Private/offentlige tiltak med rimelig eller gratis juridisk hjelp

 

 

Fri rettshjelp: To offentlige kontorer i landet (Oslo og Indre Finnmark), og noen advokater

 

Sivilombudsmannen: Ombudsmannsordningen gir borgerne en mulighet til å hen vende seg til en uavhengig og nøytral instans med klager over offentlig forvaltning, f eks sosialkontor eller trygdekontor

 

Offentlige servicekontorer: For å lette publikums tilgang på offentlige tjenester har de fl este kommuner opprettet såkalte servicekontorer. Kontorene skal blant annet kunne gi informasjon og veilednding om offentlige tjenester, f eks hvor du henvender deg for å få uføretrygd, hvordan du kan klage på ligningen e.l

 

Konfliktrådene: Megler primært i straffesaker, men har også tilgang på sivile saker. Ulempen er at motparten må samtykke i konfliktrådsbehandling

 

Forbrukerombudet: Du kan levere klager på villedende og ulovlig reklame

 

Forbrukerrådet: Interesseorganisasjon for forbruke re, finansiert av det offentlige. Yter gratis bistand primært pr telefon. Tar kun saker som angår kjøp av håndverker tjenester

 

Forbrukertvistutvalget: Et domstol lignende organ som tvister kan klages inn for etter at Forbrukerrådet forgjeves har gjort hva de kan. Tvisten må gjelde kjøp av varer eller håndverker tjenester. Utvalgets avgjørelse har tvangsk raft som en dom

 

Husleietvistutvalget: Behandler tvister ved leie av bolig. Utvalgets avgjørelse har tvangskraft som en dom

 

Forliksrådet: Egentlig en domstol. Men de for søker å megle først. Kommer man ikke til enighet, kan Forliksrådet avsi dom. Koster 670,- kroner pluss evt. utgifter til rådgiver på forhånd

 

Advokatforeningens advokat vaktordning: Saker primært innen familie arve og boligrett, samt fast eiendom

 

Forbruker-, arbeidstaker-, bransje- og andre interesse organisasjoner yter juridisk bistand til sine medlemmer. De første timene er gjerne gratis

 

Andre rettshjelpstilbud: Pasientombudene, Senter for etnisk diskriminering og Norsk Pasient Skade Erstatning. P1/05