INDEKSPRIS OG GENERISK BYTTE AV MEDISINER

 

Informasjon fra Helsepolitisk utvalg

 

 

Har du opplevd at apoteket spør om du vil bytte til et annet og rimeligere legemiddel? Hvis det finnes flere legemidler med samme virkestoff, kan du bytte til det rimeligste alternativet. Ordningen kalles generisk bytte.

 

Den nye apotekloven som trådte i kraft 1. mars 2003, åpner for at apotekene kan bytte et rekvirert legemiddel med et annet som vurderes som generisk likeverdig. Ved bytte mellom likeverdige legemidler får pasienten utlevert et legemiddel med samme terapeutiske effekt som det legen opprinnelig forskrev, dvs. at virkestoff, legemiddelform og styrke er den samme, men har forskjellig produsent og ofte merkenavn. Pakningens utseende, navnet, smaken og fargen kan variere, men virkningen skal være den samme.

 

Alle legemidler som er byttbare er godkjent av Statens legemiddelverk som medisinsk likeverdige. Disse legemidlene tilfredsstiller de samme strenge kravene til kvalitet som alle andre legemidler. Det er også Legemiddelverket som godkjenner hvilke legemidler som er like og som apotekene får lov til å bytte. Du kan derfor som pasient føle deg trygg ved bytte av legemidler. Det er Statens legemiddelverk som har ansvaret for at listen over generiske (likeverdige) legemidler med veiledning er tilgjengelig og blir oppdatert. Listen oppdateres hver tredje måned.

 

Hensikten med ordningen er rasjonell legemiddelbruk hvor både leger og apotek medvirker til bedre ressursbruk. Ordningen omfatter både vanlige reseptbelagte legemidler og de som refunderes på blå resept. Apoteket har plikt til å informere pasienten om billigste alternativ. Legene oppfordres til å ivareta ordningen ved å forskrive det billigste legemidlet.

 

Det er en forutsetning at bytte mellom likeverdige (generiske) legemidler ikke skjer i strid med legens medisinske vurdering eller pasientens informerte samtykke. Legen kan ut fra faglig skjønn velge å benytte seg av muligheten til å reservere seg mot generisk bytte. Dette skal vurderes av legen i hvert enkelt tilfelle.

 

For en del byttbare legemidler har Stortinget vedtatt innføring av et såkalt ”indeksprissystem” fra 1. mars 2003. Folketrygden refunderer indeksprisen for de legemidlene som omfattes av ordningen. (Dette gjelder blå resepter). Når du kommer på apoteket med blå resept, kan du få spørsmål om du ønsker å bytte til et rimeligere merkenavn enn det legen har foreskrevet. Sier du ja til byttet, får du et likeverdig legemiddel (generisk) til indekspris, dvs. uten å måtte betale ekstra. Dersom du insisterer på å få utlevert det merkenavnet som står på resepten, og det er dyrere enn den fastsatte indeksprisen, må du betale mellomlegget selv. I tillegg må du betale ordinær egenandel. Vær klar over at utgifter utover indekspris ikke kan påføres egenandelskortet og at de ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort. Det er ingen andre endringer i praktiseringen av egenbetaling for medisiner. Egenandelstaket for 2008 er kr. 1740,- og maksimal egenandel per resept er kr. 510,-.

 

Hvis du går med på at apoteket bytter, vil du aldri behøve å betale mer enn vanlig egenandel.

 

Hensikten med indeksprisordningen er å oppnå økt bruk av rimeligste alternativ når det finnes like medisiner med ulik pris.