transporttjenesten for funksjonshemmede er ikke et velferdstilbud, men kollektivtransporttilbud for dem som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg annet kollektivtilbud.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TOG, FLY ELLER BUSS – FREMTIDENS ASSISTANSE SKAL DEKKE HELE TUREN
Publisert 19.05.2020

Uansett om du trenger assistanse på fly, tog eller buss skal du kunne henvende deg samme sted og få en tjeneste som er koordinert mellom ulike transportmidler. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede mulighetene for en felles ordning for bestilling av assistanse. Ideen er å gjøre det enklere for passasjerene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SVINDELFORSØK - VÆR OPPMERKSOM
Den siste tiden har NAV sett svindelsforsøk rettet mot både privatpersoner og bedrifter, der avsenderen utgir seg for å representere NAV. Se eksempler der avsenderen utgir seg å representere NAV.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REGJERINGEN UTSETTER TRYGDEOPPGJØRET TIL HØSTEN
Pressemelding | Dato: 06.04.2020

Regjeringen har bestemt at også trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret.

Avventer situasjonen
– Regjeringen har derfor kommet til at årets trygdeoppgjøret bør utsettes til høsten, slik at det kan gjennomføres etter lønnsoppgjøret i frontfaget som vanlig. Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
– Vi tror partene er enige i at dette er en riktig beslutning i disse svært spesielle tidene, sier statsråden.
Trygdeoppgjøret, som normalt gjennomføres i mai, skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag på årlig lønnsvekst, og der dette anslaget normalt er fastsatt etter resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ALL MØTEVIRKSOMHET I FFO (som ikke er strengt tatt nødvendig) UTSETTES ELLER AVLYSES SOM FØLGE AV KORONA-EPIDEMIEN.

Som følge av koronaepidemien utsetter eller avlyser FFO all møtevirksomhet som ikke er strengt tatt nødvendig. Møter som besluttes avholdt skal innbefatte tilbud om å kunne delta på Skype eller telefon. FFOs ansatte er sterkt oppfordret til hjemmekontor så fremt ikke nødvendige møter må avholdes. Det er anbefalt å ikke delta på møter med mer enn 20 deltakere. Årsmøtene i FFOs fylkeslag som skulle vært avholdt i nær fremtid er utsatt inntil videre. FFO FI sentre i Sandnes og Bergen er nå stengt. FI senteret i Førde holdes åpnet inntil videre, men situasjonen vurderes fortløpende. FFOs Rettighetssenter vil fortsatt holde åpent, men vi vurderer situasjonen fortløpende. En evt. stenging vil kun stenge mulighet for henvendelser på telefon. E-post henvendelser vil kunne håndteres.

Se forøvrig FHIs informasjonsside om smittesituasjonen.

Spørsmål kan evt. rettes til:
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, tlf. 926 08 314
Hanne Witzø, organisasjons- og utviklingsleder, 900 94 436
Oppdatert: 12.03.20

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT KORONAVIRUS (coronavirus) – FAKTA, RÅD OG TILTAK

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Har du spørsmål om koronaviruset du ikke får besvart på fhi.no, ring 815 55 015 . Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRYGDERETTEN PÅPEKER SAKSBEHANDLINGSFEIL - NAV FORTSETTER I SAMME SPOR - AAP-aksjonen
25 januar 2020

Flere kjennelser fra Trygderetten slår fast at NAV har begått saksbehandlingsfeil som gjør vedtak ugyldige – uten at NAV har fulgt opp. Dette dreier seg om tilfeller hvor NAV har overprøvet behandlende leges erklæringer. Særlig én kjennelse skiller seg ut – og Trygderetten henviser til den også i flere senere kjennelser. Det heter blant annet:
«At legeerklæringene fra klagers behandlende medisinere er fraveket uten nærmere begrunnelse eller innhenting av tilleggsopplysninger fra disse legene, er å anse som en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig.»

Deretter bringer Trygderetten et utdrag fra den aktuelle kjennelsen – TRR-2013-1208 – som ser ut til å ha satt en slags presedens: «I en situasjon der behandlende lege hadde vurdert XX som forhindret fra å delta i arbeidsrelatert aktivitet av medisinske grunner og NAV vurderte å overprøve dette, burde NAV etter rettens mening bedt legen om en nærmere grunngivning for sitt standpunkt. NAV overprøvde vurderingen til legen uten å gjøre dette. Retten mener at NAV da gjorde en saksbehandlingsfeil ved å ikke sørge for at saken var godt nok opplyst, og viser i denne sammenhengen også til tilsvarende ankesak TRR-2009-386.»

Rolf Erik Johansen har delt en lenke med gruppen AAP-aksjonen.
«At legeerklæringene fra klagers behandlende medisinere er fraveket uten nærmere begrunnelse eller innhenting av tilleggsopplysninger fra disse legene, er å anse som en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig,» fastslår Trygderetten. NAV fortsetter imidlertid som før, skriver AAP-aksjonen. – Dette viser at NAV har, og har hatt, større lojalitet til de styringssignalene fra regjeringen som ligger i tildelingsbrevet, enn til tydelige føringer fra Trygderetten på hva som er riktig lovanvendelse. Alt handler om å redusere trygdeutbetalingene, og ingenting om å gi syke og uføre mennesker inntektssikring, trygghet og et verdig liv. Dette går helt over stokk og stein, og folketrygdens formål ser ut til å være helt glemt, sier AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen.

AAP-aksjonen erfarer at en stor del brukere opplever at NAV overprøver de legeerklæringer og vurderinger de har innhentet fra både egne behandlere og spesialister de har søkt hjelp hos. På den måten blir brukerne «hengende igjen» i NAV-systemet uten avklaring mot enten arbeid eller uføretrygd.

En slik avklaring er Regjeringens eksplisitte mål uttrykt blant annet gjennom endringene i AAP-ordningen, der denne i 2018 ble kuttet ned fra 4 til 3 år. Det ble også innført en karensperiode på ett helt kalenderår dersom brukeren ikke var ferdig avklart (friskmeldt eller formidlet til uføretrygd) i løpet av disse tre årene, skriver aksjonen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GRUPPEBEHANDLING FOR PERSONER MED LANGVARIGE SMERTER
MUST-studien ved OUS smerteklinikk

Vi skal undersøke tre ulike gruppebehandlinger for personer med langvarig smerte i et nytt nasjonalt prosjekt!
Ønsker du å vite mer om studien eller vise din interesse for deltakelse? Ta kontakt med sissel.jarmund@ous-hf.no eller sms til tlf 90 93 14 23.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FOREBYGGE SMITTE MED KORONAVIRUS

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter;
1.Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
2.Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
3.Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ØKT GEBYR FOR IKKE Å MØTE TIL POLIKLINISK TIME

Fra 1. januar 2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner. Det ble vedtatt i statsbudsjettet for 2020.

På landsbasis dreier det seg om over 200.000 timer i året der pasienter ikke møter opp til avtalt time på norske sykehus. - Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier Bent Høie i en pressemelding på regjeringen sine nettsider.
Enklere å endre timeavtalen
Mye er gjort for å få flere pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene. Blant annet er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, og de får en påminnelse på sms.
– Disse tiltakene har hjulpet, men dessverre ikke nok. Fortsatt er det om lag 200.000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser. Derfor foreslår vi å øke gebyret for ikke å møte opp fra 702 kroner til 1053 kroner. Gebyret økes ikke for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling, bare for somatisk pasientbehandling, sier Høie.
Det nye forslaget til gebyr på 1053 kroner tilsvarer tre ganger vanlig egenandel.

Slik gjør du det:
Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før. Informasjon om hvor og når du skal møte finner du i innkallingsbrevet.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SE PASIENTJOURNALEN DIN FRA HELSE SØR-ØST

Har du vært til behandling ved sykehus, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Er du over 16 år kan du logge deg inn på helsenorge.no og få tilgang til å lese deler av journalen din på nett.
Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.
Foreldre til barn under 16 år får ikke digitalt innsyn i barnets pasientjournal, men kan få tilsendt papirkopi av journalen ved å ta kontakt med foretaket. Du kan også sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av pasientjournalen.
Det er flere måter å få se pasientjournalen din på:
Digitalt innsyn i pasientjournal på Helsenorge: Du får innsyn med én gang, men kun i deler av pasientjournalen, siden ikke alle dokumenter kan vises elektronisk. Her får du mer informasjon om hva som vises eller ikke vises i Helsenorge-tjenesten. Be om å få tilsendt papirkopi av pasientjournalen: Dersom du ønsker å få hele journalen din kan du sende inn et digitalt skjema der du ber om utskrift av journal. Du kan også sende sykehuset et brev der du ber om å få tilsendt papirkopi av pasientjournalen din.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIGITAL GRUNNOPPLÆRING FOR BRUKERREPRESENTANTER PÅ SYSTEMNIVÅ

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SI NEI TIL MILLIARDSLUKET PÅ GAUSTAD OG NEDLEGGELSE AV ULLEVÅL SYKEHUS!

FAKKELTOG fra Jernbanetorget til Stortinget
27. november 2019. Oppmøte kl.16, start 16.30
GRORUDDALEN TRENGER AKER - OSLO TRENGER ULLEVÅL!

Også Rikshospitalet er truet som spesialisert sykehus for avansert og planlagt behandling for alvorlig syke pasienter i hele landet. I skyggen av nedleggelsen av Ullevål er også Gaustad Sykehus Norges viktigste psykiatriske sykehus vedtatt nedlagt. Vi protestere mot at Groruddalen ikke skal få komme til Aker, nedleggelse av Gaustad Sykehus, rasering av fagmiljøet på Rikshospitalet og nedleggelse av Norges største og viktigste akuttsykehus Ullevål. Stortinget må si nei! Ikke gi bevilgning til Helse Sør-Østs planer nå! La oss vise Stortinget hva vi mener og mobilisere så mange som mulig før Stortinget skal behandle lånesøknaden fra Helse Sør-Øst.

Støtt innkjøp av fakler, plakater, flyers, scene, lys og lyd. Desto flere bidrag, desto større fakkeltog kan vi få til. spleis.no/reddullevalsykehus.

Organisasjoner som støtter "Vi tenner fakler for Ullevål":
Oslo legeforening, Norsk Sykepleierforbund Oslo, LO I Oslo https://www.facebook.com/LOiOslo/, Fagforbundet OUS / Sykehus og Helse,, Den norske jordmorforening, Ylf - Yngre legers forening OUS, Norsk psykologforening OUS, Forskerforbundet OUS https://www.facebook.com/FFvedOUS, Norsk Radiografforbund Oslo, Tekna OUS, Delta OUS, Utdanningsforbundet OUS, Sykehusaksjonene i Oslo:, Helsetjenesteaksjonen, Stiftelsen Gaustadklubbens fond, Aker Sykehus Venner, Rikshospitalets Venner, Redd Ullevål Sykehus, FOLKEBEVEGELSEN for LOKALSYKEHUSENE, Redd Krokodillebukta, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo, Løvemammaenes kamp, Blodkreftforeningen i Oslo, Brystkreftforeningen, Ryggforeningen i Oslo og Akershus, HELT hjem - veteranaktiviteter, Oslo FrP, Oslo SV, Rødt Oslo, Oslo Venstre, Oslo KrF, Oslo Senterparti, FNB Oslo bystyregruppen, Helsepartiet Oslo, Kystpartiet i Oslo, Senterungdommen, Oslo Rød Ungdom, Helsepartiet Ung, Kvinnefronten, Venstrekvinnelaget Oslo

16:00 Oppmøte ved Tigeren ved Oslo - utdeling av fakler, buttons og plakater
16:30 Avgang fra Oslo S
16:45–17:45 Markering på Eidsvoll Plass

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HELSEMINISTERENS VAKLENDE SYSTEM

Ettermælet til vår lengst-sittende helseminister (Bent Høie, bildet) i moderne tid fortjener mer enn «mannen som åpnet opp for en todelt helsetjeneste».
Finansiering av legemidler er blitt et overkomplisert og vaklende helsesystem som ikke er rigget for fremtidens utfordringer. Når sykehusene så blir nedprioritert i statsbudsjettet, baner det vei for et todelt norsk helsevesen.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BLODTRYKKSMEDISINER VIRKER BEST OM DE BLIR TATT OM KVELDEN

Å ta blodtrykksmedisinene på kvelden kan gi mange fordeler. Det kan halvere risikoen for å dø av - eller få - et hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt i forhold til de som tar medisinen om morgenen. Det hevder forskerne bak en studie publisert i European Heart Journal1 i oktober 2019. Studien er en randomisert kontrollert studie som undersøkte hva som er best: å ta blodtrykkstabletter før man går og legger seg om kvelden, eller om morgenen.
To grupper pasienter
Vel 19 000 mennesker med høyt blodtrykk var inkludert i studien. Av disse hadde rundt 25 prosent diabetes type 2, 43 prosent var overvektige, 15 prosent var røykere og 10 prosent hadde hatt hjerte- og karsykdom, skriver NHS.uk2. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 60 år. Deltagerne ble tilfeldig inndelt i to grupper - en gruppe tok medisinen om morgenen og den andre gruppen tok dem før leggetid. Pasientene ble fulgt opp i 10 år, og de ble undersøkt en gang i året. Ved disse undersøkelsene ble det blant annet tatt blodprøver, og de fikk målt blodtrykk ved hjelp av en 48-timers blodtrykksmonitor. Forskerne ønsket å undersøke forekomsten av blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og død av hjerte- og karsykdom blant deltagerne. Da de skulle analysere resultatene, tok de høyde for pasientens alder, kjønn, kolesterol, begynnende blodtrykk, røyking, diabetes og nyresykdom.
Resultatene
Om natten når vi sover, skal blodtrykket senke seg naturlig.Hvis det ikke gjør det, og forblir konstant høyt, gir det deg økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, skriver BBC Health3 som også omtaler studien. I løpet av oppfølgingsperioden opplevde ni prosent av deltagerne å få problemer med hjertehelsa. Deltagerne som tok blodtrykksmedisinene om kvelden før de skulle legge seg, hadde et klart lavere blodtrykk både om natten og på dagtid. Samtidig sank blodtrykket mer på natten i denne gruppa - sammenlignet med pasienter som tok medisinen hver morgen. Resultatene til forskerne viste at pasienter som tok blodtrykksmedisinen ved leggetid, hadde 45 prosent lavere risiko (relativ risiko) for å bli syk sammenlignet med kontrollgruppen. Forskerne konkluderer dermed med at å ta blodtrykksmedisinene ved leggetid kan gi bedre blodtrykkskontroll og redusere antall alvorlige hjerte- og karsykdommer. Forskerne konkluderer dermed med at å ta blodtrykksmedisinene ved leggetid kan gi bedre blodtrykkskontroll og redusere antall alvorlige hjerte- og karsykdommer. Professor Ramon Hermida fra University of Vigo har ledet forskningen og sier til BBC Health: Resultatene fra denne studien viser at pasienter som rutinemessig tar sine blodtrykksenkende medisiner når de skal legge seg i stedet for når de våkner, har bedre kontroll på blodtrykket. Hun sier at resultatene fra studien viser at de som tar medisinen på kvelden, har en betydelig redusert risiko for død eller sykdom i forbindelse med hjerteproblemer. Mens Vanessa Smith ved British Heart Foundation, sier til BBC at pasienter som tar medisiner om morgenen, bør rådføre seg med lege før de endrer på dette tidspunktet. Det kan være en grunn til det.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFOs RETTIGHETSSENTER UTVIDER ÅPNINGSTIDENE
Skrevet 30.10.2019

FFOs Rettighetssenter kan kontaktes for informasjon, råd og veiledning i forbindelse med NAV-skandalen. Vi utvider åpningstidene til også å gjelde fredager, og har dermed åpent hver virkedag fra kl. 10:00 - 14:00.
Telefonnr. til Rettighetssenteret er 23 90 51 55.
Du kan også sende oss en melding, se FFOs Rettighetssenter for mer informasjon.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VIKTIG INFORMASJON OM REISE TIL EU/EØS-land
Sist endret 30.10.2019
Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land.
Praksisendringen skjer på bakgrunn av en ny gjennomgang av regelverket for å motta kontantytelser fra NAV ved midlertidig opphold i EU/EØS-land. Les mer om praksisendringen.
Hva betyr praksisendringen for deg?
Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV. Du må likevel forsikre deg om at reisen ikke er til hinder for helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging.

Før du reiser må du se hva som gjelder for den enkelte ytelsen:
Regelverket for sykepenger
Regelverket for arbeidsavklaringspenger
Regelverket for pleiepenger
Klikk her

Du kan ha krav på kompensasjon
Har du etter 2012 mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi du oppholdt deg i et annet EU/EØS-land, kan du ha krav på kompensasjon. Har du mistet retten av andre årsaker, vil du ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

Hvis du tror at du er berørt av denne endringen kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33.
NAV går nå gjennom saker for å finne ut hvor mange som kan ha rett til kompensasjon og vil kontakte de det gjelder når vi behandler saken. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

EKSPERTER, HELSEFORETAK OG HELSEMINISTER: Dere tar ikke problemet på alvor
Nå i høst har det dukket opp to viktige problemstillinger som begge dreier seg om pasienter med kroniske smerter, og hvordan helsevesenet forholder seg til dem.
Smertepasienter og deres fastleger sitter igjen med betingelser som er banale og respektløse, som å henvise folk med store smerter til Ibux og paracet.
Kronikk i Adresseavisa av Harald Sundby, fastlege i Trondheim. Publisert: 10.10.2019
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RYGGMARGSTIMULERING KAN REDUSERE SMERTER OG FORBEDRE LIVSKVALITET
Langvarige smerter er ofte vanskelig å behandle. For noen av disse pasientene er det mulig å dempe smertene med elektrisk strøm i ryggen. Vi kaller det ryggmargsstimulering. Dette er en behandlingsmetode som har vært brukt i flere tiår.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LANGVARIG SMERTE
Langvarig smerte kan gi dårligere søvn og føre til sykmeldinger og uføretrygd. Smerter i muskler og ledd er den vanligste typen langvarig smerte.

Rundt 3 av 10 voksne oppgir at de har langvarig smerte. Dette er enten smerte som er til stede hele tiden eller som kommer og går. Smerte er en meget viktig årsak til langtidssykefravær og uførhet.

Hovedpunkter
• Rundt 30 prosent av norske befolkningen oppgir at de har langvarig smerte.
• Det ser ut til å ha vært en svak økning i forekomsten av langvarig smerte de senere årene.
• Flere kvinner enn menn rammes.
• Smerte i muskel- og skjelettsystemet er den vanligst typen langvarig smerte.
• Cirka 50 prosent av uførhetstilfellene kan tilskrives langvarig smerte, viser helseundersøkelsene i Trøndelag og Tromsø.
• Også mange tilfeller av langtidssykefravær skyldes langvarig smerte.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ET SPØRSMÅL OM LIKESTILLING
Mennesker med funksjonsnedsettelse omtales gjerne som mennesker med «spesielle behov». Men hvor spesielt er det å ha behov for et sted å bo, et godt skoletilbud, et arbeid å gå til, helsetjenester når du trenger det og en meningsfull fritid?
Av generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
Les hele kronikken. Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I OSLO KOMMUNE
24. juli 2019
Lurer du på hvor det er egne HC-parkeringsplasser? Det finnes et greit kart hvor plassene vises. Husk at plassene er forbeholdt de med HC-kort.
Har du HC-kort gjelder disse reglene for hvor du kan parkere:
•På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.
•På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillate makstid.
•På offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
•I beboerparkeringssoner.

HC-kort for blant annet å kunne parkere på egne HC-plasser er en nødvendighet for mange. Søknad skal sendes til Bymiljøetaten og det er en egen forskrift for ordningen. Mange søker og mange får avslag. Hva synes dere om at de som søker nærmest må dokumentere hvor og når de skal parkere?

Bymiljøetaten opplyser at dette er kravene for å få HC-kort:
•Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
•Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTVIDER RETTIGHETER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE
Dato: 28.06.2019

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil sikre at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.
– Mange er helt avhengig av bistand fra en personlig assistent. Jeg er opptatt av at personer som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter rettighetsbestemmelsen, skal ha trygghet på at de får beholde tilbudet. Derfor vil vi nå sørge for at de får rett til å beholde denne hjelpen også etter fylte 67 år, sier Listhaug. Hun sender nå på høring et forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse til også å gjelde personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen.
– Slik vil vi gi den enkelte forutsigbarhet og styrkede rettigheter, sier Listhaug.
Høringsfristen er 25. oktober 2019, og Listhaug anbefaler alle som har innspill og meninger om forslaget om å sende inn sine innspill.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAN MEDITATIV PUSTING OG/ELLER STIMULERING AV VAGUSNERVEN DEMPE LANGVARIGE SMERTER?
Avdeling for smertebehandling OUS - 27. mai

Kan meditativ pusting og/eller stimulering av vagusnerven dempe langvarige smerter? Det skal vi undersøke i en ny studie! Nå søker vi etter personer med kronisk utbredt smerte og fibromyalgi til å delta i prosjektet. Se mer informasjon på lenken: Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BESVIMELSE I DUSJEN – HVORFOR SKJER DET?
Publisert: 29.07.2019

- Mange opplever å besvime i løpet av livet. Et av de vanligste stedene der dette skjer, er på badet og toalettet, sier Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin ved NHI. Når en besvimer på badet, er gjerne årsaken blodtrykksfall. Blodtrykket blir så lavt at det ikke kommer blod nok opp til hjernen. Dermed kan det "svartne" og man kan besvime. Besvimelse som skyldes annen sykdom som epilepsi eller hjertesykdom har følgelig andre årsaker.

Årsaker til besvimelsen
Det er ifølge Løge flere årsaker til at besvimelsen skjer i dusjen eller på badet:
• Siden det ofte er varmt på badet, vil kroppen prøve å kvitte seg med varme. Dermed går det mye blod til huden, og det blir mindre blod til hodet. Dette forsterkes hvis man bruker veldig varmt vann i dusjen.
• Noen kan få blodtrykksfall når de reiser seg fra liggende eller sittende stilling. Dette kan skje uavhengig av varme, men skjer enda oftere når det i tillegg er varmt. På badet sitter man gjerne en stund på do, og blodtrykket blir lavt. Når man da reiser seg opp, rekker ikke hjertet å kompensere, det skjer et blodtrykksfall og man blir svimmel og ør, og kan besvime.
• Man kan også få blodtrykksfall i stående stilling etter at man har vært oppreist noen minutter (ortostatisk hypotensjon). Dette kan blant annet skje hos eldre som bruker medisiner - spesielt medisiner for å senke blodtrykket. Om man sitter på do, reiser seg opp og går i dusjen, kan svimmelheten eller besvimelsen oppstå førts etter noen minutter.
• Ved toalettbesøk vil det å tømme tarmen utløse en refleks som kalles vagusrefleksen. Dette fører til langsom puls og blodtrykksfall. Dette kan skje både unge og gamle, og være medvirkende til besvimelse når man reiser seg fra toalettet.

Ta forhåndsregler
- Hvis du ofte besvimer, bør du ikke gå rett i dusjen etter en sittende stilling. Vent litt, og vær litt i bevegelse før du går i dusjen, råder Løge. Han forteller at man også bør unngå at baderomstemperaturen er for høy. - Om du plages med svimmelhet og besvimelse, vil det hjelpe å få det litt kjøligere på badet, sier han. Løge minner om at det å besvime eller nesten besvime på grunn av et blodtrykksfall ikke er farlig i seg selv, men fallet kan føre til bruddskader og hodeskader. Hvis man legger seg flatt ned, vil blodet komme opp til hjernen. - Derfor er det viktig at du setter eller legger deg raskt ned, når du kjenner symptomene på en besvimelse. Luft ut på badet, rusle en liten tur og så kan du gå i dusjen etterpå, sier Løge En kan også forebygge besvimelse ved å bevege litt på beina eller ta tak i armlenene og aktvisere kroppen noe før en reiser seg opp fra sittende stiling.

Når søke lege?
Om man besvimer i dusjen eller på badet, skyldes det som nevnt oftest et uskyldig blodtrykksfall. Men hvis dette skjer ofte, og man bruker medisiner, kan det være doseringen ikke stemmer helt. - Hvis du tar blodtrykksmedisiner, kan en lege vurdere om du bruker for mye, sier Løge. Kanskje bør du også sjekke om det er jernmangel som er årsaken til svimmelheten. - Hvis situasjonen forandrer seg eller blir verre, er det fornuftig å kontakte lege for å få sjekket om alt er i orden med hjerte og lunger, avslutter Løge.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


RUTERS ALDERSVENNLIGE TRANSPORT (ROSA BUSSER)

Er du over 67 år og trenger skyss fra dør til dør? Nå testes et nytt busstilbud i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Sagene.
Slik fungerer det:
Tilbudet er for deg som har fylt 67 år, er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør når du skal gjøre ærender eller har lyst på en tur ut. En minibuss henter deg hjemme og kjører deg frem og tilbake dit du ønsker innenfor bydelen. Tilbudet gjelder for bydelene Vestre Aker, Sagene og Nordre Aker.

Tjenesten kan brukes mandag til lørdag mellom kl. 10.00 og 18.00. Minibussen er tilrettelagt for rullator og rullestol. Du kan ta med deg en venn om du ønsker det.

Slik bestiller du:
Bestill transport på tlf. 23 24 28 50 eller via appen Aldersvennlig, som du kan laste ned fra app-butikken på mobilen din. Reisen kan bestilles mellom kl. 09.00 og kl. 17.00 mandag til lørdag, senest en time før avreise.
Oppgi tidspunkt for når du ønsker å bli hentet og kjørt hjem igjen, og om du har med følge eller hjelpemiddel.
Minibussen henter deg hjemme til avtalt tid, og tar deg dit du skal innenfor bydelen din. Reiseruten blir lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn.
Vær klar til oppsatt hentetidspunkt. Er transporten forsinket blir du varslet om dette.
Første gang du bestiller reise trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato.

Billetter og betaling:
Alt du trenger for å være med er en vanlig honnørbillett. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å kjøpe billett om bord på minibussen. Billetter må derfor kjøpes på forhånd med RuterBillett-appen, reisekort eller impulskort. Har du med en venn gjelder Ruters ordinære billettpriser. Merk: TT-kort gjelder dessverre ikke.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ØKT PENSJON TIL ENSLIGE ALDERSPENSJONISTER
Publisert 17.07.2019

1. september øker satsen for enslige pensjonister med minste pensjonsnivå. Omtrent 90 000 personer vil få mer utbetalt i alderspensjon som følge av at satsen øker. En økt sats innebærer at enslige alderspensjonister med minstepensjon vil få en økning i utbetalingen av alderspensjon med opptil 4000 kroner i året, som tilsvarer opptil 333 kroner i måneden, før skatt er trukket.
Pensjonen omregnes automatisk med ny sats.
De aller fleste vil få pensjonen sin automatisk omregnet før utbetalingen i september. I en del tilfeller må pensjonen omregnes manuelt, og da kan det ta noe lengre tid. Siden endringen er en satsendring, vil det bare unntaksvis bli sendt vedtaksbrev i forbindelse med omregningen. Informasjonen om satsendringen vil stå i utbetalingsinformasjonen på Ditt NAV i september, eller på utbetalingsmeldingene for de som mottar den per post.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OSLO FÅR NY SPANSK TRIKKEFLÅTE
Fra høsten 2020 kommer den første av i alt 87 nye trikker som skal kjøre deg og meg rundt i Oslos gater. Trikken skal være den billigste og teknisk mest riktige, ifølge Sporveien, som var ansvarlig for innkjøpet.

Urbos 100 heter den nye blå trikken som skal frakte meg og deg. Også de ansatte er fornøyde og spesielt er vi fornøyde med at fagmiljøene i Sporveien er involvert underveis. Både førere, mekanikere og renholdere, som skal ha dette som sin fremtidige arbeidsplass, har vært med på beslutningen.
Et mål for trikkeanskaffelsen var å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer, som Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham.

De nye trikkene får bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasiteten er 220 plasser. Trikkene blir lavgulvtrikker med universell utforming som gir enkel av- og påstigning. Det blir god plass om bord til barnevogner og rullestoler.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


NYE RUTINER VED BESTILLING AV TT-KJØRING FRA GARDERMOEN
Det har i en periode dessverre hersket usikkerhet og ulik informasjon rundt formidling og bestilling av drosjetransport på Gardermoen. Taxi-skranken som har vært brukt i mange år er nå avviklet og nye rutiner er innført. Nedenfor følger oppdatert informasjon fra Avinor. Vi vil anbefale våre medlemmer og forhåndsbestille sin TT transport hos Oslo Taxi i tråd med gjeldende rutine også ringe Oslo taxi på vanlig måte når en er klar for avreise, altså kommet seg gjennom bagasjehenting og inn i ankomsthallen.

1) Der hvor skranken var plassert tidligere, er det bygget et nytt informasjonssenter for reisende. Et av elementet i dette senteret er en bestillingsautomat for taxi. På automaten kan man registeret destinasjonen man ønsker å reise til. Deretter vil skjermen vise tilgengelige taxier og hvilen pris de forskjellige taxiselskapene tar for å kjøre til ønsket destinasjon. Dette er viktig fordi prisen varierer betydelig fra selskap til selskap. Dersom det er vanskelig for blindeforbundets medlemmer å benytte automaten, kan dere be om bistand fra Avinors personell. Avinor vil betjene informasjonssenteret på deler av døgnet hvor det er mye trafikk. Man kan også gå ut og velge en taxi i spotkøen, men de fleste taxiene som står i denne køen, er blant de dyreste fordi de billigste har kjørt av gårde med passasjerer som har benyttet bestillingsautomaten.

2) Taxi Depotet AS, som administrerer taxiene ved lufthavnen, har også bemanning ute ved taxiholdeplassen. Disse skal kunne bistå deres medlemmer. Det er også bestillingsautomater ute, men personellet fra Taxi Depotet kan IKKE bistå ved bruk av bestillingsautomatene. Bemanningen er tilsted tilnærmet hele døgnet men på sen kveld og natt består denne bemanningen av vektere, ikke Taxi-personell. Det er videre planer om å etablere en bod ute ved taxi-holdeplassen i løpet av høsten. Denne boden vil være en base for Taxi Depotets personell som er ut, og således i stor grad erstatte den tidligere skranken inne.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SOL OG LEGEMIDLER - UNNGÅ HUDREAKSJONER
Noen legemidler gjør huden ømfintlig for sol. Forebygg utslett og les pakningsvedlegget for å sjekke om dette gjelder et legemiddel du bruker.

Legemidlene som kan gi hudreaksjoner i solen brukes både til å behandle kroniske lidelser, som for eksempel hjertesvikt, og kortvarige og mindre alvorlige sykdommer, som halsbetennelse eller urinveisinfeksjon. P-piller kan også i sjeldne tilfeller gi hudutslett i kombinasjon med sol.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTVIDET KVOTE TIL 200 REISER FOR UTVALGTE TT-BRUKERE
Publisert 28.06.2019
Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.
Transporttilbudet inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.
Denne ordningen ble utvidet i 2016, for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Ved årsskiftet 2017/2018 benyttet om lag 3 400 brukere den utvidede TT-ordningen. Det er 107 000 TT-brukere totalt.
Aust-Agder, Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark er de syv fylkeskommunene som er omfattet av ordningen.
Den totale bevilgningen for 2018 er på 112,9 millioner kroner. Det resterende beløpet skal benyttes til å få med flere fylkeskommuner i ordningen.

Fem nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning fra 2. halvår 2019:
Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland.

Totalt 13 fylker er no en del av den utvidede TT-ordningen. Dette er en statlig ordning som kommer i tillegg til TT-ordningen fylkene allerede har selv. Den utvidede ordningen skal, sammen med fylkeskommunene sitt tilbud, sikre totalt 200 fritidsreiser for blinde/svaksynte og rullestolbrukere.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIGITALT FRIKORTBEVIS PÅ HELSENORGE.NO
Sist endret: 17.06.2019

Fra 19. juni 2019 finner innbyggerne digitalt frikortbevis når de logger seg inn på helsenorge.no. Det digitale frikortbeviset er en pilot, og vil i første versjon være uten frikortnummer.

Alle innbyggere får fortsatt tilsendt papirfrikort i posten. Helseaktører som krever frikortnummer må fortsatt se papirfrikortet. I slutten av august 2019 vil det komme en ny versjon av frikortbeviset som inneholder frikortnummer. Både den digitale spørretjenesten «Har borger frikort?», digitalt frikort og papirfrikort er gyldige som bevis på egenandelsfritak.
For å finne det digitale frikortbeviset må borgere logge seg inn på helsenorge.no (for eksempel ved å bruke Bank-id), og klikke på «Frikort og egenandeler».

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAN FIBROMYALGI SKYLDES INSULINRESISTENS?
Nesten alle pasientene med fibromyalgi hadde tegn til insulinresistens, og mange ble bedre da de tok medisiner mot høyt blodsukker, ifølge en liten studie. Men det trengs mer forskning før vi vet hvordan de to helseproblemene henger sammen. Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FINNE-/ BYTTE AV FASTLEGE
Skal du finne eller bytte fastlege, se hvor mye du har betalt i egenandeler, eller bestille Europeisk helsetrygdkort? Da skal du til den offentlige helseportalen helsenorge.no.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨^^

RAMMEN TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER ER BRUKT OPP
Publisert 07.06.2019
Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020. Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2019 var på 65 450 000 kroner, etter at regjeringen styrket ordningen med 15 millioner kroner i 2019. Det har blitt fattet over 800 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2019. Rammen er nå brukt opp, og det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020. Brukere som nå søker på slike aktivitetshjelpemidler vil få avslag resten av året. Vi oppfordrer derfor brukere over 26 år å vente til 2020 med å søke om aktivitetshjelpemidler.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REGULERING AV GRUNNBELØPET OG YTELSER FRA 1. MAI 2019
Publisert 22.05.2019 | Sist endret 23.05.2019
Det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2019 er fastsatt til 99 858 kroner. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt 24. mai 2019. Grunnbeløpet øker fra 96 883 kroner til 99 858 kroner. Dette er en økning på 2 975 kroner eller 3,07 prosent.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STERK POSISJON I DET POLITISKE LANDSKAPET
FFO har hatt et begivenhetsrikt og travelt år i 2018, og vi går inn i 2019 med en organisasjon i vekst og med en sterk posisjon i det politiske landskapet. Vi teller i dag hele 84 medlemsorganisasjoner og utgjør en sterk og samlet kraft i vårt interessepolitisk arbeid. Vår tyngde gjør oss til en naturlig og solid utfordrer, samtalepart og samarbeidspart for myndigheter, Storting og regjering. Vi har en viktig rolle å spille og oppgavene står i kø. Vi opplever å bli tatt på alvor, selv om ikke politikken alltid går vår vei. Vår viktigste oppgave er å fremme likestilling og gode tjenester, og å sikre en aktiv og god brukermedvirkning i utviklingen av system og tjenester. Vårt arbeid skal bidra til at hverdagen for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende blir best mulig! 2019 står i fylkenes tegn hos oss. Vi forbereder nå fylkessammenslåinger frem mot 2020 til FFO Viken, FFO Agder, FFO Hedmark og Oppland, FFO Troms og Finnmark, FFO Vestlandet og FFO Vestfold og Telemark. Forberedelsesarbeidet startet for lenge siden, men det er i 2019 alt det praktiske skal avklares og vedtas. Parallelt med dette fortsetter vi arbeidet med å samle, modernisere og eff ektivisere organisasjonen. Vi går inn i et valgkampår. FFO har i den forbindelse en viktig oppgave med å synliggjøre politiske saker som berører våre grupper. Vi kommer til å kjøre en aktiv «valgkampanje» rettet mot fylkes- og kommunevalget for 2019. Vi er smertelig klar over at tjenestene som gis i kommune-Norge er varierende både når det gjelder tilgang til, og kvalitet på, tjenestene som gis. Geografi sk likestilling er oft e mangelvare. Kommune- og fylkestingsvalget gir oss en god anledning til å adressere dette. I 2019 skal Norge svare FN på i hvilken grad konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir fulgt og innfridd i Norge. Deretter vil den norske stat få FNs anbefalinger på hva som må endres. Anbefalingene blir et viktig verktøy for oss i årene som kommer. Konvensjonen skal og må følges – også av Norge. Vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til at så skjer!
Eva Buschmann,Styreleder, Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær
(Les FFO-årsberetning-2018)
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KRONISKE SMERTER ANERKJENNES SOM SYKDOM
I mai vil WHO anerkjenne kroniske smerter som en sykdom.
Publisert: 26.04.2019

Det internasjonale sykdomsklassifiseringssystemet ICD for anerkjente sykdommer oppdateres i mai. Dermed anerkjennes nå kroniske smerter ikke bare som en symptom på sykdom, men som en diagnose i likhet med andre sykdommer. Det er i mai at WHO lanserer den oppdaterte versjonen av ICD-10, til ICD-11, skriver danske Dagens Medicin. En dansk smerteekspert som har deltatt i det forberedende arbeidet, mener dette vil bety mer presis diagnostisering, og mer målrettet behandling. Professor Peter Svensson fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, som forsker på smerter i ansikt og munn, sier at dette betyr at WHO nå anerkjenner at behandling av kroniske smerter er noe helt annet enn behandling av akutte smerter, og at det må andre former for behandling til når det dreier seg om kroniske smerter. – Det er en anerkjennelse av at kroniske smerter tas mer på alvor enn de har blitt fram til nå, og dette vil få stor betydning for pasienter og helsevesenet, sier Svensson til danske Dagens Medicin. ICD-10 ble vedtatt av WHO i 1990 og utkom i 1992. I Norge har Statens helsetilsyn hatt ansvar for utarbeidelsen av en norsk utgave spesielt tilpasset norske forhold. ICD-10 er den siste klassifikasjonen i den rekken som ble formalisert i 1893 som The Bertillon Classification, eller Den internasjonale listen over dødsårsaker. Senere er tittelen endret for å gi tydeligere uttrykk for innhold og formål - og for å avspeile den stadige rammeutvidelsen for klassifikasjonen utover sykdommer og skader, men den innarbeidede forkortelsen ICD er beholdt, ifølge Store medisinske leksikon.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ØNSKER STØRRE FIBROMYALGI-BEVISSHET BLANDT LEGER
Fibromyalgi har lenge vært en mystisk tilstand, og flere leger har ikke trodd på diagnosen. Nyere forskning viser at fibromyalgi nå blir ansett for å være en forstyrrelse i sentralnervesystemets følsomhet. Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

REPRESENTANTFORSLAG OM TRYGGE SYKEHUS FORAN DYRE PRESTISEPROSJEKTER

Førstkommende mandag, 29. april, skal representantforslaget til Kjersti Toppe (Sp), Bjørnar Moxnes (R) og Kari Elisabeth Kaski om Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter behandles i Stortinget. FFO Oslo har sendt inn høringsuttalelse i denne saken. Dette er gjengitt i sin helhet under: Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

STÅENDE MR TIL DIAGNOSERING AV NAKKESKADER

Stående MR brukes i utlandet- og hvor brukere endelig opplever å bli diagnostisert og deretter får nødvendig behandling! Alle vet, at vanlig MR er ubrukelig til diagnostisering av nakkeskader. VEL, vi får HÅPE noen av de andre regjeringspartiene og noen i opposisjonen forstår at det er nødvendig med stående MR, for å oppfylle pålegget som Norge mottok for mange år siden nå- om å diagnostisere og faktisk gi behandling til de med nakke- og kjeveskader! Helseministeren informerte Stortinget om at vektbærende/stående MR ikke har noen nytte i å diagnostisere nakkeskader. Dette står i sterk kontrast til alle de pasientene som endelig har fått korrekte diagnoser med denne undersøkelsen i utlandet.
Les begrunnelsen hans i artikkelen.

Bent Høie sier at stående MR er verdiløst
Helseminister Bent Høie informerte nylig Stortinget om at han mener stående/vektbærende MR ikke har noe for seg med tanke på å diagnostisere nakkeskader. Helseministeren ble nylig forelagt spørsmål fra Kjersti Toppe(SP), som sitter i helse-og omsorgskomiteen om i hvilken grad regjeringen har oppfylt Stortingets vedtak om diagnostisering, behandling og oppfølging av nakkeskader. Vedtaket fra 2009 skulle sikre nakkeskadde rett på korrekt utredning og behandling.

Kjersti Toppe, Senterpartiet, Hordaland
-Ifølge pasientorganisasjonen Nakke- og kjeveskaddes landsforening er dette vedtaket ennå ikke iverksatt. Spørsmålsstiller ønsker derfor en redegjørelse om hvorvidt og hvordan statsråden mener vedtaket er implementert, utdypte Toppe. Svaret fra Høie var av det kryptiske slaget, og henviste til at Norge benytter seg av verdens helseorganisasjon sitt kodeverk ICD-10. Han unnlot imidlertid å svare på hvordan pasientene ble diagnostisert eller behandlet, med andre ord hvilke metoder og prosedyrer som benyttes norsk helsevesen. Imidlertid avslørte han i praksis at vedtaket ikke er innført da han refererte til helsedirektoratet sitt synspunkt. -Graderingen av nakkeskader er først og fremst knyttet til symptomer og klinisk undersøkelse,uttalte Høie. Gradering av nakkeskader har ingenting med verdens helseorganisasjon sitt kodeverk ICD-10 å gjøre, men forsikringselskapenes bestillingsverk WAD,Whiplash Associated Disorders. Dette er et subjektivt system hvor ingen får påvist objektive skader. Dette systemet ble forkastet av Stortinget i 2009,men er åpenbart i bruk enda. Høie fortsatte med å referere til helsedirektoratet. -Representanter for interesseorganisasjonen av pasienter med nakkeskader ønsker at det tas i bruk «åpen MR» eller «sittende MR» for å fremstille instabilitet i nakke og nakke/skallebasis. Norsk fagmiljø anser at denne undersøkelsen ikke gir pålitelig tilleggsinformasjon, og metoden benyttes derfor ikke i den norske spesialisthelsetjenesten, utdypte Høie.

Mange norske pasienter har fått korrekte diagnoser med vektbærende MR i utlandet.
For det første så er dette i strid med EØS-lovgivningen, nemlig å kun forholde seg til «norsk fagmiljø» i slike vurderinger. Det skal foretas en vurdering basert på internasjonal medisinsk kunnskap. For det andre så følger ikke Bent Høie systemet han selv lovpriser, nemlig beslutningsforum for nye metoder. I følge norsk praksis skal metodevurdering gå gjennom dette organet før det kan konkluderes med tanke på hva som skal tas i bruk i Norge av nye metoder. Det er ikke gjort. Så det Bent Høie baserer sine utalelser på er subjektive vurderinger uten dokumentasjon, og på at Norge fortsatt skal følge WAD som er forkastet av Stortinget for 10 år siden.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=75534

*****

STÅENDE MR
Norge har enda ikke tatt i bruk stående MR som kan hjelpe tusenvis av mennesker med sine skader, plager og symptomer til et bedre liv. En stående MR kan gi bedre og mer nøyaktige diagnoser enn i liggende posisjon, og det er på tide nordmenn får tilgang til denne type undersøkelse.
Målt i utbredelse og kostnad er muskel- og skjelettplager Norges største helseproblem.
Til tross for dette så mener norske helsemyndigheter at Norge ikke har behov for stående MR som kan gjøre undersøkelser i vektbærende posisjon og i bevegelse. Stående MR kan potensielt hjelpe tusenvis av mennesker til rett og en mer nøyaktig diagnose , som fører til bedre behandling og tilbake i arbeid.

Upright MRI er et nytt konsept som gir reelle fordeler for pasientene
• Vektbærende og variable posisjoner gjør det mulig å gi en mer presis diagnose
• Et åpent system gir bedre pasientkomfort. Det er godt egnet for pasienter med klaustrofobi.!
• Unik mulighet til å skanne ryggraden i fleksjon eller forlengelse

Upright MRI-systemet tilbyr en unik mulighet til å skanne pasienter i oppreist eller vektbærende posisjon som ikke er mulig i konvensjonell liggende MR-posisjon. Liggende skanner kan ikke oppdage en viss patologi som blir synlig først når pasienten er i oppreist eller vektbærende posisjon: Dette gjelder spesielt forhold som påvirker ryggraden.

Hva er fordelen med denne type MR i evaluering av ryggradsundersøkelser?
Det er nå mulig å undersøke pasienten under naturlig belastning. Mellomvirvelskiver, for eksempel, er utsatt for et trykk som er 11 ganger høyere når man sitter enn ved ryggleie. Endringer som har skjedd på grunn av denne belastningen, kan avsløre patologi som enten ikke er synlig eller kan undervurderes i liggende stilling. Upright MRI-metoden er også den eneste prosedyren som tillater undersøkelse av ryggraden ved ulik kroppsholdning. Pasientene kan bli undersøkt i ulike stillinger med varierende grad av fleksjon eller forlengelse, roterende, eller bøyd sideveis – til man finner den posisjonen der de opplever mest smerte. Det er mulig å avbilde og klart vise ustabilitet som følge av at en virvel har som er sklidd ut eller en posisjonsavhengig skiveprolaps som enten kan være vanskelig når en avbildes i ryggleie. Det er mulig å få til en mer detaljert undersøkelse av spinalkanalen og nerve utganger mens pasientene er i arbeidsposisjoner. Disse kan ha en normal bredde i liggende stilling, mens de kan bli patologisk smalere ved fleksjon eller overstrekk i ryggraden.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AVDELING FOR SMERTEBEHANDLING OUS
25. mars 2019

Velkommen til vår splitter nye Facebook-side! Visste du at OUS har Norges største smertemiljø? Våre fagfolk samarbeider om å utrede og behandle de mest kompliserte smertepasientene i landet. Hos oss jobber leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, nevrologer, psykologer og helsesekretærer side om side.
I tillegg har vi ansvaret for to kompetansetjenester: Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev). Målet med kompetansetjenestene er å spre vår kunnskap videre til annet helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten for øvrig. Vi kommer til å dele både egne artikler og andre interessante artikler på denne siden!

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨¨

SASP-KONFERANSE I OSLO
Avdeling for smertebehandling OUS
15. april 2019

Det er nyttig for både pasienter og smerteforskere å snakke mer sammen. Under årets SASP-konferanse i Oslo ble det for første gang holdt en workshop der både pasientrepresentanter fra blant annet Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS), forskere og ExtraStiftelsen og Kavlifondet diskuterte hvordan forskningen kan bli bedre og mer nyttig for pasientene.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FORMI BRUKERMEDVIRKERBASE
Sist oppdatert 28.03.2019

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskningen. På grunnlag av dette har FORMI etablert en «FORMI brukermedvirkerbase» for å kvalitetssikre brukermedvirkningen i forskning på muskelskjeletthelse i fremtiden.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYE FLYTOG MED BEDRE TILGJENGELIGHET FOR RULLESTOLBRUKERE
Publisert 06.03.2019

De nye flytogsettene som skal ta passasjerer til og fra Oslo Lufthavn på Gardermoen, er oppgradert også når det kommer til universell utforming.
Denne uken har Flytoget presentert åtte nye togsett som skal settes i drift på strekningen til og fra Oslo Lufthavn i tillegg til de eksisterende 16. De nye togene skal ifølge Flytoget AS være langt bedre på universell utforming enn de gamle. Hvert togsett består av fire vogner. Den ene er en lavgulvsvogn, slik at rullestolbrukere kan trille hindringsfritt i vognen. Av de 236 setene er det to rullestolplasser med dedikerte ledsagerplasser. Det ene av de to toalettene om bord er tilrettelagt for personer med redusert bevegelighet.

