ÅRSMØTE Mandag 25.02.19 kl 1900
Det innkalles til årsmøte i Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avdeling Oslo og Omegn
Ensliges Landsforbunds lokaler, Grefsenveien 28 0482 Oslo

________________________________________________________________

Til behandling foreligger:

1. Åpning
2. Dagsorden
2.1 Godkjenning av innkalling
2.2 Godkjenning av dagsorden
2.3 Valg av dirigent
2.4 Valg av referent
2.5 Valg av tellekorps
2.6 Valg av to representanter til å undertegne protokoll
3. ÅRSBERETNING
4. REGNSKAP M/REVISJONSRAPPORT
5. BUDSJETT FOR 2019
6. INNKOMNE FORSLAG
7. VALG (valgkomitéens innstilling)
A) Valg av styreleder
B) Valg av to 2 styremedlemmer
C) Valg av 3 varamedlemmer
D) Valg av revisor
E) Valg av ny valgkomité
8. VALG AV DELEGATER M/VARA TIL LANDSMØTET
FKS avd. Oslo og Omegn hadde 138 betalende medlemmer i 2018 og kan la seg representere på Landsmøtet med 4 delegater.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret, poststemplet innen 22.1.2019, eller til epost fks.oslo@kroniskesmerter.no
**********************************************************************

ÅRSBERETNING FOR 2018
Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avd. Oslo og Omegn

Styret i foreningen har i perioden bestått av:

Leder Anne-Kari Neste på valg
Nestleder Bente W. Bækken på valg
Sekretær Anne Marit Aaker på valg
Styremedlem Sesilie A. Øie på valg - må trekke seg
Varamedlem Vera Prøytz på valg
Varamedlem Marit G. Sætre på valg
Varamedlem/kasser Øystein Holmelid på valg

Det er gjort endringer i styresammensetninger i arbeidsåret da Sesilie A. Øie i februar søkte om permisjon grunnet sykdom i nær familie. Hun hadde permisjon ut august. I den perioden fungerte Vera Prøytz som styremedlem.

Valgkomite
Valgkomite: Anne Johannessen, Anne Bergram og Oddvar Sætre,

Virksomhetens art og revisjon:
FKS avd. Oslo og Omegn er en frivillig organisasjon. Virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 983 983 219 og foreningen har adresse Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo.

Forretningsførsel og revisjon:
Regnskapet blir ført av foreningens kasserer. Avdelingens revisor er SMB Revisjon AS, Kolbotnveien 7 1410 Kolbotn.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat:
Foreningen har en egenkapital på kr. 218 336- pr. 31.12.2018. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift:
Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at fortsatt drift av foreningen er til stede.

Arbeidsmiljø:
Det er ingen ansatte i FKS avd. Oslo og Omegn og således ingen sysselsatte årsverk. Lønn utbetales ikke til styrets medlemmer.

Likestilling:
Foreningen har 4 styremedlemmer (en vararepresentant er gått inn i styret) Styret har ut fra en vurdering av antall medlemmer ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Kommentarer til årsregnskapet 2018 — økonomi:
FKS avd. Oslo og Omegn hadde 134 betalende medlemmer pr. 31.12.2018. 119 hovedmedlemmer, 13 familiemedlemmer, 2 sponsormedlemmer. I tillegg har vi 4 æresmedlemmer. Ingen innbetalte kontingenter, inkludert familiedeling, er på under kr. 50,-

. FKS avd. Oslo og Omegn har underskudd i 2018. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i inntektene fra innbetalt medlemsavgift, og at Sentralstyret har tatt alle midlene fra BUF-dir. Dette ble vedtatt på Landsmøtet 2017. Styret vil arbeide for at dette må reverseres på Landsmøtet 2019. Ser en på regnskapet til Sentralstyret, samt deres årsberetning, mener vi at det har vært et for høyt forbruk på reiser, overnattinger, besøk på lokalavdelingene m.v., uten at hensikten med og resultater fra besøkene framkommer. Vi mener også at styremøtene burde kunne kortes ned til 1 dag, ut ifra antall saker som er blitt behandlet pr. møte, og ikke slik det kommer fram i regnskapet/protokoller, at det brukes flere dager.
På grunn av nedgangen i inntektene må FKS avd. Oslo og Omegn skjære ytterligere ned på driften og tilbudene til medlemmene. Dette er uheldig da vi er til- og arbeider for våre medlemmer.

