RAMMEVEDTEKTER

 FOR  LOKALAVDELINGENE

 

FORENINGEN  FOR  KRONISKE  SMERTEPASIENTER

 

Revidert på Landsmøtet 2013

§ 1 NAVN:

      Foreningen for kroniske smertepasienter avd. Oslo og Omegn.

 

§ 2 FORMÅL:

FKS, avd.Oslo og Omegn, er en ideell og livssyns - og partipolitisk nøytral  forening, med det formål å bedre de generelle livsvilkår for mennesker med kroniske smerter.

 

MÅLSETTING:

2.1 Arbeide for at kroniske smerter blir allment akseptert og prioritert som et   omfattende og alvorlig problem.

2.2 Stimulere medlemmer til aktivitet og egeninnsats slik at de i  større grad kan mestre sin egen livssituasjon. 

2.3 Arbeide for at mennesker med kroniske smerter oppnår fulle samfunns- messige rettigheter, særlig innen helse- og trygdevesen.

2.4 Drive informasjonsarbeid overfor foreningens medlemmer, helsevesen, myndigheter og samfunnet forøvrig.

 

§ 3 ORGANISASJON

3.1 Foreningen har et Sentralstyre og lokalavdelinger med lokale styrer.

3.2 De lokale styrene er ansvarlig overfor Sentralstyret.

3.3 Sentralstyret er ansvarlig overfor Landsmøtet.

 

 

§ 4 MEDLEMSKAP:

4.1 Foreningen er åpen for medlemmer med tilknytning til Oslo og Omegn, og medlemskapet er personlig.

4.2 Firma, foreninger og institusjoner, kan være Sponsormedlemmer, og få tilsendt foreningens medlemsblad.

4.3 Opprettelse av fylkes-/lokalavdelinger, samt deres vedtekter, skal godkjennes av Sentralstyret.

4.4 Medlemskap i en fylkes-/lokalavdeling betinger medlemskap i FKS hovedforening.

4.5 Styret kan med 2/3 flertall anmode Sentralstyret om å ekskludere medlemmer som har opptrådt grovt illojalt overfor foreningen eller dens formål som nevnt  i § 2. Styret har plikt til å få saken belyst på forhånd og gi skriftlig begrunnelse til det

       angjeldende medlem. Medlemmet skal ha mulighet til å belyse saken fra sin side. Jmf. § 8.

 

4.6 MEDLEMSKONTINGENT:

4.6.1 Landsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og en prosentvis fordelingsnøkkel mellom foreningen sentralt,    

fylkesforeningene/lokalforeningene og eventuelt medlemsbladet.

4.6.2 Medlemmer som er innmeldt etter 1. juli, betaler halv kontingent innmeldingsåret.

4.6.3 Familiemedlemmer og Støttemedlemmer betaler halv kontingent, og har samme rettigheter som hovedmedlem, med unntak av ulike støttetiltak vedr. behandlingsreiser som er forbeholdt medlemmer med kroniske smerter.

          Familiemedlemmer med kroniske smerter har samme rettigheter som Hovedmedlemmet.

Definisjoner:

Familiemedlem har samme adresse som Hovedmedlem. Støttemedlem har annen adresse enn Hovedmedlem.

4.6.4 Medlemskontigenten kreves inn lokalt, og Sentralstyrets andel blir betalt pr. 1/3 - 1/5 - 1/7 - 1/11. Årsavregning dateres og sendes Sentralstyret innen 31.12 det gjeldende år.(KONTINGENTINNKREVNING OVERFØRT TIL SENTRALSTYRET FRA 2017)

4.6.5 Eventuell tilleggskontingent for lokalavdelingen fastsettes av årsmøtet.

 

§ 5 ÅRSMØTET:

5.1 Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar.

5.2 Ordinært årsmøte innkalles skriftlig av styret, med minst 4 ukers varsel. Skriftlige forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være poststemplet senest 2 uker før møtet holdes.

5.3 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret  med 2/3 flertall, eller 1/4 av medlemmene krever det.  Det innkalles etter samme regler som i  § 5.2.

5.4 På årsmøtet har ethvert personlig medlem, som har betalt medlemskontingenten, møte-, tale- og stemmerett. Sponsormedlemmer kan la seg representere med en person. Denne har møte- og talerett

5.5 Årsmøtet behandler følgende saker:

5.5.1  Godkjenning av innkalling.

5.5.2  Godkjenning av dagsorden.

5.5.3  Valg av ordstyrer. (Bør ikke være medlem av styret)

5.5.4  Valg av to referenter. (Bør ikke være medlemmer av styret)

5.5.5  Valg av tellekorps - to personer. ( Bør ikke være medlemmer av styret).

5.5.6  Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. (Bør ikke være  medlemmer av styret).

5.5.7  Styrets årsberetning.

5.5.8  Avsluttet revidert regnskap.

5.5.9  Vedta budsjett som retningslinjer for neste år virksomhet.

5.5.10 Fastsette eventuell tilleggskontingent, jmf. §  4.6.5.

5.5.11 Behandle innkomne forslag.

5.5.12 Valg av styre- og varamedlemmer. Jmf. § 6.

5.5.13 Valg av revisor, som skal være regnskapskyndig.

5.5.14 Valg av valgkomite.

5.5.15 Valg av  utsendinger til Landsmøtet.  Jmf. vedtektenes  § 5.4.

5.5.15.1 Dersom det av økonomiske årsaker ikke er mulig å sende det antall delegater til Landsmøtet en etter vedtektene har anledning til, kan  årsmøtet vedta å gjøre bruk av fullmakter. Det kan ikke gis mer enn 1 ekstra fullmakt pr.delegat.