Økt kapasitet
Flytoget inngikk kontrakt med den spanske togprodusenten CAF om leveringen av togsettene i 2015. Dermed får Flytoget i alt 24 togsett og øker kapasiteten med 50 prosent.

Trinnfritt
Lavgulvsvognen, der rullestolplassene og de tilhørende ledsagerplassene befinner seg, vil ha trinnfri inngang fra togplattformen – forutsatt at togplattformen har riktig høyde. Om plattformhøyden ikke korrespnderer, etableres en trinnfri inngang i lavgulvsvognen med mobil rampe av personellet om bord i toget. Men også de øvrige vognene vil være enklere å ta seg fram i enn de gamle togsettene. Passasjen mellom vognene vil være trinnfri, og det skal være trappefri inngang. Derimot kommer det til å være tre trinn mellom lavgulvsvognen og gulvnivået på de øvrige tre vognene.

Flytogfakta
Hvert togsett har fire vogner, er 102 meter langt, 4,4 meter høyt, 3,3 meter bredt og veier 236 tonn. Flytogets administrerende direktør Philipp Engedal sier at det nye toget er bygget på samme lest som de forrige, men har i tillegg mindre støy, bredere seter, strømuttak, USB-tilgang, koppholdere ved alle stoler og bedre plass til bagasje.
– Togene blir også de første i Norge hvor man vil kunne se i hvilken vogn det er mest ledige plasser før man går inn, sier Engedal.

Klare for testing
Flytogene godkjennes for største hastighet som er 245 kilometer i timen, og testes i hastigheter opp til 270 kilometer i timen. Foreløpig er det bare lov til å kjøre i 210 kilometer i timen til og fra Oslo lufthavn. Det kommende året skal de nye togene testes på norske skinner og det skal gjennomføres nødvendig opplæring før de settes i drift i begynnelsen av neste år.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SÅ BRA ER TILGJENGELIGHETEN I GARDERMOENS NYE TERMINAL 2

Torsdag 27. april 2017 var den offisielle åpningen av den nye Terminal 2 på Gardermoen.
– Oslo lufthavn Gardermoen er blitt dobbelt så stor – og mer tilgjengelig enn før. Funksjonshemmedes organisasjoner skryter av samarbeidet med Avinor om utformingen av den nye terminalen på Gardermoen.
– Ved utformingen av nye Oslo lufthavn har vi hatt stort fokus på universell utforming. Alle løsninger har blitt lagt frem for et forum bestående av ressurspersoner fra forskjellige interesseorganisasjoner, hvor de har hatt mulighet til å påvirke løsningene det har endt opp med. Forumet har bestått av medlemmer fra Blindeforbundet, Hørselshemmedes Landsforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Astma- og Allergiforbund og Norges Handikapforbund.

Det påpekes at det er viktig at driften av flyplassen har fokus på universell utforming, og at de som drifter alle flyplassens forskjellige funksjoner ser sitt store ansvar for å forvalte de flotte universelt utformede omgivelsene rett.
– Det er jo hvordan flyplassen driftes og organiseres som sammen med den fysiske utformingen skal skape den gode opplevelsen for alle reisende.

Problemer for synshemmede
Men for synshemmede er det fortsatt krevende å finne fram på flyplassen, fordi informasjonsmonitorene henger for høyt.
– Norges Blindeforbund har bedt om at det settes opp monitorer i øyehøyde, slik at synshemmede har mulighet til å komme inntil, opplyser Beate Alsos, rådgiver i Norges Blindeforbunds interessepolitiske avdeling.

Oslo lufthavn Gardermoen
Norges hovedflyplass ble offisielt åpnet 8. oktober 1998.
I 2016 hadde Oslo lufthavn 25,8 millioner reisende og Skandinavias nest største flyplass.
15.000 mennesker har Oslo lufthavn som sin arbeidsplass, fordelt på over 120 selskaper som jobber med alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon.
Utvidelsen av Oslo lufthavn ble vedtatt i 2008, og står klar 27. april 2017.
Kostnaden er beregnet til å bli 14 milliarder.

Flere ber om assistanse
For reisende som har behov for hjelp på flyplassen, tilbys assistanse. Dette er en gratis tjeneste som alle flyselskapene har plikt til å tilby. Det er Aviator assistansetjeneste som i dag er ansvarlige for assistansetjenesten på Avinor Oslo lufthavn. Du kan få assistanse til ulike ting: Alt fra at noen tar deg i mot når du kommer med buss eller tog og følger deg helt til flyet, eller at noen hjelper deg med å sjekke inn bagasje.
– Det er etter hvert ganske mange som er blitt klar over at det er mulig å få assistanse på flyplassen. Derfor opplever vi at det er stadig større etterspørsel. De fleste bestiller dette på forhånd, men det er også noen som finner ut når de er på flyplassen at de trenger assistanse.
Flere steder i terminalen er det spesielle telefoner du kan bruke dersom du skal tilkalle assistanse. Du har også lov til å ha med en egen ledsager hvis du heller ønsker det, men da må du huske å be om ledsagerbevis ved innsjekking. Dersom du trenger assistanse, bør du bestille dette senest 48 timer før avreise.
– Vi ønsker så tidlig bestilling som mulig slik at vi sikrer at det er nok personer på jobb for de med behov for assistanse. Hvis det oppstår akutt behov for assistanse, kan vi ordne det også; du kan for eksempel bestille det på noen spesielle assistansetelefoner på flyplassen. Men hvor raskt du får assistanse, kommer an på trafikken og hvor mange andre som trenger assistanse akkurat da. Uansett om du som rullestolbruker klarer deg selv eller ønsker assistanse på flyplassen, bør du beregne litt ekstra tid for å være sikker på å rekke flyavgangen. Hvis du synes det er langt å gå, finnes det rullestoler som kan lånes uten å bestille på forhånd.

Operativ prøvedrift
Den nye terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen åpnet offisielt 27. april, men ble satt i delvis prøvedrift fra 1. november i fjor, og full operativ prøvedrift fra 1. februar i år.

Egne sykerom
En flyplassnyhet er at OSL nå har fått egne sykerom for passasjerer som opplever å bli akutt dårlige, eller som for eksempel trenger å få skiftet.
– Her skal man kunne få inn en båre, det er en hvilestol du kan legge deg ned på og det er dusjfasiliteter dersom man trenger å dusje og skifte.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ULLEVÅL SYKEHUS MÅ UTREDES TILSTREKKELIG
Publisert: 2. mars 2019 Sist oppdatert: 22:49, 2. mar 2019

Et enstemmig Oslo Arbeiderparti mener at nytt universitetssykehus like gjerne kan ligge på Ullevål som på Gaustad.

Ap-veteraner og helsetopper ut mot partiledelsen
– Vi ser det som en stor seier at Ullevål utredes som et reelt alternativ til Gaustad, og at det blir hørt i Stortingets høring 5. mars. Uttalelsen er enstemmig, og veldig klar, sier Gro Balas til Dagsavisen.
- Vi forventer at helseminister Bent Høie legger frem for Stortinget god nok dokumentasjon som er faglig og økonomisk forsvarlig, og som gir et godt pasienttilbud for Oslos innbyggere. Stortinget må få et godt nok utredet beslutningsgrunnlag som viser hva som er bærekraftig, sier Tone Tellevik Dahl.
Hun er byråd for helse i Oslo.
- Helseministeren har satt Oslo i en vanskelig situasjon, spesielt nå som det den siste tiden er sådd tvil om beslutningsgrunnlaget også fra ledelsen i Helse Sør-Øst. Som vi har sagt hele tiden, må vi vite at de som skal beslutte gjør det på rett grunnlag, sier hun
Tilstrekkelig utredet
Oslo Arbeiderparti vedtok lørdag følgende:
Oslo Ap vil kreve at staten sikrer at Aker lokalsykehus blir realisert raskt og at kapasiteten på byens sykehus er god nok for en by i vekst.
Nye lokalsykehusfunksjoner må bygges opp enten på Ullevål eller Gaustad, alternativet som velges må sikre god pasientbehandling på kort og lang sikt og kunne dokumentere økonomisk forsvarlighet knyttet til både drift og investeringer.
Beslutningen om nytt sykehus enten på Ullevål eller Gaustad må fattes på bakgrunn av et godt faktagrunnlag og samtidig sørge for fremdrift i utbyggingsplanene, da det haster med nye sykehusbygg i Oslo.
Det er derfor nødvendig at beslutningen om det fremtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet.
– Vi mener det absolutt er fullt mulig å starte opp utbyggingen av Aker. Der har det vært forholdsvis kritisk lenge, med korridorpasienter og køer, siden Ahus ikke hadde den kapasiteten vi ble foreskrevet, sier Gro Balas.
Samlet parti
I vedtaket skriver Oslo Arbeiderparti også at arbeidet med å sikre Oslo god nok sykehuskapasitet haster. Nye Aker skal være lokalsykehus for hele Groruddalen, så Oslo Ap mener at planlegging og bygging av Aker må fortsette uavhengig av utredningen av Gaustad og Ullevål.
- Ledelsen, representantskapet og redaksjonskomiteen har jobbet godt for noe som samler partiet i Oslo. Det er viktig overfor dem som skal beslutte at stemmen vår er tydelig, sier Tone Tellevik Dahl.
Hun la fram høringsuttalelsen for bystyret.
- Vedtaket fra programkomiteen ble anda mer eksplisitt på programmøtet, og nevner nå både Gaustad og Ullevål som alternativer, sier hun videre.
Haster
I vedtaket står det også: «Det er nødvendig at beslutningen om det fremtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet, men Oslo Ap setter som forutsetning at dette arbeidet gjøres så raskt som mulig, og ikke setter helsetilbud og behovet for kapasitetsøkning på spill».
- Programmøtet setter som en forutsetning at utredningen skjer så raskt som mulig. Vi trenger vedtak om byggestart på Aker sykehus nå, sier Tone Tellevik Dahl.
Det står også at Oslo Ap stiller seg positivt til utbyggingen av Lovisenberg og Diakonhjemmet for å sikre et bedre sykehustilbud for Oslos befolkning.

– Ullevål beste alternativ
Ole Jacob Kjendlie i Bygdøy og Frogner partilag er svært fornøyd med utfallet.
– Veldig hyggelig at vedtaket er samstemmig, selv om det ikke er overraskende. Jeg visste hvor flertallet i Oslo Ap ville havne, sier han til Dagsavisen.
– Det viktige nå er at vi får en faglig utredning av både Gaustad og Ullevål. Så er jeg overbevist om at den vil vise at Ullevål er det beste alternativet, sier han videre.

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om flere profilerte Ap-politikeres uenighet med partileder Jonas Gahr Støre og Oslo-byrådsleder Raymond Johansen i denne saken.
I VG uttalte Støre og Johansen at en fullferdig utredning av Ullevål, som et reelt alternativ til utbygging på Gaustad, er en «dramatisk utsettelsespolitikk» som «gambler med helsen til folk». Dette fordi det angivelig forsinker byggestart på Aker. I tillegg uttalte Støre at tre nye sykehus i Oslo ville gi; «et finansieringsproblem som ingen har løsning på.»
– Dette er påstander det ikke er dekning for. Vi mister verken tid eller muligheter ved å sørge for en forsvarlig utredning. Snarere tvert om, uttalte tidligere helseminister i Gro Harlem Brundtlands regjering, assisterende direktør ved Rikshospitalet og administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, Tove Strand, til Dagsavisen da.
Nå sier Tove Strand følgende:
- Jeg er veldig glad for at et enstemmig programmøte i Oslo Arbeiderparti vedtok at en beslutning om lokalisering av det framtidige sykehuset på Gaustad eller Ullevål skal bygge på et godt begrunnet og tilstrekkelig utredet grunnlag. Det betyr at planene for Gaustad må kvalitetssikres samtidig som de mulighetene Ullevålområdet gir, blir skikkelig utredet. Det var også full enighet om at Aker sykehus skal bygges raskest mulig og bli lokalsykehuset for Groruddalen . Dette er med andre ord en god dag for alle som er opptatt av framtidas sykehustilbud til Oslos befolkning.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NAV VIDEREFØRER ORDNINGEN MED STØTTE TIL KOMFYRVAKT
Publisert 01.03.2019

NAV har lyttet til kritikken og argumentene fra brannvesenet om å ta ut komfyrvakt av etatens portefølje av hjelpemidler fra 16. mai 2019, og har etter en ny vurdering besluttet å videreføre ordningen. Beslutningen er tatt etter at NAV har vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å få mer informasjon om situasjonen på området.
– Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år. Vi ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten for en langt større gruppe enn de som faller inn under vårt ansvarsområde, og på et tidspunkt vil nok komfyrvakt ikke lenger kunne ansees som et teknisk hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Vi ser behovet for at det sees nærmere på hvilke tiltak som kan brukes for å bedre brannsikkerheten i befolkningen. Vi vil derfor fortsette dialogen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV.
Det er kommunene som har ansvaret for å installere dette utstyret. NAV vil i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sikre at rutinene for installasjon er gode nok. NAV er til enhver tid pålagt å vurdere hvilke hjelpemidler som skal inngå i folketrygden. Her er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen. Bakgrunnen for NAVs opprinnelige vurdering er at det fra 2010 er krav om installasjon av komfyrvakt i nybygg eller i forbindelse med rehabilitering i elektriske anlegg, og at det i dag er vanlig å anskaffe komfyrvakter selv.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HVA ER MEDISINSTART?

Apotekene starter opp med et nytt tilbud til personer som begynner med/på nye medisiner. Mer info på apotekenes hjemmesider. https://www.apotek.no/medisinstart2018.

Medisinstart består av to samtaler med en farmasøyt under full diskresjon. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter at medisinen er hentet på apoteket første gang. Samtalene kan foregå i apotekets informasjonsrom eller per telefon. Hver samtale tar inntil 15 minutter, der dere snakker om:
• gode medisinvaner
• kunnskap om og forståelse for behandlingen din
• praktiske problemer og vanskelige situasjoner

Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for deg. Avtal din Medisinstart på apoteket!

Vennlig hilsen
Øystein Holmelid
Fks.avd. Oslo og Omegn

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

KOMFYRVAKT SOM HJELPEMIDDEL OPPHØRER
Publisert 08.02.2019

Fra 16. mai 2019 vil ikke komfyrvakt bli innvilget som et hjelpemiddel som dekkes av Folketrygden. Definisjonen av et hjelpemiddel er produkter som er spesielt tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hva som defineres som et hjelpemiddel avhenger av hva som til enhver tid regnes som ordinært utstyr å anskaffe for befolkningen.

Etter 2010 er det i installasjonsstandard NEK 400 et krav om at komfyrvakt skal installeres i nybygg og ved oppussing der det trekkes ny elektrisk kurs til kjøkkenet. Reglene gjelder også for fritidsboliger.

På grunnlag av dette har NAV gjort en vurdering hvor vi ikke lenger definerer komfyrvakt som spesielt utviklet for mennesker med funksjonsnedsettelse, og derav ikke som et hjelpemiddel som dekkes av Folketrygden.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STERKE SMERTESTILLENDE KAN DEKKES VIA INDIVIDUELL SØKNAD

1. februar 2019/i Nytt & Aktuelt - Tekst: Trine Dahl-Johansen
Bidragsordningen for dekning av medisiner på hvit resept fases ut, men noen legemidler vil nå kunne dekkes av blåreseptordningen. Kronisk syke med behov for smertebehandling over lengre tid kan få dekket medisiner ved å søke om det.
Resepten fungerer da på lik linje med blåreseptordningen og du betaler kun vanlig egenandel fram til du får frikort. De gamle bidragsordningen skal avvikles ved at ingen nye inkluderes i den.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MOTSTANDEN MOT SYKEHUSPLANENE I OSLO KRYPER STADIG LENGER INN I REGJERINGEN

Venstres landsstyre vedtok i dag at de vil ha en full utredning av fortsatt bruk av Ullevål sykehus. De er det første regjeringspartiet som går inn for dette på nasjonalt nivå.
Hele ledertrioen til Venstre, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande og Terje Breivik, støtter en fullstendig utredning av Ullevål-alternativet.

Helse Sør-Øst har vedtatt å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker, og å rive Ullevål sykehus. Motstanden blant ansatte, fagforeninger og i befolkningen er stor. Alle partier i Oslos bystyre, unntatt Arbeiderpartiet og Høyre, er imot planene på Gaustad. I dag fikk imidlertid planene et skudd for baugen da Venstres landsstyre gikk inn for å utrede en utbygging av Ullevål sykehus. Vedtaket ble avgjort enstemmig, noe som betyr at både partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik støttet forslaget.

Guri Melby, Venstres gruppeleder i Oslo bystyre og medlem av landsstyret, sier de ikke forstår at det tilsynelatende mest realistiske alternativet, utbygging på Ullevål, ikke er utredet godt nok.
– En såpass stor investering, beregnet til 59 milliarder kroner, med så stor betydning for befolkningen i Oslo og områdene rundt, bør utredes grundigere før man fatter en beslutning, sier Melby.
– Det er stor faglig motstand mot planene om nytt sykehus på Gaustad, og når det er så sterke fagmiljøer som er så tydelige, så mener jeg vi må lytte til det. Også har det en nasjonal dimensjon ved at dersom vi bruker så mye penger på Oslo-området, så vil det helt klart være en fare for at det går utover hva vi har mulighet til å investere i av helsetilbud andre steder i landet. Oslo Frp vedtok også Ullevål-utredning

I et annet regjeringsparti, nemlig Frp, er motstanden mot sykehusplanene også stor. Oslo Frp vedtok denne helgen på sitt årsmøte at de vil be regjeringen og Stortinget om å skrinlegge «gigantplanene» på Gaustad, og arbeide for å bevare Ullevål sykehus. Det var Carl I. Hagen og gruppeleder for Frp i bystyret, Aina Stenersen, som stod bak forslaget.
– I den nye regjeringsplattformen står det at man skal ta mer hensyn til kommunene når det lages nye sykehusplaner. Så nå satser vi på at man følger opp dette, sier Aina Stenersen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener Venstres landsstyrevedtak om å utrede en utbygging av Ullevål sykehus er i tråd med det styret i Helse Sør-Øst jobber med nå.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier Venstre skal få svar på sine spørsmål om Ullevål-alternativet.
– Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at de ønsker å få belyst alternativet om å samle Rikshospitalet og Ullevål sykehus på Ullevål-tomta, sier Høie.
– Men er det å belyse det samme som å utrede skikkelig?
– Jeg ser at i Venstres uttalelser er det en rekke spørsmål, blant annet om økonomi, og det er jo nettopp spørsmål som en vil få besvart gjennom det arbeidet som skal gjøres i Oslo universitetssykehus og Helse Sør- Øst fram mot styremøtet i juni, sier Bent Høie.


FAKKELTOG MOT FORELIGGENDE PLANER FOR SYKEHUSUTBYGGING I OSLO

LO Oslo, Redd Ullevål sykehus, Aker sykehus venner, Helsetjenesteaksjonen, Fagforbundet og Oslo legeforening er initiativtagere til et fakkeltog knyttet til sykehusutbyggingen i Oslo. Flere organisasjoner har tilsluttet seg, og vi ønsker så bred representasjon som mulig. Vi inviterer FKS til å være medarrangører.

Arrangementet finner sted 12. februar med oppstart på Jernbanetorget kl. 17.00 og med antatt ankomst til plassen foran Stortinget kl. 18.00.
Parolen for markeringen er:
Utred Ullevål sykehus - stopp Gaustadutbyggingen
Bygg ut Aker sykehus for Groruddalen
Det vil bli appeller foran Stortinget, og alle partiene er også invitert til å holde appell.

Bakgrunnen for bekymringen for foreliggende planer er bl.a. at:
• de vil gi for dårlig sykehuskapasitet lokalt, regionalt og nasjonalt
• de koster for mye. Bedre og billigere løsning finnes
• traumemiljøet splittes og dette medfører svekkelse av tilbudet. Fagfolkene er bekymret
• 10.000 fødsler er planlagt plassert på Aker sykehus ? uten en fullverdig nyfødtintensiv og uten tilknytning til resten av barneklinikken som er planlagt lagt til Gaustad
• Groruddalen vil fortsatt mangle lokalsykehus i Oslo
• Prosjektet som planlegges i Oslo er så stort og kostbart at det også kan få store økonomiske konsekvenser for resten av Helse Sør-Øst. Det er avdekket betydelig økonomisk usikkerhet og svært høy risiko ved planene.

Stortingsrepresentantene Moxnes, Toppe og Kaski har levert Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter (Dokument 8:8 S (2018-2019) (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73535) hvor de foreslår:
1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.
2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.
Saken er sendt over til Helse- og omsorgskomiteen som skal ha sin innstilling ferdig 19. feb. Saken skal behandles i Stortinget 7. mars 2019.
Styret i Helse Sør-Øst skal behandle saken om Oslo universitetssykehus i styremøte 31. januar 2019.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon om våre bekymringer for foreliggende planer for sykehusutbyggingen i Oslo.
Vi oppfordrer samtidig til at dere mobiliserer egne medlemmer til å delta i fakkeltoget.
Signer gjerne oppropet - og videresende oppfordringen. Underskriftene overleveres ifm appellene.

https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/Helse_Sorost_styret_helseministeren_eller_et_Stortingsflertall_stottet_av_folkeopinionen_Bygg_Aker_redd_Ulleval_og_stopp/details/

Vi ber også om økonomisk støtte "etter evne". Fagforbundet har tatt på seg å holde regnskap. Fakler er kjøpt inn, godkjenning fra politi og kommune er i orden, lydanlegg er bestilt og vi ønsker å kunne sette inn annonser i flere aviser:
Fagforbundet sykehus og helse, merk innbetaling med fakkeltog.
Brukskonto: 9001 06 13042
Fagforbundet sykehus og helse, Oslo
Vipps 82977

På vegne av initiativtakerne,
Kristin Hovland, leder Oslo legeforening
Oslo legeforening
Postboks 178 Sentrum, 0102 Oslo
Telefon 47 90 40 98
www.legeforeningen.no/oslo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REPRESENTANTFORSLAG FRA STORTINGSREPRESENTANTENE MOXNES,TOPPE OG KASKI OM TRYGGERE SYKEHUS FORAN DYRE PRESTISJEPROSJEKTER
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STOPP SYKEHUSPLANENE PÅ GAUSTAD

Ansattes representanter, Oslo Legeforening, helseøkonomer og andre fagfolk er blant de som advarer mot Helse Sør-Østs (HSØ) planer om utbygging av nytt sykehus på Gaustad i Oslo.
Advarslene begrunnes med at utbyggingen vil kunne bli et milliardsluk, uten at sykehuskapasiteten i hovedstadsområdet blir tilstrekkelig. I tillegg mener mange at tomta er lite egnet. By- og riksantikvar har varslet innsigelser. Oslos plan- og bygningsetat forlanger at maksimal byggehøyde for Oslo skal respekteres. Det betyr 42 og ikke 76 meter slik det planlegges.

Sykehuskapasitet, utbygging og dimensjonering av Oslo universitetssykehus (OUS) må sees i sammenheng med situasjonen i områdene rundt Oslo og i helseregionen for øvrig. Akershus universitetssykehus (Ahus) har for liten kapasitet til å ta imot alle pasientene som hører til sykehuset og grunnet befolkningsøkning vil behovet være økende uten at hverken planer eller penger er på plass. Uansett må det tidligere lokalsykehuset på Aker i Oslo gjenoppbygges, noe det er tverrpolitisk enighet om. Østfoldsykehuset på Kalnes er også bygget for lite og har vært overfylt siden starten. Det nye sykehuset i Drammen er i samme situasjon. Nytt sykehus Innlandet var tidligere prioritert, men synes nå langt unna.

Behovene kan ikke gjemmes bort i antatt effektiviseringsgevinst eller ved å tro at aktiviteten kan overføres til kommunene. Det må planlegges for økt totalkapasitet. Ullevål ligger sentralt i Oslo og tomta er stor nok og ferdigregulert til sykehusformål. Ullevål-alternativet i kombinasjon med lokalsykehus på Aker er likevel ikke utredet. Utbygging her kan skje over tid. Det kan gi midler til dette sykehuset og viktige forbedringer som akuttmottak på Kalnes, psykisk helsevern på sykehusene Ahus, Vestfold og Sørlandet, nytt somatikk/strålebygg i Skien samt nytt sykehus Innlandet og i Drammen. Selv om sykehus angår alle er dagens foretaksmodell slik at plassering og utbygging normalt ikke bestemmes av de folkevalgte. Helseminister Høie er likevel øverste myndighet for HSØ. Stortinget kan derfor gripe inn og vedta at sykehusplaner skal revideres. Vi er kjent med at Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget har fremmet forslag som prioriterer utbygging av Aker sykehus i Oslo, krever utredning av Ullevålalternativet og at planer om utbygging på Gaustad settes på vent til dette er avklart. Forslaget vil gi plass til sykehussatsing i hele østlandsregionen. Vi støtter disse forslagene og oppfordrer alle partier til å gjøre det samme eller fatte liknende vedtak.

Per Harald Refsdal, leder LO i Asker og Bærum
Zafer Gözet, leder LO i Drammen og Omegn
Bjørn Sigurd Svingen, leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Valdres
Wenche Jansen, leder LO i Grenland
Gunnar Holm, leder LO i Øvre Romerike
Roy Pedersen, leder LO i Oslo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STØTT KRAVET OM EN UTREDNING AV ULLEVÅL SOM SYKEHUS OGSÅ I FREMTIDEN

NORGES STØRSTE OG VIKTIGSTE AKUTTSYKEHUS KAN BLI LAGT NED! UTEN AT KONSEKVENSENE ER UTREDET. ET PRESTISJEPROSJEKT PÅ GAUSTAD, SOM SKAL ERSTATTE ULLEVÅL, KAN BLI SÅ DYRT AT DET IKKE BLIR PENGER IGJEN TIL SYKEHUS ANDRE STEDER PÅ SØR-ØSTLANDET PÅ TIÅR. DEN STORE FLOTTE ULLEVÅLTOMTEN, SENTRALT BELIGGENDE OG VELGEGNET TIL SYKEHUS – FELLESKAPETS EIENDOM KAN BLI SOLGT TIL PRIVATE EIENDOMSUTVIKLERE. DET HASTER Å FÅ STOPPET DETTE. SIGNER I DAG! TAKK TIL DEG SOM DELER OGSÅ.

Signer oppropet for en utredning av å mulighetene for å bevare Ullevål Sykehus! En nedleggelse av Ullevål vil få negative økonomiske konsekvenser for hele Helse Sør-Øst og redusere kapasiteten ikke bare i Oslo, men i hele regionen. Krev at den dyre Gaustadplanen settes på hold til det er gjort en skikkelig utredning av konsekvensene ved en nedleggelse og mulighetene for å spare opp mot 30 milliarder ved å satse på Ullevål + Aker i Oslo. Støtt at gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen skal prioriteres og igangsettes først. Krev at det parallelt igangsettes en konseptfase for å se på mulighetene for å videreføre Ullevål som regions- og lokalsykehus. Dette kan gjøres samtidig som arbeidet fortsetter med Aker og Gaustad og vil ikke forsinke prosessen. En slik konseptfase vil ta 6-7 måneder. Når denne er gjennomført kan alternativene sammenlignes og den beste løsningen velges. Konsekvensene ved en eventuell nedleggelse av Ullevål for Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder må også utredes og hensynstas når løsning skal velges. Det er stort behov for økt kapasitet i hele regionen og Oslo kan ikke få all investeringskapital i regionen til prestisjeprosjektet på Gaustad på bekostning av andre. Helse Sør-Øst har utbyggingsplaner for Oslo universitetssykehus med en foreløpig økonomisk ramme på 59 milliarder kroner. Den kostbare utbyggingen vil likevel ikke bli tilstrekkelig til i vareta behovet og Oslo vil ikke få nok sykehussenger! Planene innebærer å gjenoppbygge Aker sykehus og bygge på Rikshospitalet på Gaustad, samt å legge ned Ullevål sykehus. Sykehusbygget på Gaustad har en ramme på 24 mrd. Ullevålstomten vil bringe inntekter på 5-7 mrd. dersom den blir solgt.

Til tross for disse enorme investeringene vil over 230 000 personer stå uten lokalsykehus i Oslo og Akershus i år 2030. I 2040 vil antallet være hele 360 000. Dersom Helse Sør-Øst binder slike enorme summer til Oslo-området frykter vi at konsekvensene bli svært merkbare i form av dårligere sykehustilbud i de øvrige ni fylkene i helseregionen. For å få plass til de cirka 160 000 kvadratmeter på Gaustad, planlegges nå hele tre 14-16 etasjers høyblokker som vil rage 70 meter i været – tilsvarende de ruvende tårnene i Oslo rådhus. Nåværende reguleringshøyde er 12 meter. Både By- og Riksantikvar er sterkt imot planene, og varsler innsigelser. Fordi Gaustadtomten er for trang, planlegges nå stadig flere av funksjoner flyttet fra Ullevål, til Aker sykehus. Det blir plassproblemer også der. For Aker er planlagt volum oppe i hele 220 000 kvadratmeter – mer enn nåværende Rikshospitalet (200 000 m2). Dermed må også Aker sykehus bygges i høyblokker. Likevel vil bare en av Groruddalens fire bydeler få Aker som sitt lokalsykehus, til tross for at Oslo-politikerne har sagt at de skal prioriteres. Innbyggerne i Bjerke bydel, som er den bydelen Aker ligger i skal etter planen få Gaustad som sitt lokalsykehus. Dette sier mye om en kabal som ikke går opp. Innbyggerne i to hele bydeler må bli på det overfylte Ahus lengre unna, istedenfor å få flytte tilbake til sitt Aker. Dette er ingen fordel for innbyggerne i Akershus heller.

Alternativet til disse planene er å beholde Ullevålstomten og bygge nytt der. Ullevålstomten er fire ganger større enn Gaustad, flat og ferdig regulert til sykehusdrift. Et bedre, raskere og billigere resultat får vi ved å reise et nytt klinikkbygg på cirka 60 000 m2 på Ullevål, beholde Rikshospitalet med høyspesialiserte funksjoner, og bygge Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen. Ullevål sykehus får da kapasitet for cirka 400 000 personer – mot de planlagte 147 000 på Gaustad – og dermed løser vi utfordringene med befolkningsveksten frem til 2030. I tillegg får alle Groruddøler plass på Aker. En reell utredning av å bygge ut Ullevål og prioritere Aker vil ikke forsinke prosjektet fordi den kun tar seks-syv måneder. Reguleringsplanene for Aker og Gaustad er tidligst klare sommeren 2020, dermed bør vi bruke tiden frem til det på å utrede Ullevålsalternativet. Ullevål sykehus har i dag hele 110 000 kvadratmeter ny, god bygningsmasse. Derfor slipper vi å bygge ut mer lokalsykehuskapasitet frem mot 2030. Ullevålsalternativet kan spare felleskapet mellom 20 og 30 mrd. kroner av de planlagte 59 mrd! Dette er penger som andre sykehus i Helse Sør-Øst behøver. I tillegg vil dette gjøre det mulig å gjenoppbygge Aker i e´n fase og ikke i to. Det er derfor på høy tid at dette alternativet blir utredet. Helse Sør-Øst har tiden de trenger, vi kan spare inntil 30 milliarder kroner. Denne utredningen er ikke blitt gjort tidligere.

Din signatur kan bidra til at dette nå blir gjort!

TAKK!

Med vennlig hilsen aksjonen Redd Ullevål sykehus

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAMPEN MOT STORSYKEHUS PÅ GAUSTAD ER EN KAMP MOT OPPDELING AV SYKEHUSVESENET I HELE LANDET

I debatten om storsykehuset på Gaustad har det kommet fram at sengetallet er satt lavt og at Oslo kommune forutsettes å overta et stort antall pasientliggedøgn. Det foreligger ingen planer om hvor de nye kommunale «sekundærsykehusene» skal ligge eller hvordan de skal finansieres, men kostnadene må dreie seg om atskillige milliarder. Det nye sykehuset på Gaustad vil koste minst 40 milliarder kroner, men i tillegg kommer kostnader til bygging og drift av de nye kommunale «sekundærsykehusene». Det virker rart at et slikt investeringsbehov ikke er grundig drøftet og godkjent på stortingsnivå før detaljplanlegging starter.

Kampen mot storsykehuset på Gaustad er en kamp mot oppdeling av sykehusvesenet i hele landet.

Les hele artikkelen.
LIM INN: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hva-er-din-agenda-høie-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTTÅRSØNSKE – VÅKN OPP FØR DET ER FOR SENT – REDD VÅRE SYKEHUS

Mitt nyttårsønske er at mange mange tusen flere våkner opp av likegyldighetsdvalen og engasjerer seg i sykehuskampen. For du er vel klar over hva som er i ferd med å skje ? Og du er vel klar over at helseforetaket sørøst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus ? Og du er vel klar over konsekvensene håper jeg ?

Les hele artikkelen på facebook FFOOslo: https://www.facebook.com/FFOOslo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FRISKLIVSSENTRALER

Frisklivsordningen er for deg som ønsker:
-hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
-hjelp til å slutte å røyke eller snuse
-hjelp til å få et sunnere eller mer tilpasset kosthold
-å delta på kurs i mestring av depresjon eller belastning

Tilbud på frisklivssentralene
Du får:
-oppfølging over 12 uker med mulighet for forlengelse
-individuelle samtaler med frisklivsveileder
-trening i grupper
-kurs og opplæring

Frisklivssentralene tilbyr blant annet kursene «Bra mat for bedre helse», «Snus- og røykeslutt», «Mestring av depresjon» og «Mestring av belastning».
Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge.
Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Alle som jobber på frisklivssentralene er utdannet innenfor helse, for eksempel fysioterapi, ergoterapi, ernæring, sykepleie, psykologi og fysisk aktivitet.

Henvisning til frisklivsordning
For å få et tilbud i frisklivsordningen må du ha en henvisning, en såkalt frisklivsresept. Ta kontakt med din fastlege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen i din bydel.

Pris
De fleste tilbudene ved frisklivssentralene er gratis. Noen av kursene kan ha en liten egenandel.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTPRØVNING AV ET NYTT SKJEMA FOR EGENRAPPORTERT HELSE

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Helse Sør-Øst, ber nå personer me, og uten alvorlige helsetilstander, om å delta i utprøvningen av et nytt, internasjonalt måleskjema for egenrapportert helse. Undersøkelsen er anonym, og de som ønsker å delta, samtykker til deltakelse ved å gjennomføre og sende inn undersøkelsen. Resultatene vil både kunne bli benyttet i forbedringsarbeid i helsetjenesten og til forskning. Ingen besvarelser vil kunne spores tilbake til enkeltpersoner, og vil dermed heller ikke kunne kobles mot andre helsedata eller persondata. I undersøkelsen vil man oppleve at flere spørsmål er like. Dette skyldes at vi her sammenligner et nytt skjema med et annet. Vi ber derfor om tålmodighet til å besvare hele undersøkelsen, som består av rundt 100 spørsmål, og tar mellom 10-20 minutter å fullføre i sin helhet. Det er viktig at du gjennomfører hele undersøkelsen, om du ønsker å delta. Vi ber om at du deltar med kun 1 besvarelse. Ønsker du det, kan lenken til undersøkelsen deles med andre. Siden dette er en anonym undersøkelse, bruker alle som gjennomfører undersøkelsen den samme nettlenken. Resulatet fra undersøkelsen vil bli oppsummert og gjort tilgjengelig på våre websider (www.sunnaas.no/rkr) i løpet av 2019, i tillegg til publisering i internasjonale tidsskrift.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HC-parkeringskort:
Regelverk og praksis i Oslo skal gjennomgås
Publisert lørdag 29. desember 2018

I den nasjonale forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede heter det at:
"Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:
a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde,
b) passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde."

Samtidig har Oslo bystyre nå vedtatt, på initiativ fra Rødt, "Bystyret ber byrådet gjennomgå regelverk og praksis for tildeling av HC-kort med mål om en mer enhetlig praksis mellom bydeler og kommuner på utstedelse av HC-kort. Bystyret orienteres om gjennomgangen på egnet vis i løpet av 2019."

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ETTEROPPGJØR FOR UFØRETRYGD
Publisert 11.10.2018 | Sist endret 05.12.2018

Hvis du fikk uføretrygd i 2017, vil NAV beregne om du har mottatt riktig beløp ut fra inntektsopplysninger i skatteoppgjøret for 2017. Dette kalles etteroppgjør. For inntektsåret 2017 starter NAV beregningen av etteroppgjøret andre uken i desember 2018. Arbeidet med etteroppgjøret vil pågå over en lengre periode, og mange vil først få brev om dette i januar eller februar. I enkelte tilfeller vil det gå noe lenger tid før etteroppgjøret er ferdig.
Sender kun brev om endringer
Hvis NAV ser at det ikke er noen endringer for dine inntekstsopplysninger fra forrige beregning, og du har fått utbetalt riktig uføretrygd for inntektsåret 2017, vil du ikke få brev. Viser det seg at du har fått for lite utbetalt i forrige kalenderår, får du et brev om etterbetaling, og du får utbetalt etterbetalingen som en engangssum. Hvis det viser seg at du har mottatt for mye penger fra NAV i 2017, vil du få et brev om tilbakebetaling. NAV sender ut digitale brev om etteroppgjøret. De som er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret vil få en varsling på SMS og e-post om at det ligger et brev til deg på Ditt NAV. Hvis du ikke er registrert eller har reservert deg mot digitale brev, vil du få brevet tilsendt i posten.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TT-REISER

Oslo har en egen forskrift som regulerer tilrettelagt transport for mennesker med funksjonsnedsettelser som ikke kan benytte offentlig transport. TT-brukere får en årlig kvote med fritidsreiser som fastsettes av bystyret under budsjettbehandlingen. Bystyret kan endre dagens praksis og tildele likt antall reiser for alle aldersgrupper. l forskriften er det en gruppeinndeling blant annet basert på alder. Praksis har til nå vært at de under 67 år er tildelt 150 reiser per år, det samme gjelder TT-brukere ved fylte 67 år som er blinde, svaksynte eller som er spesialbilbrukere, mens de over 67 år har 70 reiser per år. Men i tilleggsinnstilling for kommunens budsjett for 2018 som ble lagt fram i går skriver byrådet: «Brukere over 67 år kan ha et like stort behov for antall TT-reiser som brukere mellom 6 og 67 år får. Det foreligger ikke saklig grunn for ulik tildeling av fritidsreiser utelukkende på grunnlag av alder.» Byrådet foreslår derfor en utvidelse av TT-ordningen som fra 1. januar sikrer brukere over 67 år like mange reiser som TT-brukere under 67 år har i dag, og en utvidelse som krever en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner. Dette har jeg sloss for lenge. Dette vil være et klokt vedtak sier Ivar Johansen i Oslo Bystyre.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KONTAKTLEGE I SPESIALISTHELSETJENESTEN
En kontaktlege i spesialisthelsetjenesten skal bidra til at pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse får bedre og tryggere oppfølging, ved at man har en bestemt lege å forholde seg til.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

H0NNING BEST PÅ Å LINDRE HOSTE.
Britiske retningslinjer for hvordan hoste helst bør behandles, blir endret: Etter en gjennomgang av tilgjengelig forskning mener National Institute for Health and Care Excellence (NICE) at leger skal fremme honning som førstevalg når akutt hoste skal behandles.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ER NORGE PÅ VEI MOT SENGELØSE SYKEHUS ?
Er vi på vei mot sengeløse sykehus ? Viser til NRK innslaget om Stavanger sykehus som får belønning for å sende pasientene fort hjem. Bent Høie oppfordrer nå alle sykehus til det samme. Penger er blitt viktigere enn menneskers liv. Og dette kaller jeg høyrepolitikk på sitt verste. Det som skjer er at rike vil betale for døgnopphold og de andre blir sendt hjem. Man trenger ikke å være professor for å skjønne at unødvendige dødsfall vil inntreffe oftere.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ÅPEN HØRING OM FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I OSLO-REGIONEN
Høringen strømmes på nett 11 september fra kl 1200-1600

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Å TA BADSTU KAN HOLDE DEG FRISK

Å bruke sauna - eller badstu - kan redusere risiko for både hjerte- og lungesykdom og influensa. Det viser en oversiktsartikkel fra amerikanske Mayo Clinic.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PASIENTREISER

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFO LEVERER INNSPILL TIL NY HELSE- OG SYKEHUSPLAN

Vi må sørge for at kronikere får bedre oppfølging i spesialisthelsetjenesten og at ventetidene for denne gruppen blir kortere. FFO har møtt Helse- og omsorgsdepartementet for å gi våre innspill til ny nasjonal Helse- og sykehusplan. FFO løftet flere områder hvor vi mener det må rettes særskilt oppmerksomhet mot i den nye planen. Blant disse er regionale forskjeller i helsetilbudet, noe som er et av FFOs hovedkrav til helsemyndighetene.
Vi peker på 7 områder hvor vi mener det må rettes særskilt oppmerksomhet mot i en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Disse områdene er: Behov for å redusere regionale forskjeller, Sikre gode pasientforløp, Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, sikre god rehabilitering, bedre behandling og oppfølging av kronikere, økt pasientsikkerhet, digitalisering og samhandling. Her kan du lese hele vårt krav og innspill til den nye planen:
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFUSJON AV UTGIFTER TIL SPESIALISTHELSETJENESTER I ANDRE EU/EØS-land

Pasienter kan få refundert utgifter til planlagt sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester dersom de velger å reise til et annet EU/EØS-land for å motta helsehjelp. Pasienter som er pliktig medlem av folketrygden og statsborger i et EU/EØS-land, kan reise til andre EU/EØS-land for å få ulike typer helsehjelp.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PENSJONISTER OG UFØRE KAN FÅ UTBETALINGSMELDING I POSTEN
Publisert 15.05.2018 | Sist endret 18.05.2018

Fra juli 2018 vil NAV innføre en løsning for å sende utbetalingsmeldinger i posten for pensjonister og uføre som måtte ønske det.
Hvordan få utbetalingsmeldingen i posten:
De som ønsker å få utbetalingsmeldingen i posten må reservere seg på www.idporten.no eller ved å ringe 800 30 300 (+47 24 05 56 03 fra utlandet). Det er enkelt og trygt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller be andre – som familiemedlemmer eller venner – om hjelp til å bli reservert, uten krav om elektronisk innlogging. Vær oppmerksom på at reservasjonen gjelder for all digital kommunikasjon med det offentlige. Om du reserverer deg vil alle viktige brev kun komme i posten. Det kan for eksempel være skatteoppgjøret eller vedtak om ytelser fra NAV. Du vil ikke få skattemeldingen på nett. Når gjelder det fra Du kan reservere deg når som helst, men du kan tidligst få utbetalingsmeldingen i posten fra og med utbetalingen av pensjon og uføre i juli 2018. Etter dette vil man få utbetalingsmeldingen på papir fra den påfølgende måneden etter man har reservert seg.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STARTER MED VEILEDNING I APOTEK

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en prøveordning med oppstartsveiledning i apotek fra mai 2018. Alle landets apotek er med i prøveordningen, som går ut på å tilby pasienter veiledning om medisinbruk. Tjenesten retter seg mot pasienter med hjerte- og karsykdommer som skal starte med perorale, blodfortynnende legemidler, blodtrykksenkende legemidler og/eller kolesterolsenkende legemidler, og som er forventet å ha etterlevelsesutfordringer når det gjelder legemiddelbehandlingen. Legen kan rekvirere oppstartsveiledning til sin pasient, og pasienten kan også selv be om tjenesten i apoteket.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFUSJON AV UTGIFTER TIL NÆRINGSMIDLER PÅ BLÅ RESEPT

Du kan få legen din til å søke Helfo om å få refundert utgifter til næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept.
• Dekning av utgifter til næringsmidler på blå resept
• Hvilke næringsmidler kan du få dekket av Helfo?
• Utlevering fra apotek eller bandasjist når du har fått innvilget stønad på blå resept
• Krav til kjøp på resept for å få dekket utgiftene
• Næringsmidler ved yrkesskade
• Kjøp av næringsmidler i utlandet
• Send søknad digitalt til Helfo
• Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Les hele informasjonsskrivet
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ALDERSDISKRIMINERING - KUTT I TT-REISER OG TRENINGSTILBUD

Er det slik at Oslo kommune bryter loven om aldersdiskriminering ? Er det lov å kutte tt-reisene fra 150 til 70 i året ved fylte 67 år? Er det lov å kaste ut folk fra Aktiv på Dagtid ved fylte 67 år ? Jeg har tolket loven slik at aldersdiskriminering nå er forbudt ? Hipp hurra – I juni 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov der alder inngår på linje med rase, kjønn, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Loven trådte i kraft 1. januar 2018.
Les hele innlegget fra Mental Helse, Stovner til Oslo Bystyre
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

NÅ VIL BYRÅDEN I OSLO ØKE ANTALLET HANDIKAPPLASSER FOR Å ERSTATTE DE VANLIGE PLASSENE SOM FJERNES
28. februar 2018

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg vil opprette flere HC-plasser i Oslo sentrum. Bakgrunnen er at resten av den kommunale gateparkeringen for privatbiler fjernes innenfor Ring 1 i løpet av året. Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INTERNASJONAL SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE KRONISKE SMERTER

Medlemmene i Pain Alliance Europe (PAE) inviterer mennesker med kroniske smerte ellers deres pleiere til å fylle ut denne korte spørreundersøkelsen om effekten deres kroniske smerter har på livskvalitet, jobbsituasjon og om eventuell finansiell støtte de mottar. Dette er den andre spørreundersøkelsen PAE har utviklet med temaet kronisk smerte, I en serie av årlige undersøkelser som ser på virkningen av smerte. I hver undersøkelse ser vi på forskjellige aspekter ved hvordan smerte påvirker livskvaliteten til kroniske smerte pasienter I Europa. I etterkant av undersøkelsen vil vi utarbeide en rapport, som sammenligner smertepasienters erfaringer I forskjellige land. Rapporten vil bli publisert av Pain Alliance Europe til alle interessenter, for å styrke vår sak og for å promotere vårt arbeid med å påvirke politikere og gjøre de mer klar over utfodringene med kronisk smerte.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SLUTT PÅ FERJERABATTENE FOR NAV-BILER
22. februar 2018

Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTDYPENDE OM AAP-ENDRINGENE FRA 1 JANUAR 2018
Publisert 01.12.2017 | Sist endret 12.01.2018

På denne siden finner du en oversikt over alle de viktigste endringer i reglene for AAP. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018. Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MEDISINER VIRKER ULIKT PÅ KVINNER OG MENN

En rekke medisiner har ulike effekter hos kvinner og menn - ulikheter som spiller inn på både virkning, bivirkninger og dosering.
Menn og kvinner reagerer ulikt på medisiner og yrkesmessige eksponeringer. Dette skyldes ulikheter i vekt, høyde, kroppsoverflate og mengden væske i kroppen.
På grunn av disse forskjellene har amerikanske FDA (Food and Drug Administration) retningslinjer som skal sikre at begge kjønn representeres i alle faser av kliniske utprøvinger av medisiner, og medisinske produkter er merket for å gjøre leger og pasienter oppmerksomme på kjønnsforskjeller ved bruk av ulike medisiner.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HELFO PASIENTFORMIDLING SKAL INNGÅ NYE RAMMEAVTALER

Helfo ønsker å inngå rammeavtaler med private leverandører av somatiske spesialisthelsetjenester til fristbruddpasienter fra hele landet, og har lyst ut en offentlig anskaffelseskonkurranse. Når sykehusene ikke er i stand til å tilby en pasient behandling innen behandlingsfristen, skal sykehusene melde dette til Helfo som fristbrudd i den elektroniske «Fristbruddportalen». Når Helfo mottar melding om fristbrudd, skal Helfo pasientformidling forsøke å finne et tilsvarende behandlingstilbud til pasienten, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 b. For å kunne skaffe et tilsvarende behandlingstilbud til fristbruddpasienter, skal Helfo nå inngå nye rammeavtaler med private leverandører av somatiske spesialisthelsetjenester som skal gjelde for pasienter fra hele landet. Rammeavtalene skal gjelde for to år, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨¨^^

FELLESKATALOGENS ”APP” – NY VERSJON

Felleskatalogens app for helsepersonell er oppgradert og inneholder flere nye og nyttige funksjoner.

