ÅRSBERETNING FOR 2016

                                                                                             Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avd. Oslo og Omegn

 

Leder

Inger-Lise Tønnesen

på valg

Nestleder

Marit Grønhaug Sætre

på valg

Sekretær

Anne Johannesen

ikke på valg

Styremedlem

Bente Bækken      

på valg

Grethe Lunde

på valg

Anne M Bergram

ikke på valg

Terje Andre Mellum

på valg

Varamedlem

Anne-Kari Neste

på valg

Vera Prøytz

på valg

Knut Larsson

på valg

Knut Larsson trakk seg som varamedlem før styret hadde kommet i gang med møter.

                                   

Valgkomite

Regine Deniel Ihlen – leder :

Øystein Holmelid – medlem

 

Virksomhetens art og adresse

FKS avd. Oslo og Omegn er en frivillig organisasjon. Virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 983 983 219 og har adresse Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo.  

 

Forretningsførsel og revisjon

FKS avd. Oslo og Omegn har egen kasserer, som utfører den daglige forretningsførsel. Avdelingens revisor er SMB Revisjon AS, Postboks 259 1441 Kolbotn.

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Foreningen har en egenkapitalandel på kr. 408 936,-. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Foreningen har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

 

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

 

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i FKS avd. Oslo og Omegn og således ingen sysselsatte årsverk. Lønn utbetales ikke til styrets medlemmer

 

Likestilling

Foreningen har 10 styremedlemmer, 1 mann og 9 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

 

Ytre miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

 

Kommentarer til årsregnskapet 2016 – økonomi
FKS avd. Oslo og Omegn hadde 152 betalende medlemmer, 135 hovedmedlemmer, 17 familiemedlemmer, 4 æresmedlemmer og ett støttemedlem, totalt 157 medlemmer pr 31.12.2016. (Nedgang på 23 % fra 2015). Ingen innbetalte kontingenter, inkludert familiedeling, er på under kr 50,-

. FKS avd. Oslo og Omegn har hatt en vesentlig nedgang i sine inntekter i 2016. Siste innbetaling fra Bingospill var januar 2016. Vi har en nedgang i medlemskontingenten, etter at Sentralstyret overtok driften av medlemsregisteret, på 10.25%. Lovpålagte kurs, likepersonkurs, internkurs har medført ekstraordinære utgifter. FKS har innført felles plattform for regnskap og dokumenter, StyreWeb, for alle lokallag. Dette er arbeids- og kostnadsbesparende for styret. I 2016 er regnskapet lagt litt om, krav fra det offentlige, og det er derfor endringer i noen av notene.

Årsmøte for 2015
Årsmøte ble avholdt 29.02.2016 med 20 stemmeberettigede til stede.

Arbeidsåret 2016

Medlemsaktiviteter
I løpet av 2016 har det vært 10 styremøter og hvor 77 saker er blitt behandlet. I samme periode er det avholdt 8 medlemsmøter. De fleste av medlemsmøtene har hatt foredragsholdere, bl.a. å være glad på blå resept, søvn og søvnproblemer, medisiner på A og B resept, ved farmasøyt, samt sommer- og juleavslutning.

Det er også i 2016 arrangert en «ut i det blå» tur til Sandefjord, med fergen over til Strømstad. På forsommeren ble det arrangert en smertemestringstur til Beitostølen, og i desember et julecruise til Kiel.

Øvrig aktivitet
Også i 2016 har det vært smerte- og refleksjonskurs v/Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus i samarbeide med FKS avd. Oslo og Omegn representert ved Anne M. Bergram og 2 av våre medlemmer.

Som et ledd i foreningens mål om å få flere likepersoner ble det i perioden avholdt likepersonskurs med Grethe Lunde som foreleser. 13 medlemmer fra foreningen gjennomførte kurset, som gikk over en dag.

Anne Johannessen har representert foreningen på årsmøtet til FFO Oslo og Terje André Mellum har deltatt på kurs over 2 dager med tema; selvmord.
Kurset var i regi av Vivat Selvmordsforebygging.

Den 9. september 2016 var FKS Oslo på – «Kick off symposium on neuromodulation of neuropathic pain and headache disorders» (Kick off symposium om nevromodulation av nevropatiske smerter og hodepinelidelser) på Rikshospitalet. Her foreleste kjente forskere/leger fra Norge og Europa – bl. a. Mark Zûckner, Hans Ericsson, Per Hansson m.fl., - alle med høy ekspertise på «kroniske smerter».
Synet på langvarige smerter, den usynlige funksjonshemmingen, har endret «status» innen Helsevesenet. Langvarige smerter er «i dag» langt nede på «statuslisten» til helseforetakene, men vi ser, håper og tror at dette er i endring, politikerne må bevilge mer midler til forskning på dette feltet, i det lange løp tror vi at det vil lønne seg samfunnsøkonomisk også.

Smågruppeforum på Gardermoen (Forum for små organisasjoner under 1000 medlemmer). På programmet sto: Voksne med sjeldne diagnoser/andre små diagnosegrupper. Nordisk og europeisk arbeid på «sjeldenområde».
På hjemmesiden til Helsedirektoratet er det mye nyttig informasjon å finne. - https://helsedirektoratet.no/publikasjoner

Internkurs
FKS har måtte oppdatere seg på nye regler, forskrifter, kontrollrutiner og rapporteringskrav fra/til det offentlige. Kurset gikk over to dager.