5.5.15.2 Det velges varautsendinger i samme antall, dersom ingen av disse kan   reise av helsemessige grunner, gis styret fullmakt til å velge utsendinger.

5.5.16  Når ikke annet er sagt, kreves alminnelig flertall ved avstemning. Jmf.  § 9.2

5.5.17  Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden.

5.6.1   Årsberetning, regnskap og årsmøtereferat skal oversendes Sentralstyret 6 uker før Landsmøtet.

 

§ 6 STYRET:            

6.1 Styret består av leder, 4 eller 6 styremedlemmer, og det antall varamedlemmer som anses nødvendig.Leder velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år, og varamedlemmer for 1 år.

6.2 Smertepasienter skal være representert i styret, og bør fortrinnsvis utgjøre flertallet.

6.3 Styrets oppgaver:

6.3.1 Iverksette årsmøtets beslutninger, og beslutninger vedtatt på Landsmøtet og av Sentralstyret.

6.3.2 Ta opp saker som naturlig følger av § 2.

6.3.3 Føre regnskap og utarbeide foreningens budsjett.

6.3.4 Nedsette de råd og utvalg styret finner nødvendig for å løse de oppgaver som melder seg som følge av foreningens formål.

6.3.5 Kan innenfor de vedtatte budsjettrammer, ansette eller knytte til foreningen det personell som anses nødvendig.

6.3.6 Konstituere styret ved valg av nestleder, sekretær og kasserer

6.3.7 Kan opprette arbeidsutvalg som forbereder sakene for styret. Leder og/eller nestleder skal delta i utvalget.

6.3.8 Plikter å sende referat fra styremøter og andre aktiviteter til Sentralstyret.

6.3.9 Vedta årsmøtets dagsorden og innhold.

6.4     Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer eller varamedlemmer og leder eller nestleder er tilstede.

6.5.    Styret plikter å ajourføre sine medlemslister hver termin og sende oversikt over endringer til Sentralstyret fortløpende.

 

§ 7 ØKONOMI:

7.1 Lokalavdelingen fører eget regnskap, og er selv ansvarlig for avdelingens økonomiske forpliktelser.

7.2 Lokalavdelingen står fritt til å søke lokale legater.

7.3 Lokalavdelingen plikter å kreve inn medlemskontingenten og overføre til Sentralstyret den prosentvise andel Landsmøtet har vedtatt. Avdelingene velger selv hvordan kontingenten skal kreves inn, giro, bank, etc(MEDLEMSKONTINGENTEN KREVES INN FRA SENTRALSTYRET FRA 2017).

 


§ 8 LOJALITET-/TAUSHETSPLIKT:

8.1 Enhver som har tillitsverv i foreningen plikter å omgås  opplysninger som vedkommende får kjennskap til, med lojal diskresjon. Personer med tillitsverv i foreningen skal avgi taushetserklæring .

 

§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER:

9.1 Forslag til vedtektsendring fremmes skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet.

9.2 Vedtektsendringer skal vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

9.3 Vedtektsendringer skal godkjennes av Sentralstyret.

 

§ 10 SAMARBEIDSBESTEMMELSER:

10.1 Lokalavdelingene står fritt til å igangsette lotteri til eget formål, men plikter å delta aktivt i landsomfattende lotterier og innsamlinger til nytte for foreningens felles mål.

10.2 Ved større lokale arrangement, seminar, kurs og lignende, skal de andre lokalavdelingene og Sentralstyret orienteres med sikte på mulighet for deltagelse.

 

§ 11VALGKOMITEENS OPPGAVER:

11.1 Valgkomiteens medlemmer skal ikke inneha styreverv i den aktuelle perioden. Valgkomiteens medlemmer skal ikke være familiemedlemmer, dvs. ektefelle, samboer eller barn i samme familie. Lokalforeninger med lavt medlemstall, der denne bestemmelsen vanskeliggjør foreningens arbeid, kan søke Sentralstyret om dispensasjon.

11.2 Verve aktuelle kandidater til lokalstyret, samt revisor.

11.3 Sikre kandidater til leder, nestleder, kasserer og sekretærverv.

11.4 Verve kandidater til Sentralstyret.

11.5 Verve utsendinger til Landsmøtet.  Jmf. vedtektenes § 5.4.2 og rammevedtektene § 5.5.14.

 

§ 12 OPPLØSNING:

12.1 Beslutning om oppløsning av lokalavdelingen kan bare treffes av avdelingens årsmøte etter innsendelse av forslag innen 2  måneder før årsmøtet avholdes. Vedtaket må treffes i henhold til § 9.2. Oppløsning skal deretter godkjennes av Sentralstyret.

12.2 Har avdelingen ikke hatt noen virksomhet i løpet av 2 år, betraktes den som nedlagt.

12.3 Stiftes der ikke ny avdeling i området innen ytterligere 2 år, tilfaller midlene og eiendelene Sentralstyret.

 

WEB:  http://www.smerter.org