Felleskatalogen har også utviklet en egen app til pasienter -Min Felleskatalog Pasient. Her kan pasienter lage sin egen medisinliste og søke opp pakningsvedlegg på alle registrerte legemidler. I tillegg får pasientene viktige varsel knyttet til sitt legemiddel fra Legemiddelverket.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

SYKMELDTE KAN GÅ TILBAKE TIL JOBB UTEN Å AVTALE MED NAV
Publisert 09.01.2018

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid.

Den sykmeldte er forsikret
Endringen innebærer at en arbeidstaker som er 100 % sykmeldt vil være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas.

Riktig utbetaling
Søknaden om sykepenger sendes etter at sykmeldingsperioden er over. I søknaden oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette slik at utbetalingene blir riktig.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NÅ BLIR HELE SYKEMELDINGEN DIGITAL FOR ARBEIDSTAKERE
Publisert 12.01.2018

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen. Hittil har sykmeldingens siste del, søknaden om sykepenger, vært tilgjengelig i digital versjon bare i noen deler av landet. Fra 15. januar gjelder den i alle fylker.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BLÅ RESEPT, HVIT RESEPT OG BIDRAGSORDNINGEN
Innhold levert av: Helfo. Sist oppdatert: 01.01.2018

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter – enten forhåndsgodkjenning eller individuell stønad.

Når legen forskriver forhåndsgodkjent medisin eller medisinsk forbruksmateriell, trenger du som er pasient normalt bare å betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.
Dersom legen mener du har krav på medisin som ikke er forhåndsgodkjent eller næringsmidler på blå resept, søker legen – på vegne av deg – Helfo om dekning av utgiftene. Helfo vurderer om vilkårene for dekning på blå resept er oppfylt.

-Forhåndsgodkjenning av medisin på blå resept
-Individuell stønad til medisin på blå resept
-Forhåndsgodkjent medisinsk forbruksmateriell på blå resept
-Individuell stønad for næringsmidler på blå resept
-Medisiner som sykehusene dekker (H-resept)
-Kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler i utlandet
-Hvit resept/bidragsordningen
-Hvor mye skal jeg betale per utlevering på blå resept?

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨¨¨

VIKTIGE ENDRINGER I FINANSIERINGEN AV LEGEMIDLER

Fra 1. januar 2018 er det endringer i finansieringen på blå resept. Bidragsordningen for legemidler skal avvikles. Samtidig overtar helseforetakene finansieringen av en rekke legemidler fra Helfo.

Her er en oversikt over de viktigste endringene for lege og apotek, med lenke til mer utfyllende informasjon.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BIDRAGSORDNINGEN (hvit resept)

Det kan søkes om utgiftsdekning til legemidler etter bidragsordningen, som er hjemlet i folketrygdloven § 5-22. Bidrag ytes til markedsførte og reseptpliktige preparater i Norge som ikke dekkes etter blåreseptordningen. Det er imidlertid gjort en rekke unntak som fremgår av rundskriv til § 5-22 under overskriften "legemidler mv"

Brukeren betaler full pris for legemidlet på apoteket for deretter å søke Helfo om refusjon på grunnlag av spesifisert kvittering. Er vilkårene for bidragsdekning oppfylt, ytes det bidrag for 90 prosent av kostnaden som overstiger et bestemt beløp per kalenderår. For 2017 er dette beløpet 1825 kroner.

Bidragsordningen bygger ikke på Stortingets prinsipper for prioritering. Regjeringen har derfor foreslått en gradvis avvikling av bidrag til reseptpliktige legemidler. Forslaget innebærer at nye pasienter ikke får tilgang til ordningen fra 1. januar 2018, mens pasienter som i dag får refusjon etter bidragsordningen får denne videreført inntil videre.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

ATRIEFLIMMER

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

ENDRINGER I REGELVERK OG SATSER 1. JANUAR 2018
Publisert 18.12.2017

Her finner du en oversikt over endringer som gjelder fra 1. januar 2018. Enkelte av endringene er ikke endelig vedtatt. Vi tar derfor forbehold om myndighetenes godkjenning.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BORTFALL AV KRAV TIL HENVISNING TIL FYSIOTERAPEUT

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018.
Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.
Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.
Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Viktig med informasjon til pasientene
Det er viktig at pasienter som har behov for fysioterapi får informasjon om at det ikke lenger er nødvendig med henvisning.
Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a.
Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere.

Haste- og alvorlighetsgrad
Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.
Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.
Bortfallet av kravet til henvisning til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SØKNAD OM BOSTØTTE OG UTBETALINGSSLIPP
PUBLISERT 13.11.2017

Du trenger ikke utskrift av utbetalingsmeldingen din fra NAV når du skal søke bostøtte, eller klage på vedtak om bostøtte. Husbanken henter automatisk inn disse opplysningene fra Skatteetaten hver måned.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIGITALE SKJEMA, DIGITAL POST OG SMS-VARSLING FRA HELFO

Privatpersoner kan nå sende søknader og refusjonskrav til Helfo via digitalt skjema. Helfo sender pasienten kvittering på SMS når søknad er mottatt, dette gjelder også når du som helseaktør sender legemiddelsøknader for pasienten.
Fra 17. oktober 2017 sender Helfo ut de fleste brev og vedtak til privatpersoner via digital post.

Hvem skal sende refusjonskravet?
Som hovedregel skal oppgjør for refusjonsberettiget behandling, legemiddel eller utstyr skje ved at helseaktør sender refusjonskrav digitalt på vegne av bruker.
Ettersom de alle fleste helseaktører har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan de sende slike krav på vegne av pasient over Norsk Helsenett (NHN).

Når er det da aktuelt for privatpersoner å sende søknad eller refusjonskrav til Helfo?
Det er aktuelt når støtteordningene i folketrygden ikke omfattes av direkteoppgjørsavtaler mellom behandler/helseaktør og Helfo, eller behandlingen er gitt i utlandet.
Pasientene finner informasjon om de ulike stønadsområdene, hva som må vedlegges en søknad og hvordan søke på helsenorge.no.

Viktig at pasienten oppdaterer sin profil i Difis kontaktregister
Når Helfo mottar en søknad eller et refusjonskrav for en privatperson, uavhengig av hvem og hvordan den blir sendt inn – går det et varsel til brukers mobiltelefon innen 48 timer etter at Helfo har mottatt denne i sitt fagsystem.
Dette forutsetter at pasienten har registrert mobilnummeret sitt i ID-porten.

Viktig at pasienten velger digital postkasse
Fra midten av oktober 2017 sender Helfo utvalgte brev til privatpersoner digitalt til dem som har valgt digital postkasse. Det er viktig at pasienten har opprettet digital postkasse, enten hos e-Boks eller Digipost. Dersom pasienten ikke har mulighet til å benytte Helfos digitale skjema, kan vedkommende i stedet fylle ut og sende papirsøknad med nødvendig dokumentasjon til Helfo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DINE UTBETALINGER I NY OG FORBEDRET VERSJON
Publisert 01.11.2017

Torsdag 2. november lanserer NAV en ny tjeneste for innsyn i utbetalinger. Tre års utbetalingshistorikk, bedre utskriftsmuligheter og full mobiltilpasning er noe av det du har i vente når du logger deg inn på Ditt NAV.

Den nye utbetalingsoversikten viser alle ytelser fra NAV til personbrukere, og viser informasjon tre år tilbake i tid. Du kan velge mellom fem forhåndsdefinerte tidsperioder og alle ytelsene du har hatt i denne perioden kommer fram på skjermen. Hvis det er en ytelse du ikke ønsker å se, haker du den bare av.

• Utbetalingsoversikten gir detaljert informasjon over enkeltutbetalinger hvor både brutto, skatt, trekk og netto utbetalt vises.
• Den nye tjenesten er tilpasset mobilbruk, det vil si at tekster, knapper og bokser tilpasser seg skjermen på mobiltelefonen din.
• Du kan skrive ut det som vises på skjermen. Utskriften kommer med NAV-logo, navn, personnummer og utskriftsdato.

Viktig å vite
Du som mottar alderspensjon eller uføretrygd vil også finne utbetalingene dine i den nye utbetalingsoversikten. Utbetalingsinformasjonen i «Din pensjon» og «Uføretrygd» er ikke er endret, derfor finnes utbetalingsopplysningene begge steder.

Det er fødselsnummeret du logger deg inn med som bestemmer hva du får se. Hvis ytelsen går til barn vises den ikke for foreldrene. Dette gjelder for eksempel grunn- og hjelpestønad. Hvis ytelsen går til foreldrene vises den, dette gjelder for eksempel barnetrygd.

Erstatter dagens løsning
Utbetalingsoversikten erstatter dagens innsynsløsning «Dine utbetalinger», men en stund framover vil begge tjenestene være tilgjengelig.
Den nye tjenesten er laget på bakgrunn av innspill fra brukerne.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RÅD FOR Å LINDRE SMERTE UTEN MEDISINER
Publisert: 19.10.2017

Smerte er en ubehagelig og sensorisk følelsesmessig opplevelse. Smerten henger sammen med en skade, eller noe som oppfattes som skade, i en del av kroppen. Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos ulike personer.Vil du prøve å redusere smerter uten medisiner? Her er noen tips og råd.

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INFLUENSAVAKSINE
Sist oppdatert 10/10 2017 - Folkehelseinstituttet

Du bør ta vaksinen hvis du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel.

Disse bør ta influensavaksinen
For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Du bør ta influensavaksine hvis du:
• er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester
• bor i omsorgsbolig eller sykehjem
• er minst 65 år gammel
• har diabetes
• har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
• har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• har nedsatt immunforsvar
• har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT RAMMEVERK SKAL GI BEDRE LEGEMIDDELINFORMASJON
Skrevet 04.10.2017

Flere pasientgrupper har over mange år gitt uttrykk for at den informasjonen de får knyttet til legemidler, ikke er god nok.
Informasjonen pasienter i dag får om legemidler og bruk av disse, er ofte lite individuelt tilpasset og mange får den heller ikke til riktig tidspunkt i behandlingen. Når uforutsette hendelser på legemiddelområdet oppstår, har det også vært utfordrende for leger å gi beskjed til pasienter

. Utviklet nytt digitalt system

Statens Legemiddelverk sammen med Direktoratet for e-helse jobbet med et konsept for hvordan nå direkte ut til pasienter umiddelbart med informasjon. Det er et digitalt system som bygger på integrasjon med andre e-helseløsninger som e-resept, Helsenorge.no og kjernejournal. Systemet gir mulighet for å kun informere de pasientene som har behov for informasjon digitalt og umiddelbart, og kan altså gi en mer individuell tilpasset informasjonstjeneste.
Aleksander Skøyeneie har vært prosjektleder for rammverket i Statens legemiddelverk. De har gjennomført et forprosjekt i samarbeid med Direktoratet for e-helse med utgangpunkt i varsling av berørte pasienter ved en legemiddelhendelse. Skøyeneie mener systemet vil endre måten vi kommuniserer med pasienter på.
- Informasjonen kan tilpasses den enkelte og det er kun pasienter som er berørte som får informasjonen. Nå håper vi på finansiering fra myndighetene for å kunne realisere systemet, sier han.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ETTEROPPGJØR AV UFØRETRYGDEN
Publisert 11.10.2017

Nå er etteroppgjøret for uføretrygd klart, og i år vil det omfatte uføretrygd, gjenlevendetillegg og barnetillegg.

Hvis du mottok uføretrygd i 2016, vil NAV beregne om du har mottatt riktig beløp ut fra inntektsopplysninger i skatteoppgjøret for 2016.

Viser det seg at du har mottatt for mye penger fra NAV i 2016, vil du få et vedtak om tilbakebetaling. Hvis det viser seg at du har fått for lite utbetalt i forrige kalenderår, får du et vedtak om etterbetaling og beløpet vil bli utbetalt som en engangssum.

NAV sender ut digitale brev om etteroppgjøret. De som er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret vil få en varsling på SMS og e-post om at det ligger et brev til deg på Ditt NAV. Hvis du ikke er registrert eller har reservert deg mot digitale brev, vil du få brevet tilsendt i posten.

Etteroppgjøret vil gå over en lengre periode i høst, men de første vil motta brev 12. oktober. Hvis NAV ser at det ikke er noen endringer siden forrige beregning, og du har fått utbetalt riktig uføretrygd for inntektsåret 2016, vil du ikke motta et varsel eller vedtaksbrev.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HAR DU TATT OPPFRISKNINGSVAKSINEN DIN?

Voksne bør friske opp enkelte vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet hvert tiende år. Det er det mange som ikke vet. Her kan du lese om hvilke oppfriskingsvaksiner du bør ta som voksen. - Gjelder difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KOMPLEKST REGIONALT SMERTESYNDROM – CRPS

Tall fra Helsedirektoratet viser at 800 CRPS-pasienter var innom norske sykehus i fjor. De fleste var menn i aldersgruppen 40 til 60 år. Syndromet, nervelidelsen er ekstremt smertefull som en følge av forstyrrelser i nervesystemet, og måles høyere enn en fødsel på smerteskalaen McGill.
CRPS-pasienter lever med smerter og spasmer. De er ekstremt overfølsomme, slik at bare den minste berøring fortoner seg som et smertefullt slag. Det er vanlig med misfarging og store temperaturforskjeller på kroppsdelene som er rammet, og resten av kroppen.

Rammer tilfeldig

For de fleste rammede oppstår sykdommen som følge av en mindre skade eller et operasjon som skader nerven. Man kan også få CRPS etter hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Lars-Eldar Myrseth er ortopedisk kirurg ved Rikshospitalet og har behandlet mange pasienter med CRPS-diagnose.
– CRPS oppstår ofte etter en helt bagatellmessig hendelse. I teorien kan man få det etter en flis i fingeren. Men oftest oppstår det etter et brudd i håndledd eller i beinet.

Myrseth sier at i det smerten oppstår, sendes det et signal om at kroppen utsettes for noe farlig. Kroppen går i forsvarsposisjon. Vanligvis slår kroppen av smertesignalene når bruddet heles eller skaden gror, men ikke hvis man utvikler CRPS: En feiltolkning i sentralnervesystemet gjør at smertene fortsette, til tross for at det egentlig er over.
Han sier studier på området ikke har vist at noen er mer disponerte enn andre. Lidelsen kan tilsynelatende ramme hvem som helst.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FIBROMYALGI OG LANGVARIGE SMERTER
Alle opplever smerter fra tid til annen, men ved fibromyalgi har du smerter i store deler av kroppen over lengre tid. Det finnes ingen helbredende kur for fibromyalgi, men det finnes behandling som kan hjelpe.

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand som påvirker bindevev,muskler, leddbånd og sener. Årsaken til fibromyalgi er ukjent. Men en forklaring på smertene kan være at hjernen er aktivert slik at smerter oppleves sterkere i forhold til det som er normalt. Signaler fra muskulatur og senevev oppfattes da som sterkere enn når hjernen ikke er så følsom. Mange opplever forverring av plagene etter ytre fysiske og psykiske påkjenninger. Flere kvinner enn menn rammes av fibromyalgi, men tilstanden sees sjelden hos barn. Det ser ut til å være opphopning i enkelte familier, så en genetisk og arvelig sårbarhet er mulig.

Symptomer på fibromyalgi

Hovedsymptomet på fibromyalgi er kroniske smerter. Det kan være muskelsmerter, leddsmerter eller begge deler. Smertene kan oppstå på forskjellige steder over hele kroppen, og varierer ofte fra dag til dag. Ved fibromyalgi er det vanlig med andre symptomer i tillegg til smerter. Symptomene kan være:
• Utmattelse
• Mageproblemer som diaré eller forstoppelse
• Magesmerter
• Oppblåsthet
• Søvnproblemer eller en opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn
• Problemer med konsentrasjon

Noen kvinner har også en smertefull og sensitiv urinblære og må ofte tisse. Diagnosen stilles på bakgrunn av spørsmål fra legen og en undersøkelse. Ett av kriteriene er at muskelsmertene må ha vart i minst tre måneder. Det andre kriteriet bestemmes ut i fra en «smertetest» hvor legen vil trykke på 18 forskjellige punkter på kroppen for å finne ut om de er særlig trykkeømme. Dersom det er unormalt smertefullt ved trykk på elleve eller flere av disse stedene, kan du få diagnosen fibromyalgi. Det kan imidlertid gjøres flere undersøkelser for å utelukke andre årsaker til smertene.

Behandling av fibromyalgi

Du bør kontakte lege for å avklare om smertene kan skyldes en bakenforliggende sykdom. Jo lenger du bekymrer deg over smertene, jo større er faren for at de forverres. Selv om ikke fibromyalgi kan kureres, så finnes det behandlinger som kan redusere smertene og gi økt mestringsevne i hverdagen. Kunnskap om sykdommen er derfor svært viktig.

Fysisk aktivitet
Ved langvarige smerter er det vanlig å unngå fysisk aktivitet fordi det gjør vondt. Forskning viser derimot at lett trening som å gå eller svømme, kan gi mindre smerter på sikt. Hvis du trener for hardt, kan du imidlertid føle deg verre. Det finnes treningsopplegg med terapeuter som har erfaring med å behandle personer med fibromyalgi. Treningen vil da tilpasses dine behov og hva som er mest mulig effektiv trening for deg. Dersom du vil begynne å trene på egenhånd, bør du begynne i det små. En god start er fem minutters lett gange hver dag. Øk dette med ett minutt hver dag til minst 30 minutters gange om dagen. Samme opplegg kan følges ved svømming.

Gode søvnrutiner
Mange med fibromyalgi kan ha problemer med søvnen. Bedre søvnkvalitet kan hjelpe deg med å håndterere smertene bedre, og noen opplever også at smertene blir mindre.

Råd for bedre søvnrutiner
Gå til sengs på samme tid hver dag, slik at kroppen kommer inn i en regelmessig søvnrytme.
Unngå å sove på ettermiddagen.
• Sørg for at soverommet er kjølig, mørkt og behagelig.
• Stå opp av sengen hvis du ikke klarer å sovne eller ikke er trøtt.
• Bruk sengen til sex eller søvn, ikke for nettbrett eller smarttelefon.
• Unngå å spise, drikke, eller trene like før du går til sengs.
• Unngå koffein sent på dagen.
• Ikke drikk for mye alkohol. Den kan gjøre det lettere å sovne, men søvnkvaliteten blir dårligere enn ved naturlig søvn.

Forskningsstudier viser at kognitiv atferdsterapi kan være nyttig. Samtaleterapien kan bidra til å gi bedre innsikt i sykdommen, og endre tankene og atferden rundt smertene. Behandlingen skjer gjennom regelmessige samtaler med terapeuten. I samtalene reflekteres det blant annet over mulige negative tankebaner, og hvordan disse kan endres.

Prognose ved fibromyalgi

Mange med fibromyalgi opplever at sykdommen blir lettere å leve med, og smertene blir mindre med tiden. Det er imidlertid ofte en langvarig tilstand, og symptomene kan komme og gå i perioder. Hensikten med behandlingen er å redusere smertene og gjøre det lettere å mestre hverdagen. Kunnskap om sykdommen er også viktig for at ikke bekymringene skal ta overhånd. Ofte er det en trøst å vite at sykdommen ikke er farlig i seg selv. Fibromyalgi er en sjelden diagnose hos barn. De fleste barn med fibromyalgi blir smertefrie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT E-SYSTEM SKAL MOTVIRKE FEILMEDISINERING
Skrevet 19.09.2017

17 % av pasientskader er knyttet til legemidler. Det anslås at halvparten av legemiddelskadene kan forebygges. Regjeringen har nå foreslått å innføre «Pasientens legemiddelliste», som skal gi bedre oversikt over den enkeltes legemiddelbruk. FFO er positive til e-systemet.

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. En viktig årsak til at legemiddelrelaterte feil oppstår er at helsepersonell mangler en samlet oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker. Det blir forskrevet legemidler av flere leger på ulike nivå i helsetjenesten samtidig. Uten fullstendig oversikt over pasientens legemidler kan det lett gjøres feil. FFO mener det nødvendig å lage et system som sikrer god oversikt over legemidler i bruk.

Bedre pasientsikkerhet og økt medvirkning

En samlet og oppdatert liste vil etter FFOs syn vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for vurdering av de legemidlene pasientene bruker, og om de er optimale for den eller de sykdommene som skal behandles. FFO mener at legemiddellisten først og fremst skal bidra til å hindre legemiddelrelaterte problemer. Med en oppdatert legemiddelliste kan uheldige kombinasjoner av legemidler, manglende legemidler og ikke minst unødvendig bruk av legemidler unngås. I tillegg vil legen ha et bedre grunnlag for forskrivning av nye legemidler.

Fra samtykke til reservasjonsrett

Departementet foreslår å fjerne samtykkekravet, og erstatte det med en mulighet for å reservere seg mot at helseopplysninger fra pasientjournal gjøres tilgjengelig. Dette følger også pasientjournalloven. FFO er enige i denne vurderingen, og mener at reservasjonsrett og muligheten for å sperre for innsyn i legemiddellisten er tilstrekkelig. Men bare med god informasjon kan reservasjonsretten bli reell. FFO ønsker å påpeke at det er viktig at departementet legger til rette for informasjon til befolkningen om at det er mulighet til å reservere seg mot løsningen, og sperre for innsyn hos enkelte helsepersonell. Fastlegene må også informere sine pasienter om muligheten for å reservere seg.

Rett til opplysninger om seg selv

Det er helt essensielt at pasienter og brukere skal ha innsyn. Det innebærer rett til informasjon om opplysninger om seg selv i legemiddellisten, og rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger knyttet til pasientens navn eller fødselsnummer.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KOM I KONTAKT MED FASTLEGEN PÅ NETT
Stadig flere fastleger tilbyr tjenester via helsenorge.no. Hvis ditt fastlegekontor er med i ordningen kan du logge deg inn og komme i gang i dag.

Fastlegen kan tilby inntil fire tjenester via helsenorge.no
Hvor mange tjenester du vil se når du logger deg inn vil være avhengig av hvilke tjenester din fastlege har valgt å tilby. De fire tjenestene er:

Bestill time
Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

Forny resept
Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Start e-konsultasjon
E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Kontakt legekontoret
Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.
(Lim inn:https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen/kom i kontakt)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MEDISINER PÅ UTENLANDSREISE
Innhold levert av: Legemiddelverket, Sist oppdatert: 10.04.2017

Du må alltid kunne dokumentere at du eier reseptpliktige medisiner som du har med til eget bruk. Hvor mye du har lov til å ta med varierer med type legemiddel, hvor du skal reise og hvor lenge.
Dokumentasjon som kan være nyttig å ha med:
• legeerklæring.
• originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket.
• medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser).
Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet. Det kan også være smart å ta med deg en utskrift av din kjernejournal, selv om den er på norsk. Der vil det stå hvilke legemidler du bruker, noe som kan være nyttig både for deg selv og en eventuell behandler.

Hvor mye kan du ta med deg?
Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre måneders bruk.
Det gjelder spesielle regler for medisiner som er oppført på dopinglisten eller narkotikalisten.
Vitaminer regnes vanligvis som kosttilskudd og ikke som legemidler. Så lenge det er til eget bruk er det ingen begrensning på hvor mye du kan ta med deg på reise. Det gjelder vitaminer som skal tas gjennom munnen og som ikke presenteres med medisinske påstander. Slike produkter regnes som kosttilskudd og reguleres av regelverk som Mattilsynet har ansvar for.

Medisiner med virkestoffer som er oppført på dopingliste
Ved reiser kan du, til personlig, medisinsk bruk, ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk.

Medisiner med virkestoffer som er oppført på narkotikalisten:

Reiser til land innenfor Schengen-området
Medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer kan du ta med for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler. Du bør ha med deg en "Schengen -attest" som utstedes av apotek og gjelder i inntil 30 dager.
Enkelte medisiner inneholder virkestoffer som står oppført som forbudt på narkotikalisten.
Eksempler er medisiner som inneholder sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin. For slike medisiner utsteder alle apotek "Schengen-attest" som gjelder inntil 30 dager.

Reiser til land utenfor Schengen-området
Til personlig, medisinsk bruk kan du fra Norge ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på narkotikalisten for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler, beroligende midler samt sentralstimulerende stoffer som for eksempel Concerta, Equasym og Ritalin.
Dersom du ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området har behov for å ha med deg legemidler for mer enn en måneds forbruk, må du ha med legeerklæring fra lege i Norge.

Schengen-land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Medisinliste
Medisinlisten din skal inneholde informasjon om medisinene du bruker. Det er lurt å ha med medisinlisten din når du er ute og reiser.

Regler som gjelder ved innreise/retur til Norge
Reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ta med narkotiske legemidler tilsvarende en ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil en måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Krav til legeerklæring:
• Erklæringen må vise at pasienten har et medisinsk behov for den aktuelle behandlingen.
• Legemidlene bør være angitt med preparatnavn, alternativt med virkestoffnavn dersom legen ikke vet hvilke preparater som inngår i behandlingen.
• Erklæringen må oppgi dosering dersom dette ikke fremgår av annen dokumentasjon
Legeerklæringen som skal benyttes i denne sammenheng har en gyldighet på inntil ett år dersom ikke legen har fastsatt kortere gyldighetstid.

Narkotiske legemidler på reise – endring i reglene fra 1. januar 2016

. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FINANSERINGSANSVARET FOR EN REKKE KREFTLEGEMIDLER OVERFØRES TIL DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, blødertilstander og multippel sklerose overføres fra folketrygden (Helfo) til de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra og med 15. juli 2017.

Enkelte pasienter har hittil fått legemidlene finansiert av folketrygden etter én av følgende ordninger:
• Blåreseptordningen, folketrygdloven § 5-14: Stønad gis umiddelbart på apoteket ved registrering av blå resept
• Bidragsordningen, folketrygdloven § 5-22: Legemidlets fulle pris betales på apoteket av pasienten. Stønad utbetales fra Helfo i etterkant ved innsending søknad med kvitteringer
• Yrkesskadeordningen, folketrygdloven § 5-25: Stønad gis umiddelbart på apoteket ved fremvisning av vedtak fra Helfo

Overføringen av finansieringsansvaret til RHF-ene innebærer at det fra 15. juli 2017 ikke lenger vil være mulig å få stønad fra folketrygden for disse legemidlene.

En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept, og eventuelt vedtak fra Helfo, eller gyldig resept på legemidler med vedtak for yrkesskade fra før overføringstidspunktet 15. juli 2017, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.
For pasienter som har fått stønad etter bidragsordningen, er det ingen tilsvarende overgangsordning. Disse pasientene vil ikke få refundert utgifter til legemidler som er kjøpt fra og med 15. juli 2017. Dette gjelder uavhengig av legemidlets bruksområde.
For enkelte pasienter kan dette gjelde kostbare legemidler. Helfo anbefaler de aktuelle pasientene å ta kontakt med sin behandlende lege, for å få avklart videre behandling.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TURISTER UTENFOR EU/EØS

Som turist har du ikke rett til refusjon for helsetjenester utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter
Som turist har du ikke rett til refusjon for helsetjenester utenfor EU/EØS. Derfor bør du tegne en reiseforsikring som dekker helseutgifter. Du regnes som turist når du skal oppholde deg i utlandet i kortere tid enn 12 måneder. Ved ferieopphold på mer enn 12 måneder i utlandet, opphører medlemskapet i norsk folketrygd fra første dag.

Eksempel
Hege skal på ferie til Thailand. Der skal hun oppholde seg i sju måneder. Hun vet at hun ikke har noen rettigheter etter norsk folketrygd som turist. Hege er frisk og tenker at hun ikke trenger reiseforsikring.

Kategori
Du regnes også som turist, IKKE student, dersom du:
• - studerer deltid i utlandet
• - leser til Ex.Phil /Ex.Fac og tar eksamen i Norge
• - studerer ved norsk lærested via internett
• - er elev i grunnskolen

Dersom du blir syk
Dersom du blir syk og trenger undersøkelse eller behandling i ferielandet, har du ikke krav på dekning i norsk folketrygd og må kontakte ditt forsikringsselskap. Du kan få dekket nødvendige utgifter av folketrygden ved fødsel og i forbindelse med dialyse- eller oksygenbehandling i ferielandet. Dersom du drar tilbake til Norge og velger å motta behandling her, dekkes behandlingen av norsk folketrygd. Folketrygden dekker ikke selve hjemreisen.

Eksempel
Hege får dysenteri og trenger behandling med det samme. Som turist utenfor EU/EØS har hun ikke krav på å få dekket behandling fra den norske folketrygden. Hege har heller ikke reiseforsikring. Derfor må hun dekke sykehusbehandlingen selv. I Heges tilfelle blir behandlingen relativt kostbar.

. Kategori Regelverk
Dersom du er turist i Australia, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til øyeblikkelig hjelp som følge av en konvensjonsavtale mellom Norge og Australia.

Ring Helfo Dersom du har spørsmål, ring 800HELSE (800 43 573) Telefonnummer fra utlandet: + 47 23 32 70 30

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LANGE REISER KAN ØKE RISIKO FOR BLODPROPP
Innhold levert av: Helsebiblioteket/BMJ Best practice

Skal du reise langt med mye stillesitting, kan det være lurt å bruke støttestrømper og sørge for god sirkulasjon i bena for å forhindre utvikling av blodpropp.
Risikoen for blodpropp øker hvis du sitter stille i lengre perioder. Derfor kan langdistansereiser, som for eksempel en lang flytur utgjøre en risiko. Andre risikofaktorer kan være alderdom, betydelig overvekt eller graviditet. Er du er nyoperert, vært skadet, bruker hormoner (f.eks p-piller) eller har en kreftdiagnose, tilhører du også risikogruppen. Har du hatt blodpropp før, eller er i risikogruppen, bør du diskutere med legen din om du kan reise og eventuelt hvilke forebyggende tiltak som finnes.

Gode råd ved lange reiser
Benytt kompresjonsstrømper
Det kan være aktuelt med kompresjonsstrømper (støttestrømper) som bidrar til at blodet flyter jevnt gjennom bena. Det er viktig med riktig størrelse på støttestrømpene, spør apoteket/bandagist om råd. Husk å ta dem på før du setter deg til ro. Selv om du ikke tilhører risikogruppen, kan det være lurt å vurdere kompresjonsstrømper. De er imidlertid ikke egnet for alle, så spør derfor legen din først.

Hold deg i bevegelse
Forsøk å få til en kort gåtur i kabinen på flyet eller i toget hver halve- eller hele time. Er du ombord buss eller bil kan du ta en kort gåtur når du stopper for en pause. Forsøk også å bevege bena mens du sitter. Bøy og strekk både føtter og tær, hver halve time. En annen øvelse er å lage sirkler med hver fot i sving. Du bør unngå sovetabletter slik at du ikke sover for lenge og dermed er i ro.

Drikk nok
Få i deg rikelig med drikke, men unngå alkohol.

Legemidler
Noen blir anbefalt å ta reseptbelagte legemidler for å redusere risikoen for blodpropp.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 hight=

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Å LEVE MED LANGVARIGE SMERTER

Kjære medlemmer.
Vi har mange medlemmer som føler at de ikke kommer videre i livet når de har hatt langvarige smerter over tid. Mange føler at den hjelpen de får fra helsevesenet ikke er nok, det blir ofte «medisineringsbehandling» og mange sitter alene tilbake med problemene «å leve over tid med langvarige smerter» En skal takle hverdagen, familie, arbeid, venner osv. En situasjon en er blitt kastet inn i, en situasjon vi ikke var forberedt på å møte.

Jeg var så heldig å få holde et kort innlegg på nedenfornevnte kurs, samt at jeg fikk være med på oppsummeringen av kurset.

 hight=

Det har vært gjennomført en nytt kurs, «vårsemester», for personer med langvarige smerter, ved Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus. Dette tilbudet finnes mange steder i landet.
Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus har holdt kurset «refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter» i flere år. Det faglige innholdet er, kort skissert:
Å leve med langvarige smerter

Smertebehandling
Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser:
- Symptomsirk
- Mestringsstrategier
- Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

Endringer i livet:
- Grensesetting og behov
- Akseptering
- Forståelse fra andre og kommunikasjon

Identitet og verdighet:
- Tap og sorg
- Rolleendring
- Egenverd og selvfølelse

Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp:
- Informasjon fra FKS
- Oppsumering/avslutning

Forelesere er erfaringskonsulenter, fagpersoner nevropsykolog osv.

Jeg vil anbefale våre medlemmer som føler at de sitter alene med sine problemer -- at folk ikke skjønner, å få snakke med noen som forstår - om å bli med på et slikt kurs. Det er ikke slik at du må legge fram «livshistorien din» på kursene. Her er det en gruppe som har de samme problemene og som sliter, som oftest, med de samme plagene, en gruppe der alle skjønner «problemet» langvarig smerte.

På oppsummeringen av kurset opplevde jeg at kursdeltakeren gav tilbakemelding så som:
- Endelig har jeg fått forståelsen for det å leve med langvarige smerter
- Det var fantastisk å være sammen med noen som forstår hvordan jeg har det
- Jeg har greid å komme i gang med trening igjen etter å ha blitt forklart hva som foregår i «nervesystemet»

Det var mange flere positive tilbakemeldinger som kom frem, men nevner kun ovennevnte.

Kursdeltageren hadde fått en mye bedre helhetlig forståelse av det å leve med smerter.

Når en har fått denne forståelsen vil en automatisk også få en bedre forståelse av sin egen livssituasjon og derved også kunne sile ut, og kaste på dør, det som gir en dårlig samvittighet, fjerne seg fra negative personer som spiser deg sakte opp. Vi påvirkes i stor grad av dem vi omgås.
Jeg tror du/dere vil få mye tilbake, utover den medisinske biten fastlegen gir deg, - de har så altfor liten tid til pasientene, med et slikt kurs/refleksjonsgruppe.

Det vil bli nytt kurs til høsten. DETTE VIL OGSÅ BLI ANNONSERT PÅ OSLOAVDELINGENS HJEMMESIDER UNDER KURS – TEMADAGER. Det er mulig å melde seg på via Vestre Viken Bærum sykehus nettside ELLER PR TELEFON.


NB: Du må ha henvisning fra fastlege. Eller meld deg på et kurs i din kommune. Ofte finnes informasjonen på kommunens hjemmeside

Trenger du/dere hjelp så kan dere legge igjen beskjed på vår epost, fks.oslo@kroniskesmerter.no så tar vi kontakt.
PS: Men ikke rett før påmeldingsfrister går ut. Vi trenger litt tid på oss.

Øystein Holmelid
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SMERTE- REFLEKSJONSKURS PÅ KONGSBERG SYKEHUS - "Lærer deg å takle smerte"
Avisinnlegg i Laagendalsposten lørdag 3 juni 2017 v/lars.bryne@laagendalsposten. No

 hight=

Ved Kongsberg sykehus har de rundet av sitt første refleksjonskurs for pasienter med langvarige smerter. Rundt en million nordmenn lever med langvarige smerter. Kurset handler om hvordan man kan takle hverdagen bedre, når man lever med langvarige smerter.
- Vi starter et nytt kurs til høsten og vil ta med oss erfaringer frå kurset som nettopp er avsluttet, sier Runi Lande ved smertepoliklinikken i Kongsberg. Kurset er et tilbud til de som lever med langvarige smerter, og statistikken viser at det er mange. Kurset er et samarbeid mellom smertepoliklinikken Kongsberg, Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Et slikt kurs er med på å bevisstgjøre og ikke minst høste av andres erfaringer for hvordan man kan leve optimalt, til tross for lidelsene.
- Jeg tror nok at flere deltakere har fått noe å tenke på etter kurset vi nå har hatt, sier hun. Å få et lokalt kurstilbud har vært motivasjon for smertepoliklinikken i Kongsberg. På Bæum sykehus har de flere års erfaring med et slikt kurs og derfor er det naturlig at opplegget er satt sammen i samarbeid med ressurspersoner derfra. Foreningen for Kroniske Smertepasienter og erfaringskonsulenter har også bidratt med sine kunnskaper.

SMERTE
- Mye som tas som en selvfølge, blir vanskelig. Noen kan ha vansker for å sitte stille, andre med å bevege seg. Medisiner kan også gi bivirkninger og begrense daglige gjøremål, forteller Nina Jellum Helgerud. Eksempelvis er noe så enkelt som å kjøre bil begrenset av medisinbruk, for å nevne en av mange ting. Med begrepet langvarige smerter, menes tre måneder eller mer. Det gjelder alle pasientgrupper. Det kan være skader, kroniske sykdommer, forbigående lidelser, at du har gjennomgått en operasjon, for å nevne noe.

Smerter kan være usynlige for omverdenen. I møte med andre kan man tilsynelatende være symptomfri. Og ofte viser det seg at temaet ikke er gjenstand for samtale, hverken utad eller i familiesammenheng.
- Ofte er smerte skjult. Her fins fordommer også. Man blir observert i sosiale sammenhenger, eller jobbende i hagen og folk gjør seg opp en mening om en velfungerende person. Det kan være familie, naboer eller arbeidsgiver. Men de ser kun øyeblikkene og ikke dagene ting er vondt og vanskelig, sier hun.

MÅLSETTINGEN
Kursopplegget spiller på at deltakerne, som er opp mot 12 per kurs, bidrar med egne erfaringer og opplevelser. Målet er at de som lever med langvarige smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre gjennom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.
Kurslederne forteller at pausene er viktige. Folk treffes på en arena hvor de har noe felles.

-Å møtes i grupper er veldig effektivt, sier Anne Bergram (FKS). Med kurset blir tilbudet til pasientgruppen enda bedre. Kongsberg sykehus har en smertepoliklinikk, noe som gir tilbud lokalt. Kurslederne forteller at det er et nasjonalt behov for smerteklinikker. De som har deltatt på seksdagerskurset i vår, har gitt gode tilbakemeldinger og kommet med innspill til temaer som hør tas opp i neste omgang.

Det arrangeres nytt kurs i høst.(Starter i uke 38/september). Legene i regionen får informasjon og kan henvise.
De som leser dette og føler at det kunne være interessant, kan få en henvisning fra fastlegen. Frikortordningen gjelder, ellers er det en egenandel slik som ved legebesøk, forteller Runi Lande.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PLANLAGTE ENDRINGER I UTBETALINGER FOR PENSJONISTER OG UFØRETRYGDEDE
Endring juni 2017

I de nærmeste månedene vil det skje små endringer i de utbetalte beløpene fra NAV til pensjonister og uføretrygdede. Dette skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp.
Reguleringen gjelder fra 1. mai, men blir utbetalt fra juni. I juni vil du også få etterbetalt tillegget for mai. I juli får du den nye, vanlige utbetalingen.
Det er mange faktorer som påvirker beløpet du får utbetalt, for eksempel skattetrekk, om du jobber ved siden av og hva slags type pensjon eller ytelse du har. Statens pensjonskasse (SPK) etterbetaler først i juli, slik at de som har pensjoner både fra NAV og SPK (f.eks. alderspensjonist med offentlig tjenestepensjon), vil få små endringer i pensjonen både i juni, juli og august.

Nedenfor ser du noen eksempler på hvordan den faste reguleringen kan slå ut:
• Alderspensjonist med minstepensjon: De fleste minstepensjonister kan forvente en økning i pensjonen på 0,55 prosent. Hans er enslig minstepensjonist og mottar en månedlig alderspensjon på 15 312 kroner. I juni øker utbetalingen til 15 482 kroner, 85 kroner av dette er etterbetaling for mai og 85 kroner er den generelle økningen. Fra og med juli mottar Hans en månedlig utbetaling på 15 397 kroner.
• Gjennomsnittlig alderspensjonist: De fleste alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen kan vente en økning i den månedlige pensjonen på 0,38 prosent. Anne er alderspensjonist og mottar en månedlig alderspensjon på 18 000 kroner etter skatt. I juni øker utbetalingen til 18 136 kroner, 68 kroner av dette er etterbetaling for mai og 68 kroner er den generelle økningen. Fra juli mottar Anne en månedlig utbetaling på 18 068 kroner.
• Gjennomsnittlig uføretrygdet: De fleste uføretrygdede kan vente en økning i uføretrygden på 1,14 prosent. Eva er uføretrygdet og mottar en månedlig uføretrygd på 18 500 kroner etter skatt. I juni øker utbetalingen til 18 922 kroner. 211 kroner av dette er etterbetaling for mai, og 211 kroner er den generelle økningen. Fra juli mottar Eva en månedlig utbetaling på 18 711 kroner.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STADIG FLERE FÅR NAV-STØTTE FOR CØLIAKI OG ANDRE GLUTEN INTOLERANSER
Publisert 15.06.2017

74 prosent av de nye mottakerne av grunnstønad i 2016 er registrert med cøliaki eller andre glutenintoleranser.
En ny analyse fra NAV viser at folk stadig oftere får grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett, som følge av sykdommer i fordøyelsessystemet.

Grunnstønad i endring
Grunnstønad er ment for personer med nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, utgifter som friske personer ikke har. Tidligere var ekstrautgifter til transport den vanligste årsaken til innvilget grunnstønad. Blant nye mottakere blir denne gruppen derimot stadig mindre.

– Selv om ekstrautgifter til transport fortsatt er den viktigste årsaken til at personer har grunnstønad, har vi de siste årene sett en endring blant de nye stønadsmottakerne. I 2016 fikk 80 prosent av de nye grunnstønadsmottakerne innvilget ytelsen på grunn av fordyret kosthold, de fleste på grunn av cøliaki eller andre glutenintoleranser, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.
Fordyret kosthold har i løpet av 2000-tallet blitt den sterkest økende årsaken til innvilgelse av grunnstønad. En viktig årsak til denne utviklingen var at det i 2002 ble bestemt at grunnstønad også kan innvilges til personer med non-cøliaki glutenintoleranse, en diagnose som ikke kan påvises av noen anerkjente medisinske tester.

Økte utgifter
Folketrygdens totale utgifter til grunnstønad stiger jevnt, og var på 1,9 milliarder i 2016.

– Siden begynnelsen av 2000-tallet har to tendenser blitt tydeligere; det blir færre grunnstønadsmottakere, men utgiftene stiger. Dette har sammenheng med at dagens mottakere får en høyere ytelse enn de som tidligere har hatt grunnstønad, sier Åsholt.
Grunnstønad gis etter 6 satser. Siden 2000-tallet har andelen stønadsmottakere med sats 1 falt fra 60 til 40 prosent, og mottakere med sats 4 økt med 170 prosent.
– Ettersom personer med cøliaki eller andre glutenintoleranser vanligvis får sats 4 er det primært denne gruppen som drar utgiftene opp, sier Åsholt.

Reduserte kostnader
Den teknologiske utviklingen de siste tjue årene har bidratt til at enkelte av ekstrautgiftene som grunnstønad dekker, har blitt utdaterte. Produkt- og prisutvikling gjør i mange tilfeller at det som tidligere innebar betydelige ekstrautgifter, som for eksempel telefon og pc, nå er noe de fleste har.
Analysen fra NAV stiller spørsmål ved om grunnstønadsordningen fortsatt treffer målgruppen den er ment å hjelpe. Det blir færre stønadsmottakere totalt, men ordningen utvikler seg mot å bli primært for personer med cøliaki og andre glutenintoleranser.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MYOSITT - betennelse i muskulatur
Endret 27.04.2016 17:46

Myositt er en fellesbetegnelse for betennelse i muskulatur. Vi vet ikke hvorfor man får myositt, men kroppens eget immunsystem holder betennelsen i gang.
Der er 5 hovedgrupper av myositt hos voksne;
-Polymyositt (PM)
-Dermatomyositt (DM)
-Inklusjonslegememyositt (IBM)
-Immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM)
-Myositt ved cancersykdom (CAM)
(I tillegg finns Juvenil Dermatomyositt, som er myositt hos barn)

Hvilke symptomer har sykdommen?
Myositt er en meget sjelden tilstand. Omtrent 10-12 personer/million innbyggere får sykdommen årlig, noe som tilsvarer 50-60 nye tilfeller i Norge hvert år. Sykdommen er hyppigst hos kvinner og debuterer vanligvis ved 40-50 års alder (med unntak av IBM som oftest starter i høyere alder). Betennelsen gir skade i muskelceller slik at man får svekket muskulatur, redusert muskelstørrelse, og en del plages med muskelsmerter. Symptomene begynner som oftest snikende. Av ukjent årsak er det mest muskulatur i skuldre, nakke, hofteparti og lår som blir påvirket (unntak er IBM, som også gir svakhet i hender og føtter). Svelgevansker på grunn av betennelse i svelgemuskulatur oppstår hos en del. Myositt kan også gi betennelse i andre organer, for eksempel i lunger og hjerte. Pustevansker ved fysisk belastning og tørrhoste er da vanlige symptomer. Betennelse i huden med rødme og utslett sees ved dermatomyositt (derma=hud).
IMNM er en myosittform som til tross for lite betennelse gir mange ødelagte muskelceller. Dette kan man en sjelden gang se hos pasienter som bruker kolesterolsenkende medisiner (statiner). Det er imidlertid viktig å være klar over at muskelsmerter ved bruk av statiner vanligvis ikke er forårsaket av IMNM.

Hva forårsaker sykdommen?
Årsaken til myositt er ukjent, men mest sannsynlig er der flere komponenter (både i gener og miljø) som sammen påvirker immunsystemet til å holde betennelsen i gang.