Årsmøte for 2017:
Årsmøte ble avholdt 26.02.2018 med 15 stemmeberettigede til stede.

Det er i perioden avholdt 10 styremøter hvor 80 saker er blitt behandlet.

Medlemsaktiviteter:
I perioden er det avholdt 7 medlemsmøter. Hvert medlemsmøte har hatt foredrag enten med helsemessig- eller humoristisk innhold, bl.a. fra en spennende tur til Sør – Afrika.
- Refleksjonskursets innhold, ved Ingrid Helsvig Nyman, hvordan leve best mulig med smerter.
- Foredrag om Lanzarote og Casa Hedy og hva de har å tilby.
- Den 08.-10. Juni hadde vi en fantastisk sommertur til Beitostølen med flott vær og hyggelig samvær.
- Vi var også så heldige å bli invitert på båttur i regi av foreningen Sjøen for alle den 27.06. Turen gikk langs Oslos nydelige havnepromenade og rundt i Indre Oslofjord i nydelig sommervær.
- Høstens Blåtur gikk av stabelen 23.08 til fantastiske Koster
- Som en vellykket avslutning på året seilte vi på julecruise til Kiel.
- Vår- og høstsemesteret ble avsluttet med de sedvanlige sommer- og juleavslutningene.

Øvrig aktivitet:
Foreningen har vært representert på fagkonferanse, 4-6 januar, på Rikshospitalet, i regi av Norsk Smerteforening, The Norwegian Pain Society, som bidrar til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til personer med akutte og langvarige smerter. Her foreleser leger, forskere mv. Kort kan nevnes tema som, «hva vet hjernen om den smertefulle kroppen» «tenk deg frisk eller gjør deg syk – er det så enkelt?» «Kommunikasjon ved langvarig smerte»
I 2018 kom det nytt datalagringsdirektiv: Styret måtte derfor på kurs for å oppdatere seg i de nye reglene. Samtidig ble det holdt kurs i FKS sitt nye arbeidsverktøy, StyreWeb, nettbasert, der alt av dokumenter og regnskap blir lagret. Dette gjør det enklere for nye styremedlemmer å hente opp dokumenter som de ønsker å gjøre seg kjent med. Sikkerheten for lagring av dokumenter og regnskap blir oppretthold i henhold til nye regler og ikke minst så er all medlemsinformasjon nå lagret på en måte som ivaretar medlemmenes anonymitet. Ovennevnte har medført ekstrautgifter for foreningen.
Vi har to medlemmer, erfaringskonsulenter, som er med når det avholdes lærings- og mestringskurs i regi av Vestre Viken. Disse avholdes, et vår og høst, på Bærum og Kongsberg sykehus. Likeledes er et styremedlem med ved oppstart og avslutning av kursene.

Kort nevnes andre seminarer og/eller møter:
1. Helse Sørøst – søknadsprosessen «å søke midler til frivillige organisasjoner»
2. Årsmøte i Funkis Akershus.
3. Årsmøte i FFO Akershus
4. Likemannsamling på Gardemoen 1.-3.juni i regi av Sentralstyret
5. Stand på A-Hus Sykehus i Glassgata 4.11.18
6. Stand på Sundaas Sykehus 7.11.18
7. Ledersamling FFO Akershus 08.11.18
8. Aksjonsgruppe på FFO Akershus. Gruppa består av fire personer: Anne-Kari Neste, Leder FKS avd, Oslo, Rune Strømberg, Leder FKS Sentralstyret, Eva Rønning fra Norsk Reumatiker Forbund og Mari Ann Sagerud, Leder FFO Akershus. Aksjonsgruppen jobber for at Helse Sør-Øst ikke skal trekke tilbake hjemler fra leger som driver smertebehandling på private klinikker. Dette gjelder leger på Smerte Medisinsk Senter (SMI). Denne klinikken er den eneste i landet som tilbyr den type smertebehandling de driver med. Mange av medlemmene våre får behandling der for å klare seg i hverdagen, Vi har hatt to møter, sendt ut en pressemelding og publisert en artikkel i tidsskriftet «Dagens Medisin.» Det vil bli flere møter vedrørende denne viktige saken fremover.
9.Vi arbeider med å få en brukerrepresentant inn på A-Hus Sykehus.

