ÅRSBERETNING FOR 2017
Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avd. Oslo og Omegn

                                                                                          

 

Leder

Marit G. Sætre

på valg

Nestleder

Anne-Kari Neste

ikke på valg

Sekretær

Anne Johannesen

på valg

Kasserer

Øystein Holmelid

på valg

Styremedlem

Bente W. Bækken

ikke på valg

Anne M. Bergram

på valg

Varamedlem

Vera Prøytz

på valg

Ingrid Nyman

på valg

Det er gjort endringer i styresammensetninger i arbeidsåret etter at Inger-Lise Tønnesen gikk bort. Marit G. Sætre gikk opp som styreleder og Anne-Kari Neste ble enstemmig valgt til ny nestleder på styremøte 14.08.2017. Et varamedlem har gått inn som fast styrerepresentant.

Valgkomite:
Valgkomite: Grethe Lunde og Terje Andre Mellum. Begge medlemmene har meldt seg ut av FKS avd. Oslo og Omegn.

På medlemsmøte i november sa Kjell Strømberg seg villig til å ta på seg oppgaven som "valgkomite". 18.1.2018 gav Strømberg beskjed om at han var blitt syk. FKS avd Oslo og Omegn må på annen måte finne nye medlemmer til styrevervene for 2018-2019.

Virksomhetens art og revisjon:
FKS avd. Oslo og Omegn er en frivillig organisasjon. Virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 983 983 219 og foreningen er lokalisert til Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo.

Forretningsførsel og revisjon:
Regnskapet blir ført av foreningens kasserer. Avdelingens revisor er SMB Revisjon AS, Kolbotnveien 7 1410 Kolbotn.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat:
Foreningen har en egenkapital på kr.319 552 pr.31.12.2017. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter:
Foreningen har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift:
Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø:
Det er ingen ansatte i FKS avd. Oslo og Omegn og således ingen sysselsatte årsverk. Lønn utbetales ikke til styrets medlemmer.

Likestilling:
Foreningen har 6 styremedlemmer, 1 mann og 5 kvinner, samt 2 varamedlemmer. (en vararepresentant er gått inn i styret) Styret har ut fra en vurdering av antall medlemmer ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Kommentarer til årsregnskapet 2017 – økonomi:
FKS avd. Oslo og Omegn hadde 154 betalende medlemmer pr. 31.12.2017. 133 hovedmedlemmer, 14 familiemedlemmer, 4 æresmedlemmer og 2 sponsormedlemmer. 5 av medlemmene, som har betalt medlemskontingent for 2017, har meldt seg ut. Ingen innbetalte kontingenter, inkludert familiedeling, er på under kr. 50,-.

Sentralstyret skal fra 2018 ha 50% av medlemskontingenten inn til sitt arbeid. Om vi ikke får flere medlemmer i 2018 vil FKS avd. Oslo og Omegn få svikt i medlemsinntektene. Sentralstyret skal fra 2018 også ha støtten vi har fått fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) inn til seg, dette gir et tap for oss på kr. 22-55 000 i året.

FKS avd. Oslo og Omegn har underskudd i 2017. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i inntektene fra det offentlige, samt utgifter til jubileumsmarkeringen. Styret har satt opp et stramt budsjett for 2018.

Som noen av våre medlemmer alt vet så har FKS avd Oslo og Omegn i lang tid arbeidet for å få til et landsdekkende seminar om smerte, for medlemmer og andre, som vi hadde håpet på å få avviklet høsten 2018. Smerteklinikken på Ullevål var velvillig til å bistå. Programmet som var satt på agendaen – «Kommunikasjon ved langvarig smerte, hva vet hjernen om den smertefulle kroppen osv». Ovennevnte får vi dessverre ikke gjennomført pga vår økonomi.

Årsmøte 2016:
Årsmøte ble avholdt 27.02.2017 med 13 stemmeberettigede til stede.

Arbeidsåret

Medlemsaktiviteter:
Det er i perioden avholdt 10 styremøter hvor 82 saker er blitt behandlet. I samme periode er det avholdt 7 medlemsmøter. Hvert medlemsmøte har hatt foredrag enten med helsemessig- eller humoristisk innhold, bl.a. muntre minner fra forsetet i ei Oslodrosje, Kjersti Lium som fortalte fra turen med Lars Monsen, Arnfinn Aabø som fortalte om Kristiania originaler. 30 oktober var Marit Haukeland og Else Mulvik, fra IKYA-klinikken, på medlemsmøte og holdt foredrag om «IKYA- behandling for overskudd og mestringsfølelse. Vår- og høstsemesteret ble avsluttet med de sedvanlige sommer- og juleavslutningene. Den 31. mai ble det avholdt «blåtur» til den lille pittoreske svenske byen Åmål. Oslo og omegn av FKS var 30 år i 2017. 19. august ble det avholdt 30 års jubileumsfest i Ekeberg seniorsenter på Høvik. Jubileumsfeiringen ble en suksess og det takket være stor innsats i forkant fra Marit og Bente. Som en vellykket avslutning på jubileumsåret seilte vi på julecruise til Kiel.