Hvordan stilles diagnosen?
Diagnosen kan være vanskelig å stille siden symptomene oftest starter snikende. Andre muskelsykdommer kan ligne på myositt. Det er ved legebesøk viktig å beskrive opplevde sykdomstegn. Legen kan da gjøre en vurdering av muskelkraft og sjekke om huden er angrepet. Ved muskelcelleskade lekker enzymer ut fra muskelcellene til blodet slik at man i blodprøver kan måle forhøyede muskelenzymer (CK, LD). Ulike myositt-undergrupper danner spesifikke antistoffer som kan påvises i en blodprøve. Prøvetaking for å undersøke om det forekommer slike antistoffer i blodet, inngår derfor ved utredning av myositt. Elektromyografi (EMG) med nevrografi er en undersøkelse som vurderer nerveledningshastighet ut til muskulatur og hvordan muskulaturen responderer på nerveimpulser. Ved myositt reagerer muskelfibrene dårlig. Magnetisk resonans tomografi (MR) av lårmuskulatur viser områder med betennelse i muskulatur, og er til hjelp for å finne et egnet sted når man skal ta ut en vevsprøve fra muskulatur, muskelbiopsi. Biopsien vurderes i mikroskop der man kan se betennelsesceller som prøver å ødelegge muskelfibrene.
Vanligvis utføres også røntgenundersøkelse av spiserøret (vurderer svelge-funksjon) og forskjellige hjerte/ lunge-undersøkelser for å se utbredelsen av sykdommen. En sjelden gang kan underliggende kreftsykdom gi myositt og da som regel dermatomyositt. Den benevnes da ”Myositt ved cancersykdom”. Det utføres derfor undersøkelser med tanke på dette.

Hvordan behandles sykdommen?
Siden myositt er en betennelsessykdom som drives av immunapparatet, brukes ofte immundempende medikamenter. Kortison (Prednisolon) er den behandling man alltid begynner med. Kortison virker raskt og har sikker effekt ved myositt. Det er som regel nødvendig å starte med en høy dose kortison og deretter redusere medikamentmengden gradvis til lavest effektive dose. Vanligvis startes annen immundempende behandling samtidig (immunmodulerende behandling). Det finns flere aktuelle medikamenter som Methotrexate eller Azatioprin (Imurel) å velge mellom. Disse virker langsommere enn kortison, men har på sikt færre bivirkninger. Man trapper derfor gjerne ned kortison når effekten av annen immunmodulerende behandling kommer. Lenker til pasientinformasjon om ulike medikamenter her.
Det er også viktig med ikke-medikamentell behandling; Trening av bevegelighet og muskelstyrke er meget viktig for å beholde fysisk funksjon. Det er ikke farlig å trene ved myositt. Dessuten kan trening av muskelstyrke redusere graden av betennelse. Fysioterapeut kan være behjelpelig med spesifikt treningsprogram for myositt. Hjelpemidler for å klare daglige aktiviteter vurderes sammen med ergoterapeut.

Hvordan er forløpet?
Etter ca 2 år har ¼ fått tilbake full muskelstyrke og har ikke tegn til sykdomsaktivitet, ¼ får et nytt oppbluss innen 2 år. De resterende har et kronisk forløp med varierende alvorlighetsgrad. IBM er den myosittformen som skiller seg mest ut; Den har et langsomt, progredierende forløp og svarer dessverre generelt dårlig på immunmodulerende behandling.

Lærings og mestringssenteret sammen med revmatologisk seksjon på Oslo Universitetssykehus har kurs i myositt for pasienter og pårørende. For mer informasjon vennligst kontakt Lærings- og Mestringssenteret, tlf 23070820 eller Revmatologisk poliklinikk, tlf 23072774.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

EUROPEISK HELSETRYGDEKORT
Innhold levert av: Helfo - Sist oppdatert: 08.06.2017

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. Det er viktig at du vet hvilke rettigheter kortet gir. Du bør lese informasjon på denne siden før du bestiller Europeisk helsetrygdkort.

NB! Du som har D-nummer kan IKKE bestille kortet på nettet. Du MÅ ringe 800HELSE (800 43573).

Hvem har rett til å få Europeisk helsetrygdkort?
Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Selv om Storbritannia forbereder seg på å forlate EU, vil Europeisk helsetrygdkort utstedt fra Norge, Island og Liechtenstein fortsatt kunne benyttes i Storbritannia. Briter som besøker Norge, vil også kunne benytte sine Europeiske helsetrygdkort her. Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn. Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort. Statsløse og personer med flyktningstatus kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort. Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort. Ring 800HELSE (800 43573). Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:
Telefon: +47 23 32 70 30
Telefaks: +47 33 51 22 89
Helsetrygdkortet utstedes for øvrig i mange tilfeller i papirversjon i stedet for plastkort.

Hva gir kortet rett til?
Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge. Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker. Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder. Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

Når gjelder ikke kortet?
Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut med det formål å få medisinsk behandling. Kortet er normalt gyldig i tre år, forutsatt at du fortsatt er medlem av folketrygden. Dersom du er utflyttet pensjonist, bør du bestille nytt kort i ekstra god tid før utløpsdato. Du har plikt til å melde fra til Helfo om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Ta kontakt hvis du er i tvil. Ved misbruk kan korthaveren holdes ansvarlig for folketrygdens tap.

Du bør ha reiseforsikring i tillegg
Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold. Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

Gjelder kun i EØS-området og i Sveits
Som navnet antyder, kan ikke Europeisk helsetrygdkort benyttes utenfor EØS-området eller Sveits. Det kan heller ikke benyttes på Svalbard. Her finner du en oversikt over hvor du kan benytte Europeisk helsetrygdkort. Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

Hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort
Dersom du opplever at behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, må du legge ut for undersøkelsen/behandlingen og sørge for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført. Dette gjelder også hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet. Når du kommer hjem, kan du søke om refusjon fra Helfo. Fyll ut og send inn: «Krav om refusjon for helsetjenester mottatt i et annet EØS-land/Sveits (05-24a.10)» til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Leveringstid
Det tar opptil ti dager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort fra Helfo til det blir levert i din postkasse. Dersom du ikke har med kortet, men får behov for medisinsk helsehjelp under reisen, kan Helfo utstede en hasteblankett. Dersom det er behov for det, sender vi en hasteblankett til den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på. En hasteblankett gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet. Har du behov for hasteblankett utenom Helfos åpningstid, kan du ta kontakt med Helfo nærmeste virkedag.
Helfos åpningstider er fra mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30.
Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:
Telefon: +47 23 32 70 30
Telefaks: +47 33 51 22 89

Hvordan du skaffer deg kortet
Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort her på helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).
Logg inn og bestill helsetrygdkortet på Min helse.
Ved å ringe 800HELSE (800 43 573)
Kortet blir sendt til adressen du er registrert på i folkeregisteret.

Bestille helsetrygdkort med D-nummer
Dersom du har D-nummer, kan du ikke bestille helsetrygdkort her. Da må du ringe 800HELSE (800 43 573). Fra utlandet er nummeret +47 23 32 70 30.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIGITALE SKJEMA OG SMS-VARSEL FRA HELFO
Innhold levert av: Helfo - Sist oppdatert: 24.05.2017

Du får SMS-varsel når du eller din behandler har søkt Helfo om helserefusjon. Du kan også sende digital søknad til Helfo på helsenorge.no. Skal du ha refundert utgifter til legemidler og andre helseutgifter, trenger du bekreftelse på dine helserettigheter, eller vil du klage på et Helfo-vedtak? Fra nå av kan du skanne eller fotografere kvitteringer og annen dokumentasjon, laste dette opp og sende søknaden din digitalt.

Refusjon og støtteordninger
Du kan sende Helfo digital søknad om refusjon av utgifter til for eksempel legemidler, næringsmidler, bandasjer eller medisinsk forbruksmateriell.

SMS-varsel om mottatt refusjonssøknad, bekreftelse eller klage innen to virkedager
Når du sender Helfo en søknad, vil du automatisk få et SMS-varsel innen to virkedager. Du vil også få et SMS-varsel dersom behandleren din søker på vegne av deg. Helfo bruker det mobilnummeret som er registrert i kontaktregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi ). Sørg for at du er registrert med riktig mobilnummer hos ID-porten.

Svar på søknaden i digital postkasse fra høsten
Helfo sender svaret på søknaden din i brevs form. Fra september 2017 kommer vi til å sende dette brevet til din digitale postkasse. Du kan bruke Digipost eller e-Boks. Husk å opprette brukerprofil hos en av disse digitale postkassene! På nettsiden norge.no kan du allerede nå gjøre deg klar til å ta imot digitale svar fra Helfo.

SMS-varsel når du trenger fastlege
Du vil også få SMS-varsel fra Helfo i andre sammenhenger:
• Dersom du står på venteliste til en fastlege og fastlegen slutter, kan ventelisten bli slettet. Da vil du motta en SMS fra Helfo om dette. Husk at du alltid kan finne eller bytte fastlege her på helsenorge.no
• Fra juni 2017 vil du få et SMS-varsel fra Helfo når du flytter fra en kommune til en annen. Personer som har flyttet innenfor Norge og som har meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Frister for innsending av refusjonskrav
Fristen for å sende Helfo krav om dekning av utgifter er som hovedregel 6 måneder fra den dagen du fikk behandlingen eller kjøpte et produkt. Dette gjelder selv om du venter på vedtak fra oss. Enkelte saksområder har andre frister. Dette finner du informasjon om på helsenorge.no.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRAFIKKFORSIKRINGS¬AVGIFT ERSTATTER ÅRSAVGIFTEN
Hva betyr dette for deg?

Den 1. januar 2018 skjer det en viktig endring som gjelder alle som har et kjøretøy. Årsavgiften du til nå har betalt til skattemyndighetene i mars hvert år, erstattes av en trafikkforsikringsavgift til staten. Samtidig overføres innkrevingen av avgiften til forsikringsselskapene. Avgiften skal betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøy.

Endringen gir deg flere fordeler:
• Istedenfor å betale hele årsavgiften en gang i året blir den nye trafikkforsikringsavgiften fordelt på samme måte som du betaler forsikringen.
• Du betaler bare avgift for den tiden du har forsikring. Dersom du har betalt trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og f.eks. selger bilen før terminens slutt, vil vi betale tilbake det du har betalt for mye for trafikkforsikringsavgiften, og forsikringen.

Hva skal du betale?
Det er Stortinget som bestemmer avgiften i statsbudsjettet hvert år. Vi vil kun stå for innkrevingen, på vegne av staten. Avgiften vil være lik i alle forsikringsselskap. I 2017 er for eksempel avgiften 2 820 kroner for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter. Du kan se avgiftssatsene for alle typer kjøretøy hos Skatteetaten

Når skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten første gang?
Endringen gjelder fra 1. januar 2018. Den årsavgiften du betalte til staten i mars i år gjelder for hele 2017.
Den nye avgiften skal betales samtidig med ansvarsforsikringen du har på kjøretøyet.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FRITT BEHANDLINGSVALG
Innhold levert av: Helsedirektoratet, Sist oppdatert: 16.05.2017

Velg behandlingssted: Fra henvisning til behandling
- Fritt behandlingsvalg erstatter og utvider fritt sykehusvalg, og gir deg rett til å velge hvor du skal få behandling. Slik går du frem.
Snakk med fastlegen din eller ring 800 HELSE (800 43 573) hvis du ønsker veiledning eller råd.

- Henvisning : Du trenger henvisning før du kan få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Fastlegen kan henvise deg til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Der avgjøres det om du får rett til behandling. Andre behandlere som f.eks. psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise til spesialist innen sine fagområder.

- Velg hvor du vil behandles: Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. Du kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder i Norge. I tjenesten Velg behandlingssted kan du se og finne informasjon som kan være viktig for deg når du skal velge behandlingssted. Du kan:
• sammenligne forventede ventetider ved ulike behandlingssteder
• få en indikasjon på kvaliteten av behandlingen
• se antall behandlinger utført ved et behandlingssted i løpet av et år
Om du trenger oppfølging over tid, kan nærhet til behandlingssted og pårørende også ha betydning ved valg av behandlingssted. Du kan velge forskjellig behandlingssted i ulike trinn av helsehjelpen. Det vil si at vurdering av helsetilstanden din kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og rehabilitering kan mottas ved et tredje. Vær oppmerksom på at enkelte behandlingssteder selv vil utrede pasienter de skal behandle. For mer informasjon, se vurdering av henvisning. Snakk med fastlegen din eller ring 800 HELSE (800 43 573) hvis du ønsker veiledning eller råd.

- Det finnes noen unntak : Du kan ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om.
• Din helsetilstand og medisinbruk kan ha betydning for hva du kan velge. For eksempel kan noen behandlingssteder ikke ta imot pasienter som behandles for flere diagnoser samtidig.
• Du kan ikke velge behandlingssted når du trenger akutt behandling.

- Send henvisning: Behandleren din sender henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gir deg henvisningen så du selv kan sende den.
Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har en slik tillatelse. Les mer om hvordan du kan finne disse behandlingsstedene her. De offentlige behandlingsstedene og noen private er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger du ett som er utenfor din egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan du bli avvist.

- Vent på svar: Når behandlingsstedet har mottatt henvisningen, skal det innen 10 virkedager vurdere om du har rett til utredning eller behandling hos spesialist.
Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal konklusjonen komme raskere.

- Når du har fått svar:Etter at behandlingsstedet har vurdert om du har rett til utredning eller behandling hos spesialist, vil du motta et brev.

- Rett til helsehjelp: Hvis behandlingsstedet mener du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om:
• frist for når helsehjelpen senest skal starte
• fristen gjelder for oppstart av utredning eller behandling
• tidspunkt for første oppmøte
Hvis du har fått brev om at du har fått rett til nødvendig helsehjelp, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten du finner på Velg behandlingssted.

- Bytte av behandlingssted: Du kan bytte behandlingssted mens du står på venteliste. Da kontakter du stedet der du står på venteliste og ber om at henvisningen blir sendt til det behandlingsstedet du ønsker.
Vi anbefaler at du kontakter det sykehuset du vurderer å bytte til før henvisningen sendes over. Da slipper du å oppleve at behandlingsstedet ikke har kapasitet, og at henvisningen må sendes frem og tilbake.

- Ikke rett til helsehjelp:Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av en spesialist. Hvis behandlingsstedet mener at du ikke har rett til helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om det. Du kan spørre fastlegen din om det er grunnlag for å be om en ny vurdering ved et annet behandlingssted.
Du kan også klage på avslaget. Snakk med fastlegen din eller ring 800 HELSE (800 43 573) hvis du ønsker veiledning eller råd om bytte av behandlingssted.

- Oppstart av utredning eller behandling: Si ifra hvis du ikke kan møte til avtaler. Da slipper du å betale gebyr, og andre kan få plassen. Hvis du må gjøre forberedelser før undersøkelsen/behandlingen, vil du få informasjon om dette fra behandlingsstedet.

- Betaling av behandlingen: Behandling i spesialisthelsetjenesten er i utgangspunktet gratis. For enkelte behandlinger må du likevel betale en egenandel. Hvor mye du betaler i egenandeler avhenger av hva slags behandling du får. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. For psykisk helse og rus er grensen 18 år.

- Reiseutgifter: Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du få dekket reiseutgifter i forbindelse med behandlingen, men betaler en egenandel. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. For mer informasjon, se dekning av pasientreiser.

- Fristbrudd: Dersom behandlingsstedet ikke klarer å overholde fristen, ringer HELFO deg for å høre om du ønsker behandling et annet sted. For mer informasjon, se fristbrudd.

- Klage: Dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. For mer informasjon, se klageordninger.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PASIENTREISER BLIR HELSEFORETAK
Publisert 07.04.2017

Fra 1. april omdannes Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap til helseforetak. Ved å bli organisert som et helseforetak vil selskapet i større grad fremstå som en integrert del av spesialisthelsetjenesten.
• Overgangen fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) til Pasientreiser HF er en virksomhetsoverdragelse og reguleres av bestemmelsene i helseforetaksloven § 50.
• Reviderte versjoner av reiseregningsskjemaet er tilgjengelige på helsenorge.no, og for bestilling på pasientreiser.no.
• Det er pasientreisekontoret som skal rekvirere transport til pasienten når det er trafikale årsaker til at pasienten trenger tilrettelagt transport.

Ved kontakt med Pasientreiser HF og våre ansatte kan dere benytte samme telefonnumre og mail-adresser som tidligere. På brevpost må mottakernavn endres til Pasientreiser HF. Det anmodes om at fakturaer som gjelder forhold fra og med 1. april 2017 adresseres til Pasientreiser HF. Hvis det er behov for å bruke organisasjonsnummer, skal nytt organisasjonsnummer benyttes f.o.m. 1. april 2017: 918 695 079.

Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@pasientreiser.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DETTE KOMMER PÅ HELSENORGE.NO I MAI 2017
Endringene rulles ut natt til 22. mai 2017.

Meldingsfunksjonaliteten har fått masse ny funksjonalitet – både synlig og usynlig. En smart filterfunksjon hjelper deg å få oversikt over innboksen, og forbedret design hjelper deg å finne fram. I tillegg har vi nå muligheten for å sende skjema til utfylling som en del av meldingene, og til og med hjelpe til med forhåndsutfylling av skjemaelementer.

Hendelser er muligheten for å se påminnelser og korte beskjeder i toppen av alle sider, sammen med uleste meldinger.

Helse og behandling
- Kjernejournalen har fått en ny side for registrering av sykdommer, og en mye mer oversiktlig visning av hele din kjernejournal. I kjernejournalen har vi også fått bedret visning av kritisk informasjon.
- Fastlegetjenester kan nå i større grad brukes på vegne av barn.

Timeavtaler og helsekontakter
- Helsekontakter har endelig mulighet for å legge til egne helsekontakter gjennom kjernejournal. I tillegg har vi gjort klart for å vise flere helsekontakter i kommunehelsetjenesten.
- Bedre bytt fastlege med mer informasjon når du skal ta valget om å bytte fastlege. Det er nå mulig å vise informasjon om blant annet vikar og utekontor.
- Timeavtalene har fått en kalendervisning, og også enklere endring av time.

Innsyn i journal
- Tilgangsloggen er nå tilgjengelig for innbyggere i Helse Vest.

Økonomi og rettigheter
- Pasientreiser har fått mange små endringer, som gjør at det blir enda enklere å bruke.

Profil og tilgang
- Profilinnstillinger har blitt samlet, og det er nå et sted for å vise og endre pårørende, arbeidsgivere og mer.
- Forskningsdeltakere får nå mulighet for å se kliniske studier de deltar i, foreløpig gjelder dette kun i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HELSENORGE.NO ER BLITT ENDA BEDRE

Natt til mandag 20. februar 2017 rullet vi ut masse ny funksjonalitet for å gjøre helsenorge.no enda bedre for innbyggerne. Leveransen er en av de fire store utgivelsene som helsenorge.no har hvert år. Vi lanserte mange forbedringer dennen gangen, og en god del ny funksjonalitet.

Flytte på timer selv
Innbygger kan nå selv flytte på timer de har hos flere behandlere. Blant annet tilbys dette for timer hos fastleger med pilot digital dialog og i enkelte avdelinger i Helse Vest.Dette gjør det enklere å finne en time som passer, og gjør at innbyggere slipper å ringe for å få flyttet timen sin.

Enklere å få oversikt i meldingsboksen
Vi har laget en filterfunksjon slik at det blir enklere å finne akkurat den typen melding du leter etter. I tillegg har vi en enda mer oversiktlig visning av meldinger. Nå kan du også se mer informasjon dersom du mottar et skjema til utfylling i en melding.

Enklere å sette personverninnstillinger
Vi har flyttet personverninnstillinger for kjernejournal til felles personvernkomponent, slik at innbyggere kan få enklere oversikt over alle sine innstillinger. Målet med denne endringen er at det skal bli enklere å få en samlet oversikt over hvilke opplysninger om deg selv som du deler med andre.

Oversikt over helseregistre og andre endringer
Vi har laget en oversikt over de sentrale helseregistrene som alle innbyggere kan være registrert i.

I tillegg har vi gjort mange små forbedringer på:
- Pasientreiser
- Flere dokumenttyper vises riktig ved innsyn i journal
- Universell utforming – tilgjengelighet for alle
- Informasjon om fastlegen er nå tilgjengelig for de som logger inn via fullmakt.
- Inndelingen av innhold er blitt bedre for å få bedre oversikt over de ulike tjenestene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REGULERING AV GRUNNBELØPET OG YTELSER FRA 1 MAI 2017
Publisert 16.05.2017

Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 93 634 kroner, gjeldende fra 1. mai 2017. Grunnbeløpet øker fra 92 576 kroner til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Dette er en økning på 1058 kroner eller 1,14 prosent.

Regulering av ytelser
Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 1,14 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 1,14 prosent.
Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen på 0,38 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon
For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 1,14 prosent fra 1. mai 2017.
• Lav sats (ektefellen har pensjon) øker til 148 225 kroner .
• Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker til 171 711 kroner .
• Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker til 180 744 kroner .
• Særskilt sats for enslige alderspensjonister øker til 184 766 kroner .
• Særskilt sats for alderspensjonister som forsørger ektefelle over 60 år øker til 281 891 kroner

Satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister blir regulert med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Etterbetaling for mai .
Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)
Aker universitetssykehus, Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Vi behandler pasientens avklarte diagnose. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. KAD har leger og sykepleiere på vakt hele døgnet. KAD samarbeider tett med bydelene, fastlegene og sykehusene for å gi Oslos befolkning et effektivt akutt allmennhelsetjenestetilbud.

Fastlege og allmennlege, legevaktslege, samt lege i akuttmottak, obspost og poliklinikker på sykehus kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med vakthavende KAD-lege.

Ta gjerne med inhalasjonsmedisiner, øyedråper og kreftmedisiner ved innleggelse på KAD.

Kontaktinformasjon
KAD1 telefon 23 48 69 40
KAD2 telefon 954 90 698
KAD3 telefon 23 48 69 52
Ekspedisjon 23 48 69 40
Ring ekspedisjonen hvis du ikke vet hvilken post du hører til.

Besøkstid
16:00 - 19:00 alle dager. Besøk utover dette avtales.

Legevisitt
08:00 - 11:30 alle dager.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTBETALINGSDATOER I MAI
Publisert 03.05.2017

Flere ytelser fra NAV har tidligere utbetalingsdato i mai 2017.
Pensjon, uføretrygd, supplerende stønad, stønad til barnetilsyn og grunn- og hjelpestønad blir utbetalt 16. mai. Utbetalingsdatoen for mai ble tidligere oppgitt til å være den 15. mai i Din Pensjon. Dette er nå endret til 16.mai. Det som tidligere sto på Utbetalingsdatoer var «innen 17. mai». Nå står det mer presist: «I mai 2017 vil du ha pengene på konto 16. mai».
Fra NAV er utbetalingsdatoen 16. mai, men siden banken starter behandling av utbetalingene dagen før, vil flere ha pengene på konto 15.mai.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LEVER DU MED KRONISKE SMERTER?

Dersom du har smerter som er stikkende, brennende, sviende, skjærende, kriblende, krampelignende eller gir en nummenhetsfølelse, kan de være nevropatiske.
Kronisk smerte er ganske vanlig, men kan ha et komplekst årsaksforhold. Det er flere smertetyper, for eksempel muskelsmerter, leddsmerter og nervesmerter (kalles også nevropatisk smerte).
Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell Uansett årsak, kan det være fornuftig å presentere smertesymptomene for en lege.

Årsaker til nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte kan oppstå som ledsagersymptomer til kroniske tilstander som:
• Diabetes
• Kreft
• HIV-infeksjon
• Multippel Sklerose
• Alkoholisme
• Rygg-, ben- og hofteproblemer

Nevropatisk smerte kan oppstå som senfølger etter:
• Smerter etter at nervene har kommet i klem (entrapment)
• Kroniske korsryggsmerter med skiveutglidning
• Slag
• Herpes zoster-infeksjon/Helvetesild
• Ryggmargsskader
• Operasjoner
• Større skader (for eksempel refleksdystrofi som er følgetilstander etter skader som viser seg som ødem, smerter, svette- og temperaturforstyrrelser)
• Amputasjoner (fantomsmerter)
• Andre nerveskader

Andre typer nevropatisk smerte kan være:
• Vulvodyni (smerter i underlivet)

TIL ETTERTANKE
Å leve med kroniske smerter kan være frustrerende og utmattende. Ved å identi?sere smerter som nevropatiske og åpne opp for en dialog rundt opplevelsen av smertene, legges grunnlaget for et liv med mindre smerte. Det kan ta tid før dere kommer frem til riktig tiltak og det er dessverre ingen garantier for at man blir helt smertefri. Det er likevel viktig å huske på at en i dette forløpet vil kunne gjenvinne kontrollen over smerteplagene. Husk at smerte kan være en langvarig tilstand som krever langsiktig behandling og styring. Man må derfor være tålmodig.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SIKKER BRUK AV MEDISINER NÅR DU ER ELDRE

Når du blir eldre, kan du oftere trenge flere medisiner samtidig. Be legen om en oversikt over medisinene dine, og spør om hjelp til å holde oversikten.

Be om medisinliste
Noen medisiner skal ikke brukes sammen fordi kombinasjonen kan gi alvorlige bivirkninger, eller påvirke effekten av en av medisinene. Derfor er det viktig å holde oversikten med en medisinliste, spesielt i akutte situasjoner.
Be legen din om en medisinliste. Da har dere begge oversikt over hvilke medisiner du tar, og hvordan de kan påvirke hverandre.

Husk å fortelle legen hvis du tar:
• reseptfrie medisiner
• naturmedisiner
• kosttilskudd
Da kan legen passe på at disse er trygge å kombinere med medisinene dine.
Fastlegen din skal oppdatere medisinlisten din og gi deg et nytt eksemplar hver gang det skjer endringer, for eksempel når du blir utskrevet fra sykehus.
Fastlegen skal også sørge for at andre som trenger den, for eksempel hjemmesykepleien, får et eksemplar.
Få besøk av en sykepleier fra pleie- og omsorgsavdelingen, som skaffer deg hjelp til å bruke medisinene riktig
Du kan få hjelp til å legge medisiner i en doseringseske for en uke av gangen.
Du kan få en rull med små poser merket med dato og klokkeslett, som forteller når du skal ta medisinen.
Fastlegen sender bestilling til apoteket som kan levere ut multidosepakninger.
Hjemmesykepleier kan ta med medisinen hjem til deg.

Blodprøver
Noen medisiner krever regelmessig kontroll med blodprøver. Fastlegen din kan ta blodprøvene når du har time, eller en hjemmesykepleier kan gjøre det hjemme hos deg.

Årlig gjennomgang av medisiner
Du bør be fastlegen om en årlig gjennomgang av medisinene dine hvis du bruker mange samtidig.

Det er særlig viktig hvis du:
• har mistanke om bivirkninger
• er skuffet over virkningen av medisinene du tar
Legen vil da gå nøye gjennom medisinlisten din med verktøy som er laget for å oppdage feil.
Hvis dere finner en feil, kan legen:
• fjerne eller legge til medisiner
• endre dosen på medisiner du allerede tar
Det er viktig å avtale kontroll for å vurdere effekten av slike endringer.

Meld fra om bivirkninger
Mange vanlige plager hos eldre kan skyldes bivirkninger av medisiner, for eksempel:
• tretthet
• svimmelhet
• munntørrhet
• synsproblemer
• smerter
• plager med fordøyelsen
• problemer med vannlatningen

Spør derfor legen om bivirkninger kan være forklaringen på plagene dine. Det er viktig at du sier ærlig fra om både gode og dårlige erfaringer etter at du har begynt med en ny medisin. Du bør ikke slutter brått med medisiner uten å snakke med legen først. I mange tilfeller vil det være mulig å endre dosen av en eller flere medisiner og dermed forebygge alvorlig forverring med behov for sykehusinnleggelse. Legen kan gi deg en skriftlig handlingsplan knyttet til symptomer. Nettsidene til mange pasientforeninger gir også nyttig informasjon.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT REGELVERK FOR INDIVIDUELL STØNAD TIL OPIODER VED KRONISKE SMERTER

Helsedirektoratet har besluttet at fastleger og leger ved tverrfaglige smerteklinikker kan søke om individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, refusjonskode -71. Nytt regelverk gjelder fra 1. oktober 2016.

Fastleger kan søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand.
For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg orale morfinekvivalenter og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved tverrfaglig smerteklinikk søke. Spesialister i anestesiologi eller nevrologi som driver tverrfaglig smertebehandling må fylle ut et erklæringsskjema for å bli vurdert av Helfo.

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling
Med tverrfaglig smerteklinikk menes smerteklinikk ved et offentlig sykehus, eller en privat klinikk der minst én anestesiolog eller nevrolog og minst én psykiater eller psykolog, eller en med tilsvarende relevant utdanning (for eksempel psykiatrisk sykepleier eller kognitiv terapeut), utreder smerteproblematikk. Hvis en klinikk eller avdeling på sykehus ikke står på Helfos liste over tverrfaglige smerteklinikker, men mener at de oppfyller kravene til dette, kan ansvarlig nevrolog eller anestesiolog fylle ut skjemaet «Erklæring om tverrfaglig smertebehandling», som skal vurderes av Helfo. Er klinikken/avdelingen en tverrfaglig smerteklinikk, vil den bli ført opp på Helfos liste. Nevrologer og anestesiologer ved godkjente klinikker, eller lege ved aktuell offentlig sykehusavdeling, kan deretter sende søknader om dekning av opioider for aktuelle pasienter.

Opplysninger i søknaden for pasienten
Det er nok at legen oppgir at søknaden gjelder opioider. Det er kun ved søknad om stønad til injeksjons-/infusjonspreparat, nesespray, sublingvaltablett/resoriblett eller ikke-markedsført preparat at opplysninger om konkret preparatnavn/virkestoff må opplyses spesielt.
Øvre grense for stønad til pasienter med kroniske ikke-maligne smerter er 300 mg orale morfinekvivalenter.

Følgende opplysninger må fortsatt fremgå av søknaden:
• hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt, og hvorfor disse ikke kan benyttes
• erklæring på at faren for avhengighet er vurdert som underordnet pasientens behov for behandling
• erklæring på at det foreligger en behandlingsplan
• erklæring på at smerteanalyse er utført

Vedtak og forskrivning
Fastlegen er hovedansvarlig for forskrivning og koordinering av behandling med opioider. Gyldige forskrivere blir oppgitt på vedtaket fra Helfo, og er begrenset til fastlege, andre leger ved samme legekontor og lege ved tverrfaglig smerteklinikk.
Pasienten får et vedtak som gjelder for markedsførte legemidler med opioider, med dosebegrensning opp til henholdsvis 100 og 300 mg orale morfinekvivalenter per døgn.
Dersom legen har søkt om stønad til injeksjon, infusjon, nesespray, sublingvaltablett eller ikke-markedsført preparat, blir dette angitt på vedtaket med preparatnavn.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NY BEHANDLING AV KRONISKE SMERTER
Nina Olkvam Publisert 14.10.2016

Ny behandling for kroniske smerter er under oppbygging ved Oslo universitetsssykehus. Ved å legge inn elektroder i hjernen, kan smerter hos personer med blant annet kroniske nervesmerter, spesielle hodepinetype eller smerter etter hjerneslag reduseres eller forsvinne.

Nevrokirurg Mark Züchner, ved Oslo universitetssykehus, understreker at det ennå er usikkert hvor effektiv behandlingsmetoden er, men forteller at det er oppnådd gode resultater på sykehus i blant annet Sverige, Danmark og Tyskland.

Det er for tidlig å si hvor mange pasienter som vil få denne behandlingen på Rikshospitalet, men Züchner håper dette etter hvert skal bli et nasjonalt tilbud lokalisert ved Oslo universitetssykehus.

Når elektroder opereres inn i hjernen styres disse ved hjelp av en ekstern kontroll. Studier viser at 50-70 prosent opplever at smertene blir mindre plagsomme etter dette inngrepet. En prosent av de som får behandlingen får komplikasjonen hjerneblødning og 2-3 prosent opplever infeksjon etter inngrepet. Dette fører til at elektrodene må fjernes igjen.

I et intervju med Dagbladet denne uken sier Züchner at inngrepene er forsvarlige med tanke på risiko. Årlig gjennomføres 5000 nevrokirurgiske operasjoner ved OUS. En lignende metode hvor andre områder stimuleres er rutine ved Parkinsons i dag.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PASIENTREISER
Publisert 27.02.2017

Nå kan flere søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter elektronisk
Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer.

1.oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet.
Hovedregelen er at reisen må være lenger enn ti kilometer, og at det ikke er tilbud om offentlig transport til minstetakst på strekningen. Er reisen lenger enn 300 kilometer hver vei, kan reiseutgiftene dekkes med taksten for den billigste reisemåten med offentlig transport.
Når det er medisinske grunner til at pasienten må bruke bil på reisen, eller skal søke om å få dekket en reise under ti kilometer, må behandler dokumentere pasientens behov.

Merk at pasienter fortsatt må sende inn en søknad for å få reisegodtgjørelse fra Pasientreiser.

Bekreftelse fra behandler
Pasienter som skal søke om å få dekket reisen med en fast sats, trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse til søknaden. Men hvis pasientens helsetilstand er slik at reisen må gjøres med bil, skal behandler dokumentere dette. Da kan pasienten søke om å få dekket tilleggsutgifter, som for eksempel bilferge, parkering og bompassering.

Behandler må også dokumentere:
• Behov for at pasient har med seg ledsager på reisen
• Oppmøte for barn mellom 12 og 18 år, når foresatte skal søke på vegne av egne barn
• Reiseledsager som skal søke alene
• Pårørende som har vært til opplæring eller på kurs i regi av helseforetaket

Elektronisk søknad
Ved å logge seg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen helsenorge.no, får pasienten tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning. Der kan pasienter og foresatte søke elektronisk om å få dekket reiseutgifter, tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager.

Søknad på papir
Det er fortsatt mulig å søke på papirskjema og sende dette per post. Vi ber om at behandlere har papirskjema og tilhørende veiledning tilgjengelig for pasientene.

Tilrettelagt transport
Hvis pasienten av helsemessige årsaker ikke kan organisere reisen sin til behandling, må ansvarlig behandler rekvirere transporten.

Mer informasjon
Pasientrettet informasjon og elektronisk søknad finnes på helsenorge.no.
Helsepersonell og andre fagpersoner finner informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HELSEREGISTRE
Innhold levert av: Direktoratet for e-helse. Sist oppdatert: 20.02.2017

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.
Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. I tjenesten finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn. De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

I listen finner du disse registrene:
• Dødsårsaksregisteret (DÅR)
• Kreftregisteret
• Medisinsk fødselsregister (MFR)
• Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
• Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
• Forsvarets helseregister
• Norsk pasientregister (NPR)
• Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR)
• Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
• Helsearkivregisteret

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

POLIKLINIKK GIR BEDRE SAMHANDLING MELLOM ARBEID OG HELSE
Publisert 16.02.2017

Etter fem års drift har Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) bidratt til bedre samarbeid mellom sykehus, NAV og kommunale tjenester.

Det tverrfaglige spesialisthelsetjenestetilbudet Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) ved Sykehuset Telemark ble opprettet høsten 2012. Målgruppen er arbeidstakere med muskelskjelettplager, lettere psykiske lidelser og smertetilstander som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Samtidig ble prosjektet «Samhandling NAV-kommune-sykehus på en poliklinikk for avklaring og arbeidsrettet rehabilitering» satt i gang for å etablere gode og robuste samhandlingsrutiner mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialist- og primærhelsetjenesten på poliklinikken. Prosjektet er nå fullført, og etter nærmere fem års drift er flere samhandlingsflater etablert. - Det er fortsatt mye som gjenstår, men prosjektet har helt klart bidratt til bedre samarbeid med NAV og kommunale tjenester, sier prosjektleder Caroline Torskog i en kommentar til sluttrapporten fra prosjektet.

Trenger koordinerte tjenester
Mange av pasientene ved poliklinikken har nedsatt arbeidsevne og sliter med psykososiale plager, smerteproblematikk eller andre helseutfordringer. Tilbudet til denne pasientgruppen er ofte fragmentert, og velkoordinerte tiltak er fraværende i flere kommuner. Som regel trenger de oppfølging både fra NAV og helsetjenesten for å komme tilbake i jobb. Det var nettopp dette poliklinikken skulle bøte på. Gjennom å opprette gode og robuste samhandlingsrutiner mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, helsetjenesten og kommunale rehabiliteringstiltak, ville man bidra til økt arbeidsfastholdelse og lavere sykefravær.

Med legene og NAV på laget
Sykehuset Telemark har erfart at mange fastleger ikke kjenner godt nok til tilbudene innenfor arbeidsrettet rehabilitering, og kan være usikre på hvem som kan ha nytte av hvilke tiltak. Samtidig er fastlegen en viktig aktør og portvokter eller døråpner for et arbeidsrettet rehabiliteringsløp. ARR-poliklinikken har derfor en fastlege i halv stilling for å ivareta og utvikle samarbeidet med fastleger i Telemark, i tillegg til å drive med pasientrettet arbeid. Dette har vist seg å være et nyttig grep. I tillegg har samarbeidsavtalen med NAV bidratt til at Sykehuset i Telemark har lykkes i å etablere et rehabiliteringsprogram der pasienten er en aktiv deltager i prosessen tilbake til jobb. Det tverrfaglige teamet består av leger, psykologer, fysioterapeuter og arbeidskonsulenter. Arbeidskonsulentene jobber halv stilling i NAV, og halv stilling ved ARR.
- Det å ha NAV-ansatte i det tverrfaglige teamet, er av svært stor betydning, bemerker prosjektlederen. Det gir samtidighet i tjenester, forenkler kommunikasjon på tvers av etater og gir kompetanseoverføring mellom arbeid og helse. Nå håper prosjektlederen at ARR vil lykkes i å videreføre det gode samarbeidet mellom aktørene i en driftssituasjon uten utviklingsmidler. Tilbudet er basert på kunnskapsbasert praksis, og utviklet i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering (NKK-ARR).

Les rapporten Samhandling NAV-kommune-sykehus på en poliklinikk for avklaring og arbeidsrettet rehabilitering, kortversjonen og implementeringsanalysen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PÅRØRENDES RETTIGHETER
Innhold levert av: Helsedirektoratet, Sist oppdatert: 10.01.2017

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, jo flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Lim inn: https://helsenorge.no/parorende

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET - Når du trenger hjelp til å klage
Sist revidert: 30.04.2014

Pasient- og brukerombudet er en uavhengig aktør som er der for å hjelpe deg som pasient eller pårørende. Det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke, og de blir administrert av Helsedirektoratet.

Arbeidsområdene deres er innen offentlige spesialisthelsetjenester, og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasient- og brukerombudets mandat er 2-delt, de har også systemsaker som de arbeider med.

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg dersom du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, dersom du ønsker rådgivning, hjelp til å få frem spørsmål til rette vedkommende, eller vil vite om du kan, og hvordan du kan kreve erstatning.

Pasient- og brukerombudet kan også ta opp saker der de selv ser at dette er nødvendig, og de underretter tilsynsmyndighetene når det er nødvendig

Pasient- og brukerombudet har en definert hjelpe-/medvirkerrolle. De skal hjelpe pasienter å nå frem i systemet, men de er ikke tillagt noen myndighet til å avgjøre saker selv.

Å få hjelp av pasient- og brukerombudet er gratis, og de har taushetsplikt.

Reglene om pasient- og brukerombud står i kapittel 8 i Pasientrettighetsloven

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, muntlig eller skriftlig. Det er mulig å henvende seg anonymt.

Ombudet kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold i den offentlige spesialisthelsetjenesten, kan uttale sin mening om forhold som hører inn under arbeidsområdet, og kan foreslå forbedringer.

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene (oftest Helsetilsynet ) om tilstander som det er påkrevd at disse følger opp. (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten )

Når og hvordan kan jeg henvende meg til pasient- og brukerombudet?
Etter at du har opplevd noe du ikke syns var bra helsehjelp. Eller når du trenger råd om hvordan du kan gå fram. Eller når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger. Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser. Men andre henvender seg mest for å gi ombudet informasjon og for å fortelle om sine erfaringer på godt og vondt.

Hvordan kan pasient- og brukerombudet hjelpe meg?
Mange har mest utbytte av en avklarende samtale og å få svar på noen spørsmål. Enkelte trenger konkret bistand til å fremme en henvendelse til en helsetjeneste eller til et forvaltningsorgan. Ombudet kjenner de lokale helsetjenestene, ordninger og regler og kan noen ganger se nye veier og muligheter. Noen ønsker at ombudet skal ta opp forhold i spesialisthelsetjenesten som bør forbedres.

Bør jeg henvende meg andre steder først?
Nei, mange henvender seg nettopp for å få råd om hva som kan være riktig instans. En telefon eller et brev til pasient- og brukerombudet forplikter deg ikke til noe. Ofte er spørsmålet akkurat dette: - hvor bør jeg prøve først?

Kontaktinformasjon
På nettsiden til Pasient- og brukerombudet finner du relevant kontaktinformasjon for Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. URL: http://pasientombudet.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SMERTETERAPI AS
Fra 28 februar 2017 åpner Smerteterapi AS i nye lokaler i Thunes vei 2 på Skøyen.

Smerteterapi, - dr Asle T Johansen, må flytte fra Hoffsveien 17 da gården skal rives men flytter inn i nyoppussede lokaler i 2. etg med heis i Thunes vei 2. Det er god offentlig kommunikasjon og flere parkeringsmuligheter i nærområdet. Det finnes også HC-parkering utenfor.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PÅRØRENDESENTERET
Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. Stiftelsen Pårørendesenteret ble etablert i Stavanger i 1998, og finansieres av offentlige tilskudd.

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse og/ eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager.
Lim inn: www.parorendesenteret.no/om-oss

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAN MAN DELE ELLER KNUSE TABLETTER?

Form og hjelpestoffer kan være avgjørende for at medisinen fungerer som den skal. Derfor er det en del medisiner som ikke skal deles eller knuses før inntak.

Innhold
• Er det ok å dele tabletter uten delelinje eller åpne kapsler for at det skal bli lettere å innta medisinene?
• Hvordan kan tabletten eller kapselen beskytte virkestoffet mot nedbrytning?
• Depotpreparater
• Hvordan vet du om du kan dele eller åpne din medisin?

Alle medisiner inneholder ett eller flere virkestoff – det er det stoffet/kjemikaliet som forbedrer din helsetilstand, eller holder deg frisk. Virkestoffene kan ha kompliserte navn, og derfor husker vi heller hva hele medisinen heter, enn selve virkestoffet. Ett eksempel er acetylsalisylsyre, som er virkestoffet i medisinene Aspirin, Magnyl-E, Acetylsalisylsyre Actavis, Acetyratio, og Albyl-E.

Generika - ulike navn, men samme virkning
Når flere medisiner inneholder det samme virkestoffet i samme mengde og skal inntas på samme måte (for eksempel spises), kalles de generika – eller kopipreparater på folkemunne.

Hjelpestoffer – det som pakker inn virkestoffet
I tillegg til virkestoff inneholder medisinene hjelpestoffer som hjelper virkestoffet til å gjøre sin ønskede virkning i kroppen. Hjelpestoff pakker inn, holder sammen og bidrar til at medisinen fraktes rundt og tas opp i kroppen.
I eksempelet over inneholder Aspirin hjelpestoffene cellulose og maisstivelse. Albyl-E inneholder magnesiumhydroksid, potetstivelse, gelatin, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 %, trietylsitrat og silikonantifoam. Hjelpestoffene i Albyl-E gjør at tabletten ikke løses opp i magesekken, men først i tarmen lenger nede. Dermed reduseres bivirkninger knyttet til virkestoffet sin virkning lokalt på magesekken.
Ideelt sett skal hjelpestoffene ikke ha en egen medisinsk virkning, heller ikke noen bivirkninger. De fleste hjelpestoffene som brukes i medisiner er også godkjent som tilsetningsstoffer i matvarer, og mange hjelpestoffer forekommer naturlig i mat. Alle medisiner godkjennes av myndighetene før de kommer i salg. I denne godkjenningen vurderes mange forhold, blant annet sammensetningen av medisinen og de enkelte hjelpestoffene.

Opplysninger om hvilke stoffer som finnes i hver medisin kan man lese i pakningsvedlegget (”Hva Dispril består av”). Det er likevel ikke mulig å lese her hvorfor de ulike hjelpestoffene er tatt med.

Det er utarbeidet en oversikt over vanlige hjelpestoffer som er forbundet med allergi og lignende problemer. Typiske eksempler er laktose (melkesukker) og enkelte fargestoffer og konserveringsmidler. Slike hjelpestoffer skal angis spesielt i pakningsvedlegget og på merkingen (tablettesken, øyedråpeflasken osv). Dermed skal det være enkelt for en allergisk pasient å se om medisinen inneholder de stoffene han skal være forsiktig med.

Mange hjelpestoffer har fått tildelt et E-nummer. Dette E-nummeret er en hjelp for pasienten/ forbrukeren. Det blir lettere å se hvilke stoffer medisinen inneholder.

Kan man dele eller knuse tabletter?
Er det ok å dele tabletter uten delelinje eller åpne kapsler for at det skal bli lettere å innta medisinene?
Når pasienten har problemer med å svelge en tablett kan det være fristende å dele tabletten i mindre biter som er lettere å svelge. Tilsvarende kan det være lettere å åpne kapselen og spise pulveret inni, eller strø det utover pålegg. Men det ligger vitenskap bak utforming og sammensetning av tabletten eller kapselen og ved å endre på dette, kan kvaliteten forringes.

Hensikten med tabletten eller kapselen er todelt:
1. Den skal inneholde korrekt dose (riktig mengde medisin).
2. Den skal bidra til at medisinen gir den ønskede effekten i kroppen.

Tabletten eller kapselen består av to typer innholdsstoffer:
1. Selve medisinen, det vi si virkestoffet.
2. Andre innholdsstoffer som er tilsatt av mange ulike grunner (kalt hjelpestoffer).

For at virkestoffet skal gi den ønskede effekten må det bringes trygt fram til riktig sted i kroppen. Noen virkestoffer har lokal effekt direkte i magen eller tarmen, men de fleste virkestoffer skal først tas opp (absorberes) i blodet før det kan ha effekt. Dette kalles systemisk effekt.

For å forstå hvor viktig hjelpestoffene kan være for at medisinen skal ha sin ønskede effekt trengs litt innsikt i hvordan magen og tarmene fungerer. Mage og tarm: Kroppens forsvarsverker
Mat og medisiner som svelges utsettes først for magens sure miljø, som bryter ned mange typer stoffer. Når mageinnholdet har blitt en ”suppe” overføres det til tarmene, der det ikke lenger er surt, men nær nøytral pH. I tarmen skilles det ut en rekke enzymer som også bryter ned stoffer som har overlevd magesyren.
Videre nedover i tarmen har maten til slutt blitt brutt ned til enkle næringsstoffer (små sukkerenheter, fettsyrer og aminosyrer) som tas opp fra tarmene til blodet og videre til cellene rundt i kroppen. Magen og tarmen har dessuten en viktig funksjon ved å uskadeliggjøre fremmedstoffer for å unngå at disse når blodet og dermed spres i hele kroppen og gjør eventuelle skader.

Mange medisiner vil oppfattes som slike fremmedstoffer, og tabletten eller kapselen bidrar noen ganger til at virkestoffet beskyttes mot slik nedbrytning. Hvordan kan tabletten eller kapselen beskytte virkestoffet mot nedbrytning?
Noen virkestoffer brytes ned i syre. Tabletter og kapsler med slike virkestoffer inneholder hjelpestoffer som tåler magesyren, men som løser seg opp når de når tarmen. I noen medisiner er disse hjelpestoffene lagt som et skall utenpå, og da er det viktig at tabletten eller kapselen ikke deles eller åpnes, for å unngå at magesyren trenger inn i medisinen og ødelegger den.
I andre medisiner er det mindre kuler inni tabletten eller kapselen som utgjør denne beskyttelsen, og da kan man dele eller åpne uten å miste den beskyttende effekten. Men, det er normalt ikke greit å tygge disse kulene, de bør svelges hele enten som pulver eller i noen tilfeller slemmet opp i drikke.