Vi er en frivillig organisasjon, med medlemmer uten lønn, og det offentlige ønsker seg mer og mer fra oss. Spørsmålet er – er det de frivillige organisasjonene som skal utføre de oppgaver samfunnet, det offentlige, er satt til å forvalte ?

Er vårt arbeid med å skape en trygg ramme for medlemmene våre, bryte isolasjonen, få de med ut på turer, bryte de daglige rutinene, ha noe å glede seg til, kunne komme seg ut under trygge rammer - et arbeid som nå ikke lenger «betyr noe». De fleste vet hva isolasjon gjør med menneskesinnet – hva med «verdien» i arbeidet vi gjør, er det bare helseforetakene og deres arbeid som «har verdi». Det siste året har vært arbeidskrevende, men like fullt morsomt og inspirerende! Og det er ingen grunn til at vi ikke skal finne nye måter å finansiere foreningen på. Vi er små mot et regelverk som belønner de store organisasjonene med mange medlemmer og mye penger fra før. Vi har ikke råd til å lønn, og må derfor bruke fritiden vår på å drive med interessepolitikk. Uten kompensasjon fra det offentlige når vi stiller i regi av det offentlige. Hvordan skal vi vokse, bli en større forening som ville gagne mange mennesker, mennesker i en sårbar situasjon?

Behandlingsreiser
Den 07.10. var 8 av våre medlemmer på behandlingsreise til La Colina i Albir. Av disse 6 ble 6 medlemmer sponset sentralt og lokalt. Hotellet er samlokalisert med FysiAkos fysioterapi, som har norsktalende behandlere, godkjent av NAV.

Øvrig aktivitet
FKS avd. Oslo og Omegn har til sammen 6 godkjente likepersoner. Et av våre medlemmer er med i Fylkesrådet for funksjonshemmede i bydel Grünerløkka.
Likepersonene har også utført besøkstjeneste.

Oslo, 29 januar 2017

Styret i Foreningen for Kroniske Smertepasienter, avdeling Oslo og Omegn

 

Styreleder Inger-Lise Tønnesen(sign)  Marit G Sætre(sign)  Anne Johannessen(sign  Anne M. Bergram(sign)

Bente W. Bækken(sign)  Grethe Lunde(sign)  Terje Andre Mellum (sign)

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN

 

for

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

avdeling Oslo og Omegn

 

1)   Vi ønsker å øke medlemsmassen med 10% i løpet av året

Tiltak:

..Dele ut brosjyrer og Glimt ved alle sykehus i området, til apotek, fysikalske institutter,

  legekontor, trygdekontor, etc

..Følge opp alle nye ”ansikter” som dukker opp på møter og gi disse en følelse av at de er

  velkomne.

            ..Ta kontakt med mennesker vi møter, som vi ser eller vet har smerteproblemer, og

               informere om foreningen.

..Spre informasjon om våre aktiviteter gjennom Aftenposten Aftens gratisspalte, egne

  hjemmesider, FFOs hjemmesider, og i spesielle tilfeller ved annonsering.

..FKS-vignetten ”Vi er til for deg” rykkes inn i lokal- og gratisaviser Østlandsområdet.

 

Vi ønsker å videreutvikle avdelingens hjemmesider på internett til et førsteklasses informasjonsmedia. Vi vil arbeide på bred front og presentere tilgjengelig informasjon i et oversiktlig format fra offentlige myndigheter, private smerteklinikker og ideelle frivillige organsasjoner.

 

2)   Vi ønsker å arrangere 4 medlemsmøter i vårsesongen og 4 i høstsesongen, derav 1 sommermøte og 1 julemøte som kun skal være sosiale sammenkomster uten faglig innhold. Alle øvrige møter skal ha en faglig del, men det skal alltid være tid for sosialt samvær. Vi vil prøve å følge opp nye medlemmer på medlemsmøtene så godt som mulig.

 

3)   Vi vil arrangere en tur på vårparten og et julecruise før jul. Turene subsidieres av foreningen. Størrelsen på støtten bestemmes av styret ved hver anledning.

 

4)   Vi vil utvikle kontakten med FFO i Oslo og i Akershus og å bruke de fordeler dette medlemskapet gir foreningen og dens medlemmer. Samtidig ønsker vi å utnytte medlemskapet i FUNKIS til å få finansiell støtte til kursvirksomhet. Vi vil i perioden skolere tillitsvalgte og interesserte medlemmer i organisasjonsarbeide med ekstern foredragsholder. Vi vil oppfordre medlemmer til å gå kurs i brukermedvirkning slik at også vår forening kan bli representert i brukerutvalg ved de forskjellige helseforetakene.

 

5)   Vi vil søke om midler til å drive et aktivt likemannsarbeid samt utnytte de muligheter til kurs i dette arbeidet som FUNKIS og FFO driver. Vi vil spesielt prioritere likemannsarbeid overfor medlemmer som nylig har blitt syke.Vi vil oså prøve å arrangere LMS kurs i samarbeid med andre foreninger

 

6)   Styret ser det som en viktig oppgave å forsøke å påvirke Glimts redaksjon til å gjøre medlemsbladet til et bedre og mer informativt organ både for eksisterende medlemmer og som et middel til å tiltrekke potensielle nye medlemmer.

 

7)   For at Handlingsplanens målsetting skal nås er det nødvendig med en

      aktiv deltagelse fra medlemmenes side.