REFERAT FRA FKS LANDSMØTE 2017

Det 21.ordinære Landsmøte ble holdt på Clarion Admiral Hotel Bergen helgen 21-23. april.

 hight=

Landsmøtet ble åpnet av foreningens leder Rune Armand Strømberg.

Dagsorden på et Landsmøte består for det meste av faste punkter/saker så som årsberetning, regnskap mv., dette skal jeg la fare forbi i stillhet, men vil nevne noen saker som medfører endring for medlemmene og lokalavdelingenes styrer/økonomi.

Sentralstyret hadde fremmet forslag om å øke medlemskontingenten med kr. 50,-. Dessverre ble dette vedtatt, mot 13 stemmer. Delegatene fra Oslo, samt en del andre, stemte imot forslaget. Hoved-kontingenten vil fra 2018 være kr. 350,-. Tidligere fikk Sentralstyret 40% av lokalavdelingenes medlemskontingenter til drift. På Landsmøtet ble det vedtatt at fordelingsnøkkelen skulle endres slik at Sentralstyret nå skal ha 50% av medlemskontingenten til egen drift.
Lokallagene vil få dårligere økonomi.

Lokalavdelingene har tidligere fått offentlig støtte fra Barne- ungdoms- og familie direktoratet (BUF-dir), basert på hvor mange medlemmer lokallaget hadde ved årsslutt. Sentralstyret hadde fremmet forslag på at de også ønsker hele denne støtten inn til seg, for å drifte styret. Beklageligvis ble dette også vedtatt, noe som vil få økonomiske konsekvenser bl a for FKS Oslo og Omegn som lokalavdeling, men vi i styret skal gjøre alt vi kan for at vi fortsatt skal klare å opprettholde våre medlemsaktiviteter.

Det ble vedtatt nye vedtekter for FKS Landsmøte og for Sentralstyret, mens Rammevedtektene for lokalavdelingene ble prolongert.
Nyvalgt Sentralstyre og reviderte vedtekter er lagt ut på den sentralt redigerte hjemmesiden under ”Om oss” på; http://www.kroniskesmerter.no , evt ved å klikke på FKS i rammen på osloavdelingens hjemmesider.

FKS Oslo og Omegn
Øystein Holmelid, kasserer