Depotpreparater
Depotpreparater er tabletter og kapsler som virker over lang tid, det vil si at de slipper ut virkestoffet litt etter litt over flere timer. Disse medisinene heter gjerne ”..retard”, ”..long”, ”..depot” eller lignende. En slik depoteffekt er nyttig for mange medisiner, der man får den beste effekten av medisinen når kroppen får et jevnt tilskudd av virkestoff.
Mange depotpreparater gjør at man kan klare seg med en eller to tabletter per dag, i stedet for tre eller fire spredt jevnt utover dagen. Det er hjelpestoffer i medisinen som gir denne depoteffekten, og noen medisiner må man spise hele for at denne effekten skal bestå.

Hvordan vet du om du kan dele eller åpne din medisin?
Les pakningsvedlegget, under avsnittet ”Hvordan du bruker <…>”. Her skal det stå spesielt dersom tabletten eller kapselen skal svelges hel, eller om den kan deles/ åpnes. Er du i tvil kan du spørre på apoteket.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STUMME INFARKT RAMMER OFTERE FOLK MED HØY SMERTETOLERANSE
• Publisert: 31.01.2017 Av: Marthe Lein, journalist.

Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt.
- Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn.

Ny, norsk forskning viser at mennesker med høy smertetoleranse oftere får såkalt stumme infarkt og at dette gjerne rammer kvinner.
Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer.
- Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. Tidligere studier viser at omtrent halvparten av de med stumme infarkt ikke har hatt symptomer, mens den andre halvparten har hatt relativt milde symptomer i form av magesmerter, ryggsmerter, tungpust eller annen sykdomsfølelse, forklarer Andrea Milde Øhrn til NHI.no.

Hun er en av flere norske forskere som i en ny studie har sammenlignet smertetoleranse hos personer som har hatt klassiske og stumme hjerteinfarkt.
Forskergruppen består av forskere fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus. De har sammenlignet smertetoleranse hos personer som har hatt klassiske og stumme hjerteinfarkt og jobber med å forstå stumme infarkt bedre. Nylig publiserte de studien i tidsskriftet Journal of the American Heart Association .
- Det er ikke kjent hva som gjør at noen opplever hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. Vi fant i vår studie at personer med stumme infarkt har høyere toleranse for smerte enn de med erkjente infarkt, og at dette delvis kan forklare mangel på symptomer, forteller hun.
- Men denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har fått feil diagnose hos legen.

Testet smertegrensen

Ifølge Milde Øhrn opplever hvert år omtrent 15 000 mennesker i Norge et akutt, klassisk hjerteinfarkt med brystsmerter. Trolig rammes en nesten like stor gruppe av stumme hjerteinfarkt i tillegg. Et stumt hjerteinfarkt gir like stor risiko for framtidig hjertesykdom og død som et klassisk hjerteinfarkt med brystsmerter.
- Det er enda uklart om stumme infarkt har en noe ulik sykdomsmekanisme sammenlignet med klassiske infarkt, og det er ikke gjort studier for å se om behandling kan bedre prognosene. Vi jobber med en studie nå der vi ser på ulikheter i sykdomsmekanisme i små og store kar hos de med erkjente og stumme infarkt, sier hun.

I forbindelse med denne studien undersøkte forskerne omtrent 4850 personer som var inkludert i Tromsøundersøkelsen. Deltagerne ble undersøkt med både elektrokardiografi (EKG) og en smertetest. Sistnevnte er en test som undersøker smerte ved å putte en hånd ned i et kaldtvannsbad. Et gjennomgått infarkt kan i ettertid påvises på EKG, og de som hadde tegn til tidligere infarkt på EKG, men ingen registrert diagnose i sykehusjournaler, ble definert som stumme infarkter.
Jo lengre deltakerne holdt ut smertene ved kaldtvannsbadet, jo høyere toleranse for smerte hadde de.
- Så undersøkte vi hvor lenge de med stumme infarkt holdt ut smertetesten sammenlignet med de med klassiske infarkt, forklarer Milde Øhrn.

Smerte – hva betyr det?

- Ulik smertetololeranse i befolkningen – hva kan det ha å bety for diagnose og rask behandling i denne sammenhengen?
- Mange har en oppfatning av egen toleranse for smerte, men siden dette er vanskelig å måle objektivt, er det derfor ofte noe leger ikke legger vekt på i vurderingen av pasienter. Vår studie viser at dette er en faktor man ikke må overse. Dersom man har høy smertetoleranse, kan faktisk symptomer på hjerteinfarkt maskeres slik at man ikke får rett diagnose og behandling. En annen forskningsgruppe har også beskrevet at personer med en sterk hemming av smertesignaler, kommer senere til sykehus ved hjerteinfarkt, selv om de faktisk har brystsmerter. Smerte er et av de viktigste symptomene som gjør at folk søker lege, og smerteopplevelse spiller en rolle i folks atferd når de blir syke, sier Milde Øhrn.

Hun forteller at stumme infarkt er en tilstand med høy forekomst og dårlig prognose og som utgjør en større del av kvinners hjertesykdom sammenlignet med menns.
- Det er bruk for mer forskning på dette feltet, og vår studie er et eksempel på at forskere kanskje må studere andre kjennetegn enn de velkjente risikofaktorene for hjerte- og karsykdom for å beskrive denne gruppen, sier hun.

Overrasket over antallet

Milde Øhrn mener økt oppmerksomhet i forhold til stumme infarkt er viktig.
- Selv om leger er klar over at hjerteinfarkt kan gi seg til kjenne med diffuse og mer vage symptomer, er det likevel slik at det er den stiliserte oppfatningen av hjerteinfarkt som en “mann med sterke brystsmerter”, som er lengst framme i bevisstheten. Vårt arbeid med stumme infarkt er med på å nyansere dette, forteller hun.
Hun forteller at et annet arbeid forskergruppen har gjort, viser foreløpig at det er de kjente hjerterisikofaktorene som høyt blodtrykk, kolesterol, røyking, lite fysisk aktivitet og diabetes som driver den dårlige prognosen til de med stumme infarkter. - Det er på mange måter gode nyheter, for dette er noe vi kan måle og har god kjennskap til behandling av.
Menn er de som får flest hjerteinfarkt, både kjente og stumme. Men stumme infarkt utgjør en større andel av kvinners hjertesykdom.
- Jeg er overrasket over at vi fant så stor andel stumme infarkt. Jeg mener vi må jobbe for å beskrive dette skjulte folkehelseproblemet som utgjør en større del av kvinners hjertesykdom dersom vi omsider skal kunne ta hånd om det skikkelig. Dette er en tilstand som er stille i sitt vesen, men dette må vi gi mer oppmerksomhet og forske mer på, sier Milde Øhrn.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BLÅ RESEPT, HVIT RESEPT OG BIDRAGSORDNINGEN
Sist oppdatert: 30.12.2016

Dersom du har en alvorlig og langvarig sykdom, kan staten dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter.

Les hele innlegget: Lim inn – https://helsenorge.no/legemidler/blaresept

Innhold
• Forhåndsgodkjent refusjon på blå resept
• Individuell stønad på blå resept
• Medisinsk forbruksmateriell på blå resept
• Dekning av utgifter til næringsmidler
• Egenandeler/frikort
• Kjøp av medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell i utlandet
• Hvit resept/bidragsordningen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HONNØRRABATTORDNINGEN – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde
Dato: 17.01.2017 | Samferdselsdepartementet

Fra januar 2017 vil honnørkortet for uføretrygdede og blinde få et mer praktisk format, bedre kvalitet og endret farge. Endringene kommer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne av dagens honnørkort. Dagens honnørkort vil fortsatt være gyldig, slik at eksisterende brukere ikke trenger å bytte til nytt kort.
Det nye honnørkortet i bankkortformat vil fortsatt være et tilleggslegitimasjonskort. Ny farge på kortet er blå. Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.
Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle / registrert partner uansett alder. Honnørkortet gjelder også for blinde og svaksynte som ikke mottar uføretrygd.

Det grønne legitimasjonskortet for honnørrabatt for personer med døvblindhet har også fått bankkortformat og bedre kvalitet. Kortet for personer med døvblindhet gir også rett til gratis reise for ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.

Personer som innvilges en uføregrad på 50 % eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd. Norges blindeforbund utsteder kort for blinde og svaksynte uten uføretrygd. Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde utsteder det særlige honnørkortet til personer med døvblindhet.

I løpet av januar vil NAV begynne å dele ut de nye kortene

. Eksisterende brukere trenger ikke bytte til nytt kort, da dagens honnørkort fortsatt vil være gyldig. Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke dette honnørkortet.
Eksisterende brukere av honnørkort med uføretrygd som har mistet eller fått skadet kortet sitt, kan bestille nytt kort ved å ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33. Blinde og svaksynte uten uføretrygd samt personer med døvblindhet må ta kontakt med kortutsteder for erstatning av tapt eller skadet kort.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT REGELVERK FOR INDIVIDUELL STØNAD TIL OPIODER VED KRONISKE SMERTER

Helsedirektoratet har besluttet at fastleger og leger ved tverrfaglige smerteklinikker kan søke om individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, refusjonskode -71. Nytt regelverk gjelder fra 1. oktober 2016.

Fastleger kan søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand.
For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg orale morfinekvivalenter og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved tverrfaglig smerteklinikk søke.

Liste over tverrfaglige smerteklinikker:
Helseforetak / Sted / Navn på enhet
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Helse Bergen HF Bergen Smertepoliklinikken
Helse Bergen HF Bergen Smertebehandling og palliasjon
Nordlandssykehuset Bodø Avdeling for kreft og lindrende behandling
Nordlandssykehuset Bodø Smerteklinikken
Vestre Viken HF Bærum Akutt smerteteam
Vestre Viken HF Drammen Smertepoliklinikken
Helse Førde Førde Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Gjøvik Palliativt smerteteam
Sykehuset Innlandet Hamar Smertepoliklinikken
Helse Fonna HF Haugesund, Odda, Stord og Valen sjukehus Palliativt behandlingsteam
Vestre Viken HF Kongsberg Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Kongsvinger Smertepoliklinikken
Akershus universitetssykehus Lørenskog Smertepoliklinikken
Helse Møre og Romsdal HF Molde Smertepoliklinikken
Helse Fonna HF Odda Smertepoliklinikken
Oslo universitetssykehus HF Oslo Seksjon for lindrende behandling
Oslo universitetssykehus HF Oslo Avdeling for smertebehandling
Oslo universitetssykehus HF Oslo Smertepoliklinikken
Sykehuset Telemark Skien Anestesiologi og tverrfaglig smertebehandling
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Smerteavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling
St. Olavs Hospital Trondheim Smertesenteret
St. Olavs Hospital Trondheim CFS/ME poliklinikk
St. Olavs Hospital Trondheim Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser NKLS
St. Olavs Hospital Trondheim Smertepoliklinikken
Sykehuset i Vestfold Tønsberg Smertepoliklinikken
Helse Møre og Romsdal HF Ålesund Smertepoliklinikken
Sykehuset Østfold Grålum Smerteseksjonen
Sykehuset Østfold Moss Smerteseksjonen
Oslo universitetssykehus HF Oslo Regional kompetansetjeneste for Smerte (ReKS)
Sørlandet sykehus Arendal Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Ottestad Fysikalsk medisinsk poliklinikk
Sykehuset Innlandet Ottestad Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Ottestad Raskere tilbake poliklinikk
Stavanger universitetssykehus Stavanger Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Elverum Palliativt team
Sykehuset Innlandet Lillehammer Palliativt team

Spesialister i anestesiologi eller nevrologi som driver tverrfaglig smertebehandling, og som ikke jobber ved en av smerteklinikkene på listen ovenfor, må fylle ut et erklæringsskjema for å bli vurdert av Helfo.

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling
Med tverrfaglig smerteklinikk menes smerteklinikk ved et offentlig sykehus, eller en privat klinikk der minst én anestesiolog eller nevrolog og minst én psykiater eller psykolog, eller en med tilsvarende relevant utdanning (for eksempel psykiatrisk sykepleier eller kognitiv terapeut), utreder smerteproblematikk.
Hvis en klinikk eller avdeling på sykehus ikke står på Helfos liste over tverrfaglige smerteklinikker, men mener at de oppfyller kravene til dette, kan ansvarlig nevrolog eller anestesiolog fylle ut skjemaet «Erklæring om tverrfaglig smertebehandling», som skal vurderes av Helfo. Utfylt skjema sendes til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.
Helfo vil gi tilbakemelding til søker om resultatet av vurderingen. Er klinikken/avdelingen en tverrfaglig smerteklinikk, vil den bli ført opp på Helfos liste. Nevrologer og anestesiologer ved godkjente klinikker, eller lege ved aktuell offentlig sykehusavdeling, kan deretter sende søknader om dekning av opioider for aktuelle pasienter.

Opplysninger i søknaden for pasienten
Det er nok at legen oppgir at søknaden gjelder opioider. Det er kun ved søknad om stønad til injeksjons-/infusjonspreparat, nesespray, sublingvaltablett/resoriblett eller ikke-markedsført preparat at opplysninger om konkret preparatnavn/virkestoff må opplyses spesielt.
Øvre grense for stønad til pasienter med kroniske ikke-maligne smerter er 300 mg orale morfinekvivalenter.

Følgende opplysninger må fortsatt fremgå av søknaden:
hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt, og hvorfor disse ikke kan benyttes
• erklæring på at faren for avhengighet er vurdert som underordnet pasientens behov for behandling
• erklæring på at det foreligger en behandlingsplan
• erklæring på at smerteanalyse er utført

Vedtak og forskrivning
Fastlegen er hovedansvarlig for forskrivning og koordinering av behandling med opioider. Gyldige forskrivere blir oppgitt på vedtaket fra Helfo, og er begrenset til fastlege, andre leger ved samme legekontor og lege ved tverrfaglig smerteklinikk.
Pasienten får et vedtak som gjelder for markedsførte legemidler med opioider, med dosebegrensning opp til henholdsvis 100 og 300 mg orale morfinekvivalenter per døgn.
Dersom legen har søkt om stønad til injeksjon, infusjon, nesespray, sublingvaltablett eller ikke-markedsført preparat, blir dette angitt på vedtaket med preparatnavn.
Tidligere vedtak er gyldige inntil datoen som er oppgitt i vedtaket.

Maligne smerter ved refusjonskode -71
Ved søknad om individuell stønad til pasienter med en aktiv krefttilstand kan legen oppgi at søknaden gjelder opioider. Helfo har ikke behov for opplysninger om konkret preparatnavn/virkestoff.
Søknad om individuell stønad til smertestillende legemidler i reseptgruppe A og B skal utformes av relevant autorisert spesialist eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Spesialist i allmennmedisin anses ikke som relevant spesialist i denne sammenhengen.
Pasienten får et vedtak som gjelder for alle markedsførte legemidler med opioider, begrenset til den døgndosen legen oppgir i søknaden.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFO RETTIGHETSSENTER
Rettighetstelefon: 23 90 51 55

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag 10:00 - 14:00
Torsdag 10:00 - 14:00
Fredag Stengt

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.
Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.
Vi er jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senterets har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Våre hovedoppgaver er å:
• Besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. (NB! Vi har ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte).
• Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.
• Holde kurs og foredrag.

Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka 2015 noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Du kan bestille 2015-versjonen her. Det blir dessverre ikke laget en ny oversikt i 2016.

Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg:
• arbeidsliv
• trygdeytelser
• helse- og omsorgstjenesten
• tilgjengelighet og diskriminering
• skole og utdanning
• barneverntjenesten
• boligspørsmål
• offentlig saksbehandling

Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell.

Hvis du ikke får kontakt med Rettighetssenteret, har spørsmål utenfor vårt fagområde, eller trenger mer bistand enn vi har kapasitet til å gi, er det flere andre rettshjelpere du kan ta kontakt med. For eksempel advokater, ombud og studentrettshjelpstiltak.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PÅRØRENDE BLIR OFTE SELV UTSLITTE OG SYKE
Av: Marthe Lein, journalist,NHI - Publisert: 13.12.2016

Pårørende kan være en uunnværlig ressurs som kjemper ved siden av sine kjære. Men er du pårørende, kan du selv ha behov for hjelp til å ta vare på deg selv.

Når en som står deg nærmest, blir syk, kan hverdagen snus på hodet over natta. Å være pårørende kan knytte bånd og forsterke samholdet i familien, men det byr også på store utfordringer.

NHI.no har i dette intervjuet snakket med Una Stenberg som har forsket på pårørendes situasjon og utfordringer. I dag arbeider hun ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse med forskning knyttet til hvordan samhandlingen mellom helsepersonell og brukere, pasienter og pårørende kan bli bedre. I 2013 disputerte hun med avhandlingen «Living Close to a Patient with Cancer – Challenges in Support and Caregiving» ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

- Forskning viser at pårørende sliter med depresjoner og søvnforstyrrelser, dette gjelder kvinner i enda større grad enn menn. Samtidig viser det seg at de som klarer å ha et normalt liv ved siden av det å være pårørende, vil oftere enn andre opprettholde egen helse bedre, sier Stenberg.
Det er mange ulike typer pårørende. Noen er pårørende til syke barn, andre til pasienter med alvorlige kreftdiagnoser, mens andre igjen til demente, pasienter med psykiske plager eller kortvarige sykdommer.
- En pårørende er den pasienten selv ser på som sin nærmeste. Hvis vi spør, er det ikke alltid den som står oppført i journalen som blir sett på som den nærmeste pårørende av pasienten selv - det kan være andre som oppleves som nærmest. Men 90 prosent oppgir partner, foreldre eller voksne barn som pårørende, sier Stenberg.

Dårlig samvittighet
I sitt forskningsarbeid har Stenberg intervjuet pårørende. Generelt forteller de at rollen som pårørende er meningsfull og gir mye tilbake, de ønsker å stille opp og har også stilt opp så mye som de har hatt kapasitet til.
- De sier at de har gjort det de kan, samtidig sliter de med dårlig samvittighet for at de ikke har gjort nok. Mange sliter med skyldfølelse. At det ikke ble bra nok. De trekker fram dette flere år etterpå, og det sier noe om hvor vondt det er å leve med dårlig samvittighet og skyldfølelse, sier Stenberg.
- Samfunnet er helt avhengig av at pårørende stiller opp, og de som ikke har pårørende, er derfor en veldig sårbar gruppe, sier hun.
Det er ikke vanskelig å forestille seg at pårørendejobben kan bli krevende.

Stenbergs studier viser at over 24 prosent av de pårørende opplever depresjon og over 40 prosent har søvnproblemer. Resultatene viser også at kvinner opplever mer depresjon og søvnforstyrrelser enn menn, og de som ikke er i jobb, opplever belastningen som større enn de som er i jobb.
- Derfor er det så viktig å legge til rette for at pårørende klarer å opprettholde sine vanlige liv. De som klarer det, rapporterer om mindre depresjon, søvnproblemer, smerte og de opplever at omsorgsbelastningen er mindre. Her ligger et stort ansvar på oss som samfunn: hvordan vi klarer å legge til rette for pårørende, sier hun.
- Det viste seg også at de som ikke bor sammen med pasienten, bekymrer seg mer enn de som bor sammen med han eller henne. Dette handler nok om ikke å ha kontroll over situasjon å gjøre, og at informasjonsflyten blir dårligere, sier Stenberg.

Rolleforandring
I en oppsummeringsartikkel av internasjonale studier har Stenberg identifisert 200 ulike problemer knyttet til det å være pårørende. Det å ha økonomiske problemer og bekymringer står sentralt, særlig blant eldre pårørende.
- Sosialt påvirker det på mange områder: klarer man å holde på jobben sin, eller å stå utdanningsløpet helt ut? Noen opplever å miste kontakt med venner, man isolerer seg, og har lett for å trekke seg unna andre, forteller Stenberg, og fortsetter:
- I mange tilfeller handler ikke dette om endringer for en kort periode, det kan være varige endringer. Og nettopp derfor er det viktig å tenke forebyggende.
Forholdet mellom pasient og pårørende kan også påvirkes innad. Rollene endrer seg, og heller ikke det er uproblematisk:
- Livet kan bli helt forandret. Pasienter blir skrevet ut tidlig, og det er mange eksempler på at pårørende ikke får informasjon, ikke noe nummer å ringe, og det blir utrygt. Det er jo heller ikke alle som har lyst til å gå inn i pleierollen, og ikke alle pasienter er bekvemme med at pårørende skal pleie dem. Rollene endres på en slik måte at man kan få en situasjon der hverken pårørende eller pasient er bekvemme, sier hun.
I tillegg viser det seg at mange pasienter ikke klarer å sette seg inn i pårørendes sted og at det blir vanskelig for den som er syk å gi den pårørende positive tilbakemeldinger.
- Men det er så viktig at den som er pårørende, blir sett av noen. At lege og helsepersonell anerkjenner den jobben som gjøres. Å få en egen samtale med for eksempel en kreftsykepleier oppleves som veldig viktig for å kunne klare å stå i dette, sier Stenberg.
De som er pårørende, kan oppleve at rollen kommer overraskende på. Hele plattformen du har livet ditt på, blir uforutsigbar, det blir mye redsel og man blir opptatt av eksistensielle spørsmål. Mye annet virker uvesentlig.
Stenberg forteller at det er gjort mye forskning på hvordan de pårørende har det, men lite om hvilken type støtte de trenger.
- Jeg hadde en stor pårørendesamling med 100 personer som ble spurt om hva de hadde behov for - dette var pårørende for pasienter med kreft. De ønsket seg egne lavterskeltilbud, likepersoner, gruppetilbud og å få egne samtaler med helsepersonell. I tillegg ønsket de informasjon og oppæring, forteller Stenberg.
- Pårørende ønsker å være involvert i behandlingen, de vil bli tatt med, bli bedt om råd. De ønsker å få vise følelser og få ta plass. De som har behov for dette, bør få hjelp til sine egne utfordringer. At de som er pårørende, klarer å holde seg friske og forbli den ressursen de er, er jo også enormt viktig både for den som er syk, alle som står rundt og samfunnsøkonomisk, sier hun.

Helsepersonellets syn på pårørende
Stenberg har også foretatt en undersøkelse blant helsearbeidere på Rikshospitalet - hvordan de opplever og ser på pårørende og deres rolle. Resultatene fra denne studien viser at helsepersonell opplever det som utfordrende å skape rom for pårørende i behandlingsprosessen. De ser på pårørende som en ressurs - men også en utfordring.
- De ser på pasienten og pårørende som to personer med to ulike forløp og ulike behov, som de syns det kan være vanskelig å forholde seg til. De synes det er vanskelig å skulle støtte både pasienten og pårørende samtidig, og de kan føle de mangler kompetanse på å følge opp pårørende på en god måte, sier hun.
PårørendeSenteret i Stavanger understreker også at det er viktig å se på de pårørende som en ressurs, og skriver: "Som pårørende har du gjerne inngående kjennskap til og kunnskap om den som er syk, og er en del av pasientens nærmiljø. Mange pårørende er også sentrale omsorgspersoner med omfattende omsorgsoppgaver." Undersøkelser viser at involvering av pårørende kan:
• Redusere faren for tilbakefall hos den som er syk
• Føre til færre symptomer
• Bedre deres sosiale fungering
• Gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende.
PårørendeSenteret påpeker derfor: "Pårørendes mulighet til å være ressurspersoner for den som er syk, varierer, og det er viktig at du som pårørende ivaretar egne behov".

Råd til pårørende:
* Ikke vær redd for å stille spørsmål til lege eller annet helsepersonell - forbered deg gjerne på forhånd. Ikke nøl med å ringe eller be om hjelp.
* Prøv å finne rom til deg selv, ta vare på egen helse og forsøk ikke å få dårlig samvittighet. Be om – og ta imot – hjelp! På den måten kan du forebygge egen helsesvikt.
* Vær oppmerksom på at belastninger over tid kan gå utover din egen helse. Ta signaler fra kroppen på alvor, og ta kontakt med din fastlege dersom du er bekymret. Prøv å prioritere aktiviteter som kan fremme din egen helse.
* Lytt til hverandres ulike opplevelser og behov. Prøv å opprettholde dagligdagse rutiner og positive fritidsaktiviteter.
* Oppsøk pårørendegrupper eller få noen å prate med.
* Be om den informasjonen du har behov for.
* Det kan være nyttig å be om en samtale for å avklare samarbeidet med helse- og sosialtjenesten. Samtykke fra pasient/bruker er da en viktig nøkkel.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SKATTETREKK PÅ YTELSER FRA NAV
Sist endret 12.12.2016

Skatteetaten har ansvaret for skatt og skattekort. Her får du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene.

Husk å sjekke skattetrekksmeldingen din
Skatteetaten innførte i 2014 elektronisk skattekort, og det sendes ikke lenger ut skattekort på papir.
Skatteetaten sender ut et brev (skattetrekksmelding) med informasjon om ditt skattekort og grunnlag for beregning av skattetrekk i desember hvert år. Er du registrert som e-bruker får du dette elektronisk.
Du er selv ansvarlig for å sjekke at grunnlaget for at beregningen av skattetrekket ditt er korrekt. Hvis grunnlaget er feil, må du bestille endring av skattekortet på skatteetaten.no.
Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmeldingen, men forventer inntekt kommende år, må du søke om skattekort på skatteetaten.no.

Skal skattekortet leveres til NAV?
Nei. Skattekortet overføres automatisk fra Skatteetaten til NAV hver dag.
Det er to unntak fra dette.
• Frikort med beløpsgrense: Når du har fått utsendt frikort med beløpsgrense, må du gi beskjed til NAV slik at vi får hentet det inn elektronisk. Hvis det er andre arbeidsgivere enn NAV som allerede har hentet det inn, må du huske å fordele hele eller deler av fribeløpet til NAV.
• Kvalifiseringsstønad: Det er kommunen som utbetaler stønaden, og som bestiller elektronisk skattekort. Hvis du ikke har mottatt skattetrekksmelding, må du søke om skattekort på skatteetaten.no. Husk å melde fra til NAV/din kommune når du har fått utstedt skattekortet.

Trekker NAV etter tabell eller prosent?
Hvis du har fått et skattekort med tabell fra Skatteetaten, vil det inneholde en tabelldel og en prosentdel.
Hovedarbeidsgiver, det vil si den du mottar den høyeste inntekten fra, foretar trekk etter tabellen. Biarbeidsgiver, altså andre arbeidsgivere, foretar trekk etter prosent. Dette betyr at hvis du mottar en 100 prosent ytelse fra NAV, vil du som hovedregel bli trukket etter tabell. Hvis du mottar en gradert ytelse, vil du som hovedregel bli trukket etter prosent.
Hvis du har ytelser fra NAV i kombinasjon med arbeidsinntekt, eller hvis du har en kombinasjon av ulike ytelser fra NAV, kan det være vanskelig for NAV å avgjøre hvilken del av tabellkortet det skal trekkes etter. Derfor er det viktig at du selv kontrollerer at du blir trukket etter korrekt del av skattekortet ditt.
Du skal ikke trekkes etter tabell i utbetaling fra mer enn en arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler og ikke i mer enn en ytelse fra NAV for samme tidsperiode. Du har selv ansvar for å påse at skattetrekket er korrekt.

Kan jeg selv velge om jeg skal trekkes etter tabell eller prosent?
Ja. Hvis du ønsker å endre på hvilken del av skattekortet NAV benytter når det trekkes skatt, kan du melde fra ved å bruke tjenesten "Skriv til oss" på Ditt NAV, eller ved å sende skriftlig melding til:
• NAV Pensjon, postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo, når det gjelder pensjonsytelser (alderspensjon, AFP, uføretrygd, barnepensjon og ytelser til gjenlevende ektefelle).
• NAV Økonomi Stønad, postboks 354, 8601 Mo i Rana, når det gjelder alle andre ytelser.
Du er selv ansvarlig for at det trekkes riktig skatt til enhver tid.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å endre skattekortet?
Hvis du har hatt endringer i din livssituasjon som har innvirkninger på grunnlaget for skatteberegningen, kan det være lurt å endre skattekortet. Dette kan du gjøre på Skatteetaten.no - Endre og bestill nytt skattekort. Skattekortendringer for alle personer overføres daglig til NAV.
Vær oppmerksom på at hvis du har bedt om endring av skattekortet, kan det ta 2-3 uker før det blir registrert på utbetalingen din fra NAV.
Hvis endringen er registrert etter at pengene er sendt fra NAV, vil det nye skattekortet ditt først gjelde fra neste utbetaling.

Hva gjør jeg hvis jeg vil trekke mer skatt enn det skattekortet viser?
Les om hvordan du kan legge inn et frivillig skattetrekk hos NAV.

Jeg har gått fra vanlig arbeidsinntekt til en ytelse fra NAV, og synes jeg har for høy skatt
Hvis endringen har medført en reduksjon i din inntekt, må du selv ta kontakt med Skatteetaten for å endre skattekortet. Når du har fått endret skattekortet ditt, vil NAV motta det nye skattekortet i den daglige overføringen fra Skatteetaten.

Kildeskatt
Det er Skatteetaten som skal ta stilling til alle spørsmål om kildeskatt på pensjon og uføreytelser for personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Les mer om kildeskatt på skatteetaten.no.

Skatt på etterbetalinger og etteroppgjør fra NAV
På skatteetaten.no kan du lese mer om hvilket trekk NAV er pålagt å gjøre på etterbetalinger.

Pensjon, uføretrygd og enslig forsørger
Les mer om:
• skatt og pensjon. - Nytt skattekort ved uttak av pensjon
Skattereglene for pensjon er ikke de samme som for lønnsinntekt. For å få riktig skattetrekk bør du som er ny pensjonist vurdere å søke om nytt skattekort når du starter uttak av pensjon. Dette kan gjøres enkelt på skatteetaten.no. Det nye skattekortet sendes automatisk til NAV fra Skatteetaten.

Jeg skal ta ut pensjon fra 62 år og samtidig jobbe
Du må selv ta kontakt med Skatteetaten for å endre skattekortet ditt ved økning av inntekt. Når du har fått endret skattekortet ditt, vil NAV motta det nye skattekortet i den daglige overføringen fra Skatteetaten.

Ikke skattetrekk i pensjon i desember
Utbetalingen i januar er lavere enn utbetalingen i desember fordi det ikke trekkes skatt i desember (kildeskatt blir også trukket i desember måned).

• skatt og uføretrygd - Uføretrygd beskattes som lønnsinntekt, og det betales samme trygdeavgift som for lønn.
Særfradrag og andre spesielle skatteregler som gjaldt for uførepensjon, ble opphevet ved innføring av uføretrygd fra 1.1.2015. Det er vedtatt en overgangsordning for visse grupper. Se mer om dette på skatteetaten.no
Nå trekkes det skatt av 10,5 måneder av din uføretrygd, mens det tidligere ble trukket av 11 måneder som for pensjon. Juni er det ikke trekk av skatt, og i desember trekkes det halv skatt på din uføretrygd.
Mottar du uføretrygd og har arbeidsinntekt ved siden av, bør du vurdere å endre skattekortet ditt hvis summen av trygd og arbeidsinntekt øker eller reduseres vesentlig.

• særfradrag for enslig forsørger. - Det er Skatteetaten som avgjør retten til særfradrag. Særfradraget er utfylt i selvangivelsen og er ikke oppført i årsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgaven fra NAV).
Rett til særfradrag for enslig forsørger er knyttet til retten til utvidet barnetrygd. Skatteetaten har beregnet særfradraget ut ifra opplysninger fra NAV om antall måneder med utvidet barnetrygd.
Hvis du mener opplysningene Skatteetaten har om din barnetrygd er feil, kan du ikke korrigere særfradraget i selvangivelsen. For at Skatteetaten skal beregne særfradraget på nytt, må du legge ved dokumentasjon fra NAV på korrekt antall måneder du har mottatt hel/delt utvidet barnetrygd.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨^

NYE EGENANDELER PR 1 JANUAR 2017
Se Nyheter: Egenandelstak pr 1 januar - HELFO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AKTIVITETSPLIKT FOR UNGE TRYGDEMOTTAGERE
PR 1/1 2017

Fra nyttår av innfører arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie(H) aktivitetsplikt for alle unge trygdemottagere. De nye reglene vil, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet, gjelde rundt 47.000 unge under 30 år.

- Dette er vinn-vinn for alle. Ungdommene holder seg i aktivitet. Noen får en jobb og kommunene sparer penger. De som blir sittende passive hjemme snur døgnet, sover lenger og får lite ut av dagen. Aktivitetsplikten gjør at de kommer seg opp om morgenen og kommer seg ut. De bidrar slik som de aller fleste av oss gjerne vil gjøre, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

I ytterste konsekvens kan unge miste støtten hvis de ikke gjør som statsråden sier; står opp om morgenen og bidrar for trygd.

– Man kan få trekk i stønaden, det er et lite ris bak speilet her, men det er positivt at unge nå kommer seg ut og at de får hjelp, sier Hauglie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AUTOMATISK FRIKORT FOR EGENANDELSTAK 2 I 2017
Publisert 20.12.2016

Fra 1. januar 2017 vil du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Frikortet kommer i posten automatisk etter at du har betalt egenandelsbeløpet som gir rett til frikort. Har du betalt for mye, blir dette automatisk tilbakebetalt.
• Egenandelstaket for 2017 er 1990 kroner.
• Stortinget har vedtatt at sykdomslista skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
• Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.
Husk at du må søke om frikort for tak 2 for 2016 helt til utgangen av året! Hvis du skal søke om refusjon for 2016, men først gjør dette i 2017, må du sende kvitteringene til Helfo selv. Den automatiske frikort-ordningen gjelder kun for egenandeler fra 2017.

Hva er godkjente egenandeler?
Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.

Tannbehandling: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen:
• Sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve
• Undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
• Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved offentlig godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenandeler regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NY METODE FÅR KRONISKE SMERTEPASIETER UT I JOBB
Publisert 12.12.2016

Kan pasienter med sterke kroniske smerter komme tilbake i jobb? Dette spørsmålet ønsket forskere ved OUS å finne svar på. Nå tester de ut en ny metodikk for å hjelpe mennesker med langvarige smertetilstander tilbake til jobb. De foreløpige resultatene er svært lovende.

Pasienter med sterke og kroniske smerter står svært ofte utenfor arbeidslivet. På avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) tester en forskningsgruppe ut en ny metode for å hjelpe smertepasienter ut i arbeid.
Metodikken som prøves ut heter Individual Placement and Support (IPS). Metoden har tidligere blitt benyttet på pasienter med en psykiatrisk diagnose. Studien har som mål å hjelpe pasienter med langvarige smerter (tilbake) i jobb.
– Det vi gjør her er nybråttsarbeid. Her er vi pionerer, sier prosjektleder og psykolog, Silje Reme ved Avdeling for smertebehandling, OUS. Ingen tradisjon for arbeidsrehabilitering. Det er kun pasienter med en svært alvorlig smerteproblematikk som kommer til Avdeling for smertebehandling. Denne avdelingen er den mest spesialiserte på feltet i Helse Sør-Øst. De pasientene som kommer hit har ofte vært utrolig mange steder først. Pasientene kan ha muskel – og skjelettsmerter, nervesmerter, bekkensmerter, ryggsmerter eller magesmerter for å nevne noe.
– Majoriteten av pasientene våre er ikke i jobb, og det har heller ikke vært noen tradisjon for å drive arbeidsrehabilitering ved avdelingen vår. Mange av pasientene har imidlertid et ønske om å komme ut i arbeid. Vi vet fra tidligere forskning at arbeid er bra for både den fysiske og psykiske helsen. Dette var utgangpunktet for studien vi nå holder på med, forteller Reme.

Viktig for mentalhelsen å være i jobb
Prosjektlederen hentet ideen om et slikt prosjekt fra tidligere arbeidserfaring der hun har sett hvor stor betydning arbeid kan ha for livskvalitet og helse. Her erfarte hun at mange mennesker som er ute av arbeidslivet mister et viktig felleskap som gir en opplevelse av mening og det å ha en hensikt i livet. Mange får mye tid til å tenke på symptomer. – Noen blir deprimerte og mange smertepasienter opplever at det blir stadig vanskeligere å komme tilbake i jobb. Forskning har vist at det har gunstige helseeffekter å komme i arbeid. Men det er ett viktig premiss; du må ha det bra på jobb, konstaterer, Reme.

Lite fokus på arbeid i spesislisthelsetjenesten
Hun ble slått av hvor lite spesialisthelsetjenesten fokuserer på jobb og helse. Derfor ønsket Reme å introdusere denne dimensjonen inn i sykehuset. Og med midler fra Helsedirektoratet våren 2015, ble et nytt prosjekt født. Senere har også Arbeidsdirektoratet bevilget penger til prosjektet, der sykehuset samarbeider tett med NAV. Individuell jobbstøtte som metoden heter på norsk, er en kunnskapsbasert tilnærming for å bistå mennesker med psykiske helseproblemer til å skaffe og beholde vanlig, lønnet arbeid. Metoden har imidlertid aldri vært prøvd ut for pasienter med langvarige smerter. – IPS bygger på ideen om at alle som vil jobbe, kan jobbe forutsatt at man finner riktig type jobb og arbeidsmiljø, forteller Reme. Modellen innebærer at deltakerne får arbeidsrettet oppfølging parallelt med behandling, og fokuserer på ansettelse på ordinære arbeidsplasser uten arbeidstrening på forhånd.

Halvparten får jobbstøtte
Studien startet 2015 og er designet som en randomisert kontrollert studie. Det betyr at halvparten av deltakerne får IPS som en integrert del av den tverrfaglige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling, mens resten kun får tverrfaglig behandling ved avdelingen (altså vanlig behandling). – Vi har foreløpig inkludert nærmere 50 deltakere, og cirka 10 av dem har allerede kommet i jobb som følge av oppfølgingen. En av deltakerne er over 60 år og har gjennom dette prosjektet kommet i jobb for første gang. Noen pasienter er i prosess. Men det tar ofte lang tid. Det viser også tidligere studier. Ofte tar det minst 18 måneder før vi virkelig begynner å se resultater, sier Reme. Forskerne skal fortsatt rekruttere pasienter til studien. De ønsker seg nærmere 100 deltakere i studien totalt. Og det er kun to kriterier for at smertepasientene kan delta. For det første må de ikke være i jobb og for det andre må de ønske å komme i jobb.

Ønsker du å delta i studien:
Kontakt Silje Reme silrem@ous-hf.no / silje.reme@psykologi.uio.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PASIENTEN ER FOR LITE SYNLIG I LEGEERKLÆRINGENE
Publisert 09.12.2016

Det er symptomer og ikke pasienten som får hovedrollen i legeerklæringer ved uførhet. Det er konklusjonen i et ferskt doktorgradsarbeid.
Lege og forsker Guri Aarseth har analysert språkbruken i legeerklæringer ved arbeidsuførhet, for å undersøke hvordan pasienten fremstilles som person og deltaker i prosessen. Studien er en del av hennes doktorgradsarbeid ved Universitetet i Oslo. Basert på en tekstanalyse av 33 legeerklæringer finner hun blant annet at pasientens plass i teksten ikke er i tråd med idealet om aktive brukere.

- Analysen viser at pasienten som medvirkende aktør så å si er fraværende i legeerklæringene, sier Aarseth i en kommentar til rapporten «Legeproduserte tekster.-En undersøkelse av språkbruken i legeerklæringer ved arbeidsuførhet». - I stedet beskrives pasienten som passivt objekt og som en funksjon av sin sykdom. Pasientens erfaringer, vurderinger og forståelse av egen sykdom er som regel utelatt.

Arbeidslinja gjenspeiles ikke i teksten
Ifølge Aarseths analyse handler tekstene i liten grad om hva pasienten faktisk kan gjøre, til tross for sykdom. Diagnose og symptomer får stor plass, mens funksjonsevne og muligheter for arbeid og aktivitet får liten plass. Teksten i Folketrygdloven vektlegger pasientens aktørrolle, mens legene bruker et språk som i hovedsak skildrer pasientens aktørrolle som begrenset, umulig eller ikke-eksisterende. Arbeidslinja gjenspeiles med andre ord ikke i teksten.
Forskeren tror at noen av årsakene til dette kan være et samspill mellom pasienten, legen og NAV, hvor legen fremstiller pasienten ut fra et behandlerperspektiv og er lite påvirket av den offisielle arbeidslinja. NAV-skjemaet «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» etterspør dessuten ikke pasientens perspektiv, selv om normen innen medisin og sosialtjenester i flere år nå har vært å sette bruker i fokus. Pasienten på sin side bruker legen som sin talsmann. Guri Aarseth anbefaler NAV å revidere skjemaet, slik at brukerperspektivet får plass i teksten.

- Pasienten bør få rett og plikt til å beskrive seg selv, sine symptomer og sin funksjonsevne, i stedet for at legen eller en NAV-veileder gjør det. Teksten må legges opp slik at bruker tar ansvar for å formidle sin situasjon og sitt perspektiv. Dette vil fremme brukermedvirkning og styrke pasientens rolle som aktør, mener Aarseth. Legens bidrag kan begrenses til medisinske opplysninger og fakta om utredning, funn og behandling, og hvordan det begrenser funksjonsevnen. En slik tilnærming kan redusere spenninger i lege-pasient forholdet, og legers tendens til å opptre som advokat for pasient i stedet for som sakkyndig.

Støtter funn fra NAVs egne analyser
Anbefalingen om å endre skjemaet «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» støttes av NAVs egne analyser. Ivar A. Åsland Lima og Heidi Nicolaisen fra Arbeids- og velferdsdirektoratets utredningsseksjon har gjennomført analyser av henholdsvis brukermedvirkning, helsefokus og legeerklæring ved arbeidsevnevurderingen. De finner blant annet at funksjonsevne og arbeidsevne er lite omtalt i legeerklæringene. Ifølge deres undersøkelser kan årsaken være at legene er usikre på hva NAV ønsker å vite om arbeidsevne og funksjonsevne, og mange blander også disse to punktene sammen.
Lima og Nicolaisen konkluderer med at legene må bli bedre til å levere den informasjonen NAV trenger for å fatte gode beslutninger. Samtidig etterlyser legene at skjemaet forbedres og at det blir klarere hva NAV ønsker informasjon om. De som jobber i førstelinjen i NAV eller helsevesenet, ønsker seg en tydeligere definisjon av hva funksjonsevne er. De ønsker også en tydeliggjøring av hvilke vurderinger legen skal stå for, og hvilke NAV skal stå for.

Analysene er publisert i tidsskriftet Arbeid og velferd, og du kan lese dem her:
Arbeidsevnevurderingen: Reell brukermedvirkning? Arbeid og velferd nr. 2/2015.
Helsefokus og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen. Arbeid og velferd nr. 1/2016

Dialogen med legene skal forbedres
NAV mener at denne formen for analyser gir viktige innspill når dialogen med legene skal forbedres. Dette arbeidet er allerede i gang, blant annet gjennom forenklet oppfølging og økt satsing på elektronisk kommunikasjon av helseopplysninger. For eksempel ble elektronisk sykemelding innført fra mars 2015. Selve skjemaet for legeerklæring kan derimot forsvinne.

- Vi ser på sykmeldingen og legeerklæringen i sammenheng, og hvordan legeerklæringen best kan utformes for fremtiden. Mange av de sakene som i dag krever legeerklæring, vil trolig kunne avgjøres på bakgrunn av medisinske opplysninger gitt i den nye elektroniske sykmeldingen, tror Kristian Munthe, som leder Sykefraværskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Forbedringsarbeidet skjer i nært samarbeid med leger og NAV-ansatte, for å sikre et godt og enkelt verktøy for samhandling.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAN SYDENOPPHOLD LINDRE SMERTER ?

Er det riktig at varme omgivelser kan dempe smerter og plager hos personer med revmatiske sykdommer? Hva er det i så fall som skjer i kroppen?
Ofte hører vi om hvordan kulde og vått vær virker på giktsykdommer og gjør smerter og stivhet verre. I noen tilfeller kan man til og med høre om mennesker som «forutsier» været med bakgrunn i giktsmerter. Stemmer det at opphold i varmere klima kan ha en gunstig effekt ved revmatiske sykdommer?

Les hele artikkelen - kopier: http://nhi.no/forside/kan-sydenopphold-lindre-smerter-47920.html

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTSKRIFT AV UTBETALINGSMELDINGER FRA NAV I SPESIELLE TILFELLER
Publisert 07.12.2016

Alle kan se sin utbetalingsinformasjon på nav.no/dittnav. Dersom man ikke kan benytte Ditt NAV, men har spesielt behov for å få utbetalingsmeldingen skriftlig, kan man ringe NAV Kontaktsenter.

NAV Kontaktsenter gjør en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle og kan sende en utskrift av utbetalingsmeldingen i posten. Spesielle behov for dokumentasjon kan være til lånesøknad eller for klage ved mulig feilutbetaling.

Fullmaktsløsning
For pensjonister og uføretrygdede finnes det to fullmaktsløsninger. Den ene gir innsyn i Din pensjon og Ditt NAV og den andre gir mulighet til å ringe NAV Kontaktsenter på vegne av en annen.
• Fullmakt som gir lesetilgang til utbetalingsinformasjonen på Din Pensjon og Ditt NAV, gis når man er innlogget i Din Pensjon under Fullmakter.
• Fullmakt for å ringe NAV Kontaktsenter og få informasjon om utbetalingene, gir man ved å skrive ut en fullmakt og sende til NAV. Denne fullmakten gir imidlertid ikke tilgang til utbetalingsmeldingene på Din Pensjon.

Informasjon vi sender i brev
NAV sender alltid melding om endring dersom pensjonen endrer seg utover vanlige reguleringer. Har du reservert deg mot digital post kommer brev med slik viktig informasjon i posten.

NAV sender fortsatt årsoppgave i posten eller til digital postkasse. Denne sendes i januar – februar 2017.
Mer informasjon om digitale utbetalingsmeldinger finner du på nav.no/digital

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT REGELVERK FOR PASIENTREISER

For alle reiser gjennomført fra og med 1. oktober 2016 gjelder nytt regelverk for pasientreiseområdet (lovdata.no).
Dersom du har reist før 1. oktober 2016, gjelder gammelt regelverk for pasientreiseområdet.
Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandling.

Søk elektronisk
Ved å logge deg inn i “Min helse”, kan du søke elektronisk om å få dekket pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling. Du kan også søke om dekning av reiser til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Standard kilometersats
Pasientreiser foretatt fra og med 1. oktober 2016 vil som hovedregel dekkes med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, i stedet for utgifter tilsvarende reiser med billigste rutegående transportmiddel.

Endret avstandsgrense
Du må ha reist lenger enn ti kilometer for å ha rett til å få dekket reiseutgifter. I tillegg må utgiftene til reisen være større enn den lokale minstetaksten er med offentlig transport.