Behandlingsreiser:
Det ble dessverre ikke noen behandlingsreise i 2018, da for få hadde meldt seg på.

Øvrig aktivitet:
FKS avd. Oslo og Omegn har til sammen 6 godkjente likepersoner. Likepersonene har også utført besøkstjeneste.

Oslo 07.01.2019
Styret i Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avdeling Oslo og Omegn

Anne-Kari Neste, styreleder Bente W. Bækken, styremedlem Anne Marit Aaker, styremedlem Sesilie A. Øie, styremedlem Øystein Holmelid, kasserer

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ÅRSBERETNING FOR 2017
Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avd. Oslo og Omegn

                                                                                          

 

Leder

Marit G. Sætre

på valg

Nestleder

Anne-Kari Neste

ikke på valg

Sekretær

Anne Johannesen

på valg

Kasserer

Øystein Holmelid

på valg

Styremedlem

Bente W. Bækken

ikke på valg

Anne M. Bergram

på valg

Varamedlem

Vera Prøytz

på valg

Ingrid Nyman

på valg

Det er gjort endringer i styresammensetninger i arbeidsåret etter at Inger-Lise Tønnesen gikk bort. Marit G. Sætre gikk opp som styreleder og Anne-Kari Neste ble enstemmig valgt til ny nestleder på styremøte 14.08.2017. Et varamedlem har gått inn som fast styrerepresentant.

Valgkomite:
Valgkomite: Grethe Lunde og Terje Andre Mellum. Begge medlemmene har meldt seg ut av FKS avd. Oslo og Omegn.

På medlemsmøte i november sa Kjell Strømberg seg villig til å ta på seg oppgaven som "valgkomite". 18.1.2018 gav Strømberg beskjed om at han var blitt syk. FKS avd Oslo og Omegn må på annen måte finne nye medlemmer til styrevervene for 2018-2019.

Virksomhetens art og revisjon:
FKS avd. Oslo og Omegn er en frivillig organisasjon. Virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 983 983 219 og foreningen er lokalisert til Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo.

Forretningsførsel og revisjon:
Regnskapet blir ført av foreningens kasserer. Avdelingens revisor er SMB Revisjon AS, Kolbotnveien 7 1410 Kolbotn.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat:
Foreningen har en egenkapital på kr.319 552 pr.31.12.2017. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter:
Foreningen har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift:
Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø:
Det er ingen ansatte i FKS avd. Oslo og Omegn og således ingen sysselsatte årsverk. Lønn utbetales ikke til styrets medlemmer.

Likestilling:
Foreningen har 6 styremedlemmer, 1 mann og 5 kvinner, samt 2 varamedlemmer. (en vararepresentant er gått inn i styret) Styret har ut fra en vurdering av antall medlemmer ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Kommentarer til årsregnskapet 2017 – økonomi:
FKS avd. Oslo og Omegn hadde 154 betalende medlemmer pr. 31.12.2017. 133 hovedmedlemmer, 14 familiemedlemmer, 4 æresmedlemmer og 2 sponsormedlemmer. 5 av medlemmene, som har betalt medlemskontingent for 2017, har meldt seg ut. Ingen innbetalte kontingenter, inkludert familiedeling, er på under kr. 50,-.

Sentralstyret skal fra 2018 ha 50% av medlemskontingenten inn til sitt arbeid. Om vi ikke får flere medlemmer i 2018 vil FKS avd. Oslo og Omegn få svikt i medlemsinntektene. Sentralstyret skal fra 2018 også ha støtten vi har fått fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) inn til seg, dette gir et tap for oss på kr. 22-55 000 i året.