Øvrig aktivitet:
Anne-Kari Neste deltok på FFO Akershus årsmøte i mai samt på StyreWeb-kurs i regi av Sentralstyret 1-3 september. Landsmøte ble avholdt i Bergen 21-23 april der FKS avd Oslo og Omegn hadde følgende med: Marit Sætre, Anne-Kari Neste, Øystein Holmelid, Bente Bækken og Anne Bergram. Anne Bergram representerer FKS på refleksjonskursene i regi av Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus. Det har vært avholdt 2 kurs for mennesker med kroniske smerter. Kursene går over 6 uker, vår- og høst semestre. Tre erfaringskonsulenter (medlemmer i vår avdeling) deltar i planlegging, forelesninger og evaluering sammen med lederne på L&M senteret. De som er med anser kursene som en viktig del av likepersonarbeidet i avdelingen. Tilsvarende kurs er startet på Kongsberg sykehus, høsten 2017, med de samme foreleserne fra foreningen. Anne Johannessen har vært på lederkonferanser i FFO Oslo og FFO Akershus. FKS avd. Oslo og Omegn har til sammen 6 godkjente likepersoner. Et av våre medlemmer er valgt inn i Fylkesrådet for funksjonshemmede i bydel Grünerløkka. Likepersonene har også utført besøkstjeneste og likepersonsamtaler.

Behandlingsreiser:
Det var fire medlemmer fra FKS avd Oslo og Omegn med på behandlingsreisen for 2017.

Innspill til/fra FFO
FFO Oslo innkalte til møte i september 2017, etter påtrykk fra Norsk Revmatikerforbund, om tilskuddsordningen i Helse Sør-Øst RHF. Tildeling av midlene fra HSØ «virker noe tilfeldig» og kravene til rapportering krever mye arbeid, selv for de som kun har fått tildelt små summer. Likeledes krevde de at revisor skulle ha et overordnet ansvar for rapporteringen. Det igjen medfører økte utgifter for foreningene og i noen tilfeller spiser kravet til revisorkontroll opp de tildelte midlene. Senere har FFO Oslo tatt kontakt med HSØ. I desember innkalte HSØ til møte på Hamer. Kort skissert så vil de nå legge om rutinene sine og de trekker kravet om revisorgodkjenning av rapporteringen. De skulle arbeide videre med tildelingskriteriene.

Oslo 22.1.2018

Styret i Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avdeling Oslo og Omegn

Marit G. Sætre, leder - Anne-Kari Neste, nestleder - Anne Johannessen, sekretær -
Øystein Holmelid, kasserer - Styremedlemmer Anne M. Bergram Bente W. Bækken

 

************************************************************************

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN

 

for

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

avdeling Oslo og Omegn

 

1)   Vi ønsker å øke medlemsmassen med 10% i løpet av året

Tiltak:

..Dele ut brosjyrer og Glimt ved alle sykehus i området, til apotek, fysikalske institutter,

  legekontor, trygdekontor, etc

..Følge opp alle nye ”ansikter” som dukker opp på møter og gi disse en følelse av at de er

  velkomne.

            ..Ta kontakt med mennesker vi møter, som vi ser eller vet har smerteproblemer, og

               informere om foreningen.

..Spre informasjon om våre aktiviteter gjennom Aftenposten Aftens gratisspalte, egne

  hjemmesider, FFOs hjemmesider, og i spesielle tilfeller ved annonsering.

..FKS-vignetten ”Vi er til for deg” rykkes inn i lokal- og gratisaviser Østlandsområdet.

 

Vi ønsker å videreutvikle avdelingens hjemmesider på internett til et førsteklasses informasjonsmedia. Vi vil arbeide på bred front og presentere tilgjengelig informasjon i et oversiktlig format fra offentlige myndigheter, private smerteklinikker og ideelle frivillige organsasjoner.

 

2)   Vi ønsker å arrangere 4 medlemsmøter i vårsesongen og 4 i høstsesongen, derav 1 sommermøte og 1 julemøte som kun skal være sosiale sammenkomster uten faglig innhold. Alle øvrige møter skal ha en faglig del, men det skal alltid være tid for sosialt samvær. Vi vil prøve å følge opp nye medlemmer på medlemsmøtene så godt som mulig.

 

3)   Vi vil arrangere en tur på vårparten og et julecruise før jul. Turene subsidieres av foreningen. Størrelsen på støtten bestemmes av styret ved hver anledning.

 

4)   Vi vil utvikle kontakten med FFO i Oslo og i Akershus og å bruke de fordeler dette medlemskapet gir foreningen og dens medlemmer. Samtidig ønsker vi å utnytte medlemskapet i FUNKIS til å få finansiell støtte til kursvirksomhet. Vi vil i perioden skolere tillitsvalgte og interesserte medlemmer i organisasjonsarbeide med ekstern foredragsholder. Vi vil oppfordre medlemmer til å gå kurs i brukermedvirkning slik at også vår forening kan bli representert i brukerutvalg ved de forskjellige helseforetakene.

 

5)   Vi vil søke om midler til å drive et aktivt likemannsarbeid samt utnytte de muligheter til kurs i dette arbeidet som FUNKIS og FFO driver. Vi vil spesielt prioritere likemannsarbeid overfor medlemmer som nylig har blitt syke.Vi vil oså prøve å arrangere LMS kurs i samarbeid med andre foreninger

 

6)   Styret ser det som en viktig oppgave å forsøke å påvirke Glimts redaksjon til å gjøre medlemsbladet til et bedre og mer informativt organ både for eksisterende medlemmer og som et middel til å tiltrekke potensielle nye medlemmer.

 

7)   For at Handlingsplanens målsetting skal nås er det nødvendig med en

      aktiv deltagelse fra medlemmenes side.