Merk at du likevel kan søke om å få dekket utgifter til reiser som ikke oppfyller disse kravene, hvis du har dokumentasjon fra behandler på at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Færre dokumentasjonskrav
Som pasient trenger du ikke legge ved oppmøtebekreftelse fra behandlingen for reiser foretatt etter 1. oktober 2016. Denne informasjonen hentes i stedet fra tilgjengelige registre.
Vær oppmerksom på at hvis du som foresatt søker om å få dekket reisen til et barn mellom 12 og 18 år, må oppmøtebekreftelse fra behandler legges ved. Dette er av hensyn til barnets personvern.

Dekning av tilleggsutgifter
Du kan få dekket utgifter til drosje eller tilleggsutgifter ved bruk av bil (som bilferge, parkering, bom eller piggdekkavgift), hvis du har dokumentasjon på at dette er nødvendig. Du må da legge ved kvitteringer med søknaden din. Det er behandleren din som må bekrefte at du trenger privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Er det trafikale årsaker til at du trenger privat bil eller drosje på reisen, er det pasientreisekontoret som må bekrefte dette.
Kan du ikke dokumentere at privat bil er nødvendig, vil du som hovedregel få dekket reisen med standardsatsen på kr 2,20 per kilometer.
Ferge Standardsats per kilometer dekkes også hvis du har reist med bilferge på deler av strekningen. Har du ikke med bil på fergen, vil du imidlertid få dekket passasjerbillett i stedet for standardsats per kilometer på strekningen. Kvittering på billetten må da legges ved søknaden.

(Vedlegg for tilleggsutgifter er foreløpig ikke klargjort ved elektronisk søknad).

Reiseledsager
Ledsager har rett til å få dekket reisen dersom behandleren dokumenterer at ledsageren er nødvendig av helsemessige årsaker. Hvis pasient og reiseledsager har brukt bil, dekkes kun én standardsats per kilometer.
Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer. Kvittering eller billett må da legges ved søknaden.
Når barn under 18 år ledsages, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres. Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men hvis barnet legges inn på sykehus, kan begge foreldre få dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet.

Flybestilling
Har du behov for fly på reisen, er det ditt lokale pasientreisekontor som skal bestille dette for deg. Pasientreisekontoret kan kontaktes på telefon 05515,
Velger du likevel å legge ut for reisen selv, får du dekket standardsats per kilometer på reiser under 300 kilometer. På reiser over 300 kilometer får du dekket utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ALLERGISK MOT TYPISK JULEMAT ?
Oppdatert 30.11.2016

Tradisjonell julemat kan være en utfordring for allergikere. Her får du vite hva slags mat og drikke allergikere ikke bør spise i jula og tips til alternative ingredienser i julematen. Økt bruk av alkohol i julehøytiden kan også føre til sterkere allergiske reaksjoner.

- Alkohol gjør folk mindre oppmerksomme på hva de spiser. Allergikere som vanligvis vet hva de må unngå, tar lettere sjansen på at det skal gå bra og undersøker ikke så godt hva maten inneholder. Alkoholen kan også forsterke de allergiske reaksjonene slik at en person med moderat matallergi plutselig kan reagere sterkt på en liten mengde mat vedkommende ellers ville tålt.

Her er en oversikt over den vanligste julematen som allergikere kan reagere på:

Nøtter og julegodteri
Mange pollenallergikere får symptomer når de spiser nøtter og mandler som det er mye av i marsipan, konfekt, nougat, sjokolade og kaker.

Appelsiner og klementiner
En del mennesker med gresspollenallergi reagerer på sitrusfrukter som appelsiner og klementiner, som det er mye av i fruktkurven i jula. Typiske reaksjoner på sitrusfrukt er kløe og hevelse på lepper og i munnen og svelget. Sitrusfrukter kan også gi rødt utslett rundt munnen hos barn med barneeksem eller følsom hud. Det skyldes normalt fruktsyren i sitrusfrukter som kan irritere huden. Du kan redusere irritasjonen ved å skjære appelsinen i små biter og eventuelt la barnet spise den med gaffel for å unngå å røre huden rundt munnen.

Vin, øl og likør
Det er sjelden at noen er allergiske mot selve alkoholen. Et mer vanlig problem er at alkoholholdig drikke kan inneholde allergiframkallende stoffer, såkalte allergener:
- Øl inneholder allergen fra korn, og allergiske reaksjoner på øl er ikke heilt uvanlig.
- Likører kan ha mange tilsetninger av frukt, egg og annet som allergikere kan reagere på.

Allergi mot vin er heller ikke uvanlig. Drueallergikere kan reagere på stoff fra druer i vinen. Men en drueallergiker som reagerte på vin, kan likevel tåle grappa som er laget av destillerte druer. Generelt følger ikke matallergenene med ved destillasjon.

Melk, egg og hvete
De som reagerer på melk, egg, hvete og gluten er også i jula nødt til å bruke spesielle oppskrifter på julemat og julekaker.

Tips til alternative ingredienser i kaker, konfekt og risengrynsgrøt:

• Kumelk kan i mange tilfeller erstattes av havredrikk, kokosmelk, rismelk, soyamelk og mandelmelk. Kokosmelk er et godt alternativ til risengrynsgrøt og risdesserter.
• Melkefri mørk sjokolade og melkefri nougat.
• Nøtter kan i visse kaker erstattes av tørket frukt, solsikkekjerner og gresskarkjerner eller utelates.
• Marsipan fås kjøpt med og uten eggehvite og uten nøtter (falsk marsipan).
• Glutenfrie melblandinger.
• Olje eller melkefri margarin til baking. Da kan bakverket også spises av melkeallergikere.

Meld fra om matallergi

Hvis du får allergiske reaksjoner på julematen, kan du gjennom legen din melde fra om alvorlige matvarereaksjoner til matvareallergiregisteret, som er et nasjonalt meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat som Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet har ansvar for.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HVETEINTOLERANSE - men ikke cøliaki

Mange som ikke har cøliaki, oppgir at de likevel ikke tåler hvete - eller gluten.

Overfølsomhet for hvete uten cøliaki blir ansett som en ny klinisk diagnose. Forekomsten av cøliaki er beregnet til å være en av 100, men langt flere enn dette angir at de er overfølsomme for hvete. En økende andel av befolkningen unngår derfor å spise gluten, men eksistensen av en tilstand der man ikke har cøliaki, men likevel ikke tåler gluten, er omdiskutert. Symptomene ligner ofte på de som finnes ved cøliaki, men de gir ingen utslag på tester for cøliaki. Det mangler altså spesifikke markører for en slik tilstand.
Ofte får denne pasientgruppen beskjed om at de "bare" lider av irritabel tarm. Målet med denne studien var å vise at en slik tilstand finnes, og definere de kliniske, serologiske og histologiske markørene.

Hadde ikke irritabel tarm
Studien gjennomgikk data om en gruppe på 920 pasienter som hadde symptomer som lignet på de du har ved irritabel tarm.
Resultatene viste at ca. en tredjedel (276) av pasientene i studien hadde en annen tilstand - overfølsomhet for hvete. Diagnosen fikk de gjennom en dobbeltblind placebo-kontrollert test, der de noen ganger ble eksponert for hvete, andre ganger ikke, uten at de visste hva testmaten inneholdt. Studien ble utført i perioden 2001-2011. En slik testmetode er regnet som gullstandard for å sette diagnosen overfølsomhet for hvete, men metoden er både tidkrevende og tungvint, og den blir derfor sjelden brukt. 100 cøliakipasienter og 50 pasienter med irritabel tarm, utgjorde kontrollgruppe i studien.

To undergrupper
Det ble identifisert to grupper med tydelige kliniske karakteristikka: Gruppe 1 (70 av deltakerne) hadde kun overfølsomhet for hvete, og gruppe 2 (206 av deltakerne) hadde overfølsomhet for hvete og flere andre typer mat. Totalt hadde gruppen med kun overfølsomhet for hvete, høyere forekomst av anemi, vekttap, selv-rapportert hveteintoleranse, allergisk disposisjon og matallergi i barndommen, enn gruppen med kontrollpersoner som hadde irritabel tarm syndrom.
Pasienter med kun overfølsomhet for hvete ble karakterisert av kliniske kjennetegn som er veldig like de man finner hos pasienter med cøliaki. Pasienter som var overfølsomme overfor flere typer mat, hadde kliniske kjennetegn som var mer like de vi finner hos pasienter med allergi.

Bekreftet som egen klinisk tilstand
Funnene i studien bekrefter forekomsten av hveteintoleranse uten cøliaki som en egen klinisk tilstand. Videre at det finnes to ulike undergrupper med overfølsomhet for hvete: En som har flere likhetstrekk med cøliaki, og en som har flere likhetstrekk med matvareallergi enn med cøliaki.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NÅ SKAL NAV REISE TIL BRUKERNE
Oppdatert 17.11.2016
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har det politiske ansvaret for NAV som leder av Arbeids- og sosialdepartementet.

Nye NAV kan like gjerne oppsøke brukerne på arbeidsplassen eller hjemme som at brukerne skal komme til NAV-kontoret.
Det går frem av arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og regjeringens nye, store NAV-plan som skal settes ut i livet de neste månedene.
– NAV skal møte deg der du er: Du vil få se et mer mobilt NAV som ikke er bundet til kontoret. NAV reiser ut til brukerne og på arbeidsplassene, og de har med seg fullt brukerutstyr på nettbrettet eller PC-en, tegner og forklarer Hauglie overfor VG.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BER BRUKERE KLAGE TIL FYLKESMANNEN
4 november 2016

– Det er alvorlig dersom kommuner ikke oppfyller en lovpålagt rettighet for sine innbyggere, sier statssekretær Lisbeth Normann. Hun ber funksjonshemmede som ikke får brukerstyrt personlig assistent om å klage til fylkesmannen.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA): – Veldig mange brukere er fornøyde med BPA-ordningen sin. At den nå er en lovpålagt rettighet er et langt skritt i retning av å gi disse brukerne selvstendige liv, framhever statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Men hun er klar over at ikke alle kommuner leverer godt nok på BPA.

Statssekretæren understreker at det er en lovpålagt plikt for kommunene å levere BPA til de som ønsker det og at kommunene er forpliktet til å skaffe seg nødvendig kompetanse om ordningen.

Les hele innlegget – Lim inn: http://www.dagensperspektiv.no/2016/alvorlig-dersom-kommuner-ikke-oppfyller-en-lovpalagt-rettighet

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UTBETALINGSMELDINGENE FRA NAV FINNER DU PÅ NETT
Publisert 28.10.2016 | Sist endret 04.11.2016

NAV slutter å sende utbetalingsmeldinger i posten. Trenger du informasjon om utbetalingene dine, finner du det på nav.no/dittnav.

Utbetalingene kommer som normalt
Pengene blir utbetalt til vanlig tid og til samme konto. Det er kun utbetalingsmeldingen som ikke lenger sendes ut med post. November blir siste måned du får utbetalingsmelding i posten. Unntaket er utbetalingsmeldinger for omsorgs-, pleie, syke- og foreldrepenger. Disse vil inntil videre komme i posten. Også årsmeldingen for 2016 vil komme i posten som før.

Lett å finne på Ditt NAV
Utbetalingsinformasjonen finner du enkelt når du logger deg på Ditt NAV. Her får du god oversikt over utbetalingene dine. Der ser du hvilket beløp som blir utbetalt, i god tid før pengene kommer inn på konto. Du kan også se utbetalinger 3 måneder tilbake i tid. Pensjonister og uføre kan se utbetalinger 4 år tilbake i tid i Din Pensjon og Uføretrygd. Se bruksanvisning for å finne utbetalingsinformasjonen på Ditt NAV (PDF-fil).

Ingen kan reservere seg
Utbetalingsmeldingene ligger på Ditt NAV selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige. Det er ikke mulig å reservere seg mot digitale utbetalingsmeldinger.

NAV Kontaktsenter kan hjelpe
Har du spørsmål om beløpet som er utbetalt og ikke kan bruke Ditt NAV, kan du ringe NAV. Pensjonister ringer 55 55 33 34, alle andre ringer 55 55 33 33.

Sender ikke til sikker digital postkasse
Når NAV stanser utsending i posten, stanser vi samtidig utsendelsen av utbetalingsmeldinger til Sikker digital postkasse. Du som har dette, vil få informasjonsbrev i din digitale postkasse.

Har du brukt utbetalingsslippen på apoteket?
Det trenger du ikke lenger. Fra november 2016 er utbetalingsmeldingen ikke nødvendig som dokumentasjon på fritak for egenandel på apoteket. Apotekene sjekker selv hvem som har fritak.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RESEPTPLIKTIGE MEDISINER PÅ NETT

Fra 19. oktober blir det lov å kjøpe reseptpliktige medisiner på nett. Apotek 1 sine kunder kan fra da av handle dette i vårt nettapotek apotek1.no.

Det vil være trygt og enkelt å hente ut resepter på nett hos Apotek 1. Man logger seg på med sikker ID innlogging i nettapoteket vårt, apotek1.no, og så får man en oversikt over reseptene sine. Man haker av for det man trenger av reseptbelagte medisiner, eventuelt andre reseptfrie varer som man finner i apotek, og så velger man betalingsmåte og hvordan man ønsker å motta varene. Alternativene vil være å hente varene innen én time i et av våre 337 apotek, få hjemlevering eller hente på posten. For noen medisiner er det egne regler for hvilken levering som er mulig, i slike tilfeller vil man få informasjon om dette. Våre kunder skal også føle seg trygge på at de vil få samme informasjon og veiledning på nett som de ville fått hvis de hentet medisinen sin på et apotek. Hver eneste medisin blir ekspedert av en farmasøyt, og i tilfeller hvor det er viktig å gi mer informasjon og veiledning vil farmasøyten ta kontakt. Hvis man derimot bestiller på nett og velger henting i et av våre apotek vil man få den veiledningen man trenger av personalet på apoteket.

Liste over virksomheter som er registrert som nettapotek i Norge pr 1/9 2016. List of companies registered as online retailers of medicines in Norway
Nettbutikkens internetadresse (Web address) Apoteknavn Kons.nr. Gateadresse Postnummer Postssted:

www.apotekdirekte.no Lindeberg Apotek 1239 Jerikoveien 3, Lindeberg senter NO-1067 Oslo
www.boots.no Boots apotek Ås 1431 Rådhusplassen 29-31 NO-1430 Ås
www.pulsapotek.no/ Pulsapoteket Skøyen 1747 Sjølyst Plass 5 NO-0212 Oslo
www.apotek1.no/ Apotek 1 Triaden 1181 Gamleveien 88 NO-1476 Lørenskog
www.vitusapotek.no Vitusapotek Barcode 1848 Trelastgaten 9 NO-0191 Oslo
www.apotekhjem.no/ Fyrstikktorget apotek 1528 Karoline Kristiansens vei 5 NO-0661 Oslo
www.teleapoteket.no/ Fyrstikktorget apotek 1528 Karoline Kristiansens vei 5 NO-0661 Oslo
www.vesoapotek.no Veso apotek 1658 Ullevålsveien 68 NO-0103 Oslo
www.friskapotek.no Frisk apotek 1814 Stortingsgata 30 NO-01061 Oslo
www.komplettapotek.no Komplett apotek 1849 Østre Kullerød 4 NO-3202 Sandefjord
www.e-apoteket.no Sunnfjord apotek 1570 Hestenesgata 4 NO-6900 Florø
www.123apotek.no Grim Apotek 2000 Grim Torv 3a NO-4616 Kristiansand S

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FØRERKORT MEDISINTABELL •
Sist revidert: 04.10.2016

Tabellen gir veiledende angivelser av doser for de enkelte vanedannende medisinene, og vurdering av hvilke doser som ikke er forenlig med å inneha førerkort.

Fra oktober 2016 kom nye strengere regler for førerett. Tabellen under er hentet fra ny gjeldende førerkortforskrift og Førerkortveilederen. Tabellen gir oversikt over maks tillatte doser for de enkelte vanedannende medisinene, og vurdering av hvilke doser som ikke er forenlig med å inneha førerkort. Tabellen angir også halveringstiden for hvert medikament (tiden det tar før halvparten av dosen er ut av kroppen). Les mer om vanedannende medisiner og førerkort i dokumentet Førerkort og B-preparater

Helsekrav for førerkort ved bruk av vanedannende medisiner

Kombinasjoner av flere av de nevnte medikamentene vil som regel gi innvirkning på kjøreevnen også i lavere doser enn det som framgår av tabellen. Vanligvis må veiledende doser da reduseres med 50%.

Medikament-grupper/Medikament(t/2)/Oppfyller vanligvis helsekravene for lavere klasser

Benzodiazepiner og
benzodiazepinliknende
medikamenter:

-Diazepam/(20-50 t)/< 10 mg
-Oksazepam/(10-15 t)/< 30 mg
-Alprazolam/(12 t)/0
-Klonazepam/(30-40 t)/0
-Nitrazepam/(21-28 t)/< 10 mg
-Flunitrazepam(*)/(18-26 t)/0
-Zopiklon/(4-6 t)/< 7,5 mg
-Zolpidem/(0,8-4 t)/< 10 mg

Opioider: Alle (**)

Antihistaminer som sedativum:

-Alimemazin/(5 t)/< 30 mg
-Prometazin/(13 t)/< 25 mg
-Hydroksyzin/(15-25 t)/< 30 mg

Antihistaminer ellers: (***)

Antipsykotika: (***)

Antidepressiva (***)

Antiepileptika (***)(****)

• (*) Preparatet er avregistrert og anses i dag som uforenlig med føring av motorvogn
• (**) Opioider: (fra 01.10.2016) Hvis opioider brukes over tid i fast døgndose med jevn fordeling igjennom døgnet som tilsvarer 300 mg morfin eller mindre, og på klar medisinsk indikasjon, vil tilvenning skje slik at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt.
• (***) Antipsykotika, antidepressiva, de fleste antihistaminer og antiepileptika er tatt ut av tabellen. Årsaken er at grunnsykdommen har større betydning for kjøreevne enn medikamentet. Helsekravet skal vurderes opp mot helheten.
• (****) Pregabalin og gabapentin. Ved behandling med ett av disse medikamentene i riktige doser og etter tilvenning foreligger det ikke dokumentasjon på at det er spesielt trafikkfarlig. Helsekrav for lette klasser er oppfylt. For tunge klasser må det søkes om dispensasjon uansett. Pregabalin har et misbrukspotensial.

Bruk av narkotiske smertelindrende medisiner (opioider)

Denne medikamentgruppen brukes til behandling av sterke smerter. Medisinene gir raskt tilvenning til ruseffekten, og når de brukes alene over tid og innenfor vanlige doser mister en ikke automatisk retten til å ha førerkort. Men dersom doseringene fører til sløvhet eller redusert reaksjonsevne er det ikke lov å kjøre bil. I oppstart av behandlingen, og ved hver doseøkning er det forbudt å kjøre bil i 1-2 uker. Legen er forpliktet til å informere om dette.
Fra 1. oktober 2016 gjelder strengere regler for blant annet narkotiske smertelindrende medisinener eksempelvis Paralgin Forte og Tramadol. Ved kortvarig bruk i 1-3 uker ved akutte tilstander og inntak igjennom hele døgnet vurderes at kjøreevnen er såpass redusert at det ikke er lov å kjøre bil. Ved kortvarig bruk og enkeltdoser er det tillatt å kjøre personbil så lenge det er gått 8 timer siden siste dose.

Personer med diabetes type 2 som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi lavt blodsukker, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for at bevisstheten påvirkes under kjøring, og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NY RAPPORT SKAL FORBEDRE SAKSBEHANDLINGEN I NAV
Publisert 10.06.2016

NAV bør jobbe enda mer systematisk med å hente inn nødvendig dokumentasjon før de fatter vedtak, konkluderer en ny rapport.
Les hele artikkelen. (Lim inn): https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/ny-rapport-skal-forbedre-saksbehandlingen-i-nav

På oppdrag fra NAV har SINTEF gjennomført en undersøkelse av årsakene til at brukere klager på NAVs vedtak, og til at vedtak omgjøres. De har også sett nærmere på hva NAV kan gjøre for å forbedre kvaliteten i saksbehandlingen. NAV fatter rundt 4 millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig. I fjor fikk NAV Forvaltning inn 54 000 klager på vedtakene, og av disse ble 22 800 vedtak omgjort. Rapporten er basert på bred datainnsamling, både kvantitativ og kvalitativ. Forskerne har gått gjennom tidligere forskning, kvalitetsrapporter og analyser, i tillegg til å analysere saksstatistikk fra NAV og Trygderetten. Andre datakilder er en elektronisk kartleggingsundersøkelse og intervjuer med ansatte i NAV Forvaltning, NAV Klageinstans og Trygderetten. En sentral konklusjon i rapporten er at NAV bør jobbe enda mer systematisk med å hente inn nødvendig dokumentasjon før de fatter vedtak. Videre understreker forskerne at gode og individuelt begrunnede vedtaksbrev er nødvendig for å forebygge klager. Gode mangelbrev og god dialog med NAV setter brukerne i stand til å oppfylle sin opplysningsplikt, noe som igjen letter NAVs plikt til å utrede sakene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

STRENGERE KRAV TIL BRUK AV VANEDANNENDE MEDISINER VED BILKJØRING
• Sist endret: 18.05.2016

Den 1.oktober 2016 kommer det ny forskrift om helsekrav til bilførere, et helt nytt Vedlegg 1 (om helsekrav til førerkortforskriften). Dette vil innebære markante endringer i regelverket, særlig omkring legemiddelbruk uttaler prosjektleder Ole Bjørn Herland i Helsedirektoratet. .

Veitrafikkloven setter forbud mot kjøring av bil under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Det gjelder også bruk av beroligende eller bedøvende midler som sovemedisiner, sterkere smertestillende medisiner eller vanedannende medisiner – såkalte B-preparater – i doser som kan påvirke årvåkenhet eller kjøreevne. Slike medikamenter kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller kritisk sans like mye som alkohol.
Historisk sett hadde vi tidligere flere hundre tusen brukere av benzodiazepiner i Norge. I dag er det såvidt over 100 000 brukere. Disse medisinene har blitt brukt som angstdempende og beroligende medisiner. Siden 1990-tallet og utover har det vært en klar nedgang i langvarig bruk av disse medisinene. Dette er medisiner som er ment for kortvarig bruk, men som flere tusen bruker over lang tid. Når de da får beskjed om at dette er medisiner man ikke får kjøre med, blir det oppstandelse. Mange hevder at dette ikke påvirker deres kjøring. Det finnes ikke gode undersøkelser på hvordan benzodiazepiner virker inn på kjøreevnen ved langvarig bruk, kun ved kortvarig bruk. Men så skal det heller ikke brukes over lang tid. Smertebehandling med opioider påvirker ikke hjernen like mye over tid. I Danmark har de sagt nei til kjøring med benzodiazepiner - uansett medisindose..

Benzodiazepiner utgjør to grupper legemidler: Angstdempende midler og sovemidler. Medisinene brukes fortrinnsvis i korttidsbehandling, eller i startfasen av behandling. Angstdempende midler er Stesolid, Valium, Vival, Diazepam, Alopam, Sobril, Xanor. Sovemidler er Apodorm, Mogadon, og de beslektede midlene Imovane, Stilnoct, Zopiklon, Zolpidem. Selv om disse legemidlene er inndelt i to grupper, er det svært små forskjeller mellom preparatene i de to gruppene. Det er derfor som regel unødvendig å bruke både et angstdempende middel og et sovemiddel.
Det er utarbeidet spesifiserte krav ved ulike lidelser som kan påvirke kjøreevnen. Det skal også gjøres vurderinger for ulike førerkortgrupper. Kjører du større kjøretøy, stilles større krav til sikkerhet. Hvert år har vi hatt vel 15 000 søknader om dispensasjon. Ved hjerteinfarkt måtte man før vente i fem år før man fikk kjøre vanlig bil. Nå kan man selv kjøre hjem fra sykehuset etter en stentbehandling. Mange gjør i dag gode vurderinger for dispensasjon, men det er riktigere å få oppdatert forskriftene i tråd med moderne behandling.

Medisintabellen er ikke mye endret.

Vi tillater benzodiazepinlignende sovemidler, - de brukes mye.
Hver dag inntas 14 000 døgndoser med benzodiazepiner og 35 000 døgndoser med benzodiazepinlignende medisiner foreskrevet av lege. Ved begge typer medisiner blir det krav om å vente i minst åtte timer etter inntak før du kan kjøre. De som hevder at de kjører bedre når de har tatt angstdempende medisiner som Vival, er ofte blinde for egne ferdigheter. Det er viktig å være klar over forskjellen på opioider og benzodiazepiner. Sistnevnte vil alltid påvirke kjøreferdighetene. Hos de som har brukt benzodiazepiner fast over tid, har det også innvirkning på kognitive evner. Mange sykdommer påvirker kognitive evner, men benzodiazepiner gir en svekkelse som oftest blir oppdaget av pårørende - og ikke av personen selv. I det nye systemet får legene økte krav til å undersøke dette. Legene skal ha samtale med og vurdere pasienten. Ved tvil bør legen også snakke med ledsager eller nære pårørende. Ofte har disse kontaktet legekontoret med sin bekymring før helsesjekken, og de har gitt legen beskjed om ikke å si noe om dette. Dermed kan dette bli er en vanskelig sak for legen.

Legen er forpliktet til å melde ifra
Forskriftene setter opp veiledende grenser for når legen er forpliktet til å melde bruk av slike legemidler til fylkesmannen, og forskriften gir grenser for når fylkesmannen bør tilrå at politiet inndrar førerkort. I forskriften presiseres det spesielt at man ser strengt på kombinasjoner av to eller flere slike medikamenter. Det betyr for eksempel at selv om man bruker smertestillende innenfor ”tillatte doser”, skal det likevel sendes melding dersom det samtidig brukes flere typer beroligende eller sterkere smertestillende midler. At et medikament er forskrevet på medisinsk indikasjon, reduserer i seg selv ikke risikoen ved bilkjøring. Dersom legen finner at en person forbigående bruker mer enn tillatte doser, og dermed ikke fyller helsekravene for førerkort, har legen plikt til å gi muntlig melding til pasienten, og det må journalføres at slik melding er gitt. I denne situasjonen er pasienten juridisk forpliktet til ikke å kjøre bil. Dersom bruken må antas å vare eller har vedvart mer enn 6 måneder, i et omfang uforenlig med bilkjøring, plikter legen etter helsepersonellovens § 34 å sende melding til Fylkesmannen. Legen har ingen myndighet til å gi pasienten dispensasjon fra disse bestemmelsene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LETTEST OG BILLIGST

NAV digitaliserer flere og flere av tjenestene. Det gjør det lettere for våre brukere å benytte seg av våre tjenester og det er billigere for NAV. Når du ringer til oss i NAV vil du derfor kunne bli møtt av en veileder som på en vennlig måte viser deg til de gode mulighetene du har til å hjelpe deg selv på nav.no. På den måten kan vi hjelpe flere av de som trenger viktige tjenester som ikke lar seg digitalisere. Hver eneste dag ringer det opp mot 35 000 brukere til oss i NAV. Mange av de som ringer oss, ringer oss om noe de kan finne svar på selv på nav.no, hele døgnet og når det måtte passe dem selv best. Vi vet selvsagt at regelverket vårt på mange områder kan være komplisert å forstå. Da viser vår erfaring at det å lese regelverket på nav.no og deretter ringe oss, er den beste løsningen. «Når kommer pengene?» Dette er spørsmål vi får tusenvis av hver eneste dag, og som du som digital bruker lett finner svar på selv uten å sitte i telefonkø eller oppsøke NAV-kontoret. Og ved å hjelpe deg selv, hjelper du også andre. Utbetaling fra NAV er et typisk eksempel på spørsmål som vi nå krever at våre digitale brukere sjekker selv. De aller fleste av våre brukere er digitale, det vil si at de betaler regninger og sjekker kontoen sin i nettbanken, de leverer og leser selvangivelsen elektronisk for å ta noen eksempler. Ta deg selv som eksempel: Når ringte du selv sist til banken din for å høre hvor mye penger du hadde på konto? For de aller fleste av oss er det utenkelig å bruke banken til dette, fordi vi sjekker dette enklere selv. Og akkurat like lett er det å logge seg inn på Ditt NAV på nav.no og sjekke utbetalingen din der, der finner du også informasjon om hvor mye som blir utbetalt brutto og netto, skattetrekk og hvordan utbetalingen blir beregnet. I våre aller nyeste løsninger for uføretrygd og pensjon kan du til og med se hva som blir utbetalt en hel uke før pengene kommer. De andre utbetalingene ser du 1-3 dager før utbetalingsdato. Du kan sende elektronisk søknad på viktige ytelser som berører mange, slik som dagpenger og foreldrepenger. Når du søker elektronisk, får du god og kvalitetssikret informasjon og veiledning underveis i søknadsprosessen. Søknaden kommer fort fram til de som skal behandle den, mye fortere enn hvis du sender den i posten. og du får en kvittering på at søknaden er mottatt av NAV. På nav.no kan du selvsagt også registrere deg som arbeidssøker, sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere nytt kontonummer, beregne pensjonen din og søke på ledige stillinger. Visste du at NAV også har to populære Facebook-sider som gir deg nyttig informasjon og svar på det du lurer på? NAV Foreldrepenger svarer på spørsmål om fødsel, adopsjon, pleiepenger, kontantstøtte og barnetrygd, og er gull verdt når du venter barn og lurer på hvilke rettigheter og plikter du har. NAV Jobblyst er en egen side for unge som trenger råd og veiledning om det å søke jobb eller gå på skole. Hva med de som ikke kan være digitale? Vi ser heldigvis at flere og flere blir digitale brukere av både offentlige og private tjenester. Men det er fortsatt en liten gruppe som ikke er digitale og som ikke kan bli digitale i fremtiden heller. Disse skal vi selvfølgelig ivareta på en god måte og de fleste vil kunne få tilstrekkelig bistand, eller hjelp til videre vei, over telefon. I tiden fremover vil vi forvente at alle som kan betjene seg selv digitalt, gjør det. Og vi gjør det i trygghet om at digitale brukere ikke bare er tilfredse brukere, men også gir oss muligheter for å hjelpe de som trenger oss mest.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DETTE ER MINDFULNESS

En bølge med ”oppmerksomt nærvær” har slått innover vår del av verden. Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det blant annet oppmerksomt nærvær. Mindfulness har på relativt kort tid blitt svært populært, og mange vil ta del i kunnskapen. Teknikken har vist seg å ha nytte både i terapien – mot blant annet angst og tilbakevendende depresjoner. Men også for den som søker selvhjelp og vil være mer til stede i eget liv.

Eldgammel teknikk fra Østen

Mindfulness er en eldgammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis og en måte å møte lidelse i livet på. I sin absolutte opprinnelse handler mindfulness om menneskets evne til å være oppmerksom og til stede.. Mindfulness var altså i utgangspunktet en måte å møte eksistensielle utfordringen på - en måte å løsrive seg fra lidelsen. Men hva er lidelse i denne sammenhengen? Lidelse er vissheten om at vi skal dø, det faktum at vi kan bli syke, miste relasjoner, miste muligheter og følelsen av ufrihet. Det er lidelse i alle menneskers liv. Det er en del av det å være menneske. Mindfulness gir en mulighet til å jobbe med lidelse.. Oppmerksomhet, følelser og nærvær er sentrale ord i mindfulness. Å møte lidelsen på en varm måte med medfølelse.
- Å styrke oppmerksomheten og være til stede her og nå er sentralt i mindfulness og er blitt veldig populært i våre dager. Mange bruker denne teknikken til å klare å være til stede her og nå og redusere stress..
- Mennesker med langvarig stress kan ha god nytte av dette.

Meditasjon

Hva skjer på et kurs i mindfulness? - Man øver på å være oppmerksom og være til stede. Vi har en tendens til å være i framtida eller i fortida med våre bekymringer. Men vi må koble oss på det som skjer her og nå og gi oss lov til å være der.
. Meditasjon står sentralt i mindfulness.
- Meditasjonen skjer ved at man bruker pusten som anker for oppmerksomheten. Å få kontakt med sin egen pust. Vi begynner med å ha oppmerksomhet rundt pusten, og går videre til å også ha en åpen oppmerksomhet mot hele kroppen. Vi gir tillatelse til de følelsene som er der og lar de bare være der. Så får vi se hva som skjer med dem etter hvert.
. Angst kan føre til stress – man ønsker å få angsten bort.
- Men ved å praktisere mindfulness, lar vi angsten få lov til å være der. Ved depresjoner kan man gjerne føle at man ikke har noen grunn til være trist, at tristheten må være feil og at man ikke aksepterer den. Ved å bruke mindfulness-teknikker skal man få lov til å være trist der og da.:
- Dette handler også om ikke å ta alt vi tenker så alvorlig. Tanken om at det er noe feil med meg får så lett tak i oss. Ved mindfulness skal vi observere den indre kritikeren vår. Ta et steg tilbake og legge merke til hva tanken gjør, men ikke gå videre med det. Og så se hva som skjer.

Etter å ha gjennomgått et kurs i mindfulness, kan man gjøre litt mindfulness hver dag. Dette vil handle om oppmerksomhetsøvelser og teknikker som gjør at man forholder seg til tanker og følelser. Noen kan like å gjøre lette yogaøvelser ved å koble seg på sansingen i kroppen her og nå. I flere av øvelsene følger oppmerksomheten pusten, uten at en prøver å endre på pusten eller puste på spesielle måter. Oppmerksomheten kan dras til tanker og forestillinger, men så kommer man tilbake til pusten igjen. Etter hvert opplever mange å tenke annerledes om tanker: - Man observerer at det dukker opp en tanke, men tanken er ikke virkeligheten, det er bare en tanke. Forestillingen om at jeg ikke er bra nok – det er bare en tanke. Vi kan ha selvkritiske tanker som vi tar for gitt, men når vi jobber med mindfulness, jobber vi med at det bare er en tanke. Ved å observere tankene slik, kan de miste litt kraft..

På samme måte er det med følelser: Man blir redd for følelsene, at de skal bli verre. Er man trist, blir man redd for tristheten. Å aksepterer det slik det er, er et nøkkelord. Mindfulness treffer noe i tiden vi lever i. Mindfulness har en terapeutisk side, men mange ønsker også å benytte mindfulness som hjelp mot prestasjonsjag, stress og økt konkurranse.
- Det er noen stressfaktorer i samfunnet vårt som vi ikke har hatt før. I arbeidslivet er det blant annet et enormt krav til fleksibilitet. Det er også et krav til fleksibilitet innen relasjoner, og sosiale medier skaper hos enkelte en oppjagethet. Det er en del usunne trekk i vår tid som vi ikke hadde før..
- Dette gjør at mange blir opptatte av å mestre stress og være oppmerksom. Mange føler en lengsel etter det langsomme, og tror at nettopp dette gjør at man kan finne noen lettvinte versjoner av mindfulness.
- At mindfulness skal kunne forandre livet på kort tid, er en misforståelse. Det kan også være utfordrende å møte seg selv på denne måten. Derfor må man være kritisk til hvem man henvender seg til når man ønsker å lære mindfulness. Her har universitetene en jobb å gjøre. Det må koble mindfulness til resten av psykologien, og ha et alminnelig vestlig språk for dette.

De som ønsker å lære mindfulness bør sjekke bakgrunnen til den som holder kurs og at kursholder har bakgrunn i en etablert utdanningsinstitusjon. Kursleder bør også ha erfaring med mindfulness selv. I dag er det både allmennleger, pedagoger og folk med sosialfaglig bakgrunn som holder kurs, i tillegg til psykologer. Mennesker med psykiske lidelser bør få hjelp av noen med helsefaglig bakgrunn til å praktisere mindfulness.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REISEVAKSINER

Det kan være aktuelt å friske opp eller ta nye vaksiner før en reise. Vaksiner mot polio, stivkrampe, kikhoste- og difteri bør uansett friskes opp hvert 10. år.

Når du skal ut å reise er det lurt å tenke på:
* smittefaren til enhver tid
* hvor lenge reisen varer
* type reise og helsetilstanden til den som reiser
* alder
* vaksiner som er tatt før - eller som ikke er tatt

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser. På Mine vaksiner finner du en oversikt over reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere. Reisende bør alltid ha europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Bestill Europeisk helsetrygdkort Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTTIGE RÅD FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille legen eller på sykehuset? Synes du det er vanskelig å huske alt som blir sagt i møtet med helsepersonell? Her er noen nyttige råd i møtet med helsetjenesten. ?Helsepersonell har helsefaglig ekspertise. Du er ekspert på deg. En god dialog er første trinn i en god behandling. Hvis du stiller spørsmål om det du ikke forstår, kan du bidra til å redusere risiko for feil og misforståelser.

Er noe uklart. Spør! Slik kan du forberede deg

Noter ned viktige spørsmål og informasjon du får. Tenk gjennom og skriv gjerne ned det som er viktig for deg å få svar på før du går til legen. Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis det er noe du ikke forstår.
Ta med en pårørende eller en venn hvis du har behov for det. Pårørende kan hjelpe til med å stille spørsmål og gi informasjon slik at dere sammen med legen kan treffe beslutninger om behandling som er riktig for deg.
Hvis du skal til behandling er det viktig å informere om egen sykehistorie. Det vil si tidligere sykdommer, operasjoner, allergier og om du tar medisiner. Det er ikke alltid at behandlerne du møter har tilgang til all medisinsk informasjon om deg.
Kjenn til neste steg i behandlingen og hvem som er ansvarlig. Be om navn og telefonnummer.
Be alltid om utskrift av henvisninger, prøvesvar, journalen og epikrisen, som er en rapport fra oppholdet på sykehuset samt oppdatert liste over medisinene dine.
Ha med deg en oppdatert liste over medisinene du bruker. Leger og sykehus har ikke en felles oversikt over medisinene dine. En oppdatert liste gir trygghet både for deg og for de som behandler deg.
Hvis du ikke er sikker på om du har forstått alt. Spør!
* Dette er nytt for meg. Kan du gjenta det?
* Har jeg forstått deg rett i at …? Gjenta deretter informasjonen med dine egne ord.
* Takk for informasjonen. Det er fortsatt noe som bekymrer meg, kan jeg si noe om det nå?
* Du bruker noen uttrykk som jeg ikke kjenner. Kan du forklare med andre ord?

Bare spør! er en liten håndbok for pasienter og pårørende som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten. Her får du tips som vil styrke din mulighet til å medvirke i egen behandling og redusere risiko for feil og misforståelser.
Last ned brosjyren i utskriftsvennlig format: Bokmål: Bare spør!.pdf

Pasientsikkerhetsprogrammet. Innhold levert av: Pasientsikkerhetsprogrammet
Sist oppdatert: 30.11.2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ENKLERE Å KOMBINERE DAGPENGER MED UTDANNING
Publisert 29.04.2016 | Sist endret 02.05.2016

Fra 1. mai 2016 er det større rom for å delta på opplæring/utdanning hvis du er arbeidsledig eller permittert. Nå er det mulig å delta på enkelte studiesamlinger på dagtid, og muligheten til å fortsette utdanning som er påbegynt før man blir arbeidsledig, er utvidet. Hovedregelen er fremdeles at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning, ettersom dagpenger er en midlertidig inntektssikring og ikke skal finansiere utdanning.

Fra 1. mai 2016 gjelder følgende endringer:
Adgang til å ta utdanning på deltid med studiesamlinger på dagtid

En dagpengemottaker som fyller vilkårene for å motta dagpenger, kan beholde dagpengene hvis utdanningen uttrykkelig er lagt opp slik at den kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid. Utdanningen anses å være forenlig med fulltidsarbeid selv om den krever inntil 10 virkedager per halvår med undervisning eller studiesamlinger på dagtid. Kravet om at utdanningen må være maksimalt 50 prosent av normal studieprogresjon, er videreført.

Utdanning som er påbegynt før ledigheten eller permitteringen oppstod
De som har startet utdanning minst 6 måneder før de ble ledige eller permitterte, har nå anledning til å fortsette studiet hvis utdanningen ble gjennomført i kombinasjon med fulltidsarbeid i perioden før de sto uten arbeid. I disse tilfellene er det ikke et vilkår at studieprogresjonen må være maksimum 50 prosent av normal progresjon. Det vil også være mulig å følge undervisning på dagtid, men det er ikke et krav om å følge undervisningen. Når disse vilkårene er oppfylt, kan utdanningen kombineres med retten til å motta dagpenger i inntil 6 måneder fra NAV har godkjent søknaden.

Mer om regelendringene
Alle som vil søke om å beholde dagpengene under utdanning må søke NAV om forhåndsgodkjenning. Dagpengemottakere under utdanning har plikt til å avslutte utdanningen hvis de får tilbud om jobb og utdanningen er til hinder for fulltidsarbeid. Regelendringene som beskrevet ovenfor gjelder fra 1. mai 2016, og vil bli publisert i Lovtidende i løpet av kort tid. Unntakene vil bli regulert i forskrift av 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3. Endringene gis ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at selv om en dagpengemottaker nå har rett til dagpenger under utdanning, men ikke hadde rett til dagpenger tidligere, kan det ikke innvilges dagpenger for tidsrom før 1. mai 2016. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

Hvem har rett til å få Europeisk helsetrygdkort?
Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn. Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort. Statsløse og personer med flyktningstatus kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort. Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort. Helsetrygdkortet utstedes for øvrig i mange tilfeller i papirversjon i stedet for plastkort.

Hva gir kortet rett til?
Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge. Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker. Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder. Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

Når gjelder ikke kortet?
Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut med det formål å få medisinsk behandling. Kortet er normalt gyldig i tre år, forutsatt at du fortsatt er medlem av folketrygden. Dersom du er utflyttet pensjonist, bør du bestille nytt kort i ekstra god tid før utløpsdato. Du har plikt til å melde fra til Helfo om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Ta kontakt hvis du er i tvil. Ved misbruk kan korthaveren holdes ansvarlig for folketrygdens tap. Du bør ha reiseforsikring i tillegg Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold. Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise. Gjelder kun i EØS-området og i Sveits Som navnet antyder, kan ikke Europeisk helsetrygdkort benyttes utenfor EØS-området eller Sveits. Det kan heller ikke benyttes på Svalbard. Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser. Hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort Dersom du opplever at behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, må du legge ut for undersøkelsen/behandlingen og ta vare på kvitteringene. Dette gjelder også hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet. Når du kommer hjem, kan du søke om refusjon fra Helfo. Da må du bruke dette skjemaet: «Søknad om dekning av helseutgifter under midlertidig opphold i et EØS-land/Sveits (40-05.08) | Bokmål» | Nynorsk Helfo vil da ta kontakt med det landet du har vært i for å undersøke om du på lik linje med innbyggerne i det aktuelle landet har rett til å få refundert utgiftene dine.

Leveringstid
Det tar opptil ti dager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort fra Helfo til det blir levert i din postkasse. Dersom du ikke har med kortet, men får behov for medisinsk helsehjelp under reisen, kan Helfo utstede en hasteblankett. Dersom det er behov for det, sender vi en hasteblankett til den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på. En hasteblankett gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet. Har du behov for hasteblankett utenom Helfos åpningstid, kan du ta kontakt med Helfo nærmeste virkedag. Helfos åpningstider er fra mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30.

Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:
Telefon: 00 47 33 51 22 80

Telefaks: 00 47 33 51 22 89

Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort her på helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Dersom du har et midlertidig fødselsnummer (D-nummer) kan du ikke bestille helsetrygdkort her. Da må du ringe 800HELSE (800 43 573). Fra utlandet er nummeret 00 47 33 51 22 80.

Innhold levert av: Helfo Sist oppdatert: 09.09.2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ACT-METODEN (Acceptance and Commitment therapy)

Smerte er et av de absolutt viktigste signalene fra kroppen. Det har avgjørende betydning for vår evne til å overleve, og derfor kan man tenke på smerte som et evolusjonsbiologisk velmotivert system. Uten et godt smertesystem vil vi nemlig rammes av problemer som forkorter livet vårt dersom vi ikke gjør noe med det eller får nødvendig behandling. Et annet og tilsvarende system er redsel.

Vi skal bli redde når vi oppfatter trusler, enten det kommer utenfra, eller det kommer fra kroppen i form av smerte. Men problemet er at vi ikke alltid klarer å skille mellom den farlige og den ufarlige smerten.
Det finnes smerte som kan være både intens og ubehagelig uten at den er farlig. Langvarig smerte er ofte av den karakteren og derfor er det veldig nyttig å lære seg å skille mellom og akutt og langvarig smerte.

Langvarig, kronisk smerte er både kompleks og krevende å behandle. Dette er en pasientgruppe som krever store ressurser fra helsevesenet. I noen situasjoner vet man årsaken og kan sette inn effektiv behandling, men i mange tilfeller kan smertene verken fjernes eller lindres effektivt. Det kan oppleves svært krevende både for den som er rammet og for de rundt.

Etter et opphold i USA ble Rikard Wicksell, som arbeider som psykolog og forsker ved institutt for klinisk nevrovitenskap ved Karolinska Institutet og også er ansvarlig for Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, oppmerksom på den såkalte ACT-metoden (Acceptance and Commitment therapy). Dette er en metode som bygger på kognitiv adferdsterapi og som brukes for å hjelpe mennesker med langvarige og ikke-behandlingsbare smerter. Målet er at pasientene skal kunne leve aktivt og meningsfullt selv i peroider der de har store smerter.

Mange pasienter har urealistiske forventninger til hva sykepleiere og leger kan gjøre for å fjerne smertene.Dette gjør at mange smertepasienter blir bitre og kommer inn i et destruktivt mønster. Ved å gå inn og hjelpe disse pasientene i en tidlig fase vil det kunne få store konsekvenser både for den enkelte pasient, men også for helsevesenet. Kort fortalt går metoden ut på at pasientene får hjelp til å komme seg opp fra den nedadgående spiralen de har havnet i. Det starter med en kartlegging av hvilke situasjoner de synes er vanskelige, hvilke ønsker de har for livet sitt og hvordan de tenker de kan klare å nå de målene de setter seg.
Ofte blir disse diskusjonene av eksistenisell karakter; Hva vil du livet skal handle om? Når er du fornøyd med deg selv? Hvilken rolle eller relasjon vil du ha til andre mennesker som betyr mye for deg? I blant er det ikke mulig å velge en vei som minimerer smerten samtidig som en ønsker å leve både aktivt og meningsfullt.Og når det ikke er mulig, hvilken vei ønsker du da å gå?

Å leve parallelt med smerten

Hvis man er invitert på en fest man gjerne vil gå på, men samtidig har smerter og er engstelig for at det kommer til å ende med katastrofe, da havner man i et veiskille. Det å gå på festen vil være et steg mot et mer aktivt og meningsfullt liv, samtidig som det vil gi økt risiko for smerter, fiasko og så videre. Men hvis man skal klare å klatre oppover i spiralen igjen, må man være villig til å utsette seg for både risiko og ubehag.

Etter et stort antall studier og flere års arbeid med, og praktisering av, ACT-metoden, vet Wicksell og hans kolleger at den har god effekt for mange pasienter som har fått økt aktivitetsnivå og livsglede.

Det handler ikke nødvendigvis om å minske smerten eller redselen, men å klare å agere parallelt med dette slik at man kan ha et aktiv og godt liv. Wicksell forklarer at dette kalles adferdsflekibilitet og gjør at mennesker kan ha like vondt, men at smerten påvirker livet i mindre grad enn tidligere.