FKS avd. Oslo og Omegn har underskudd i 2017. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i inntektene fra det offentlige, samt utgifter til jubileumsmarkeringen. Styret har satt opp et stramt budsjett for 2018.

Som noen av våre medlemmer alt vet så har FKS avd Oslo og Omegn i lang tid arbeidet for å få til et landsdekkende seminar om smerte, for medlemmer og andre, som vi hadde håpet på å få avviklet høsten 2018. Smerteklinikken på Ullevål var velvillig til å bistå. Programmet som var satt på agendaen – «Kommunikasjon ved langvarig smerte, hva vet hjernen om den smertefulle kroppen osv». Ovennevnte får vi dessverre ikke gjennomført pga vår økonomi.

Årsmøte 2016:
Årsmøte ble avholdt 27.02.2017 med 13 stemmeberettigede til stede.

Arbeidsåret

Medlemsaktiviteter:
Det er i perioden avholdt 10 styremøter hvor 82 saker er blitt behandlet. I samme periode er det avholdt 7 medlemsmøter. Hvert medlemsmøte har hatt foredrag enten med helsemessig- eller humoristisk innhold, bl.a. muntre minner fra forsetet i ei Oslodrosje, Kjersti Lium som fortalte fra turen med Lars Monsen, Arnfinn Aabø som fortalte om Kristiania originaler. 30 oktober var Marit Haukeland og Else Mulvik, fra IKYA-klinikken, på medlemsmøte og holdt foredrag om «IKYA- behandling for overskudd og mestringsfølelse. Vår- og høstsemesteret ble avsluttet med de sedvanlige sommer- og juleavslutningene. Den 31. mai ble det avholdt «blåtur» til den lille pittoreske svenske byen Åmål. Oslo og omegn av FKS var 30 år i 2017. 19. august ble det avholdt 30 års jubileumsfest i Ekeberg seniorsenter på Høvik. Jubileumsfeiringen ble en suksess og det takket være stor innsats i forkant fra Marit og Bente. Som en vellykket avslutning på jubileumsåret seilte vi på julecruise til Kiel.

Øvrig aktivitet:
Anne-Kari Neste deltok på FFO Akershus årsmøte i mai samt på StyreWeb-kurs i regi av Sentralstyret 1-3 september. Landsmøte ble avholdt i Bergen 21-23 april der FKS avd Oslo og Omegn hadde følgende med: Marit Sætre, Anne-Kari Neste, Øystein Holmelid, Bente Bækken og Anne Bergram. Anne Bergram representerer FKS på refleksjonskursene i regi av Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus. Det har vært avholdt 2 kurs for mennesker med kroniske smerter. Kursene går over 6 uker, vår- og høst semestre. Tre erfaringskonsulenter (medlemmer i vår avdeling) deltar i planlegging, forelesninger og evaluering sammen med lederne på L&M senteret. De som er med anser kursene som en viktig del av likepersonarbeidet i avdelingen. Tilsvarende kurs er startet på Kongsberg sykehus, høsten 2017, med de samme foreleserne fra foreningen. Anne Johannessen har vært på lederkonferanser i FFO Oslo og FFO Akershus. FKS avd. Oslo og Omegn har til sammen 6 godkjente likepersoner. Et av våre medlemmer er valgt inn i Fylkesrådet for funksjonshemmede i bydel Grünerløkka. Likepersonene har også utført besøkstjeneste og likepersonsamtaler.

Behandlingsreiser:
Det var fire medlemmer fra FKS avd Oslo og Omegn med på behandlingsreisen for 2017.

