TVERRFAGLIGE SMERTEKLINIKKER I NORGE

Tverrfaglige smerteklinikker
Helseforetak Sted Navn på enhet

Akershus universitetssykehus Lørenskog Smertepoliklinikken
Akershus universitetssykehus Lørenskog Akutt smerteteam
Helse Bergen HF Bergen Smertepoliklinikken
Helse Bergen HF Bergen Smertebehandling og palliasjon
Helse Fonna HF Haugesund, Odda, Stord og Valen sjukehus Palliativt behandlingsteam
Helse Fonna HF Odda Smertepoliklinikken
Helse Førde Førde Smertepoliklinikken
Helse Møre og Romsdal HF Molde Smertepoliklinikken
Helse Møre og Romsdal HF Ålesund Smertepoliklinikken
Nordlandssykehuset Bodø Avdeling for kreft og lindrende behandling
Nordlandssykehuset Bodø Smerteklinikken
Oslo universitetssykehus HF Oslo Seksjon for lindrende behandling
Oslo universitetssykehus HF Oslo Avdeling for smertebehandling
Oslo universitetssykehus HF Oslo Smertepoliklinikken
Oslo universitetssykehus HF Oslo Regional kompetansetjeneste for Smerte (ReKS)
St. Olavs Hospital Trondheim Smertesenteret
St. Olavs Hospital Trondheim CFS/ME poliklinikk
St. Olavs Hospital Trondheim Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser NKLS
St. Olavs Hospital Trondheim Smertepoliklinikken
Stavanger universitetssykehus Stavanger Smertepoliklinikken
Stavanger universitetssykehus Stavanger Mobilt palliativt team
Sykehuset i Vestfold Tønsberg Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Gjøvik Palliativt smerteteam
Sykehuset Innlandet Hamar Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Ottestad Fysikalsk medisinsk poliklinikk
Sykehuset Innlandet Ottestad Smertepoliklinikken
Sykehuset Innlandet Ottestad Raskere tilbake poliklinikk
Sykehuset Innlandet Elverum Palliativt team
Sykehuset Innlandet Lillehammer Palliativt team
Sykehuset Telemark Skien Anestesiologi og tverrfaglig smertebehandling
Sykehuset Østfold Grålum Smerteseksjonen
Sykehuset Østfold Moss Smerteseksjonen
Sørlandet sykehus Arendal Smertepoliklinikken
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Smerteavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i nord)
Vestre Viken HF Bærum Akutt smerteteam
Vestre Viken HF Drammen Smertepoliklinikken
Vestre Viken HF Kongsberg Smertepoliklinikken

ØVRIGE KLINIKKER Sted Nettsted

Magnat Medisinske Senter Oslo http://www.magnatcenter.no/medisinsk-senter/helsetilbudet-pa-magnat/smertebehandling
Møre Smerteklinikk AS v/Rune Heggedal Volda
Oslo Nevroklinikk v/Geir Dundas Slapø Oslo http://www.oslonevroklinikk.no/
Sandvika Nevrosenter Sandvika http://sandvikanevrosenter.no/
Smerteklinikken ANS Oslo http://www.smertespesialistene.com
Smertemedisinsk institutt Oslo http://www.smertemedisinskinstitutt.no/

Bent Høie: Departementet har i 2013 bedt Helsedirektoratet om å vurdere aktuelle tiltak for å styrke tilbudet til kroniske smertepasienter. På bakgrunn av dette oppdraget har Helsedirektoratet under utarbeidelse en nasjonal veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, i samarbeid med fagmiljøer og brukerorganisasjoner.

En tverrfaglig smerteklinikk kjennetegnes ved at personellet representerer ulike helsefag med særskilt interesse og kompetanse for arbeidet med langvarige smerter og bør i følge Helsedirektoratet ha spesialister innen somatisk helsetjeneste, psykologisk/psykiatrisk spesialitet, fysioterapi og sykepleie. I tillegg bør det være etablert lokaler som gjør det mulig å ha en felles faglig tilnærming for utredning og behandling.

I Helsedirektoratets kartlegging i mai/juni 2013 er det 16 smerteklinikker i Norge. Av disse er det smerteklinikker på de seks universitetssykehusene – Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Stavanger universitetssykehus HF, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital HF og Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire av disse tilfredsstiller i følge Helsedirektoratet kravene til the International Association of the Study of Pain (IASP) sin definisjon av tverrfaglig smerteklinikk. Disse fire tverrfaglige smertesentrene er: Smerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF, Smerteklinikken i Helse Bergen HF, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs hospital HF og Smerteklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

I 2. linjetjenesten er fordelingen av smerteklinikker følgende: 5 smerteklinikker i Helse Sør-Øst RHF, 2 smerteklinikker i Helse Vest, 2 smerteklinikker i Helse Midt-Norge og 1 smerteklinikk i Helse Nord RHF. Av Helsedirektoratets kartlegging framgår det at fire fylker ikke har smerteklinikker. Disse fylkene er Hedmark, Oppland, Aust-Agder og Finnmark. Der hvor det er opprettet enheter for lindrende behandling er disse ikke regnet med i oversikten over antall smerteklinikker fra Helsedirektoratet.

Det har vist seg at til tross for at det i flere oppdragsdokument er gitt føringer om å styrke dette tilbudet til smertepasienter, er det fortsatt behov for å styrke dette området. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå utarbeider veilederen for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.