Grunnspørsmålene i ACT-metoden:

• Spør deg selv hva du vil med livet ditt og hvilke verdier du vil leve etter.
• Bli bevisst på hvordan du reagerer når smerten eller ubehaget dukker opp. .

• Hvis du flykter eller blir unnvikende, løser du da problemet eller blir det bare bedre for en kort stund? .

• Spør deg selv hvor du havner hvis du fortsetter å flykte fra smerten. Kommer du nærmere eller lengre bort fra de verdiene du ønkser å leve etter? .

• Må du flykte, eller kan du klare å la smerten være der mens du prøver å leve etter de verdiene du har mens du prøver å nå de målene du har satt deg?

Sverige har de siste årene hatt mye fokus på ACT-metoden og har også en egen nasjonal organisasjon for klinikker og forskere som jobber med denne metoden. I Danmark og Finland er også metoden under utvikling , og her i Norge har blant andre Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter tatt metoden i bruk. Wicksell og hans kolleger jobber nå med å lage en nettbasert løsning som kan gjøre at pasienter som ikke har anledning til å komme seg ut kan få hjelp der de er.

Les mer: www.attlevamedsmärta.se

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DET NORSKE TRYGDESYSTEMET
Ajour jan 2016

(Lim inn).https://www.regjeringen.no/contentassets/03b0e088c8f44a8793ed0c0781556b11/a-0008-b_det-norske-trygdesystemet_web.pdf ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RETT TIL BEHANDLING I UTLANDET VED KOMPETANSEMANGEL I NORGE

Er du pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et tilstrekkelig og forsvarlig behandlingstilbud i Norge. Denne regelen gjelder behandling både i og utenfor EØS-området.  Dersom du har en slik rett, dekkes både behandlings- og reiseutgiftene av staten. Behandling i utlandet etter denne ordning er dessuten omfattet av norske regler om pasientskadeerstatning dersom det skjer feil eller svikt ved gjennomføring av helsehjelpen.     Det anbefales å søke om godkjenning før du tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers reiser du for egen regning og risiko. Planlagt behandling i utlandet dekkes som regel heller ikke av vanlig reiseforsikring.  Søknad om godkjenning sendes til utenlandskontoret i den helseregion du er bosatt i:
* Utenlandskontoret i Helse Sør-Øst

  * Utenlandskontoret i Helse Midt-Norge

  * Utenlandskontoret i Helse Nord

  * Utenlandskontoret i Helse Vest

Det er avklart hvilke type behandlinger som skal være tilgjengelige for pasienter i Norge. Ved innføring av nye behandlingsmetoder vurderes disse av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Dersom du ikke har rett til behandling i utlandet på grunn av kompetansemangel i Norge, finnes det imidlertid andre muligheter om du ønsker å reise ut. Du kan få refundert utgiftene dine til sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EØS-land dersom visse vilkår oppfylles.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GAMMEL SYKMELDINGSBLANKETT GJELDER FORTSATT
Publisert 17.02.2016 | Sist endret 19.02.2016

1. mars i år skal den nye, digitale sykmeldingen tas i bruk av alle sykmeldere, men enkelte steder er ikke systemene på plass. Den gamle sykmeldingen vil derfor bli akseptert i en periode. Ettersom det er enkelte leverandører av Elektronisk pasientjournal (EPJ) som ikke rekker å få på plass den nye sykmeldingen i sine systemer innen fristen, vil den gamle sykmeldingen aksepteres en tid framover.  Arbeids- og velferdsdirektoratet vil jobbe tett sammen med de aktuelle EPJ-leverandørene slik at den nye løsningen kan tas i bruk snarest mulig av alle sykmelderne. Den nye, digitale sykmeldingen ble lansert i mai 2015. Flere av de største EPJ-leverandørene har systemene på plass, og sykmeldere som allerede har erfaringer med den nye sykmeldingen er fornøyde og har gitt tilbakemelding om at den blant annet er enklere og raskere å fylle ut. Erfaringene med dialogmeldinger er udelt positive.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ER SKATTEKORTET DITT RIKTIG

Ved skatteomleggingen i 2015. ble det gjort noen forandringer i ansvarsforholdet mellom skatteetaten og skatteyter. Denne forandringen gjelder spesielt for personer mellom 67 og 72 år gamle, og for denne gruppen heter det i dag. «Har du større forandringer i din inntekt de to siste årene, må du selv gå inn på skatteetaten.no, og forandre disse opplysningene i skattekortet ditt, for denne tjenesten kan ikke utføres over telefon» Dette vil si, er du 67 år, og skal gå i fra uføretrygd/lønnsmottaker til pensjonist, må du personlig gå inn på skattetaten.no og forandre tallene i skattekortet ditt. Personlig opplevde jeg følgende, NAV satte ned min brutto uføretrygd fra 2015, til det nivået som jeg skal ha som pensjonist fremover, og dette er riktig, men skatteetaten og NAV snakker dessverre ikke sammen, med den følgen, at jeg fikk skattekort som om jeg skulle fortsatt være lønnsmottager. Når en blir 100 % pensjonist, skal en ikke betale sosialtrygd (sykekasse) lenger, og det vil si at skattetrekket skal senkes med flere prosent. Har du vært ansatt i kommune, fylke, eller staten, så går dette som regel automatisk, men kommer du fra en privat bedrift/uføretrygd, og mener du har for høyt skattetrekk, så gjør følgende. Gå inn på www.skatteetaten.no og finn skattekortet ditt der, deretter sjekk tallet for antatt inntekt kommende år, og sammenlign dette med brutto utbetaling fra NAV. Lenger ned på skattekortet skal det stå 100 % pensjonist, og er du usikker på at flere av disse opplysningene er riktig, så ringer du telefon 800 80 000, og her vil du få den hjelpen du trenger.     Det er også en ting til man skal være oppmerksom på. Kommer du fra en privat bedrift, og tar ut AFP. Så må du i god tid melde ifra til både NAV og skatteetaten hvilken dato du blir 100 % pensjonist. Gjør man ikke dette, vil du som pensjonist kun mota AFP. Og ingen pensjon. Håper dette kan være til litt hjelp for deg som er usikker.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FRA 1. JANUAR 2016 KAN IKKE LEGER KREVE GEBYR FRA PASIENTEN FOR KORTBETALING OG TIMEBESTILLING

Leger og legespesialister kan ikke kreve gebyr for kortbetaling eller SMS-bestilling av time fra pasientene. Dette betyr at timebestilling som foretas ved hjelp av SMS ikke skal koste pasienten mer enn det abonnementsavtalen med det aktuelle telefoniselskapet tilsier. Dette innebærer at pasienten ikke skal betale ekstra for å betale med kort eller for bestilling av time hos fastlege eller privat legespesialist med avtale med RHF.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PRIVATBIL VED PASIENTREISER
Sist oppdatert 31.01.2016

Det er mulig å benytte privat bil som transportmiddel ved pasientreise, enten av helsemessige årsaker eller fordi det ikke går rutegående transport. Utgifter ved bruk av privat bil dekkes etter gjeldende satser. Dersom bruk av privat bil er et dyrere alternativ enn rutegående transport, må du legge ved en bekreftelse fra behandler på at dette er nødvendig, eller få en godkjenning fra pasientreisekontoret i forkant av reisen. Mangler slik bekreftelse, vil du kun få dekket det beløpet som tilsvarer billigste transportmiddel til behandling. Pasienter som benytter privat bil til behandling, kan ha krav på å få dekket parkeringsutgifter, bompenger, piggdekkavgift, samt kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser. Les mer om parkeringsbestemmelser her. For å få utgiftene dekket, må du fylle ut og sende inn reiseregningsskjemaet innen 6 måneder etter at reisen er foretatt.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT SYMPTOMSKJEMA FOR FIBROMYALGI
Publisert: 11.02.2016, NHI. Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Fibromyalgi har vanligvis blitt diagnostisert ved at såkalte tenderpunkter blir identifisert og andre sykdommer utelukkes. Nå er det laget et nytt symptomskjema som du selv fyller ut.
Fibromyalgi rammer fem til seks prosent av befolkningen, og omtrent 90 prosent av de som får det, er kvinner. Det blir beskrevet som et syndrom, det vil si at det er en samling av symptomer. Kjernen i fibromyalgi utgjøres av kroniske smerter, ømme punkter (tenderpunkter) og en rekke ledsagende symptomer som manglende uthvilthet om morgenen, dårlig søvnkvalitet og redusert hukommelse og konsentrasjonsevne.

Tidligere har diagnosen først og fremst blitt bekreftet ved at legen finner at minst 11 av 18 spesifikke punkter (tenderpunkter) i kroppen er ømme. Legen må også utelukke andre sykdommer.

Nytt diagnoseskjema

I den senere tid benyttes også et annet system for å stille diagnosen. Dette baserer seg ikke på telling av ømme punkter, men på kartlegging og utbredelse av smerter. Du som pasient kan selv fylle ut et skjema som beskriver smerte og smerteutbredelse, i tillegg til en kartlegging av slitenhet, søvn, kognitive symptomer og andre kroppslige plager. Dersom du har, eller mistenker at du har fibromyalgi, kan du fylle ut dette skjemaet og ta med til legen din.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RING 05515 FOR MER INFORMASJON OM PASIENTREISEN

05515 er et nasjonalt telefonnummer som setter deg direkte til ditt lokale pasientreisekontor. På 05515 får du informasjon om pasientreiser og hjelp til å planlegge og bestille din reise.
I tillegg til generell informasjon om pasientreiser, kan pasientreisekontoret hjelpe deg med:

* Å planlegge reisen

* Å utstede rekvisisjon når det ikke finnes rutegående transport

* Å bestille reiser med rekvisisjon

* Spørsmål som gjelder utfylling av reiseregningen

* Oppdatert status på behandlingen av din sak

Planlegge reisen
Trenger du hjelp til å planlegge pasientreisen din, for eksempel å finne ut når bussen går til og fra sykehuset, så hjelper 05515 med informasjon om dette.

Rekvisisjon når det ikke finnes rutegående transport
Går det ikke rutegående transport mellom ditt bosted og behandlingsstedet, kan du ringe ditt pasientreisekontor på telefon 05515 for å få rekvisisjon til pasientreise med annen transport.

Å bestille reiser med rekvisisjon
Har du rekvisisjon til pasientreisen, skal du bestille reisen på 05515. Du må bestille reisen senest kl. 13.00 siste virkedag før du skal reise. Må du reise med fly, skal reisen bestilles så snart som mulig.

Utfylling av reiseregningsskjema
Når du selv har ordnet reisen til og fra behandling, kan du få utgiftene tilbakebetalt (minus egenandel). Du må da fylle ut reiseregningsskjemaet. Trenger du hjelp for  å fylle ut reiseregningsskjemaet, ring 05515. Her vil du få den informasjonen og veiledningen du trenger for  fylle ut skjemaet.

Status på saksbehandlingen
På 05515 vil du også kunne få informasjon om status i saken din etter at du har sendt inn reiseregningsskjemaet.

Hva koster det å ringe?
Å ringe 05515 koster kr 0,99 kroner i oppstart og kr 1,99 per minutt fra privat fasttelefon med Telenor-abonnement. Samtaler via andre telefonoperatører har egne takster avhengig av operatør og abonnementsvilkår. Merk at det som oftest er dyrere å ringe  05515 fra mobil enn fra fasttelefon. 

Under er noen eksempler på priser fra mobiltelefon, per januar 2016.

Operatør: 5-sifrede nummer:
Oppstart: Minuttpris:

Telenor Kr 0,59 Kr 1,99 til 2,99

Netcom Kr 0,89 til 0,99 Kr 2,49 til 2,99

Tele2 Kr 0,69 Kr 2,89

Chess Kr 0,89 til 0,99 Kr 2,35 til 2,99

One Call Kr 0,69 Kr 2,35

Vær oppmerksom på at prisen kan variere avhengig av abonnement og telefonoperatør. Ta kontakt med din operatør for nøyaktig pris.

Åpningstider
Åpningstiden på 05515 er minimum fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Enkelte pasientreisekontor kan ha lengre åpningstider. For mer informasjon om åpningstider ved ditt pasientreisekontor, klikk her.

Hvordan nå oss fra utlandet
Dersom du oppholder deg i utlandet kan du ringe 0047 915 05515.

      Opprettet: 11.02.2011 Sist oppdatert: 31.01.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RETTIGHETER I FOLKETRYGDEN – OPPHOLD I UTLANDET
Publisert 22.01.2016

Dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Du mister også medlemskapet i folketrygden dersom du oppholder deg i utlandet i mer enn 6 måneder hvert år i 2 eller flere påfølgende år.

Frivillig medlemskap
Du kan søke om frivillig medlemskap. Ikke alle kan få innvilget frivillig medlemskap. I menyen finner du informasjon om hvilke regler som gjelder spesielt for deg og din situasjon.

Rett til ulike ytelser fra NAV
Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Helsetjenester
Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SÆRFRADRAG FOR STORE SYKDOMSKOSTNADER

Regelen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det er vedtatt overgangsregler som bestemmer at du kun kan kreve særfradrag for store sykdomskostnader dersom du fikk særfradraget både for inntektsårene 2010 og 2011. Særfradrag for store sykdomskostnader gis for inntektsårene 2012, 2013, 2014 og 2015 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt. Gradvis nedtrapping av fradragets størrelse fra og med 2013 Fra og med  inntektsåret 2013 skal særfradrag for store sykdomskostnader gis med 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene. Denne reduksjonen foretas maskinelt gjennom systemet for ligning. Det betyr at du i selvangivelsen skal føre opp 100 prosent  av de fradragsberettigede kostnadene i post 3.5.4.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SNAKK MED APOTEKET OM FRITAK FRA EGENANDEL

Er du mottaker av en minsteytelse fra NAV, enten pensjonsytelse eller uføretrygd? Da kan du ha rett på fritak fra egenandelen, snakk med apoteket ditt om dette.

På grunn av en feil inneholder ikke utbetalingsmeldingene i januar informasjon om at de som mottar minsteytelser fra NAV (pensjon og uføretrygd) kan ha rett til fritak fra egenandelen. Men du trenger ikke utbetalingsmelding fra NAV for å få dette. Apotekene har tilgang til opplysninger som viser om du har krav på dette fritaket. Du trenger derfor ikke kontakte NAV.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TVERRFAGLIG UTDANNING FOR BEDRE SMERTEBEHANDLING

Hele artikkelen (Lim inn:) tidsskriftet.no/article/3348592

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT REGELVERK FOR TILLEGGSSTØNADER FRA NAV

Fra 1. januar 2016 blir tilleggsstønader samlet i én felles forskrift. Den nye forskriften erstatter flere tidligere forskrifter om stønader til dekning av utgifter for å komme i,eller beholde arbeid.
Personer som deltar på arbeidsrettede tiltak eller utdanning kan bli berørt av den nye forskriften som trer i kraft 1. januar 2016.

(For hele regelverket: Lim inn)

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Arbeidsledig+og+jobbsoker/Nyheter/nytt-regelverk-for-tilleggsst%C3%B8nader

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ENDRINGER I REGELVERK OG SATSER FRA NAV FRA 1 JANUAR 2016
(Lim inn): https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/endringer-i-regelverk-og-satser-fra-1.januar-2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FRITT BEHANDLINGSVALG

Velg behandlingssted
Venter du på undersøkelse eller behandling? Her finner du ventetider til en rekke undersøkelser og behandlinger.

(Lim inn:) https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BEHANDLING I EØS-LAND

¤ Fra 1 januar 2011 ble det innført en ny refusjonsordning som gjelder bestemte typer helsetjenester mottatt i EØS-området-
¤ Pasientene må være medlem av Folketrygden. De vil kun få dekket refusjon for helsehjelp som de ville få dekket hvis den var mottatt i Norge-

¤ Du må selv betale for behandlingen og søke refusjon når du kommer hjem.

¤ Du kan søke om såkalt rettighetsvurdering før du reiser, slik at du vet om du har krav på stønad.

¤ Du får kun dekket reiseutgifter som tilsvarer det nærmeste stedet i Norge du kunne fått behandling.

¤ Fra 1 mars 2015 ble ordningen utvidet slik at man også kan søke sykehusbehandling i et annet EØS-land.

¤ Fra 1.mars til 15 september hadde HELFO mottatt 83 slike saker.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INNLOGGING PÅ HELSENORGE.NO

​​​​Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene på Min helse. (Lim inn): https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AKTIV PÅ DAGTID

Aktiv på dagtid er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Allsidige treningstilbud er bl a helsestudio, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring m.m.
Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo og som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger e.l sosialstøtte kan delta i ordningen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UNIVERSELL UTFORMING - Fornebu-dagene 2015, 1.-3. desember

Tid: 01 desember 2015 09:00 - 03 desember 2015 16:00
Sted: Scandic Fornebu

Adresse: Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu

1. til 3. desember arrangerer vi universell utformingsdagene. Arrangementet går over tre dager, og du kan selv velge hvor mange av dagene du ønsker å melde deg på.

Arrangementene er:
FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport

Nettverkssamling for kommuner og fylkeskommuner

Påmeldingsfrist: 24. november.Meld deg på.

Program: (Lim inn):
www.bufdir.no/arrangementer/Universell_utformingsdagene_1___3_desember

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FIBROMYALGI OG LANGVARIGE SMERTER
(Lim inn): https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/fibromyalgi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TANNBEHANDLNG FOR ELDRE

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter.

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av Den offentlige tannhelsetjenesten.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Du kan få refusjon fra HELFO for tannbehandling i EU/EØS-området dersom den samme behandlingen ville blitt dekket i Norge (folketrygdloven § 5-24a). Du må betale for tannbehandlingen utenlands selv, og deretter søke HELFO om refusjon.

Dersom du får et helt eller delvis avslag fra HELFO, kan du klage på dette vedtaket. Fristen for å klage på vedtak fra HELFO er seks uker fra du mottok vedtaket.

Lurer du på hva tannlegen koster? Sjekk og sammenligne prisene på nettportalen til Forbrukerrådet​.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYE PASIENTRETTIGHETER

Fra og med 1. november 2015 styrkes pasientrettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Sykehusene må svare raskere på pasientens henvisning og avklare rett til helsehjelp. Alle rettighetspasienter får også en tidsfrist for når hjelpen skal starte. Hvis sykehuset bryter fristen, er det nå sykehusets ansvar å varsle HELFO, som sørger for at pasienten får et tilbud et annet sted.

Flere helselover og -forskrifter endres med virkning fra 1. november. To av de mest sentrale endringene er retten til å velge behandlingssted og en styrking av rettigheter ved fristbrudd.

Helsenorge.no/velg-behandlingssted erstatter nå frittsykehusvalg.no.
Der kan helsepersonell og pasienter få oversikt over behandlingssteder og ventetider i spesialisthelsetjenesten.

Ny godkjenningsordning

Pasientene kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med helseforetakene, samt private behandlingssteder som HELFO har godkjent som leverandør.
Denne godkjenningsordningen er ny. Den innebærer at private behandlingssteder kan søke HELFO om godkjenning for å tilby visse spesialisthelsetjenester som det offentlige betaler for.

Ikke alle behandlingssteder har rett til å vurdere henvisninger og eventuelt tildele rett til nødvendig helsehjelp med tidsfrist. På helsenorge.no/velg-behandlingssted er det oversikt over hvilke institusjoner som har slik vurderingskompetanse.

Ny ordning ved fristbrudd

Fra 1. november skal spesialisthelsetjenesten gi pasienten svar på om hun eller han har rett til helsehjelp eller ikke innen 10 dager etter at de har mottatt henvisning. Tidligere var fristen 30 dager.
Alle pasienter med rett til helsehjelp får også en bindende frist for når helsehjelpen skal starte. Hvis spesialisthelsetjenesten ikke overholder fristen, skal de varsle HELFO. HELFO kan da finne et annet behandlingssted dersom pasienten ønsker det. Pasienten kan ikke selv velge hvor hun vil motta helsehjelp på dette tidspunktet. Tidligere var det pasienten som måtte kontakte HELFO dersom spesialisthelsetjenesten ikke overholdt fristen.

Spesialisthelsetjenesten skal varsle fristbrudd til HELFO digitalt via Fristbruddportalen. Pasienten vil motta sms fra HELFO om dette. Mer informasjon om fristbrudd på helfo.no.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FÅ INNSYN I OPPLYSNINGER I A - ORDNINGEN
Publisert 20.10.2015

Fra 19. oktober fikk arbeidstakere og inntektsmottakere innsyn i opplysningene som er innrapportert om dem i a-meldingen. Du bør sjekke egne opplysninger for å unngå feil i selvangivelsen eller stønadene fra NAV.

A-meldingen inneholder opplysninger om arbeidsforhold og inntekt som arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og NAV rapporterer i a-melding hver måned. Opplysningene som kommer inn fordeles til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå, hvor opplysningene brukes blant annet til å regne ut skatteoppgjøret, beregne stønader og utarbeide statistikk.
Som arbeidstaker er det viktig å følge med på at opplysningene som rapporteres inn er riktige. Hvis arbeidsgiveren har rapportert feil, kan dette i verste fall før til feil i selvangivelsen og stønad fra NAV.

Slik kontrollerer du opplysningene som er rapportert inn
1.Gå til altinn.no og logg deg inn øverst til høyre

2.Gå til «Skjema og tjenester»

3.Velg «Mine inntekter og arbeidsforhold». 2015 er det første året du kan hente ut opplysninger for.

4.Rapporten kommer i «Min meldingsboks – til min behandling»

Hvis du oppdager feil
Hvis du mener det er feil eller mangler i opplysningene, skal du kontakte arbeidsgiveren eller den som har rapportert dem inn. Da kan arbeidsgiveren rette feilen før opplysningene skal brukes i selvangivelsen eller beregning av stønad fra NAV.

Hvis du ikke får tak i arbeidsgiveren, kontakter du den lokale skatteoppkreveren når det gjelder feil opplysninger om inntekt.
Skatteoppkreveren og NAV kan ikke rette opp feilen i a-meldingen, men kan foreta kontroll av arbeidsgiveren og informere om arbeidstakeres rett til å klage på avregningen etter skatteoppgjøret.

Gjelder det feil i beregningen av stønad eller pensjon, tar du kontakt med NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRAINEE-ORDNING FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Flere virksomheter deltar med spennende stillinger i flere deler av Oslo kommune. Det er ulike typer stillinger og varierende krav til utdanningsbakgrunn. Til sammen er det seks virksomheter som deltar med syv stillinger. Det er både vikariater, faste og midlertidige stillinger. Som deltaker får du:
• Spennende arbeidsoppgaver og verdifull arbeidserfaring i Oslo kommune.

• Tilbud om mentor.

• Oppfølging i et traineeprogram.

Norge ratifiserte sommeren 2013 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oslo kommune har en egen handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser.
Målgruppen i traineeordningen er personer med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Funksjonsnedsettelser kan sette begrensinger for deltakelse i arbeidslivet. Vi ønsker at arbeidsplasser i Oslo kommune skal preges av mangfold. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene etter behov.

Du må ha de rette kvalifikasjonene for den stillingen du ønsker å søke. Du må bekrefte at du har en funksjonsnedsettelse, da dette er et kriterium for å delta i traineeordningen. Spørsmål vedrørende de enkelte stillingene i ordningen rettes til kontaktpersoner oppgitt i de enkelte stillingsutlysningene.Det er nå utlyst en fast stilling som kontormedarbeider på et gravferdskontor. Stillingen inngår i traineeordningen i Oslo kommune for personer med funksjonsnedsettelse. Det er fint om du kan videreformidle denne informasjonen i ditt nettverk.Du kan lese mer om stillingen på www.ledigestillinger.oslo.kommune.no og søk etter «trainee» eller «gravferdsetaten»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REISE TIL UTLANDET NÅR DU ER SYKEMELDT ELLER ARBEIDSLEDIG ?
Publisert: Mandag 8. juni 2015.

Se hvem som kan få kutt i stønaden fra NAV om de drar på ferie til utlandet.

Mottar du støtte fra NAV, er det ikke sikkert du bør legge årets ferie til utlandet. I såfall risikerer du å få kutt i støtten for dagene du oppholder deg i utlandet.
Hvem dette gjelder, avhenger av hva slags støtte du mottar. Merk deg også at NAV har metoder for å kontrollere om du har vært i utlandet eller ikke.

Arbeidsledige mister støtten

Arbeidsledige som mottar dagpenger, er blant de som mister all støtte ved utenlandsferier.
Du må føre opp eventuell ferie i meldekortet, og vil ikke få utbetalt dagpenger for disse dagene.

Mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP) kan du unntaksvis motta støtte samtidig som du er i utlandet.
Da er det ifølge NAV snakk om i begrensede perioder mellom tiltak, eller mens du venter på behandling. For å få beholde AAP under utenlandsopphold må oppholdet være forenlig med gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten. Videre må utenlandsoppholdet vare i maksimum fire uker og man må søke NAV om dette på forhånd. Det er det lokale NAV-kontoret som avgjør om man får beholde AAP i utlandet.

Dette skjer med sykepengene ved ferie

Er du sykemeldt kan du reise på ferie, men vær klar over er at sykepengene stoppes mens du er borte. Perioden med sykepenger forskyves da tilsvarende den tiden du har vært på ferie.
Du kan derimot søke om å beholde sykepengene i en begrenset periode under opphold i utlandet. Den sykmeldte må da bekrefte at utenlandsoppholdet ikke forverrer helsetilstanden, forlenger arbeidsuførheten eller hindrer NAVs kontroll og oppfølging. Er du sykemeldt og vurderer ferie, må du søke om dette hos ditt lokale NAV-kontor, siden det enkelte NAV-kontor behandler slike søknader. Ferie i tre uker med NAV-støtte

Er man arbeidssøker med ventelønn kan man ta inntil tre uker ferie i løpet av kalenderåret og samtidig få utbetalt ventelønn, også om man oppholder seg i utlandet i disse ferieukene .
Mottakere av ventelønn er nemlig fritatt fra å være arbeidssøkere og fra å ta i mot tilbud om tiltak og å møte til innkalling ved NAV i ferieperioden. Dersom mottakere av ventelønn ønsker å ta ut mer enn tre uker ferie, vil ikke ventelønn bli utbetalt utover de tre ukene. Når ventelønnsmottakere skal ta ut ferie, må de melde fra til NAV lokalt om dette.

Slik kan NAV sjekke deg

DinSide har tidligere skrevet om hvilke metoder NAV kan benytte seg av for å kontrollere om NAV-brukere følger kriteriene for å motta støtte. Blant annet benytter NAV seg av det såkalte Valutaregisteret, for å sjekke om for eksempel dagpengemottakere har vært i utlandet uten å melde fra om dette. - Valutaregisteret er ett av flere virkemiddel som kan brukes ved kontroll om en stønadsmottaker har hatt utenlandsopphold uten å melde fra, har NAVs pressetjeneste uttalt til Dinside tidligere. Seksjonssjef Magne Fladby i NAV har tidligere fortalt at de innhenter informasjon fra flere statlige registre for å sjekke blant annet inntekt og bosted til stønadsmottakere.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL PERSONER OVER 26 ÅR

Etter påtrykk fra blant annet FFO, ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt 1. juli 2014.
Ordningen er rammefinansiert med en rammebevilgning på 55 millioner kroner per år. Det betyr at dersom man søker på et slikt hjelpemiddel når potten for året er brukt opp, vil man få avslag. Da kan man eventuelt søke på nytt neste år. Foreløpig har dette ikke vært noen problemstilling. Potten for 2014 ble langt fra brukt opp, og de foreløpige tallene for 2015 viser at det fortsatt er mye å gå på!

Det er viktig at ordningen gjøres kjent og at funksjonshemmede og kronisk syke benytter seg av ordningen og søker om nødvendige aktivitetshjelpemidler. FFO er opptatt av at ordningen blir benyttet når vi endelig har fått den på plass.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?
Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få aktivitetshjelpemidler til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Dersom du kan bruke ordinært utstyr fra vanlig handel, men har behov for å få spesialtilpasset dette til deg, kan du få dekket utgiftene til tilpasningen. Du betaler da selv det ordinære utstyret. Du bør ta kontakt med hjelpemiddelsentralen på forhånd for å sikre at det er mulig å gjøre den tilpasningen som er nødvendig for at du skal kunne bruke utstyret. Eksempel på aktivitetshjelpemiddel kan være sykler, sykkelfront til rullestoler, piggkjelker, sitski, og rideutstyr. Dette er bare eksempler, det er mange flere aktivitetshjelpemidler man kan søke om.

Utlån
Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Bruk skjema 10-07.03 for å søke om aktivitetshjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen. Aktivitetshjelpemidler omfatter også ortopediske hjelpemidler, det vil si spesialproteser og ortopedisk fottøy. Søknadsprosedyren er tilsvarende som for andre ortopediske hjelpemidler. Bruk skjema 10-07.10 for å søke om ortopediske aktivitetshjelpemidler.

Egenandel
Du betaler en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemiddelet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4 000 kroner per hjelpemiddel. Dersom du selv kjøper ordinært utstyr, og søker om å få spesialtilpasset dette, blir den ingen egenandel. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel.

Utprøving
Det er viktig å prøve ut aktivitetshjelpemiddelet før du sender søknad. Det finnes ofte flere varianter av samme type hjelpemiddel, og små detaljer kan være med på å avgjøre om hjelpemiddelet blir en suksess eller ikke. NAV har inngått prisavtaler med leverandører på en del hjelpemiddeltyper. Der er det viktig å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som inngår i avtalen. Ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen kan bistå med utprøving og søknad. Mange hjelpemiddelsentraler arrangerer aktivitetsdager hvor du kan prøve ulike typer aktivitetshjelpemidler. Det kan være nyttig å delta på en slik dag. I tillegg arrangerer Norsk Idrettsforbund aktivitetsdager som kalles Grenseløse idrettsdager. På hjemmesiden til Norsk Idrettsforbund finner du er oversikt over disse dagene. FFO vet at det er mange som kan ha behov for og nytte av aktivitetshjelpemidler, og oppfordrer alle som tror de kan ha nytte av ordningen om å søke.

Her er noen nyttige lenker:
Søknadsskjema: Forskrift om aktivitetshjelpemidler, Rundskriv om aktivitetshjelpemidler.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DINE RETTIGHETER - INDIVIDUELL PLAN
Helse- og omsorgsdepartementet

En rettighet - Et verktøy og en arbeidsmetode - En prosess som innebærer samarbeid og samhandling.
Lover og regler.

​​En rettighet

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven et ansvar for å se til at individuell plan blir utarbeidet også når behandlingen omhandler spesialisthelsetjenester. Retten til individuell plan en for øvrig også nå hjemlet i NAV-loven og barnevernloven. Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv i hverdagen og fremtiden.

Et verktøy og en arbeidsmetode

​Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være èn tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

​ En prosess som innebærer samarbeid og samhandling

Den delen av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes. Har tjenestemottaker behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater har disse også en plikt til å samarbeide.

Formålet med Individuell plan er tredelt:

Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres. Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Lover og regler
​Helse- og omsorgstjenesteloven Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​​​

Dine rettigheter

Helse- og omsorgsdepartementet

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kilde: Helsedirektoratet Sist oppdatert: 30.05.2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SØK OM BIL OG BILUTSTYR DIGITALT
Publisert 04.09.2015

Nå kan du søke om bil og bilutstyr hjemmefra.NAV fortsetter å utvikle mer moderne søknadsskjemaer som er enklere å fylle ut.Det er enklest og raskest både for brukerne og NAV om flest mulig benytter de digitale løsningene framfor å gå på NAV-kontoret.

Veiledning underveis
Det er NAV-kontorene som tidligere har hatt veiledningssamtaler med brukere om bil. Men i den digitale søknaden er veiledningssamtalen allerede integrert. Du får informasjon og veiledning underveis på skjermen. De nye bilsøknadene tilpasser seg situasjonen din, slik at du slipper å svare på spørsmål som ikke er aktuelle for deg. Du får også opplyst hvilke konsekvenser valgene du gjør vil ha for din sak.

NAV mottar 5 000 bilsøknader hvert år. Svært mange får avslag fordi de ikke oppfyller kriteriene. I den digitale søknaden blir du varslet underveis hvis kriteriene for å søke ikke er oppfylt og det er sannsynlig at du vil få avslag. Selv om du blir varslet, kan du fortsatt velge å sende inn søknaden.
– Vi er overbevisst om at veiledningen og varslene i den digitale søknaden vil bidra til å avverge en del urealistiske søknader og klager. Det gir både bedre kvalitet på søknaden og bedre brukeropplevelse, sier Elena Dubinina fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, Bilsenter Østlandet.

Logg deg inn på Ditt NAV med Bank-ID, Buypass eller Commfides for tilgang til søknadene via en trygg og sikker løsning. Søknaden får en gyldig, digital signatur.
• Søk om bil og bilutstyr

Trenger du hjelp med søknaden kan du kontakte NAV Bilsenter i ditt fylke.

Fakta
Nye digitale søknader

NAV har tatt i bruk digitale søknader for flere områder. Følgende ytelser kan du søke om digitalt,og flere er under planlegging:
•dagpenger

•uføretrygd

•alderspensjon

•arbeidsavklaringspenger

•foreldrepenger

•hjelpemidler

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131) regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret. Dette gjelder i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter.
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene blir regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som trådte i kraft 1.1.2012.

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:
•Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning

•Økonomisk stønad

•Midlertidig botilbud

•Individuell plan

•Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad

Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, og boliger til vanskeligstilte.
Forskrifter til loven om internkontroll i kommunalt NAV og individuell plan i NAV trådte i kraft 19.11.2010.

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge og forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad trådte i kraft 1.1.2012. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MAT OG SMERTER HENGER NØYE SAMMEN
Eva Glorvigen,

- Det er viktig med en tverrfaglig tilnærming når vi skal behandle smertepasienter. Det er sjelden én ting som gjør det store utslaget. Aktivitet, søvn og kost er tre grunnpilarer i behandling av langvarig smerte, sier Rae Frances Bell til Norsk Ukeblad. Hun er seksjonsoverlege ved Smerteklinikken ved Haukeland universitetssykehus i Bergen og forteller at sammenhengen mellom kosthold og smerte er ganske ny innen medisin.
- Faktisk er det ikke mer enn 20 år siden jeg første gang spurte en smertepasient hva han spiste. Han svarte «grøt». Det var det han hadde råd til, resten av pengene gikk til sigaretter og smertestillende medikamenter. Med et så ensidig kosthold har man ikke forutsetning for å føle seg bra. Vi ser at det er en sammenheng mellom kost, kostvaner og smerter, sier Bell.

VITAMINER ER VIKTIG

- Det handler om nervesystemets evne til å øke og dempe smerter. For at smertedempende systemer skal fungere optimalt, trenger det visse stoffer som vanligvis kommer fra kosten, sier Bell. I denne sammenheng er vitaminer viktig. Mange pasienter med diffuse muskel- og skjelettsmerter har lave D-vitaminverdier.
- Det skyldes at vi har sluttet å ta tran, og det er uheldig ettersom vi bor i et land med lite sol. C-vitaminmangel er heller ikke helt uvanlig i vår moderne tid, og det overrasker oss. Det skyldes dels alle de rare diettene folk går på, noen ganger spiseforstyrrelser, og noen ganger rett og slett uvitenhet, sier overlegen.

LITE BEARBEIDET MAT

- Veldig mye av hverdagskosten består dessverre av betennelsesfremmende matvarer, sier Linn Hansen. Hun er ernæringsfysiolog og eier av Sprudlende Sunn, og behandler pasienter med mange ulike smerteproblemer.
- Sats på fettstoffer av høy kvalitet, og kutt ned på kornforbruket. Da har du gjort mye for å minske smertene dine. Uansett hva du skal spise, tenk at det skal være så lite bearbeidet som mulig, råder Hansen.

Mange smertepasienter spør om de bør følge en spesiell diett; middelhavsdiett, steinalderdietten eller GI-dietten.

Svaret fra doktor Rae Frances Bell er «nei».

- Det finnes ikke en spesiell diett som smertepasienter må følge. Spis balansert, variert og spis rikelig med frukt, grønnsaker og bær. Spis fisk som pålegg og til middag et par ganger i uken. Reduser brus, chips og farsemat, bruk oliven- og rapsolje. Da har du lagt til rette for at kroppens egne smertedempende mekanismer skal fungere, sier Bell.

DE ALLER FLESTE BLIR BEDRE

- Mange oppnår reduksjon av smerte når de legger om og optimaliserer kostholdet. Jeg har sett at noen ganske få er blitt helt smertefrie ved kostholdsomlegging, men de aller fleste blir mye bedre. Og har du mindre smerter, øker ofte livskvaliteten, sier Kirsti Nevland, naturopat og ernæringsterapeut ved Balderklinikken i Oslo.
Det er sjelden hun får tilbakemeldinger om at kostomlegging overhodet ikke har hjulpet.

- Og dette er helt uavhengig av diagnose, sier Nevland.

Overlege Bell påpeker at det faktum at vi er vanedyr, og at vi nå har tilgang på alle matvarer hele året, kan utgjøre et helseproblem.
- For vår foreldregenerasjon var det annerledes: De fikk naturlig årstidsvariasjoner, og dermed et naturlig kosthold. Noen spiser det samme hver dag, med lite variasjon. Noen spiser aldri frokost. Vi kan fråtse i det samme til frokost og middag hver eneste dag året rundt hvis vi vil. Og noen gjør det, sier hun.

ALT STARTER I MAGEN

- For å spise seg til mindre smerter, er det viktig å ha orden på magen. Der er det mange flotte bakterier som, når de fungerer i harmoni med hverandre, jobber i et perfekt samspill for å utnytte alle næringsstoffene vi tilfører, sier Nevland.
Hun forklarer at hvis det er ubalanse i tarmene, fungerer ikke systemet optimalt, og at det kan føre til andre ubalanser i kroppen. Magen må på plass før kroppen begynner å ta seg av andre ting også.

FLERE MÅLTIDER

- Hvor mange måltider du spiser i løpet av en dag, kan ha mye å si for smerte, særlig spenningshodepine. Den kan utløses eller forverres hvis du spiser sjelden eller uregelmessig. Ett eller to måltider om dagen er altfor lite, da er det ikke rart om du har vondt, sier doktor Rae Frances Bell. Vi råder våre pasienter til å spise tre hovedmåltider og to lette mellommåltider om dagen.
- Mange hevder at de ikke er sultne om morgenen og derfor ikke spiser frokost. Men det er snakk om vane; spis frokost, råder doktor Bell.

MAT SOM PÅVIRKER SMERTESTILLENDE MEDISINER

Blant dem er noen typer appelsinjuice. Et glass appelsinjuice i ny og ne, skader ikke. Men fem glass om dagen; da bør du tenke deg om hvis du går på sterke smertestillende. Noen juicer kan nemlig inneholde enzymer som bryter ned de enzymene som allerede er i tarmen, som har i oppgave å bryte ned det smertestillende virkestoffet. Dermed får du økt effekt. Det gjelder også grapefrukt.
- Men det er komplisert og sammensatt, sier Bell. Hun råder derfor pasienter som går på sterke smertestillende medikamenter til å snakke med legen sin om kostholdet. Spiser du fettrik mat, kan det hende du ikke får tilstrekkelig opptak av de smertestillende preparatene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LOV OG FORSKRIFT OM LØNNSPLIKT UNDER PERMITERING (Endring)
Publisert 30.06.2015 | Sist endret 01.07.2015

Fra 1. juli er Lov om lønnsplikt under permittering § 3 første ledd endret. Arbeidsgivers lønnspliktdager er redusert fra 20 til 10 dager.
Samtidig kommer ny forskrift, «Forskrift om utvidet periode med fritak for lønnsplikt under permittering.» Maksimal dagpengeperiode økes fra 26 uker til 30 uker.

Lov- og forskriftsendringen gjøres gjeldende fra 1. juli 2015, og vil da være publisert i Lovdata. Endringene vil også gjøres gjeldende for løpende saker. Endringen i lønnspliktloven medfører at alle nye saker som innvilges etter 1. juli skal gis 10 lønnspliktdager. Endringen medfører også at saker som er innvilget før 1. juli skal innvilges når lønnspliktdagene er avviklet.
Alle vedtak som er løpende pr. 1. juli blir maskinelt forlenget fra 26 uker til maksimal periode på 30 uker.

Lenker:
Lov om lønnsplikt under permittering

Forskrift om utvidet periode med fritak for lønnsplikt under permittering

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GODKJENNINGSORDNING PÅ ELEKTROMEDISINSK UTSTYR
Publisert 03.07.2015

For å kunne søke på og gi opplæring i elektromedisinsk utstyr av typen elektrisk rullestol, takmontert personløfter, mobil personløfter og seng må den som skal formidle hjelpemidlene være godkjent formidler og opplæringsansvarlig for disse hjelpemidlene. Bakgrunnen for godkjenning og oppfølging er å sikre brukeropplæringen. Det har vært registrert ulykker som følge av brukerfeil. Tiltak fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (dsb) har derfor vært å gi NAV pålegg om å styrke denne delen av hjelpemiddelformidlingen.

Ordningen vil gjelde følgende hjelpemiddelgrupper:
•Elektriske rullestoler


Før man kan ta denne typen hjelpemidler i bruk, skal brukeren ha fått opplæring i sikker bruk av hjelpemidlet. Bruker er i denne sammenheng alle som skal betjene hjelpemiddelet, både bruker selv og eventuelt ledsager, assistent, personale i bolig etc. Opplæringen skal bare gis av personer som er godkjent som formidler og opplæringsansvarlig.

Godkjenning vil skje i løpet av høsten 2015. Det meste vil skje via e-læring og en nettbasert test som kan tas på egen arbeidsplass. Ordningen trer i kraft 1. januar 2016. Etter denne datoen vil søknader som er begrunnet av terapeuter eller andre som ikke er godkjente bli returnert.

Elektriske rullestoler
Senger og personløftere

Opplæringsskjema

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HENVISNING FRÅ PSYKOLOG OG TANNLEGE

For at avtalespesialistar skal kunne krevje takstar er det eit vilkår at det skal føreligge tilvising (henvisning) frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Frå 1. juli 2015 vil også tilvising frå tannlege og psykolog gi rett på refusjon.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NYTT FRA NAV

Du får svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret eller ringe oss. Her er en liten oversikt over hva du finner i Ditt NAV, inkludert et sniketips.

¤Bruker du nettbank?
Nå kan du logge deg inn til Ditt NAV med BankID på samme måte som i nettbanken. Der finner du informasjon om deg selv som handler om din kommunikasjon med NAV.

¤Skal du endre kontonummer eller adresse?
Du endrer enkelt bankkonto, e-post, postadresse og telefonnummer i boksen «Din profil». Trykk på «Vis flere» øverst på forsiden for å se Din profil.

¤Se utbetalingen din
Når du velger boksen «Dine utbetalinger», får du detaljert oversikt over dine kommende og tidligere utbetalinger. Du finner brutto og netto beløp, utbetalingsdato, skattetrekk med mer.

¤Når får du svar på søknaden?
Når du velger boksen «Dine søknader», kan du se statusen for dine innsendte søknader («under behandling» eller «ferdigbehandlet»).

Du kan også se forventede behandlingstider for ulike stønader for ditt fylke på nav.no/saksbehandlingstider.

¤Har du fått post?
Du har egen innboks der du kan lese og skrive meldinger til og fra NAV. Dersom du tidligere har ringt NAV Kontaktsenter, vil du samtidig kunne lese referat fra telefonsamtalen.

¤Du kan snike i køen!
Når du sender søknaden din via vår nettside, går saksbehandlingen raskere for deg. Visste du at du kan fylle ut og søke digitalt om følgende ytelser?

• Dagpenger (inkludert gjenopptak)

• Foreldrepenger

• Engangsstønad (ved fødsel/adopsjon)

• Alderspensjon

• Arbeidsavklaringspenger

• Uføretrygd

¤Arbeidssøker, uføretrygdet eller pensjonist?
Er du arbeidssøker, uføretrygdet eller (snart) pensjonert, finnes det flere gode løsninger for deg. I Ditt NAV kan du også:

•Registrere deg som arbeidssøker

•Lagre dine stillinger

•Ha oversikt over dine jobbsøknader (Jobblogg)

•Beregne uføretrygd og planlegge/registrere inntekten din

•Beregne pensjon

•Ta nyttige tester når du skal velge jobb eller utdanning

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFOs RETTIGHETSSENTER
Rettighetstelefon: 966 22 760

Åpningstider

Mandag 10:00 - 14:00

Tirsdag 10:00 - 14:00

Onsdag 10:00 - 14:00

Torsdag 10:00 - 14:00

Fredag 10:00 - 14:00

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Vi er jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Våre hovedoppgaver er å:
•Besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. (NB! Vi har ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte).

•Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.

•Holde kurs og foredrag.

•Utgir Jungelhåndboka 2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HUSBANKTILSKUDD FOR TILPASSNING AV BOLIG

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?
husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til?
både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen både leid og eid bolig

Hvordan søke?
Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadsfrister vil variere fra kommune til kommune. Søknadsskjema finner du her.

Andre finansieringsmuligheter
Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering. for å kartlegge behov, muligheter og kostnader.Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd. Ta kontakt med kommunen du bor i for mer informasjon.

Opprettet: 26.06.2014 - Sist oppdatert: 02.12.2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ANSVAR FOR HJELPEMIDLER OVERFØRES TIL KOMMUNENE

Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet til kommunene. - Vi frykter at funksjonshemmedes mulighet til likestilling og deltakelse i samfunnet svekkes, sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Regjeringen ønsker å overføre ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet, av regjeringen kalt basishjelpemidler, til større kommuner.
- Dette er alvorlig, og vi frykter at dette kan fragmentere og rasere hele hjelpemiddelområdet for funksjonshemmede fullstendig. Dette handler ikke om lager og logistikk – det handler om å få de riktige hjelpemidlene til riktig tid, og som er spesialtilpasset den enkelte. Den kompetansen finnes ikke i kommunene, sier Andreas Habberstad i FFO.

Hjelpemidler i dagliglivet kan være svært avanserte hjelpemidler, som krever stor grad av kunnskap og kompetanse for å levere – alt fra elektriske rullestoler til dusjkrakker.
- Dette er kunnskap som hjelpemiddelsentralene i NAV har bygd opp over lang tid, og som fungerer godt. Det vil være et feilskjær og et tilbakeskritt å splitte opp og overføre dette ansvaret til kommunene, sier Habberstad.

FFO mener at dagens hjelpemiddelsystem er godt nettopp fordi den er forankret i folketrygdloven, med et nasjonalt formidlingssystem.
- Det bidrar til likebehandling, et sterkt rettsvern og forutsigbarhet. Kommunens økonomi er ikke avgjørende for om funksjonshemmede får de nødvendige hjelpemidlene de er avhengig av for å kunne delta i både dagligliv og arbeidsliv, sier Habberstad.

- Vi mener at kommunereformen heller må fokusere på å gjøre kommunene i stand til å utføre de lovpålagte oppgavene de allerede har på dette området, sier Habberstad.