Innspill til/fra FFO
FFO Oslo innkalte til møte i september 2017, etter påtrykk fra Norsk Revmatikerforbund, om tilskuddsordningen i Helse Sør-Øst RHF. Tildeling av midlene fra HSØ «virker noe tilfeldig» og kravene til rapportering krever mye arbeid, selv for de som kun har fått tildelt små summer. Likeledes krevde de at revisor skulle ha et overordnet ansvar for rapporteringen. Det igjen medfører økte utgifter for foreningene og i noen tilfeller spiser kravet til revisorkontroll opp de tildelte midlene. Senere har FFO Oslo tatt kontakt med HSØ. I desember innkalte HSØ til møte på Hamer. Kort skissert så vil de nå legge om rutinene sine og de trekker kravet om revisorgodkjenning av rapporteringen. De skulle arbeide videre med tildelingskriteriene.

Oslo 22.1.2018

Styret i Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avdeling Oslo og Omegn

Marit G. Sætre, leder - Anne-Kari Neste, nestleder - Anne Johannessen, sekretær -
Øystein Holmelid, kasserer - Styremedlemmer Anne M. Bergram Bente W. Bækken

 

************************************************************************

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN

 

for

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

avdeling Oslo og Omegn

 

1)   Vi ønsker å øke medlemsmassen med 10% i løpet av året

Tiltak:

..Dele ut brosjyrer og Glimt ved alle sykehus i området, til apotek, fysikalske institutter,

  legekontor, trygdekontor, etc

..Følge opp alle nye ”ansikter” som dukker opp på møter og gi disse en følelse av at de er

  velkomne.

            ..Ta kontakt med mennesker vi møter, som vi ser eller vet har smerteproblemer, og

               informere om foreningen.

..Spre informasjon om våre aktiviteter gjennom Aftenposten Aftens gratisspalte, egne

  hjemmesider, FFOs hjemmesider, og i spesielle tilfeller ved annonsering.

..FKS-vignetten ”Vi er til for deg” rykkes inn i lokal- og gratisaviser Østlandsområdet.

 

Vi ønsker å videreutvikle avdelingens hjemmesider på internett til et førsteklasses informasjonsmedia. Vi vil arbeide på bred front og presentere tilgjengelig informasjon i et oversiktlig format fra offentlige myndigheter, private smerteklinikker og ideelle frivillige organsasjoner.

 

2)   Vi ønsker å arrangere 4 medlemsmøter i vårsesongen og 4 i høstsesongen, derav 1 sommermøte og 1 julemøte som kun skal være sosiale sammenkomster uten faglig innhold. Alle øvrige møter skal ha en faglig del, men det skal alltid være tid for sosialt samvær. Vi vil prøve å følge opp nye medlemmer på medlemsmøtene så godt som mulig.

 

3)   Vi vil arrangere en tur på vårparten og et julecruise før jul. Turene subsidieres av foreningen. Størrelsen på støtten bestemmes av styret ved hver anledning.

 

4)   Vi vil utvikle kontakten med FFO i Oslo og i Akershus og å bruke de fordeler dette medlemskapet gir foreningen og dens medlemmer. Samtidig ønsker vi å utnytte medlemskapet i FUNKIS til å få finansiell støtte til kursvirksomhet. Vi vil i perioden skolere tillitsvalgte og interesserte medlemmer i organisasjonsarbeide med ekstern foredragsholder. Vi vil oppfordre medlemmer til å gå kurs i brukermedvirkning slik at også vår forening kan bli representert i brukerutvalg ved de forskjellige helseforetakene.

 

5)   Vi vil søke om midler til å drive et aktivt likemannsarbeid samt utnytte de muligheter til kurs i dette arbeidet som FUNKIS og FFO driver. Vi vil spesielt prioritere likemannsarbeid overfor medlemmer som nylig har blitt syke.Vi vil oså prøve å arrangere LMS kurs i samarbeid med andre foreninger

 

6)   Styret ser det som en viktig oppgave å forsøke å påvirke Glimts redaksjon til å gjøre medlemsbladet til et bedre og mer informativt organ både for eksisterende medlemmer og som et middel til å tiltrekke potensielle nye medlemmer.

 

7)   For at Handlingsplanens målsetting skal nås er det nødvendig med en

      aktiv deltagelse fra medlemmenes side.