FFO har sammen med Norges Handikapforbud utformet et notat om kravene funksjonshemmedes organisajoner har til organiseringen av hjelpemiddelordningen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFO OSLO FLYTTER INN I NYE LOKALER

Nye brukervennlige lokaler!
Nå flytter FFO OSLO til nye lokaler i Grenseveien 99 på Helsfyr, svært nær T-banestasjonen. Der på Fyrstikktorget vil vi være langt mer tilgjengelige for besøk. I tredje etasje vil vi være i et kontorfellesskap med flere andre organisasjoner i FFO-familien. Etter planen er vi på plass mandag 1. juni 2015.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UFØRETRYGDEDE TAPER PÅ DEN NYE UFØREREFORMEN

- 127.000 uføre får en nedgang i nettoinntekten på grunn av uførereformen, viser nye beregninger fra Skattedirektoratet.
Dette innebærer at fire av ti uføre taper på reformen, selv om det var en forutsetning fra Stortingets side at de skulle sitte igjen med ytelser på samme nivå som tidligere.

Tidligere har Nav anslått at to av ti uføre, om lag 62.000 av de 310.000 uførepensjonistene her til lands, ville få en inntektsreduksjon på grunn av reformen.

- Var aldri meningen

Det at så mange taper på uførereformen, som trådte i kraft 1. januar, framkommer av et brev fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Han sendte dette brevet til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forkant av stortingsdebatten om reformen tirsdag.
Komiteen tok initiativ til denne debatten etter «usedvanlig mange henvendelser fra uføre som forteller at de har kommet dårligere ut økonomisk», opplyste Aps Dag Terje Andersen til Dagsavisen 14. februar.

– Det var aldri meningen med uførereformen, påpekte han.

De nye beregningene fra Skattedirektoratet viser blant annet følgende:
◾49.462 uføre vil få inntil 2.000 kroner mindre i året etter skatt.

◾18.932 uføre får en inntektsnedgang på mellom 2.000 og 3.999 kroner.

◾14.468 uføre får en inntektsnedgang på mellom 4.000 og 5.999 kroner.

◾«I underkant av 30.000 personer» vil tape mer enn 6.000 kroner, men det vil delvis bli kompensert for ved en overgangsordning som løper fram til 2018.

◾14.345 uføre som ikke omfattes av denne ordningen, vil tape fra 6.000 til mer enn 24.000 kroner hver.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FORESLÅR NYE REGLER FOR PASIENTTRANSPORT

Regjeringen vil åpne for at pasienter kan sende refusjonskrav elektronisk. Helseminister Bent Høie (H) la i mars 2015 frem forslag om flere endringer i refusjonsreglene for pasienttransport for Stortinget.

Endringene innebærer blant annet at det skal bli mulig å sende inn refusjonsskjema for pasientreiser elektronisk. Regjeringen legger opp til at denne løsningen skal bli en del av nettportalen Helsenorge.no. Helse- og omsorgsdepartementet viser til at helseforetakenes senter for pasientreiser (Pasientreiser ANS) i dag mottar rundt 100 kilogram post daglig.
I tillegg innebærer lovendringen at pasientene selv ikke lenger behøver å dokumentere at de har fått medisinsk behandling, og at de får dekket en standardisert kilometergodtgjørelse snarere enn å få refusjon tilsvarende billigste rutetransport.

Regjeringen tar sikte på at den nye ordningen innføres i løpet av 2016:
«Departementet ønsker å ha rom for å gi det nye regelverket delt ikrafttredelse, ved at ordningen tas i bruk for eksempel i ett fylke først, i en avgrenset periode. Slik vil saksbehandlingssystemer og IKT-verktøy kunne prøves ut i mindre skala før det implementeres i hele landet», heter det i stortingsproposisjonen. Forslaget innebærer endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, og skal nå behandles av Stortinget.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NAV SLUTTER Å SENDE PAPIRKOPI AV UTBETALINGSMELDINGER
Oppdatert 27.03.15

Fra april 2015 vil NAV bare sende elektroniske utbetalingsmeldinger til dem som har digital postkasse.

1. januar tok NAV i bruk Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) nye tjeneste Digital postkasse til innbyggere, i første omgang for å sende utbetalingsmeldinger elektronisk. I en overgangsfase har NAV sendt utbetalingsmeldingene både på papir og elektronisk til dem som har digital postkasse.

Fra april 2015 vil NAV slutte å sende papirkopi til deg som har digital postkasse. Hvis du har slått på varsling i postkassen, vil du få beskjed fra postkasseleverandøren om at du har mottatt en melding fra NAV. Deretter kan du logge inn i postkassen og lese meldingen.
Har du postkasse, men ikke ønsker meldinger fra NAV digitalt, kan du reservere deg på norge.no.

Har du ennå ikke tatt i bruk digital postkasse? Les om tjenesten på norge.no, og opprett postkassen din i dag!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SUKSESS MED GRATIS BUSS VED SYKEHUSET INNLANDET
Publisert: 05.02.2015

Ordningen med gratis buss for pasienter i Innlandet fortsetter, etter en svært vellykket prosjektperiode. Prosjektet har pågått siden mai 2013 i regi av Samferdselsdepartementet og ble formelt avsluttet ved nyttår. Ordningen med gratis bussreiser i hele Hedmark og Oppland for pasienter med time ved ett av Sykehuset Innlandets avdelinger, eller samarbeidende spesialister, fortsetter etter en vellykket prosjektperiode.
– Ettersom ordningen har vist seg å ha svært positive effekter har vi inngått en avtale med Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk om å videreføre praksisen, sier avdelingssjef i Pasientreiser Innlandet, Odd L. Sunde.

Ordningen innebærer at alle pasienter som skal til undersøkelse eller behandling ved en av Sykehuset Innlandets avdelinger kan reise gratis med buss i Hedmark og Oppland. Ordningen med gratis buss gjelder også for pasienter med time på Revmatismesykehuset på Lillehammer, eller hos andre spesialister i Innlandet som har avtale med Helse Sør-Øst.
– Målet med ordningen er å få flere pasienter til å velge buss framfor bil ved reiser til og fra sykehuset, sier Sunde. Innkallingsbrevet gjelder som billett for de reisende og eventuell ledsager. Det gjør også SMS fra sykehuset med påminnelse om time. Det betales ingen egenandel for bussreisene. Om lag 50.000 pasienter har benyttet seg av tilbudet om gratis transport til behandling siden prosjektet ble satt i drift. Det har ført til en redusert pasientreisekostnad på rundt 3 millioner kroner for Sykehuset Innlandet i 2014.

– Det tilsvarer 7,5 prosent av utgiftene til pasientreiser, som kan tilbakeføres til helseforetaket, forteller Odd L. Sunde. Blant annet er antall kommunekryssende reiser med drosje i Innlandet redusert med 1,8 prosent som tilsvarer 1.500 turer. På landsbasis har antall krav om godtgjørelser for reise til behandling gått ned med 8,5 prosent siden 2013 Det tilsvarer 227.654 reiser.

– Sykehuset Innlandets andel av den nasjonale nedgangen er på hele 34,6 prosent, altså 78.865 reiser. I tillegg til det økonomiske mener han at ordningen med gratis buss også er et svært godt eksempel på vellykket samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer i fylkeskommuner og helseforetak.

– I tillegg gir ordningen miljøgevinster knyttet til mindre bruk av privatbil og økt bruk av kollektivtransport. Den bidrar også til å styrke det kollektive rutetilbudet i Innlandet.

Når ordningen nå videreføres håper han at den også blir bedre kjent blant pasienter, og at stadig flere skal benytte seg av tilbudet. – Det er viktig at ordningen blir gjort godt kjent, slik at alle som skal til utredning, behandling eller kontroll i spesialisthelsetjenesten vet at de har denne muligheten for gratis transport, sier Sunde.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFUNDERT SYKEHUSBEHANDLING I ET EØS-LAND

27.02.2015
Siden 2011 har innbyggerne i Norge kunnet dra til et annet EØS-land for behandling som ikke innebærer sykehusinnleggelse. Nå utvides ordningen til også å omfatte planlagt sykehusbehandling.

​Fra 1. mars 2015 innføres pasientrettighetsdirektivet i Norge. Det gir innbyggere rett til refusjon for planlagt sykehusbehandling i annet EØS-land dersom bestemte vilkår oppfylles. Hovedregelen er at du må være medlem av folketrygden og at du må ha blitt henvist til undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Hva kan du få dekket?

Forutsetningen for å få utgiftene for helsehjelp i utlandet refundert, er at den tilsvarer den helsehjelpen det offentlige ville ha dekket i Norge. Du vil derfor ikke kunne få en annen helsehjelp ved å reise ut, enn den du kan få i Norge. Refusjonen er også begrenset til hva helsehjelpen ville ha kostet det offentlige her i landet.

Må ordne det selv

Du må selv skaffe deg informasjon og kontakte aktuelt sykehus i annet EØS-land. Du kan søke HELFO om forhåndstilsagn dersom du har vært henvist til spesialisthelsetjenesten og det er konkludert med at du har rett til nødvendig helsehjelp innen en bestemt frist.
Du må selv betale for sykehusbehandlingen og søke refusjon hos HELFO i etterkant. Du får bare dekket reiseutgifter tilsvarende det det ville kostet å reise til det nærmeste stedet i Norge hvor du kunne fått behandlingen.

Viktig om oppfølging

Dersom du må følges opp på norsk sykehus etter behandling, må du først ta en MRSA-test hos fastlegen. Du bør også vite at norske regler om pasientskadeerstatning ikke gjelder for din behandling i annet EØS-land.

Retten til sykehusbehandling i et annet EØS-land gjelder i alle EØS-land. Det betyr at også EØS-borgere kan komme til Norge for å motta behandling her. Disse pasientene må undersøke med sine myndigheter hvordan de skal gå frem for å få helsehjelp i Norge.

Mer informasjon

På helsenorge.no og helfo.no vil du finne informasjon om hvordan ordningen fungerer.I alle EØS-land er det dessuten opprettet et «nasjonalt kontaktpunkt», som skal bistå pasienter med å finne relevant informasjon om sykehusbehandling i EØS-land.I Norge er det HELFO som har fått dette ansvaret via informasjonstjenesten 800 HELSE (800 43 573).
800 HELSE skal også gi informasjon til andre EØS-borgere som vil reise til Norge for å få helsehjelp her.

Hvert EØS-land har nettsider med informasjon om sykehusbehandling. Den tyske nettsiden www.eu-patienten.de er svært informativ. Der finnes også en oversikt over kontaktpunktet for mer informasjon i hvert enkelt EØS-land. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KJERNEJOURNAL

Per 1. mars 2015 vil drøyt 1,4 millioner nordmenn være inkludert i ordningen med "Elektronisk kjernejournal" som gjør viktige helseopplysninger om pasienter tilgjengelig for helseinstitusjoner over hele landet.Informasjon om ordningen, og oversikt over hvilke kommuner som er med, fås på helsenorge.no/kjernejournal.

Opplysningene hentes fra offentlige registre, legges inn av innbyggeren selv eller av behandlende lege.

Alle landets innbyggere vil automatisk få opprettet en kjernejournal etter hvert som systemet rulles ut, men det er mulig å reservere seg på ulike nivåer: Man kan reservere seg fra å ha kjernejournal i det hele tatt, sperre for visning på helsenorge.no, blokkere utvalgt helsepersonell samt sperre hele eller deler av journalen for innsyn. I sistnevnte tilfelle vil helsepersonell likevel kunne slå opp med samtykke fra pasient, eller ved bruk av nødrett.

Innbyggere kan sjekke sin egen kjernejournal og legge til opplysninger ved å logge inn på «Min helse» på helsenorge.no.Innbyggere kan også inspisere logg over hvem som har slått opp og gjort endringer på vedkommendes journal.

Bor du i en kommune som ennå ikke har innført ordningen, kan du likevel selv opprette egen kjernejournal via helsenorge.no.

Kilde: Helsenorge.no/kjernejournal

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger, må du som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i en periode før du søker om ytelsen. Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.

En kompleks ordning
Ordningen med arbeidsavklaringspenger har eksistert siden mars 2010, og erstattet de gamle ordningene med rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Slik søker du om arbeidsavklaringspenger
For å søke om arbeidsavklaringspenger må du aller først registrere deg som bruker hos NAV på nav.no, eller ved å møte opp ved ditt lokale NAV-kontor.

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?
Det er en rekke kriterier som må være tilstede for at du skal få innvilget arbeidsavklaringspenger:

•Du må ha nedsatt arbeidsevne.
For å få arbeidsavklaringspenger må du ha fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade.

- I denne vurderingen ser NAV på om du er hindret i å beholde eller skaffe deg jobb, og hva som eventuelt er årsaken til det, sier Sonja Skinnarland, seksjonssjef i oppfølgingsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (NAV) Det kan blant annet legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at du tar arbeid.

- I mange tilfeller kan den nedsatte arbeidsevnen skyldes en kombinasjon av helse og andre årsaker som for eksempel familieforhold eller sosiale problemer. De helsemessige utfordringene må uansett være en vesentlig, medvirkende årsak til at arbeidsevnen er nedsatt for at retten til arbeidsavklaringspenger skal være oppfylt.

De med arbeidsavklaringspenger er i følge NAV forpliktet til å ta "ethvert arbeid".

- I utgangspunktet vil det være rimelig at en mottaker av arbeidsavklaringspenger tar jobb hvor som helst i Norge, med mindre det dokumenteres fra lege at vedkommende ikke kan flytte eller pendle på grunn av sykdom eller skade.

Kravet om at du må kunne ta en jobb hvor som helst i Norge, kan fravikes også av andre årsaker.

- Alder eller tungtveiende hensyn knyttet til omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende nær familie kan være slike årsaker. Det kan kreves at man tar arbeid som er dårligere betalt enn før man ble syk.

•Du må ha som mål å skaffe deg eller beholde arbeid.
For å få arbeidsavklaringspenger må det anses som sannsynlig at du blir i stand til å jobbe etter at du har vært gjennom avklaring og aktivitet. For å få arbeidsavklaringspenger, må du enten få aktiv behandling eller delta på et arbeidsrettet tiltak med sikte på å skaffe deg en jobb du kan utføre. Du kan også få arbeidsavklaringspenger etter å ha prøvd ulike tiltak, dersom du fortsatt anses å ha en mulighet for å komme i arbeid, og fortsatt får oppfølging fra NAV. Det vil si at dersom tiltakene ikke fungerer, kan du altså få arbeidsavklaringspenger likevel, dersom NAV mener det er sannsynlig at du kommer deg i jobb på sikt.

- Vurderingen gjøres sammen med personen selv, og på grunnlag av relevant dokumentasjon. Ofte er dette medisinske opplysninger. Annen dokumentasjon som beskriver dine hindringer og muligheter på arbeidsmarkedet eller i den konkrete jobbsituasjonen vil også være sentrale, sier Skinnarland i NAV.

•Du kan få AAP:
- mens du er under aktiv medisinsk behandling

- under gjennomføring av arbeidsrettet tiltak

- under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom)

- under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt.

•Det kan også gis AAP:
- Mens man utarbeider aktivitetsplan.

- Før behandling eller arbeidsrettet tiltak starter.

- I inntil fire måneder mens du som følge av sykdom vurderes for uføretrygd.

Perioden kan forlenges med fire måneder.

Arbeidsavklaringspenger kan gis til studenter som har behov for medisinsk behandling for å kunne gjenoppta studiene.

•Det gis også AAP mens du søker jobb
Du kan få arbeidsavklaringspenger i tre måneder etter at du har blitt i stand til å ha en jobb, så lenge du er registrert som reell arbeidssøker hos NAV, og overholder meldeplikten. Ifølge NAV regnes du som reell arbeidssøker når du er arbeidsfør og villig til å ta ethvert arbeid som du kan utføre, og som er lønnet etter tariff eller sedvane hvor som helst i Norge, uavhengig om det er på heltid eller deltid.

- Du må også være villig til å møte til samtale med NAV eller delta på jobbklubb eller lignende. Søknadsskjema om arbeidsavklaringspenger finner du du på nav.no. Der skal du også finne en skjemaveileder, som hjelper deg med å vite hva slags vedlegg og dokumentasjon du må legge ved søknaden din.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NY UFØRETRYGD I 2015
I januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag.

Kravet for å få uførepensjon endres ikke. Men det blir blant annet endringer på hvordan pensjonen beregnes, hvilken inntekt det er tillatt å ha ved siden av pensjonen og hvordan uføretrygden skal beskattes.

Spørsmål:
Jeg har lest at fra 2015 skal min uførepensjon beskattes som vanlig lønnsinntekt. Hva vil det bety for meg?

Svar:
Det er riktig at fra 2015 skal uføretrygden beskattes som vanlig lønnsinntekt. De som har uførepensjon i dag vil få et tillegg i pensjonen på om lag 15 % slik at netto pensjon blir omtrent den samme. Du vil dermed få en høyere brutto uføretrygd. Men netto utbetalt pensjon vil bli omtrent som før.

Spørsmål:
Jeg har full uførepensjon. Tjener om lag 75 000 kroner ved siden av. Hvor mye kan jeg tjene uten at pensjonen min blir redusert når de nye reglene kommer?

Svar:
Du kan ut 2018 tjene inntil 60 000 kroner i året uten at uføretrygden reduseres. De som får innvilget uføretrygd etter de nye reglene kan tjene inntil 0,4 G (35 348).

Spørsmål:
Hvis inntekten min blir høyrere enn friinntekten, hvordan blir da uføretrygden redusert etter de nye reglene?

Svar:
De nye reglene skal gjøre det enklere å kombinere uføretrygd og inntekt. Som i dag er det pensjonsgivende inntekt som kan redusere pensjonen. Uføretrygden blir redusert etter noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgrad er den prosenten du mottar i uføretrygd av ditt inntektsnivå før uførhet. Utgjør pensjonen din fra folketrygden 66 % av inntekt før uførhet er dette kompensasjonsgraden.

Her er et eksempel: Du har full uføretrygd og vil ha en inntekt på 120 000 kroner. 120 000 – 60 000 x 66 % =39 600 som uføretrygden reduseres med. Selv om uføretrygden reduseres vil den opprinnelige uføregraden, for eksempel 100 %, fortsatt ligge i bunn. Blir inntekten din året etter lavere enn 60 000 kroner, vil du få utbetalt full uføretrygd.

Spørsmål:
Jeg tror jeg neste år kommer til å ha en inntekt som er større enn fribeløpet på 60 000 kroner. Hvordan skal jeg etter de nye reglene melde fra til Nav?

Svar:
Nav innfører en inntektsplanlegger som du finner på nav.no. Med denne kan du se hvordan ulike inntekter påvirker uføretrygden og du kan melde fra til NAV om endringer i forventet inntekt. Melder du fortløpende fra når inntekten vil overstige friinntekten, blir pensjonsutbetalingen justert.

Spørsmål:
Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva inntekten i løpet av året kommer til å bli. Hva skjer hvis inntekten blir høyere eller lavere enn det jeg har opplyst til Nav?

Svar:
Når skatteligningen året etter foreligger, vil det bli foretatt et etteroppgjør. Har inntekten vært høyere enn det du har opplyst til Nav og du dermed har fått utbetalt for mye uføretrygd, må du tilbakebetale dette. Har inntekten vært lavere enn det du har opplyst om, vil du få etterbetalt uføretrygd.

Spørsmål:
Jeg fikk innvilget 100 % uførepensjon i juni i år. Jeg forstår det da slik at jeg ikke kan ha noen inntekt før det har gått ett år. Er det riktig?

Svar:
Etter de reglene som gjelder i dag er det riktig. Men når de nye reglene trer i kraft 1. januar 2015 oppheves reglen om ett års ventetid. Du vil da fra januar og ut året kunne tjene 60 000 kroner uten at uføretrygden din blir redusert.

Spørsmål:
Jeg har i dag arbeidsavklaringspenger og tror at det etter hvert går mot en uførepensjon. Hvordan vil uførepensjonen bli beregnet når de nye reglene kommer?

Svar:
Beregningsgrunnlaget vil være din gjennomsnittsinntekt i tre av de siste fem årene før du ble ufør. Uføretrygden vil utgjøre 66 % av inntekt inntil 6 G (530 220). Det betyr at er gjennomsnittet av dine tre beste inntektsår 640 000 kroner, får du ikke beregnet uføretrygd fra folketrygden av den del av inntekten som overstiger 6 G. Men har du tjenestepensjon kan du ha rett til tillegg i uføretrygden fra denne.

Spørsmål:
Jeg har uførepensjon gjennom en offentlig tjenestepensjon. Hvordan blir reglene for inntekt ved siden av pensjonen?

Svar:
Reglene blir som for uføretrygd gjennom folketrygden. Har du full uførepensjon kan du tjene inntil 0,4 G uten at pensjonen blir redusert. Inntekt utover 0,4 G blir redusert forholdsmessig. Her er et eksempel: Er inntektsnivå før uførhet satt til 4,5 G (397 665) og du har en inntekt på 1 G (88 370), blir tjenestepensjonen redusert med 8,56 %.

Spørsmål:
Er det slik at også uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjon skal beregnes på en annen måte fra 2015?

Svar:
Har du uførepensjon, vil du som hovedregel få utbetalt samme beløpet før skatt som i dag. For de som får uførepensjon i en offentlig tjenestepensjon etter 2014, vil 66 % av trygden komme fra Nav og så legger tjenestepensjonen til en fast sats på 3 % av sluttlønnen for inntekt opp til 6 G. For inntekt mellom 6 og 12 G blir satsen 69 %. Dette fordi folketrygden ikke beregner pensjon av inntekt utover 6 G. I tillegg får du ved 100 % uførepensjon 25 % av folketrygdens grunnbeløp. Men vær oppmerksom på at medlemstid i pensjonsordningen påvirker størrelsen på pensjonen. Du må få godskrevet 30 års medlemstid for at pensjonen ikke skal bli redusert.

Spørsmål:
Jeg har søkt om uføretrygd. Hvis den innvilges neste år, er det de nye eller gamle reglene som gjelder?.

Svar:
Det er virkningstidspunktet for utbetaling av pensjon som bestemmer dette. Virkningstidspunktet er det tidspunktet du får utbetalt pensjon fra. Får du for eksempel utbetalt pensjon med virkning fra 1. februar 2015 er det de nye reglene for beregning av pensjon som gjelder. Utbetales det uføretrygd med virkning fra desember 2014, er det dagens regler som gjelder. Det betyr at uføretrygden fastsettes etter opptjente pensjonspoeng.

Spørsmål:
Når går jeg fra uføretrygd til alderspensjon?

Svar:
Overgangen skjer når du fyller 67 år. Fordi alderspensjonen blir levealdersjustert, vil den bli noe lavere enn uføretrygd.

Spørsmål:
Når jeg regner på hva jeg skal betale i skatt neste år kommer jeg til at jeg får utbetalt 500 kroner mindre per måned. Jeg har ikke gjeld, formue eller andre inntekter. Trodde jeg da skulle få utbetalt det samme som i 2014?

Svar:
I ditt tilfelle skal netto uføretrygd bli ganske lik som i 2014. Men når du regner ut hva du skal betale i skatt, må du ta med at du ikke skal betale skatt på trygden i juni og halv skatt i desember.

Spørsmål:
Jeg har lest at uføre som har mye gjeld får et eget fradrag i skatten neste år. Er det riktig?

Svar:
De som i dag er omfattet av skattebegrensningsregelen kan få opptil 57 % fradrag for renter. Det vanlige er 27 %. I 2015 forsvinner skattebegrensningsregelen. De som har mye gjeld vil derfor kunne tape mye på de nye skattereglene for uføretrygd. Det er derfor foreslått innført en overgangsordning som skal gjelde i 2015 – 2017. Overgangsordningen er et eget skattefradrag til denne gruppen. Skal du få fradraget må du få minimum 6000 kroner mindre utbetalt netto i 2015 sammenlignet med etter reglene som gjaldt i 2014. Hvis nedgangen i netto inntekt er på mer enn 6000 kroner, gis det et skattefradrag lik nedgang i netto inntekt minus 6000 kroner. Maksimalt fradrag er satt til 100 000 kroner. Om du får fradraget skal komme frem av skattetrekksmeldingen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ØKT GEBYR FOR IKKE Å MØTE TIL AVTALT TIME PÅ SYKEHUS

06.01.2015 | Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at gebyret for ikke å møte opp til avtalt time på offentlig poliklinikk økes fra 320 til 640 kroner. Endringen gjelder fra 1. januar 2015.

​Dersom du som pasient ikke møter opp til avtalt time eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, har sykehuset rett til å kreve et gebyr på 640 kroner fra deg Dette beløpet tilsvarer det dobbelte av egenandelen du skulle ha betalt for konsultasjonen på poliklinikken. Gebyret for at du ikke møter til avtalt time, kan poliklinikken kreve av alle pasienter, også av de som er fritatt fra å betale egenandel.

Flere medier har omtalt dette gebyret som egenandel. HELFO vil presisere at dette ikke er en egenandel, men et gebyr, og at det derfor ikke inngår i egenandelsordningen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SMERTEPOLIKLINIKK FOR HEDMARK/OPPLAND ETABLERT VED SYKEHUSET INNLANDET

Etableringen av en fullverdig smertepoliklinikk i Sykehuset Innlandet har vært nevnt i sykehusledelsens planer helt siden 2007. Men først i år er den blitt fullfinansiert med seks millioner kroner. Klinikken skal ikke ha døgnplasser, men kun være et dagtilbud for pasienter i Hedmark og Oppland som sliter med smerter.

Sammensatte smerter
– Mange pasienter som sliter med sammensatte smerter opplever å bli sendt til spesialister fra sin fastlege, uten at spesialistene finner noe galt. Verken fastlege eller spesialister klarer alltid å se hele pasienten, sier Atle Sørensen, avdelingssjef for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet. Den nye smertepoliklinikken skal gjøre noe med dette. Her har Sykehuset Innlandet samlet god kompetanse rundt pasientene, både for kroppslige og psykiske plager.

10 ansatte
Totalt vil 10 ansatte samarbeide om det nye, helhetlige tilbudet. I tillegg til en leder og en helsesekretær består teamet av to leger innen fysikalsk medisin, to fysioterapeuter, to sykepleiere, en psykiater og en anestesioverlege.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INFORMASJON FRA SKATTEETATEN:
Med den nye uføretrygden vil trygdeytelsene fra nå av skattes som lønnsinntekt. - Husk å sjekke at tallene i skattetrekksmeldingen din stemmer. Da får vi et best mulig grunnlag til å beregne riktig skatt, oppfordrer Skatteetaten. Fra og med 1. januar 2015 vil uførepensjon fra Nav hete uføretrygd. Fra samme dato vil både uføretrygden og skatten for mottakere av trygd øke. Dette skyldes at uføretrygden fra Nav og uføreytelser fra andre ordninger nå skal skattlegges på samme måte som lønnsinntekt. Hensikten er at det skal bli enklere å sammenlikne og kombinere lønn og trygd, slik at det blir tilsvarende enkelt å forutsi både inntekt, skattetrekk og eventuelt reduksjon av trygdeutbetalingen.

De aller fleste vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av den nye ordningen, men for uføre med høy gjeld, kan enkelte komme noe dårligere ut. Derfor har Stortinget vedtatt en treårig overgangsordning som til neste år kan gi inntil 100.000 kroner i skattefradrag.

Har du endringer?
Fra midten av desember vil alle lønns- og trygdemottakere motta den såkalte skattetrekksmeldingen, det vil si informasjon som danner grunnlaget for hvordan skatten vil bli i 2015. Med den nye ordningen vil uføretrygden og eventuelle uføretrygdelser fra andre utbetalere, skattes som lønnsinntekt. – Derfor er det viktig at du sjekker at tallene vi har lagt til grunn i beregning av skattetrekket for neste år, stemmer. Har du hatt store endringer i din privatøkonomi i 2014, eller vet at du vil få det i 2015, er det viktig at du opplyser om det og endrer skattekortet. Da får vi et best mulig grunnlag til å beregne riktig skatt, sier Torild Eliassen, skattekortansvarlig i Skatteetaten.

Du kan enkelt endre skattekortet på skatteetaten.no.

Sammen med skattetrekksmeldingen får uføre som er papirbrukere et vedlegg som forklarer mer om uføreytelsene. Elektroniske brukere får en lenke til skatteetaten.no, hvor de vil finne den samme informasjonen. Har du som ufør tidligere fått frikort og mottar tabellkort eller prosentkort for 2015, kan årsaken være det nye regelverket for beregning og beskatning av uføretrygd. Dersom det ikke er andre forhold som har endret seg, vil du få tilnærmet det samme beløpet utbetalt som tidligere. Dette skyldes at uføreytelsen er økt for å kompensere for økt skatt.

Overgangsregler
Med den nye ordningen vil uføre med høy gjeld komme noe dårligere ut enn tidligere. Stortinget har derfor vedtatt en treårig overgangsordning som til neste år kan gi inntil 100.000 kroner i skattefradrag – Det er mange forhold som avgjør om du kommer innunder overgangsreglene, men tommelfingerregelen er at du må få minimum 6.000 kroner mindre utbetalt per år, sammenlignet med den gamle ordningen. Du må tidligere ha fått skattebegrensning, og du må ha negativ kapitalinntekt, som for eksempel høye gjeldsrenter. Dersom du blir omfattet av overgangsreglene, vil det komme fram i skattetrekksmeldingen din, sier Torild Eliassen. Er du i tvil om hvordan skatten din vil bli, kan du finne utfyllende informasjon på Skatteetatens nettsider,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SELVBETJENING PÅ NAV.NO HELE DØGNET
Publisert 12.08.2014

Selvbetjeningsløsningene på nav.no er nå tilgjengelige hele døgnet. Nå kan du sende meldekort, registrere CV, registrere stilling og bruke de andre tjenestene på nav.no også etter klokken 23.00.

Tjenestene er altså tilgjengelige hele tiden med unntak av perioder der tjenester, saksbehandlingssystemer eller hele nav.no tas ned for vedlikehold. Det er ikke gjort noen endringer i tjenestene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FRITT SYKEHUSVALG
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom nettstedet frittsykehusvalg.no og på telefon 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

​​​Rett til fritt sykehusvalg oppstår når du som pasient blir henvist til sykehus for undersøkelse eller behandling. Som pasient kan du sammen med fastlegen finne det behandlingsstedet som passer deg best, for eksempel der ventetiden er kort. Hvis henvisningen allerede er sendt til et behandlingssted, kan du kontakte behandlingsstedet og be dem sende henvisningen videre dit du ønsker.

Henvisende lege er en viktig rådgiver for deg når du skal velge sykehus. Hvis du trenger informasjon om behandlingstilbud, muligheter og rettigheter, kan du også ringe Fritt sykehusvalg Norges informasjonstelefon (800 41 004). Telefontjenesten for Fritt sykehusvalg Norge betjenes av pasientrådgivere knyttet til de regionale helseforetakene. Pasientrådgiverne har bred helsefaglig bakgrunn, lang erfaring og et stort kontaktnett inn mot de forskjellige sykehusene. De har også oversikt over avtalespesialister i regionene (psykologer og legespesialister) og tilbud som «Raskere tilbake».

​Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse, utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

​ Fra 1.1.2014 er også private radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak inkludert i ordningen. Det betyr at pasienter nå kan velge fritt mellom institusjoner som tilbyr radiologi (bildediagnostikk) innenfor det offentlige helsevesenet og at dette tilbudet vises på frittsykehusvalg.no. Legg merke til at reiser til radiologiske institutter utenfor din egen region vanligvis ikke dekkes.

Du kan velge mellom offentlige sykehus/behandlingssteder og private sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PERSONLIG HELSEARKIV
Jun 18 14 under Nye tjenester

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som skal gi innbyggerne i Norge ett sted å finne kvalitetssikret helseinformasjon og gode, digitale helsetjenester på nett. Intensjonen med Personlig helsearkiv er å gi innbyggere/pasienter mulighet til å lagre egne personopplysninger og sensitiv helseinformasjon som kan brukes i dialogen med helsetjenesten. Samtidig gir det helsetjenesten mulighet til å levere fra seg informasjon som enkelt gjøres tilgjengelig for pasienten via Helsenorge.no. Målet er gode, trygge og pasientvennlige tjenester på nett.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIGITAL UTBETALINGSMELDING FRA NAV
Fra og med neste år vil alle som mottar utbetalinger fra NAV kunne få utbetalingsslippen i sin digitale postkasse.

Sammen med Kreftregisteret og Statens innkrevingssentral er NAV pilot for regjeringens satsing på Sikker digital post. Det betyr at NAV vil kunne sende ut 20 millioner utbetalingsmeldinger digitalt i året fra 2015, dersom alle tar det i bruk.

– Dette er en pangstart for Sikker digital post, siden volumet er så stort. Dette er bra for utbredelsestakten, og for å gjøre tilbudet kjent. Vi vil utvide tilbudet etter hvert som vi får erfaringer, sier IKT-direktør i NAV, Nina Aulie.

Effektiviserer offentlig forvaltning

Dersom alle som mottar utbetalingsmeldinger fra NAV tar i bruk Sikker digital post, vil man redusere kostnader på 62 millioner kroner bare i porto. Men de som ønsker å fortsette å motta brev og utbetalingsmelding i postkassa, vil få lov til det.

– Det viktigste er likevel at vi får etablert en kanal og opparbeider oss viktig kompetanse som vi kan bruke også fremover. Vi vet at brukerne våre etterspør flere digitale tjenester, og dette er ett av mange skritt på veien, sier Aulie.

Opprett kostnadsfri digital postkasse

En forutsetning for å kunne motta digital post fra det offentlige er at den enkelte har opprettet en sikker digital postkasse hos én av leverandørene. Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) har inngått avtale med E-Boks og Digipost om en sikker digital postkasse. Disse kan man velge fritt og kostnadsfritt mellom.

7. februar 2014 ble nye regler vedtatt som gjør digital kommunikasjon til hovedregel når forvaltningen kommuniserer med andre.

Les mer om Sikker digital post på regjeringen.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UFØRETRYGD-REFORM

1. januar 2015 innføres nye regler på uføreområdet. Regjeringen vil at det skal bli lettere å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen man har, og at det skal være en tettere sammenheng mellom størrelsen på uføretrygden og den inntekten som faller bort på grunn av uførhet.

Stortinget har vedtatt nye regler for uføretrygd fra folketrygden. Den nye uføreordningen skal sikre økonomisk trygghet for dem som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, bedre mulighet til å kombinere arbeid og uføretrygd og en god alderspensjon. De nye reglene er også en nødvendig tilpasning til det nye pensjonssystemet.

Regjeringen Stoltenberg II definerte hovedintensjonen med uførereformen slik:
1.Ny uføreordning skal være en bedre uføreordning enn dagens.

2.Færre skal bli varig uføre og det skal bli lettere å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen man har.

3.Ny uføreordning skal motivere til arbeid for uføre som har mulighet til å øke stillingsandelen sin eller prøve seg i jobb.

Ny uføreordning skal være en bedre ordning enn dagens

Samfunnet skal ta vare på dem som ikke kan delta i arbeidslivet på grunn av varig sykdom eller skade. Regjeringen ønsker en enklere og mer fleksibel uføretrygd. Det er en ambisjon om at alle skal kunne delta i arbeidslivet ut ifra sine egne forutsetninger og evner. Med den nye uføreordningen skal det bli en tettere sammenheng mellom størrelsen på uføretrygden og den inntekten som faller bort på grunn av uførhet. Dagens uførepensjon beregnes som en alderspensjon. Den nye uføretrygden skal beregnes på grunnlag av inntekten de siste årene før uførheten oppstår. Uføretrygden skal fortsatt være en varig inntektssikring frem til alderspensjon ved fylte 67 år. Det skal bli enklere å delta helt eller delvis i arbeidslivet Arbeid for alle er et hovedmål for Regjeringen. Det nye regelverket for uføretrygd er utformet slik at det skal bli mer forutsigbart og fleksibelt å kombinere uføretrygd og arbeid for de som har mulighet til det. Et annet viktig grep for å muliggjøre dette, er lik skattlegging av uføretrygd og arbeidsinntekt. Med den nye uføreordningen blir det mulig for den enkelte å jobbe uten å risikere at retten til uføretrygd blir redusert eller faller bort. Særlig for personer med varierende arbeidsevne vil det være en stor fordel å vite at de kan jobbe og samtidig falle tilbake på uføretrygden hvis de ikke lenger kan jobbe. Ordningen vil på denne måten gi den enkelte en trygghet til å prøve seg i arbeidslivet. Det skal lønne seg å jobbe, og en kombinasjon av uføretrygd og inntekt vil alltid være høyere enn uføretrygd alene. På denne måten skal det nye regelverket motivere til arbeid for uføretrygdede som har mulighet til å forsøke seg i arbeid.

Vil du lese mer?

De nye reglene er beskrevet i:
• Stortingsproposisjon 130 L (2010-2011) «Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)»

• Stortingsproposisjon 66 L (2012-2013) «Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HENTE RESEPT PÅ VEGNE AV ANDRE

For at apoteket skal kunne levere ut reseptbelagte varer eller opplysninger om e-resept til andre enn resepten gjelder, må fullmakt fremvises.
Sammen med fullmaktsskjema må personen som er gitt fullmakt ha med egen legitimasjon, samt legitimasjon eller kopi av legitimasjon fra personen resepten gjelder.

Utfylt fullmaktsskjema oppbevares i apoteket for dokumentasjon.

Publisert 12.03.2014 13:09:00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FAKTABLAD - KRONISKE SMERTER

Oppdatert 01.04.2014, - Helsetilstanden i Norge/faktaark. Lenke/ referanse til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler/?id=84067

Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Forekomsten øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn.

Hva er kronisk smerte?
Kronisk smerte defineres oftest som smerte med varighet på seks måneder eller mer (1). Det er vanlig å skille mellom tre hovedtyper:

•Nosiseptiv smerte - smerte som skyldes vevsskade, for eksempel revmatiske leddsykdommer med leddskade.

•Nevropatisk smerte - smerte som skyldes dysfunksjon i nervesystemet, for eksempel isjias.

•Idiopatisk smerte/sammensatt smerte - smerte av ukjent årsak, for eksempel uspesifikke rygg- og nakkesmerter.

De hyppigste kroniske smertetilstandene oppstår i muskler og skjelett. Oftest er dette uspesifikke rygg- og nakkesmerter og andre smerter av ukjent eller sammensatt årsak. Men det kan også være smerter som skyldes trykk på nerverot (for eksempel ischias), og ulike revmatiske lidelser. Andre kroniske smertetilstander inkluderer hodepine, ulike mage- og underlivssmerter, smerter etter skader og kirurgi, smerte i forbindelse med hjerte- og karsykdommer og nevrologiske lidelser. Selv om årsakene til kronisk smerte kan være sammensatte og svært forskjellige, er det fellestrekk når det gjelder risikofaktorer, symptomer, konsekvenser og behandling. Derfor anses ofte kronisk smerte å være en egen lidelse, uavhengig av årsak.

Kroniske smerter hos barn og unge

Forekomsten av kronisk smerte hos barn og ungdom er dårlig kartlagt i Norge, men forbruket av smertestillende legmidler og tall fra andre land tyder på at kronisk smerte også er vanlig i ungdomsårene. I Levekårsundersøkelsen 2005 rapporterte foreldre at 6 prosent av barna i aldersgruppen 6-10 år hadde kriniske smerteplager og 12 prosent av ungdom i alderen 11-15 år. En studie av 12-15 åringer i Sør- og Nord-Trøndelag viser at 17 prosent var regelmessig plaget av hodepine, magesmerte, ryggsmerter eller smerter i armer/bein. Forbruk av smertestillende medisiner blant norske 15-16 åringer er høyt og har steget betydelig siden 2001.

Kroniske smerter hos voksne

Anslagsvis 25-30 prosent av voksne i Norge har kroniske smerter. De fleste kroniske smertetilstander blir vanligere med økende alder. Økningen med alder skyldes trolig i hovedsak økt sykelighet, men det er også holdepunkter for at mekanismer som demper smerte (for eksempel endorfiner) er mindre effektive hos eldre, og at dette kan bidra til økt smertefølsomhet. Enkelte studier viser utflating eller svak nedgang av smerteplager etter 60 års alder, men dette kan skyldes manglende data for personer på sykehjem og sykehus. Kroniske smerter er mangelfullt kartlagt i Norge. I tillegg er forekomsten av mange sykdomstilstander som gir kronisk smerte, ukjent. Som følge av dette har man ikke grunnlag for å si om forekomsten har endret seg over tid.

Kroniske smerter hos kvinner og menn

Kvinner er rammet av kronisk smerte i langt høyre grad enn menn og rapporterer også sterkere smerte enn menn med tilsvarende lidelse (12). Denne kjønnsforskjellen oppstår først etter puberteten. Det antas at kjønnshormoner kan forklare deler av forskjellen. Kjønnsforskjeller i smerte bidrar i vesentlig grad til høyere sykefravær og uførhet blant kvinner.

Sosiale og etniske forskjeller
Kronisk smerte er vanligere blant personer med lav inntekt og utdanning, men det er usikkert om dette skyldes yrkesbelastning eller mer generelle sosioøkonomiske faktorer. Fra USA er det kjent at enkelte etniske minoriteter har økt smertefølsomhet og opplever kronisk smerte som mer intens og invalidiserende enn befolkningen for øvrig. Helseundersøkelsene i Oslo (2000-2002) viser at forekomsten av muskel- og skjelettplager er høyere blant utenlandsfødte (43 prosent) enn blant norskfødte (33 prosent). Utenlandsfødte rapporterer også i høyere grad at plagene går utover abeidsevnen. Mulige forklaringer kan være sosioøkonomiske og kulturelle forskjeller, forkjeller i arbeidsbelastning og genetiske forskjeller.

Kroniske smerter og psykisk helse
Kroniske smerter øker risikoen for redusert psykisk helse og faren for avhengighet av vanedannende medisiner. Kroniske smertepasienter har to-fire ganger høyere forekomst av angst og depresjon og dobbelt så stor forekomst av selvmord som befolkningen forøvrig. Søvnproblemer er også vanligere.

Forårsaker uførhet og sykefravær
Kroniske smerter er den hyppigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge i dag. Muskel- og skjelettlidelser var hoveddiagnosen i 41 prosent av de sykefraværsdagene som ble dekket av folketrygden i perioden januar-juni 2009. Blant uføretrygdemottakere (2007) var muskel- og skjelettlidelser årsaken i 32 prosent av tilfellene. Statistikken inkluderer ikke andre typer smertetilstander og betydningen av kroniske smerter har derfor trolig større betydning for sykefravær og arbeidsdeltakelse enn disse tallene tilsier. En analyse av data fra Levekårsundersøkelsen 2005 viser at kroniske smerter forklarer 54 prosent av uførhetstilfellene.

Risikofaktorer og beskyttende faktorer

Arvelighet
Genetiske faktorer har betydning for utvikling av kroniske smertetilstander og for smertefølsomhet. Tvillingstudier viser at om lag halvparten av risikoen for å utvikle kroniske smerter skyldes genetiske faktorer - arveligheten er 30 - 70 prosent.

Arbeidsbelastning
Smerter i korsryggen og nedre del av ryggen er vanligst blant yrkesgrupper som utfører tungt fysisk arbeid. Smerter i øvre del av ryggen, skuldre og armer er vanligere blant personer som har lettere og mer stillesittende arbeid, som for eksempel legesekretærer. Selv om det kan være usikkert i hvilken grad plagene skyldes rekruttering til yrket, så tyder dette på at yrkesbelastninger er av betydning.

Smertefølsomhet
Kroniske smertepasienter har økt smertefølsomhet sammenliknet med befolkningen forøvrig. Hos personer med ulike lidelser, blant annet fibromyalgi, er det dokumentert endringer i de mekanismene som regulerer smerte i ryggmargen og i hjernen. Det er usikkert om økt smertefølsomhet er en årsak til eller en følge av kronisk smerte.

Psykiske faktorer
Psykiske faktorer har en viss betydning for smerte. Kirurgiske pasienter med mye angst og depresjon opplever sterkere smerte etter operasjonen enn pasienter med lite angst og depresjon. Angst og depresjon gir trolig også økt risiko for å utvikle kronisk smerte. Samspillet mellom smerte og psykisk helse er sammensatt. Kroniske smerter og psykiske lidelser virker trolig gjensidig forsterkende, men psykiske vansker er neppe en grunnleggende årsak til smerter.

Bivirkninger av kirurgisk inngrep
Kroniske smerter kan i enkelte tilfelle være et resultat av behandling. Dette gjelder særlig kirurgiske inngrep. Avhengig av operasjonstype får 10-50 prosent kroniske smerter etter kirurgi. Smertene er alvorlige hos 2-10 prosent av disse (22). I en norsk studie av unge, friske kvinner som hadde fått kosmetisk brystkirugi, rapporterte 13 prosent spontan smerte og 20 prosent smerte ved berøring ett år etter operasjonen.

Beskyttende faktorer og forebygging
Fysisk aktivitet virker trolig beskyttende mot å utvikle kronisk smerte gjennom å aktivere smertereduserende mekanismer. Fysisk aktivitet er derfor også en viktig del av smertebehandlingen. Tiltak for å redusere tung og/eller ensformig fysisk belasting i arbeidslivet kan trolig bidra til å redusere forekomsten av kroniske smerter. Utover dette må forebyggende tiltak i hovedsak rettes mot de enkelte lidelsene. For eksempel vil bedre kirurgiske teknikker som minimerer nerveskade, forebygge kroniske smerter etter operasjonen. Forebygging av beinskjørhet kan hindre sammenfallsbrudd i ryggen som ofte gir betydelige kroniske smerter.

Behandling
Smerter er trolig den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. En svensk studie fant at 28 prosent av pasientene i allmennpraksis hadde en eller flere medisinsk definerte smertetilstander. Tilsvarende tall er funnet i Danmark, der det også er vist at kroniske smertepasienter har fire-fem ganger flere liggedøgn på sykehus enn befolkningen for øvrig. Tilsvarende tall for norske forhold er ikke publisert. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for rett til prioritert helsehjelp ved smertetilstander. Helse- og omsorgsdepartementet har også pålagt de regionale helseforetakene å styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Internasjonalt anbefales tverrfaglig tilnærming til smertebehandling.

Smertestillende legemidler
Den vanligste behandlingsmetoden for kroniske smerter er smertestillende midler. Både sterke midler som opioider (morfinlignende midler) og svakere midler av typen smertestillende/feberdempende og såkalte NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske midler) benyttes. Om lag 200 av 1000 menn og 250 av 1000 kvinner under 80 år fikk utlevert et smertestillende middel på resept i 2011. Disse utgjorde om lag 1 million personer. Av disse fikk om lag 80 av 1000 menn (8 prosent) og 100 av 1000 kvinner (10 prosent) under 80 år, totalt 434 000 personer, et opioid. De fleste bruker opioider over kort tid, men cirka 13 000 personer mottok mer enn 400 definerte døgndoser pr. år, dvs. 1600 Paralgin forte eller tilsvarende pr. år i perioden 2004-2007. Salgsstatistikken viser at det i tillegg ble solgt reseptfrie midler tilsvarende 70 smertestillende tabletter per person per år i 2008.

Mange smertestillende medisiner fungerer godt i en kortere tidsperiode, men kan gi risiko for tilvenning og avhengighet ved langvarig bruk. Særlig gjelder det opioider. Også andre smertestillende legemidler kan gi bivirkninger når de brukes over tid. NSAID kan gi blødninger/magesår. Både NSAID og svake smertestillende midler kan gi medikamentindusert hodepine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^